Čtvrtek 12. prosince 1935

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

7.

Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se schvaluje doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný dne 26. července 1935 v Praze a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 191 Sb. z. a n. (tisk 99).

Zpravodaji jsou: za výbor živn.-obchodní p. posl. Líška, za výbor zahraniční p. posl. inž. Žilka.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových.?

Zpravodaj posl. Líška: Nie sú.

Zpravodaj posl. inž. Žilka: Nejsou.

Místopředseda Taub: Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku! (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 7. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

8.

Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s dodatkovým protokolem k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaným dne 5. září 1935 a uvedeným v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. září 1935, č. 184 Sb. z. a n. (tisk 108).

Zpravodaji jsou: za výbor zahraniční p. posl. dr. Mareš, který se vzdal slova, za výbor živn.-obchodní p. posl. Slavíček.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Slavíček: Nikoli.

Místopředseda Taub: Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku! (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 8. odstavec pořadu.

Přerušuji další projednávání pořadu schůze.

Sdělení předsednictva.

Stanoveny lhůty výborům.

K návrhu předsedovu stanoveny byly lhůty do středy dne 18. prosince 1935 do 12. hod. polední:

výboru rozpočtovému pro vládní návrhy tisky 127, 128, 142, 153 až 156"

výboru ústavně-právnímu pro vládní návrhy tisky 158, 159,

výborům ústavně-právnímu a rozpočtovému pro návrh tisk 225.

Změna v klubu.

Posl. Petrovič oznámil zároveň s klubem poslanců republ. strany zeměděl. a malorol. lidu, že se stal členem tohoto klubu.

Verifikace voleb.

Od Volebního soudu v Praze došel další verifikační nález ze dne 7. prosince 1935, č. 345/35:

Volební soud, zkoumaje a ověřuje podle §u 8, bodu 2 a §u 10 zák. o vol. s. volby členů do posl. sněmovny Národního shromáždění, zvolených dne 19. května 1935, usnesl se ověřiti volbu těchto dalších členů:

1. z kandidátní listiny č. 1, Republikánská strana zeměděl. a malorol. lidu:

dr. Josefa Dufka, rady politické správy v Nové Pace, nastoupivšího na místo zemřelého Bohumíra Bradáče; dr. Pavla Kosseye, vrch. komisaře politické správy a majitele hospodářství v Tačově.

2. z kandidátní listiny č. 2, Československá sociálně-demokratická strana lidová:

Leopolda Vaverky, redaktora v Praze II., Klimentská ul. 9.

3. z kandidátní listiny č. 4, Komunistická strana Československa:

Olexy Borkaňuka, zemědělce v Jasině, nastoupivšího na místo Ivana Lokoty, jehož volba nebyla ověřena; Rudolfa Döllinga, dělníka v Janově dolu čp. 160, nastoupivšího na místo Josefa Štětky, jenž byl nálezem volebního soudu z dnešního dne zbaven mandátu, Emanuela Klímy, učitele v Mukačevě, Juternátská 15; Otty Synka, tajemníka v Ďáblicích; Viléma Širokého, železničáře, t. č. tajemníka KSČ v Bratislavě, Pöllnská cesta 269; Františka Zupky, kovodělníka v Seredu n. V., nastoupivšího na místo resignovavšího Štěpána Majora.

4. z kandidátní listiny č. 7, Autonomistický blok:

Karla Dembovského, správce elektrárny v Trenčanské Teplé.

5. z kandidátní listiny č. 12, Sudetendeutsche Partei:

Rudolfa Axmanna, dělníka v Petrovicích n. Desnou; Huberta Birkeho, redaktora v Broumově; Maxe Budiga, obchodníka ve Svitavech; Benno Fischera, soustružníka kovů v Lískovci, Nová kolonie 247; Karla Heřmana Franka, nakladatele v Karl. Varech, bytem v Chebu; Karla Grubera, dělníka v Novém Prenetu č. 35; Josefa Illinga, odborného učitele v Podbořanech čp. 408; Adolfa Jobsta, malíře v Čes. Krumlově; Františka Karmasina, dipl. zemědělce v Bratislavě; dr. Adolfa Kellnera, advokáta v Trutnově; Richarda Knorreho, úředníka v Rýmařově; dr. Bedřicha Köllnera, právníka v Chebu, Nádražní 63; Arnošta Kundta, správce něm. pol. úřadu práce v Praze-Podolí čp. 269; inž. Františka Künzla, hospod. úředníka v Brně, Pellicova 57; Otty Liebla, zaměstnance v Jirkově; Adolfa Lischky, zemědělského učitele v Litoměřicích; Františka Maye, zahradníka a rolníka v Dol. Gruntě; JUDra Jana Neuwirtha, žurnalisty v Praze; Pavla Nieckerla, dělníka ve Vel. Luhu 14; inž. Arnošta Peschky, člena hlav. vedení v Chebu, hotel Viktoria; Josefa Röslera, dělníka ve Varnsdorfu; Rudolfa Sandnera, člena hlav. vedení zam. v Chebu, Nádražní 63; inž. Františka Schreibera, správce statku v Rossbachu; Jiřího Stangla, rolníka v Horšovském Týně, Bendova tř. 191; Ludvíka Wagnera, zubního technika ve Frymburku; Jiřího Wollnera, dělníka v Chebu; dr. Bedřicha Zippeliusa, advokáta v Teplicích-Šanově; Ericha Hirteho, elektrotechnika ve Cvikově, nastoupivšího na místo resignovavšího Alfreda Nentwicha.

6. z kandidátní listiny č. 16, Národní sjednocení, předseda dr. Karel Kramář:

MUDr. Františka Novotného, lékaře v Chrudimi; Rudolfa Smetánky, majora gen. štábu v. v. v Praze-Karlíně.

Změny ve výborech.

Klub poslanců republ. strany zeměděl. a malorol. lidu vyslal: do výboru iniciativního posl. Haupta za posl. Pelíška; do výboru ústavně-právního posl. Petroviče za posl. dr. Slávika; do výboru branného posl. Vančo za posl. dr. Slávika.

Do výboru ústavně-právního vyslal: klub poslanců strany "Bund der landwirte" posl. Viereckla za posl. Kunze; klub poslanců čsl. strany nár. socialistické posl. dr. Kozáka za posl. F. Richtera; klub poslanců Národního sjednocení posl. Kneborta za posl. Ježka.

Dovolenou

podle §u 2, odst. 2 jedn. řádu udělil předseda na dny 12. až 15. t. m. posl. Frankovi.

Rozdané tisky

Naléhavá interpelace tisk 233.

Interpelace tisk 185 (I až XII).

Návrh tisk 234 - přikázán výboru iniciativnímu.

Místopředseda Taub oznámil usnesení předsednictva, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 19. prosince 1935 o 1/210. hod. dopol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 127) zákona o spotřební dani z kyseliny octové [podle §u 35 jedn. řádu].

2. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 128) zákona o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta [podle §u 35 jedn. řádu].

3. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 142) zákona, kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem [podle §u 35 jedn. řádu].

4. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 153) zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích [podle §u 35 jedn. řádu].

5. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 154) zákona, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost [podle §u 35 jedn. řádu].

6. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 155) zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové [podle §u 35 jedn. řádu].

7. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 156) zákona, kterým se mění

a doplňují ustanovení o soudních poplatcích [podle §u 35 jedn. řádu].

8. Zpráva výborů ústavně-právního a rozpočtového o návrhu posl. Berana, Hampla, Zeminové, dr. Jos. Dolanského, Mlčocha, Tauba a Zierhuta (tisk 225) na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na rok 1936 [podle §u 35 jedn. řádu].

9. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 158) zákona, kterým se mění § 11, odst. 1 zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů [podle §u 35 jedn. řádu].

10. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 159) zákona, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran [podle §u 35 jedn. řádu].

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti posl. Jaksche, aby bylo zavedeno kárné řízení podle §u 51 jedn. řádu proti posl. Sandnerovi (tisk 166).

Schůze skončena ve 4 hod. 45 min. odpol.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP