Středa 29. dubna 1936

Místopředseda dr Markovič (zvoní): Ďalším rečníkom je pán posl. dr Jar. Dolanský. Udežujem mu slovo.

Posl. dr Jar. Dolanský: Vážená sněmovno!

VII. sjezd komunistické strany Československa vyslovil docela jasně, že naše strana zaujímá v otázce obrany republiky nejpositivnější stanovisko. My, komunisté, jsme nejrozhodnějšími obránci Lidu a národů Československa i republiky proti válečnému útoku hitlerovského fašismu stejně jako fašismu Horthyho nebo Beckova a jsme odhodláni lid a národy Československa, republiku i její demokratická zřízení proti fašistickému imperialistickému útočníkovi hájiti všemi prostředky i zbraněmi.

Ale právě proto jsme proti této osnově, poněvadž neodpovídá zájmům opravdové obrany, je zabijákem obrany proti Hitlerovi. (Zpravodaj posl. F. Richter: Tomu vůbec nelze rozumět!) A proč? Předně proto, že základní, hlavní smysl osnovy zákona je v tom, že buržoasii jde více o to, aby hájila své posice, svou moc, své třídní panství nad pracujícím lidem, než aby hájila lid, národy Československa a nezávislost republiky proti Hitlerovi a proti fašismu. Proto odbourává, ruší a šlape tato osnova zákona práva a svobody lidu a tak znemožňuje, aby proletariát, lid, mohl republiku hájiti co největším rozvinutím svých sil, silou svých organisací, svými prostředky, prostředky široké lidové obrany.

A tak se řadí tato osnova zákona jako nový článek do řetězu zákonů, které u nás urovnávají cestu reakci a fašismu, jež znamenají smrtelnou ránu obraně před Hitlerem a zahraničním fašismem, jež ohrožují mírový přátelský svazek Československa se Sovětským svazem a vydávají lid a národy Československa i republiku na pospas Hitlerovi a zahraničnímu fašismu. Jsme tedy proti osnově, nikoliv proto, že by měla na mysli opravdovou obranu lidu, nýbrž proto, že opravdovou obranou není, poněvadž obranu pojímá kapitalisticky, ve směru dalšího a ještě většího útisku dělnické třídy a pracujícího lidu.

A jestliže my na jednotlivých ustanoveních kritisujeme osnovu, tož ne pro pouhou kritiku. Nám nejde také jen o to, abychom touto kritikou odůvodnili své odmítavé stanovisko k osnově zákona. Nám jde o něco více: Nám jde o to, přesvědčiti masy pracujícího lidu, že není pravda to, o čem k němu mluví tato vaše osnova zákona, jakoby totiž obrana republiky musela býti nutně spojena se zvýšením útisku dělnické třídy a pracujícího lidu a s ještě větší jejich nesvobodou. Nám jde o to, předsvědčiti dělníky a pracující lid, že opravdová obrana republiky proti Hitlerovi a proti fašismu je totožná s obranou a dosahuje se rozšířením lidových práv a svobod. Naše úsilí směřuje k tomu, aby dělníci, pracující rolníci, drobní živnostníci, kteří všichni vaší vinou jsou ubíjeni třídním, sociálním a hospodářským útlakem, se oprostili od defaitistického stanoviska v otázce obrany vůči Hitlerovi, kterému vnucuje celý váš režim, i tato vaše neblahá osnova zákona, aby všecky tyto pracující masy a národy byly mobilisovány pro positivní stanovisko k obraně země proti útoku fašismu. Máme největší zájem, aby toto positivní stanovisko k obraně země přímo elektrisovalo masy a nabylo rázu mohutného lidového protifašistického a filosovětského hnutí.

My jsme si arciť dobře vědomi, že takováto opravdová obrana-lidu a národů Československa a nezávislosti republiky proti fašistickému a imperialistickému útočníkovi může býti prosazena jenom mohutným lidovým hnutím, velikou lidovou frontou obchvacující dělníky, rolníky, živnostníky, celé dělnické a lidové organisace a všechny opravdu pokrokové živly, že může býti prosazena jen bojem proti vlastnímu fašismu, proti reakčnímu vlivu buržoasie i proti kolísavosti druhých částí buržoasie.

Vaše osnova zákona na obranu státu, pánové, neřeší problém obrany země, neboť co jest jedním z hlavních předpokladů opravdové obrany proti Hitlerovi, proti útoku zahraničního fašismu? Vložit obranu do rukou lidu, zdemokratisovati celý režim, upevnit a rozšířit práva a svobody lidu, dáti parlamentu možnost, aby fakticky rozhodoval o otázkách obrany země; rozšířit práva samosprávy, prostřednictvím samosprávy zainteresovat nejširší vrstvy lidu na základních problémech obrany. Přibrati lid prostřednictvím samosprávy k rozhodování o věcech obrany. Rozšířiti práva a působnost dělnických lidových organisací, odborů, družstev, organisací pracujících rolníků, živnostníků, zkrátka všech organisací, jež vyjadřují vůli lidu, a včleniti je jako aktivního činitele do obrany země. Zkrátka probudit všechny utajené síly lidu, vyburcovat jejich iniciativu tím, že jim ukážete, že mají co hájit a že mají do obrany také co mluvit.

Ale vaše osnova zákona na obranu státu je prodchnuta docela jiným duchem. Nikoliv demokratisace, nýbrž naopak oddemokratisování celého režimu jest jeho cílem.

Vytváříte na př. Nejvyšší radu obrany státu, odnímáte z rukou i parlamentu, ba docela z rukou vlády všechny věci, týkající se přípravy a organisování obrany, a osud obrany lidu a národů vkládáte do rukou několika ministrů a generálů. Za druhé rozšiřujete všeobecným zmocněním nařizovací moc vlády, kterou zmocňujete, aby cestou vládních nařízení upravovala věci, na které by jinak bylo třeba zákona. Mimo jiné: Daně, dávky a cla mají býti v případě branné pohotovosti státu ukládány pouhým nařízením vlády, vláda bude moci uzavírati půjčky a celkem libovolně uvalovati břemena na lid.

Je přímo osudné, že první krok, který k opatření obrany činíte, je protiústavní. Pověstný § 14 ústavy starého Rakouska je pravým neviňátkem proti tomu, co zavádí osnova vašeho zákona: Vy zmocňujete vládu, aby cestou pouhého vládního nařízení nebo v některých případech docela i pouhým nařízením ministerským byla platnost tak dalekosáhlých, do práv a svobod lidu zasahujících a parlament vyřazujících ustanovení vašeho zákona rozšířena i na dobu mimo brannou pohotovost státu, t. j. i na dobu míru, mimo jiné i v těch případech, kdy, jak praví osnova zákona, je "ohrožen veřejný klid a pořádek". Má někdo odvahu říci, že i toto se děje za účelem obrany proti Hitlerovi a fašistickému útočníku? Vždyť toto ustanovení otvírá reakci dvéře dokořán. Zástupci socialistických stran, kteří jste aspoň ve výboru povážlivě kroutili hlavou nad tímto zmocňovacím ustanovením pro vládu, rozmyslete si to velmi dobře! Tímto paragrafem dáváte reakci zákonný podklad k reprisám 18. prosince. Sáhne-li reakce znovu k pokusům o stržení moci na sebe, opřena o toto ustanovení, pak, zástupci socialistických stran, veliká odpovědnost za svobodu lidu i za republiku padá na vaše hlavy. Není přece možné, abyste neviděli, jak tohoto mimořádného zmocnění může býti i v době míru zneužíváno především proti dělnické třídě.

Jestliže někde vypukne stávka, může vláda podle tohoto zmocnění už nyní, mimo brannou pohotovost státu - tedy v době míru - prohlásiti, že je porušen veřejný klid a pořádek a zavésti po př. pro takový stávkový obvod platnost všech ustanovení tohoto zákona: může tedy suspendovat práva a svobody, zavést pracovní povinnost a osobní úkony, což neznamená v případě stávky nic jiného než organisování stávkokazectví, opřeného o zmocňovací zákon, může zmilitarisovati závody, postavit dělníky pod vojenskou disciplinu atd.

Pánové, jestliže po všech těchto ustanoveních vložil ústavně-právní výbor do osnovy zákona jako předposlední paragraf ustanovení, že tímto zákonem nejsou nijak dotčena práva Národního shromáždění a jeho členů, jak jsou obsažena v ústavní listině, pak toto docela zbytečné ustanovení - poněvadž prostý zákon přece nemůže měnit ústavu není ničím jiným než výkřikem, který má přehlušit špatné svědomí.

Vašich protilidových zásahů a opatření nezůstávají ušetřeny ani poslední zbytky samosprávy. Fermany, vyhlášky okresních hejtmanů a v zápolí docela rozkazy vojenských správních komisařů mají nahraditi to, co ze samosprávy lidu ještě zbývá. Členové samosprávných korporací mohou býti příslušným politickým úřadem sesazeni, jestliže, jak praví zákon, porušují hrubě povinnosti své funkce, a nemohou jí docela ani novou volbou po dobu 3 let nabýti. Co to znamená? Dbáš-li na př. na správné rozdílení aprovisace, chráníš-li chudáky před nesnesitelnými rekvisicemi, díváš-li se pánům na prsty, nejsi-li ochoten mlčet k libovůli a k šikanám byrokratů, budeš dříve nežli řekneš švec zbaven své funkce v zastupitelském sboru. Ne voličové, ne lid má rozhodovati o tom, kdo se mu líbí jako jeho zástupce v obecním, okresním nebo zemském zastupitelstvu, nýbrž všemocná byrokracie. Příslušný politický úřad může docela libovolně jmenovat na místo sesazeného člena zastupitelského sboru jeho nástupce a může tak docela lehce změnit složení zastupitelstva a přizpůsobovat je k obrazu své černé byrokratické duše. A aby skutečně vůle lidu byla co nejvíce umlčena, může býti funkční období samosprávných korporací pouhým vládním nařízením prodlouženo až po dobu jednoho roku po ukončení branné pohotovosti státu.

Samosprávě se dále odnímá prakticky kompetence ve věcech finančních tím, že je vláda zmocněna, aby nařizovací cestou činila opatření k finančnímu zabezpečení samosprávy. A docela i pravomoc obce ve věcech bezpečnostní policie může býti přenesena na funkcionáře ustanoveného zemským nebo docela okresním úřadem, jenž může místo dosavadních obecních policajtů dosaditi zvláštní výkonné orgány, a to ještě na vrub obce. Místo toho, abyste v době svrchovaného nebezpečí pro lid a zemi, v době, která bude vyžadovat největší obětavosti, iniciativy, největšího vypětí sil lidu proti fašistickému vetřelci, cestou samosprávy vložili obranu do rukou lidu, místo toho, abyste při možném chaosu chránili bezpečnost lidu vytvořením demokratických sborů lidové obrany a bezpečnostní služby, nastolujete libovůli byrokratů, vojenských komisařů, a máte docela záludné úmysly na vysílání policejních detachementů a pacifikačních expedic do obcí. A k tomu ještě zavádíte vojenské soudnictví v řadě trestních věcí nad občanskými osobami, vojenské soudy nad osobami vázanými pracovní povinností nebo povolanými k osobním úkonům, dáváte možnost k suspensi podmínečného odkladu trestu, státního vězení, zmírňování trestů atd., zavádíte preventivní censuru, sešněrováváte dále tisk, místo abyste uvolněním tiskové svobody učinili z tisku nástroj zvýšené propagandy protifašistické, nástroj a prostředek mobilisace lidových sil a burcování iniciativy lidu. Spoutání práv a svobod lidu, okleštění samosprávy, odbourání podstatné části toho, co po tolika reakčních zákonech ještě zbylo z demokratických zřízení, toť jedna vůdčí myšlenka vaší osnovy zákona na obranu státu.

A druhá vůdčí myšlenka spočívá v tom, že tato osnova je namířena proti dělnické třídě, oné třídě, z jejíchž obětí spolu s obětí ostatního pracujícího lidu tato republika vznikla. Jako děláte na jedné straně z osnovy zákona na obranu státu nástroj na spoutání práv lidu, tak na druhé straně činíte z obrany země věc třídního útlaku.

Každému pokrokovému člověku, každému poctivému stoupenci protifašistické obrany republiky musí být přímo úzko, když vidí, jak si představujete člověka, který má hájit republiku. V nejkritičtější chvíli nemá být dělník, příslušník třídy, která má tak výsostný zájem na obraně proti Hitlerovi, plnoprávným občanem. Z dělníka, který má hájit republiku, chcete udělat raba, spoutati ho předpisy o pracovní povinnosti, připraviti jej o jeho stará dělnická a odborová práva, za která celé generace dělnické třídy s největší obětavostí zápasily. Chcete ho spoutat režimem zmilitarisovaných závodů, podřídit při osobních úkonech vojenské disciplině a vojenskému komandu a soudnictví. A při tom chcete, pánové, někomu namluvit, že tohle všechno se. děje k tomu cíli, aby byl. zachován v zájmu obrany republiky normální chod hospodářského života a zabráněno chaosu? Jděte k šípku s takovými nápady! Nějaký oficír, který jak živ závod neviděl, který nemá představu o dělníkově práci, ten má pomocí dienstreglementu, raportů zachraňovat hospodářský život před chaosem? A to před dělníkem, který třeba desetiletí stál u ponku, stavu nebo jeřábu?

Dělníci mají živé vzpomínky, jak vedlo válku staré Rakousko, jež militaristickou botou deptalo dělnictvo a karabáčem chtělo vynutiti válečnou obětavost lidu. Dělnictvo je proto právem nanejvýš pobouřeno, když osnovou zákona o obraně státu se křísí militaristické metody staré rakouské vlády.

Mezi tato opatření patří především ustanovení o zaměstnancích tak zv. státně nespolehlivých. V podnicích, důležitých pro obranu státu, nesmějí být zaměstnávány osoby státně nespolehlivé. Ale osnova nikterak jasně nedefinuje pojem nespolehlivosti, nýbrž naopak říká, že "za státně nespolehlivé třeba pokládati zejména ty osoby, o kterých možno míti důvodně za to, že by využily svého postavení v duchu obraně státu nepříznivém." Kdo bude rozhodovat o této nespolehlivosti? Okresní hejtman a četníci budou tedy žalobci a soudci v jedné osobě. A z jejich rozhodnutí může se postižený odvolat k senátu u zemského úřadu, v němž budou rozhodovat byrokrati ještě vyšší, jmenovaní ministerstvem vnitra, nár. obrany a soc. péče, po př. veř. prací a pod. Ptám se, s jakého tedy hlediska pak se bude posuzovat tato nespolehlivost? Ne s hlediska obrany státu proti Hitlerovi, nýbrž s hlediska třídních zájmů buržoasie. Komunistu prohlásí

úřady za nespolehlivého, ačkoliv s hlediska obrany proti Hitlerovi, proti fašismu je to nejspolehlivější, nejdůslednější protifašistický bojovník. Ale nespolehlivým shledá reakční byrokracie také každého socialistického i jiného dělníka, jenž bude hájit své zájmy a zájmy svých kamarádů proti zaměstnavateli. Bráníš se snížení mezd - tož dej si pozor, budeš označen nespolehlivým a poletíš! Vyzýváš dělníky k obraně proti útisku zaměstnavatele a k obraně jejich práv? Budeš vyhozen jako nespolehlivý. Vystupuješ neohroženě jako důvěrník osazenstva, jako člen závodního výboru, organisuješ dělníky proti kapitalistovi? Budeš cejchován byrokratem jako nespolehlivý a zaměstnavatel se tě rázem zbaví. Zavádíte, pánové, systém denuncianství, slídičství, udavačství, jaký pěstovala za války rakouská císařská vláda. Sta, tisíce nejlepších lidí budou moci býti na udání fašistů a reakcionářů vyhazovány ze závodů, hnány po př. do kriminálů a jejich existence ničeny.

Vy zástupci socialistických stran, uvažte dobře, že tato ustanovení o nespolehlivosti dělníků a podobná ustanovení o státních zaměstnancích se stanou bičem v rukou reakce a fašismu proti třídním dělnickým odborům. Před několika dny pan ministr Tučný plným právem brojil proti tomu, jak zejména v závodech, jimž jsou svěřeny státní dodávky, agrárnické odbory teroristicky postupují proti členům třídních dělnických organisací. (Posl. Hatina: Však na to doplatí!) Uvědomte si, pánové, že tato ustanovení o nespolehlivosti se stanou živnou půdou růstu žluťáctví a stávkokazectví a nástrojem teroru a byrokratické libovůle proti poctivým třídně smýšlejícím dělníkům a jejich odborovým organisacím. Za to však na druhé straně reakční byrokracie, která bude rozhodovati o spolehlivosti a nespolehlivosti, shledá jistě spolehlivým každého Stříbrňáka a Kahánkovce, ačkoliv jsou to vyložení stoupenci a spojenci Hitlerovi, vždy ochotní vynášeti do nebe kde jaký fašismus, kde jakou reakci, vždy připraveni ke zradě a sabotáži protihitlerovského a protifašistického boje.

S hlediska obrany proti Hitlerovi a fašismu je někdo docela jiný nespolehlivým. Nespolehlivými jsou ti, kdož slouží zahraničnímu fašismu a zvláště jeho válečným a útočným záměrům a kdož vědomě a aktivně pracují ke zřízení fašistického režimu u nás, kdo usilují o zrušení přátelského mírového svazku Československa se Sovětským svazem.

S hlediska obrany země jsou státně nespolehliví ti, kdož brojí proti úplné rovnoprávnosti všech národů a kdož národnostně štvou a na druhé straně se paktují s Henleinem. S hlediska obrany republiky jsou nespolehliví, kdo porušují a zkracují práva a svobody lidu, kdož využívají svého vlastnictví k dosažení mimořádných zisků, snižujíce bídné mzdy dělníků a platy zaměstnanců. Jsou nespolehliví ti, kdož ulévají kapitál do ciziny, kdo defraudují daně, jsou nespolehliví všichni ti hrdinové lihových, benzinových, bankovních a fénixových afér.

Podobně jako ustanovením o nespolehlivosti sledujete i zavedením instituce pracovní povinnosti v době branné pohotovosti státu nikoliv obranu země, nýbrž především svůj třídní zájem, ještě větší zotročení dělníků, zostření útisku a zvýšené vykořisťování.

Podle §u 61 předložené osnovy má záležeti pracovní povinnost v tom, že osoby této povinnosti podléhající "musí setrvati ve svém zaměstnání, plniti řádně a svědomitě všechny své povinnosti a zdržeti se všeho, co by mohlo znesnadniti a ohroziti pravidelnou činnost podniku". Toto ustanovení neznamená nic jiného než zákaz jakékoliv činnosti k hájení zájmů dělníků a zaměstnanců. Podobně jako v otázce nespolehlivosti, i zde každý pokus o zvýšení mezd, projev nespokojenosti s poměry pracovními, úsilí o jich zlepšení se bude stíhati jako porušení pracovní povinnosti a jako delikt na obraně státu. Jaké to přímo eldorádo pro kapitalistickou zvůli, jaké perspektivy pro zvyšování zisků na účet spoutaných dělníků dává toto ustanovení o pracovní povinnosti! Tímto ustanovením se staví každý, kdo by organisoval stávku, mimo zákon. Staré demokratické právo na stávku se suspenduje. Kdybyste, pánové, měli skutečně a výhradně na zřeteli zájem obrany země a s tohoto hlediska nerušený chod důležité výroby, pak, prosím, vydáte přísné předpisy, které by zaručovaly, aby dělníci a zaměstnanci mohli skutečně nerušeně a v klidu pracovati. Máte-li odvahu sahati na základní, primitivní práva dělníků a zaměstnanců, tož zakažte aspoň pro dobu branné pohotovosti státu, pro dobu svrchovaného ohrožení země, zaměstnavatelům snižovati mzdy, nařiďte jim, aby dodržovali kolektivní smlouvy, nařiďte jim platiti mzdy podle pohybu cen životních potřeb, nařiďte jim pečovati o řádné zásobování dělníků a zaměstnanců, šetřiti práva závodních výborů a důvěrníků dělnictva, šetřiti práva odborových organisací, zachovávati předpisy o pracovní době, o ochraně práce, o práci žen a mladistvých. Stíhejte zaměstnavatele, který tyto předpisy porušuje a dělníkovi tak práci znesnadňuje, jako škůdce obrany země.

Vy si, pánové, neumíte a nechcete ani představiti - a proto vás obviňujeme - co síly, iniciativy a obětavosti je skryto v lidu. Nechcete v době svrchovaného nebezpečí apelovati na lid. Proto jako protiklad tomu všemu spoutání práv a svobod lidu zavádíte ve formě osobních úkonů vojenskou robotu pro všechno obyvatelstvo od 17 do 60 let, i pro ženy. (Hlasy: Ale ne pro bohaté!) Představte si jen, pánové, že byste předstoupili před lid, před dělníky v závodech, před pracující vrstvy v městech i na venkově a že byste jim řekli: Hrozí Hitler, je ohrožen lid, je ohrožena republika, je třeba vypnouti a soustřediti všechny síly země. A my právě proto necháváme nedotčena všechna vaše práva, ba my pokládáme za nutné tato práva rozšířiti. Představte si, pánové, jakou ohromnou ozvěnu by to vyvolalo v masách pracujícího lidu, jaká síla by tu vyvstala, jaké divy, jaké hrdinství práce byste musili vyburcovati, divy, jakých je schopen jen svobodný lid.

Vy arciť říkáte: Všichni musí přinášeti oběti, dělníci i zaměstnavatelé, chudí i bohatí. Ale vy svíráte dělníky a pracující lid kazajkou nesvobody, děláte z nich raby, a i když kapitalistům omezíte jejich disposiční právo, tož proto, abyste anarchické hospodářství pro dobu války zorganisovali v zájmu kapitalistů jako třídy, a aby stát, jak to řekl Engels, jako Gesamtkapitalist hájil jejich zájmy a zisky kapitalistů. (Předsednictví převzal místopředseda Onderčo.)

Z toho, co jsem uvedl o duchu i o jednotlivých ustanoveních této osnovy, jasně vyplývá: Vaše osnova zákona na obranu země má sloužiti k upevnění třídního útlaku dělnické třídy, k zajištění vykořisťování pracujícího lidu, k spoutání demokratických práv. Pojímá obranu republiky jako ohromnou káznici na lid, a to je, pánové, hrob obrany proti Hitlerovi a proti fašismu. A je proto samozřejmé, že pro tento návrh všemi čtyřmi hlasují spojenci Hitlerovi z řad české a slovenské reakce, stejně jako z řad Hitlerovy expositury Henleinovy strany. Není divu, že nad takovouto obranou jsou u vytržení fašistické elementy, reakční elementy ve státním aparátu a v armádě. Ale pánové, lid, dělnická třída a každý protifašisticky a pokrokově cítící člověk nejen že není nadšen, jak jsme se už mohli předsvědčiti při projednávání této vaší osnovy zákona, nýbrž takovýto zákon, takovouto obranu co nejrozhodněji odmítne.

Páni vlastenci, mluvíte tak často o tradicích českého národa a o duchu českých dějin. Líčíte obrození českého národa jako nějaký zázrak. Vězte, vlastenci, že obrození malého národa bylo dílem dvou reálných sil. Síly drobného lidu na venkově, ve městech, síly rodící se dělnické třídy a pokrokové inteligence. To na jedné straně. A na druhé straně bylo obrození národa důsledkem toho, že navázal na největší pokrokovou sílu světa tehdejší doby, na velkou francouzskou revoluci.

Dnes, kdy hrozí Hitler, zkáza a barbarství fašismu, je záchrana jen v jednom: Spojiti osudy této země a jejích národů s osudem lidu, s osudem malého pracujícího člověka. A na druhé straně navázati na největší pokrokovou sílu světa, na zemi socialismu, na Sovětský svaz. (Potlesk komunistických poslanců.) Vy děláte, jak dokazuje i tato osnova, páni vlastenci, pravý opak.

Hleďte, nám komunistům nejde o to, abychom jednou s trpkým zadostiučiněním mohli říci: Pánové, podívejte se, kam jste to s tou svou obranou přivedli! Nám nejde o to, abychom jednou pouze registrovali trpké poučení a zadostiučinění dějin. My komunisté chceme dějiny této země, osudy jejího lidu a jejích národů tvořiti, my je chceme vésti ke šťastné socialistické budoucnosti. (Potlesk komunistických poslanců.) A tvořit osudy, to znamená opříti se o lid, tvořiti je s lidem a s dělnickou třídou, nejpokrokovější třídou dneška.

My, pánové, v tomto duchu budeme také bránit lid, budeme bránit národy Československa a republiku proti Hitlerovi, proti fašismu a proti jejich domácím reakčním a fašistickým spojencům. My nasadíme všechny síly, abychom vytvořili takovou situaci, aby pracující lid, spojen ve veliké lidové frontě, a národy Československa v bratrském svazku rovný s rovným mohly vmésti světové reakci sebevědomou výzvu v tvář: Tož - kdo si dnes ještě troufá na svobodný lid, na svobodné národy Československa? (Potlesk komunistických poslanců.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP