Pátek 20. března 1936

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu ve Velké Bíteši v trest. věci posl. Janalíka (tisk 212).

K této věci podán byl formální návrh posl. dr Huly, Lichnera, dr Goldsteina, Zeminové, Ostrého, Jaksche a Zierhuta na vrácení věci výboru imunitnímu k novému projednání.

Podle §u 47 jedn. řádu rozhoduje sněmovna bez rozpravy prostým hlasováním.

Než dám hlasovati, žádám pana zpravodaje posl. dr Dufka, aby se o podaném návrhu vyslovil.

Zpravodaj posl. dr Dufek: Slavná sněmovno, připojuji se jako zpravodaj k tomuto návrhu, aby tato imunitní záležitost p. posl. Janalíka byla vrácena výboru imunitnímu k novému projednání.

Předseda (zvoní): Přistoupíme ke hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem posl. dr Huly, Lichnera, dr Goldsteina, Zeminové, Ostrého,

Jaksche a Zierhuta, aby věc tato vrácena byla výboru imunitnímu k novému projednání, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se na vrácení této věci výboru imunitnímu k novému projednání.

Tím vyřízen jest 15. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

16. Zpráva výboru imunitného o žiadosti vrch. štát. zastupitež,stva v Bratislave v trest. veci posl. Suroviaka (tisk 306 ).

Zpravodajem jest p. posl. Bečko. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Bečko: Ctená snemovňa!

Vrch. štát. zastupitežstvo v Bratislave žiada za súhlas k trest. stíhaniu posl. Suroviaka.

Súkromný žalobca dr Jakub Herzog, lekár v Hlohovci žaluje posl. Suroviaka pre prečin pomluvy, spáchaný tlačou tým spôspôsobom, že súkromného žalobcu stavia obsahom článku, uverejneného v časopise "Hlas Slovenských zelezničiarov" v č. 12 až 13, ročník XIV, zo dňa 1. júla 1934 do takého podozrenia, že keď by sa zakladalo na pravde, bol by súkromný žalobca dr Jakub Herzog verejnosťou zapovrhnutia hodný.

Imunitný výbor preto navrhuje, aby posl. snemovna dala súhlas k trest. stíhaniu posl. Suroviaka.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna svolila k trest. stíhání posl. Suroviaka.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se svoliti k trest. stíhání posl. Suroviaka.

Tím vyřízen jest 16. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

17. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu trest. v Praze v trest. věci posl. Gajdy (tisk 308).

Zpravodajem jest p. posl. dr Neuman. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Neuman: Slavná sněmovno!

Imunitní výbor usnesl se doporučiti poslanecké sněmovně, aby žádosti kraj. soudu trest. v Praze ze dne 24. září 1935, č. Nt XIII 26/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Gajdy pro přečin podle §u 27 zákona o nekalé soutěži bylo vyhověno.

Doporučuji slavné posl. sněmovně, aby návrh imunitního výboru byl schválen.

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme proto ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna svolila k trest. stíhání posl. Gajdy.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se svoliti k trest. stíhání posl. Gajdy.

Tím vyřízen jest 17. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

18. Zpráva výboru imunitního o žádosti disciplinární rady adv. komory v Praze v disciplinární věci posl. dr Branžovského (tisk 311).

Zpravodajem jest p. posl. dr Neuman. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Neuman: Slavná sněmovno!

Imunitní výbor usnesl se doporučiti posl. sněmovně, aby žádosti disciplinární rady adv. komory v Praze ze dne 4. listopadu 1935, č. Dis 471/34, za souhlas s disciplinárním stíháním posl. dr Branžovského bylo vyhověno, ježto neshledal důvodu pro její zamítnutí.

Tlumočím usnesení imunitního výboru a prosím, aby slavná sněmovna návrh imunitního výboru schválila.

Předseda (zvoní): K této věci jest přihlášen řečník, zahájíme proto rozpravu.

Navrhuji lhůtu řečnickou 15 minut. (Námitek nebylo.)

Námitek není. Navržená lhůta jest schválena.

Ke slovu je přihlášen pan posl. dr Branžovský. Dávám mu slovo.

Posl. dr Branžovský: Slavná sněmovno!

Lituji jenom, že pan zpravodaj kol. dr Neuman neřekl, že sám jsem předem souhlasil s vydáním, ba řekl bych, že o vydání žádám. Jde zde o principiální, totiž o stavovskou věc, o stavovskou vnitřní disciplinu komory svobodného povolání.

Pokud poslanec, pokud zástupce lidu dostává imunitu proto, aby nebyl trestně vystaven různým brzděním své činnosti, má to svůj důvod. Pokud však jde o vnitřní, abych tak řekl, řemeslnou činnost, o činnost stavovskou, myslím, ze je skutečně zbytečno sněmovnu s tím zdržovat a obtěžovat. Dokonce bych řekl, že je nutno uznati, že vnitřní, stavovská disciplina je něčím zvláště nadřazeným, vždyť je to přímo fundamentální legislativa státní, která stanoví vznik těchto komor. Tam se udržuje akademický vnitřní pořádek, a ten nemá co dělati se zákonem, jeho souzení je daleko subtilnější, může a musí často uznati vinu i tam, kde trestní soudce by osvobodil nebo kde civilní soudce by žalobu zamítl.

Proto prosím, aby věc byla vzata v úvahu a aby otázka vztahu imunity poslanecké k stavovskému deliktu byla řešena v ten smysl, že imunita tu neexistuje.

Předseda (zvoní): Ke slovu již není nikdo přihlášen.

Dávám slovo k doslovu panu zpravodaji, p. posl. dr Neumanovi.

Zpravodaj posl. dr Neuman: Z projevu pana posl. dr Branžovského je patrno, že se konformuje s návrhem imunitního výboru. Milerád konstatuji, že sám o vydání požádal.

Doporučuji proto, aby usnesení imunitního výboru bylo schváleno.

Předseda (zvoní): Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna svolila k disciplinárnímu stíhání posl. dr Branžovského.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna u snesla se svoliti k disciplinárnímu stíhání posl. dr Branžovského.

Tím vyřízen jest 18. odstavec pořadu.

Přerušuji další projednávání pořadu schůze.

Sdělení předsednictva.

Stanovena lhůta výboru.

K návrhu předsedovu uložena byla výboru ústavně-právnímu k podání zprávy o usnesení senátu tisk 351 lhůta do čtvrtka dne 26. března 1936 do 12 hod. pol.

Dovolenou

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu dal předseda na dnešní den posl. dr Kellnerovi.

Omluvili se

nemocí posl. Nemetz, Hollube, dr Köllner, Révay.

Lékařská vysvědčení předložili posl. R. Böhm, Krejči.

Za platnou podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečnou omluvu posl. dr Kellnera na den 19. března 1936.

Změna ve výboru.

Klub poslanců čsl. živn. obchodnické strany středostavovské vyslal do výboru rozpočtového posl. Michálka za posl. Slavíčka.

Rozdané tisky

mezi schůzí:

Zprávy tisky 367 až 369.

Návrh tisk 366 - přikázán výboru iniciativnímu.

Z iniciativního výboru

ve schůzi konané dne 20. března 1936 přikázány k řádnému projednávání návrhy:

Výborům soc.-politickému a rozpočtovému tisky 271, 302.

Výborům soc.-politickému a ústavně-právnímu tisky 301, 335.

Výborům soc.-politickému, zdravotnickému a rozpočtovému tisky 303, 354.

Výboru soc.-politickému tisk 317.

Vyborům zdravotnickému, kulturnímu a rozpočtovému tisk 295.

Výboru ústavně-právnímu tisky 300, 316, 345, 347.

Výboru rozpočtovému tisk 321.

Výborům zemědělskému a rozpočtovému tisk 319.

Výborům zemědělskému, ústavně-právnímu a soc.-politickému tisk 320.

Výborům zemědělskému a soc.politickému tisk 342.

Výborům techn.-dopravnímu a brannému tisk 336.

Výboru techn.-dopravnímu tisky 343, 346.

Předseda sdělil, že se předsednictvo usneslo, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 26. března 1936 ve 3 hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 281), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920 o vzájemných celních slevách na hudební nástroje, sjednaná mezi vládou československou a vládou německou v Praze dne 30. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. ledna 1936, č. 5 Sb. z. a n. (tisk 348).

2. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 299), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu II. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi Československem a Finskem ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 28. ledna 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. února 1936, č. 30 Sb. z. a n. (tisk 349).

3. Zpráva výboru ústavně-právního k usnesení senátu (tisk 351) o vládním návrhu zákona (tisky sen. 64 a 118), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském) [podle §u 35 jedn. řádu].

4 až 12. Nevyřízené odstavce 5 až 13 dnešní schůze.

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti vrch. stát. zastupitelství v Košicích v trest. věci posl. Rybárika (tisk 182).

14. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitežstva v Bratislave v trest. veci posl. Szentiványiho (tisk 201).

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. trest. soudu v Brně v trest. věci posl. Klímy (tisk 307).

16. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Chebu v trest. věci posl. Frannka (tisk 309).

17. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Chebu v trest. věci posl. Sandnera (tisk 310).

18. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Kolíně v trest. věci posl. dr Huly (tisk 367).

Schůze skončena v 3 hod. 30 min. odpol.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP