Pátek 8. listopadu 1935

Přítomni:

Předseda Malypetr.

Místopředsedové: Mlčoch, dr. Markovič, Langr, Košek, Taub.

Zapisovatelé: R. Böhm, de Witte.

204 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: min. předseda dr. Hodža; ministři Bechyně, dr. Beneš, dr. Czech, dr. Černý, dr. Dérer, dr. Krčmář, Machník, Najman, inž. Nečas, dr. Spina.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr. Říha; jeho zástupci Nebuška, dr. Mikyška.

Předseda Malypetr zahájil schůzi v 9 hod. 29 min. dopol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

udělil předseda podle § 2, odst. 2 jedn. řádu na dnešní den posl. Jar. Kučerovi, dr. Mičurovi, Sandnerovi a Šamalíkovi.

Imunitnímu výboru

přikázal předseda žádost kraj. soudu v Košicích ze dne 16. října 1935, č. Tl XIV 11/35, předloženou vrch. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 5. listopadu 1935, č. 11.196/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Rybárika pro přečin pomluvy podle §u 2 zákona č. 108/ 33 Sb. z. a n. (č. J 8 4-IV).

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1.

Pokračování v rozpravě o prohlášení ministra zahraničních věcí dr. Beneše, učiněném v 8. schůzi posl. sněmovny dne 5. listopadu 1935.

Budeme pokračovati v rozpravě započaté v 9. schůzi sněmovny dne 6. listopadu t. r.

Lhůta řečnická jest 60 minut.

Přihlášeni jsou ještě řečníci: na straně "proti" pp. posl. dr. Peters a Śliwka; na straně "pro" p. posl. Zierhut.

Dávám slovo p. posl. dr. Petersovi.

Posl. dr. Peters (německy): Slavná sněmovno!

Již po tři dny jsme svědky rozpravy, o které bych tvrdil, že přispěla při dobré vůli k porovnání protivných a protichůdných mínění. Nedávno uveřejnil pan ministr dr. Meissner článek, ve kterém se dožadoval pro parlament práva na tvoření veřejného mínění; já pak neváhám prohlásiti, že tato debata je důkazem, že tvoření veřejného mínění může býti klidně svěřeno parlamentu. Debata, kterou jsme zde provedli, podle mého mínění ukazuje, že sice není úplné jednomyslnosti, že je však dána možnost, aby byly vytvořeny předpoklady pro společnou linii výstavby, pro politiku klidu a pořádku, podle kterých i doma by se mohla dělati klidná politika. Prohlášením většinových stran, které přečtl pan kol. Hampl, byl vytvořen mimořádný souhlas mezi nositelem odpovědnosti v zahraniční politice a nositelem odpovědnosti ve státě, mezi většinou a vládou. Tento souhlas je nesporně ohromným aktivem právě v době, ve které bude pravděpodobně nutno učiniti závažná rozhodnutí v Evropě a ve světě.

Do tohoto souladu zazněl ovšem včera zlozvuk tím, že bylo zde zcela ostře útočeno na zahraniční politiku jako takovou a na pana ministra pro věci zahraniční dr. Beneše. Neváhám prohlásiti, že není naším přesvědčením, že tento zlozvuk byl nutným a že byl v této chvíli na místě. Nechci se vměšovati do situace v českém táboře vytvořené řečí pana dr. Kramáře, chtěl bych jen konstatovati, že myslím, že zde byl zahájen spor a to formou a způsobem, který byl konečně snad na místě ve starém rakouském parlamentu, sem se však jak svou metodou, tak i celým způsobem vedení diskuse naprosto nehodí.

Ze souhlasu vytvořeného prohlášením kol. Hampla vyjmul bych jednu věc jako zvláště správnou, nutnou a při tom také prakticky upotřebitelnou, že totiž převzetím názorů pana ministra celou koalicí byla vnesena do dnes dosti nejasné vládní linie alespoň určitá jasnost, totiž že celá koalice přejímá bez výhrady názory pana ministra pro věci zahraniční. Ježto se nijak neradujeme z nejasností, těšíme se, že alespoň v tomto oboru nastalo jasno a v tom oboru obyvatelstvo ví, co se vlastně stane. Také uznání evropských skutečností, jak je přinesl vývoj posledních 17 let, většinou této sněmovny, znamená mnoho, neboť osvobozuje jak vládu, tak i zahraniční politiku od pamatování na příkoří, které by mohlo nebezpečným způsobem v pravé chvíli na jednání působiti, ba dokonce je překaziti. Má svůj veliký význam, že je nyní jisto, že zahraniční politika nesená vůlí celé většiny se může určitým směrem vyvíjeti a že je možno úplně opominouti právě ono pamatování na příkoří, o kterém jsem mluvil, a dělati politiku odpovídající celoevropskému zájmu.

Vítáme prohlášení pana ministra, jakož i koalice, že má nastati vzájemné nevměšování do poměrů jednotlivých států, ježto jen tak nastává možnost dostati se z dnešní ztrnulosti politických věcí. Myslím ovšem, že dobře nejde, aby koalice a pan ministr pro věci zahraniční učinili toto prohlášení, zatím co se koaliční tisk vším způsobem snaží, aby zabránil uskutečnění v praksi této nyní zahájené politiky, neboť ještě dnes se považuje za zvláštní zásluhu v tisku nebo na veřejných projevech mimo tento parlament vyslovovati se způsobem co nejprudším, nejneodpovědnějším a nejnerozvážnějším proti jiným systémům a tím také proti jiným státům nejen velmi nevlídně, nýbrž i velmi nenávistně. Má-li tato nově zahájená politika býti skutečně základem "vývoje k lepší budoucnosti", jak se vyjádřil pan ministr, pak je nutno vyvoditi z toho všechny důsledky a vzdáti se demagogie. Předseda sněmovny konstatoval, jak již včera zdůraznil kol. Frank, že demagogie je největším škůdcem demokracie, a naznačil, že bychom se všichni měli postaviti proti demokracii zkreslené demagogií. Zde úplně souhlasíme uznávajíce, že celý vývoj musí vyústiti do slepé uličky, přenechá-li se jako dosud vytváření veřejného mínění několika žurnalistům. Zdůraznil-li jsem, že při této výměně názorů ukázala sněmovna svou vlastní politickou vůli tím, že mluvila volně a otevřeně o základech vývoje, vyzývám ji také nyní, aby se se vší vášnivostí postavila proti dnes vlastně jediné tvůrčí síle v politice, totiž proti demagogii. Mohu v této souvislosti říci, že mohu sice pochopiti, nezabývalo-li se ani exposé ani prohlášení koalice poněkud šíře vnitropolitickými poměry, musím však zároveň prohlásiti, že by bylo velikým opominutím, kdyby vláda a parlament nezaujaly zcela jasné stanovisko k neudržitelným vnitropolitickým poměrům, jak mezi stranami, tak i mezi národnostmi a zároveň nehledaly předpoklady, jak by se mohlo provésti v zahraniční politice zdůrazněné smířlivé stanovisko i v politice vnitřní.

Tento zdůrazněný projev zahraničně politické snahy pro mír je nám také proto vítán, že i my si přejeme, aby vývoj šel pokojnou cestou; neboť víme, že náš užší domov se stane rumištěm, ať již kdokoliv vnikne do tohoto státu. Toto pojetí klidné linie naší zahraniční politiky považujeme za jedině možné, což bylo již dostatečně zřetelně vyjádřeno ve vývodech našeho prvního řečníka, kolegy Franka.

Nachází-li se v prohlášení koaličních stran věta, že "naše koaliční politika je a zůstane politikou vnitřní demokracie", souhlasíme i s ní. Neboť v žádném politickém táboře a také nikoliv v našem není sporným základ státu, ústava; ve svém zásadním prohlášení na první schůzi sněmovny jsme jednomyslně prohlásili, že chceme zaujmouti stanovisko strany stojící na půdě ústavy. Sporné jsou však formy uskutečnění a použití všeobecných zásad, které jsou obsaženy v demokratické ústavě, a proto je každá snaha o opačný účinek se strany jednotlivých politických stran jakož i tisku úplně na scestí, nevidí-li sporné body, které musí býti mezi námi ujasněny, ve formách demokracie, nýbrž v demokracii samé, jakožto základu tohoto státu. Vidím ovšem velké ztížení vývoje v tom, že jste nikoliv sice v ústavě, nýbrž v praksi demokracii úzce spjali s ideologií národního státu, z čehož přirozeně vzcházejí protiklady, nebo alespoň zcela velké nesnáze, které musí býti napraveny teprve dobrou vůlí a státnickým poznáním. Mohl bych se odvolati na svou knihu, která vyšla r. 1927, ve které jsem uznal zásadu většiny i v zastupování státu navenek. Nechci to však zde dále rozváděti, chci jen zdůrazniti, že není možno vybudovati demokracii na široké základně, chce-li se proti struktuře státu český národ učiniti vlastníkem všech statků. Zde abychom vývoj vnitřní politiky vymanili z jeho ztrnulosti, jest ještě nutno, hledati podobné možnosti, jako v politice zahraniční, aby byla umožněna volnější a jinými hledisky se řídící politika. K tomu můžeme jen přímo přispěti; nepřímo můžete tyto otázky vyřešiti jen vy, ježto žádná změna jak v celkovém směru, tak i v zákonech nemůže býti určena jiným než většinou sněmovny.

Nechcete-li, vážené dámy a pánové, viděti velkou přeměnu v německém táboře, nelze nic dělati. Státnické to však není! Musí to míti přece hlubší příčiny, že zde sedí 44 poslanců semknutého německého bloku, musí to přece míti vlastní smysl, že obyvatelstvo dalo při volbě, která připustila každé svobodné rozhodnutí, sudetskoněmecké straně nejvíce hlasů, které strana ve státě mohla vůbec dostati. A zaujímám-li já, jenž jsem měl již dříve příležitost mluviti v této sněmovně, podle své zkušenosti stanovisko, pak to jen může býti, že se mi úplně ujasnilo, že - stojí to také v mé knize - absolutní neúspěšnost staré aktivistické politiky nemohla míti žádných důsledků než semknutí sudetských Němců. Vy s české strany jste podstatně ještě přispěli k tak silnému semknutí Němců. Naše obyvatelstvo nyní nahlédlo, že toto veliké semknutí musí býti trvalé, ježto je jedinou cestou, abychom se s vámi mohli dorozuměti. (Potlesk.) Byl jsem po 6 let toho sám účasten, jak se mohlo zahrávati s těmi malými skupinami - největší měla 21 mandátů - které byly v této sněmovně. Vím také, jak špatné, jak zhoubné a jak nešťastné bylo toto vzájemné domlouvání s těmito malými skupinami a co jsme právě v těch 6 letech, kdy jsem byl členem této sněmovny, prostě zmeškali, protože jsme byli národem roztříštěným na malé skupinky. Také vám to, pánové, nepřineslo žádnou výhodu, že jste mohli počítati jen s malými skupinami; mohli jste si totiž s jednotlivými skupinami pohrávati, nemohli jste však dělati politiku, která by umožnila skutečné rozřešení národnostní otázky v Československé republice.

Nevěřte, že byste někdy mohli nalézti rozřešení této otázky s jednotlivými skupinkami! Můžete je nalézti jen s celkem. (Potlesk.) Sjednotili jsme veliké masy sudetských Němců, cítíme vnitřní odpovědnost za tyto masy, abychom je vyvedli z ideologií, které nepřebíráme. To není jen ideologie národně-socialistická, jak vy stále s trochou politické krátkozrakosti tvrdíte, ale také německonacionální a všechny jiné, které právě tak patří k "ancien régime" rakouské doby, jako ideologie pan dr. Kramáře. Teprve my zde máme tvořiti vůli a jste-li tak krátkozrací a nepopřejete nám času, je to vaší věcí a vy za to máte odpovědnost. (Výkřiky komunistických poslanců.) Vám nebudu již vůbec odpovídati. Mluvím zde k mužům, kteří mají odpovědnost za stát, k mužům z českého politického tábora, a proto zde mluvím otevřeně jako muž s šedinami, který 30 let sledoval vývoj a který si říká: "Tak to dále nejde, neboť vy i my přicházíme do dějinného vývoje, který se vždy opakoval před 100, 200, 300 lety na půdě Čech a zemí, které k nim patřily." Pohleďte, (ukazuje na poslance sudetskoněmecké strany) tam v těch řadách sedí také mužové, kterým bylo 13 let, když byla založena Československá republika; tam sedí mužové, kteří dosáhli akademických hodností již jako českoslovenští státní občané, tam sedí dělníci a sedláci, kteří sloužili Československému státu jako vojáci; zde jde o zjevy, kterých pánové nevidíte: Jsme odrakouštěni, neutkvíváme ve starých ideologiích, hledáme nové! (Potlesk.) Tak jako vy si svou věc nezpohodlňujeme. Bojujeme za nový názor, zápasíme o něj a víme samozřejmě, že věci převzaté a věci nově se rodící, že nová středoevropská situace, ke které i vy patříte, se musí teprve ve svých formách a názorech ujasniti. Jeden český kolega mi řekl: "To je takticky nesprávné, proč nehlasujete pro Benešův výklad?" Kdybychom dělali kejklířskou politiku, kterou nám připisujete a kterou nyní dělají pánové z krajní levice, snad bychom pro to hlasovali, neboť jsme řekli, s čím můžeme souhlasiti a s čím nikoliv. Skoro ke všemu jsme řekli "správně, ale..." a musíte pochopiti, že je mnohem poctivější nejdříve si vybojovati všeobecný názor, než se pustiti na kluzkou půdu taktiky. (Potlesk.)

Chtěl bych zde také konstatovati, že jste postaveni před veliké rozhodnutí, nedívati se na národnostní problém očima strašpytla nebo maloměšťáka, nýbrž očima státníka. Vůbec nepopírám: semknutí v německém táboře je problémem, velikým problémem pro stát a zde nevystačíte s neobratnými policejními metodami. (Potlesk.) Nejlepší generální zkouška vaší politické a státnické rozvahy na mezinárodním poli musí konec konců ztroskotati, neobstojíte-li v generální zkoušce státníka na poli vnitropolitickém. (Potlesk.) Vytvořili jste si metody, jak se vypořádati s národnostním problémem. Nejdříve jste vzali určité skupiny do vlády, jiné jste nechali nebo ponechali v oposici, podle toho, byly-li ochotny spolupůsobiti čili nic. Tato metoda podle mého mínění úplně ztroskotala, touto metodou není možno něčeho dosáhnouti, zvláště když se spokojujete s tím, že necháváte s sebou vládnouti méně než třetinu. Potom jste se chopili metody zhanobiti sudetskoněmeckou stranu policejní akcí. Můžete nyní každý den s velkým povykem čísti, že byli opět zatčeni vyzvědači, kteří jsou členy sudetskoněmecké strany. (Posl. Kirpalová [německy]: Není to snad pravda?) Paní kolegyně, to je velmi neopatrné, za vámi sedí kol. Heeger, ten vás může poučiti. (Posl. Beuer [německy]: Poučte nás raději vy!) Vůči vám nemám na tom žádného zájmu. (Výkřiky. Hluk.)

Již v branném výboru jsem mluvil o tomto zasahování úřadů a učinil jsem tak s největším ohledem na státní autoritu, ježto jsem předpokládal, že věci budou rychle svedeny na koleje práva, zákona a pořádku. Místo toho pokračuje se v této poněkud, prosím o prominutí, neohrabané metodě a vidíte, že jak pánové na krajní levici, tak i pánové tam nahoře v prostřední části z toho přirozeně vytloukají veliký kapitál a se radují, že konečně něco proti nám mají; bohužel je následují na této cestě české strany. Podali jsme dnes naléhavou interpelaci o úředních zprávách o špionáži v nedělních listech. Dovolte, abych k tomu řekl:

Bylo by přece proti zvyklostem, kdyby v otázkách vyzvědačství nemělo také slovo zpravodajské oddělení generálního štábu; je proto pro mě mimo veškerou pochybnost, že ona nesprávná, vědomě nesprávná zpráva v nedělních listech mohla se dostati do tisku jen se souhlasem zpravodajského oddělení generálního štábu. To jsem prohlásil v branném výboru, když byla před tím schůze prohlášena za důvěrnou. Jelikož však až dodnes nebyla tato věc náležitě vysvětlena, jednám o této věci zde, protože mě k tomu nutíte. Konstatuji zde tedy nevyvratitelný fakt, že zde jde o politickou činnost generálního štábu. Vyslovuji své politování nad tím jako člověk pořádku a jako člověk, který pokládá přirozené rozdělení moci ve státě za přirozený předpoklad pořádku. Touto publikací se také zasáhlo do pravomoci ministra spravedlnosti, tím že se - aby se inscenovala společně s jinými otázkami veliká věc - mluvilo o otázkách, které jsou již předmětem vznesené obžaloby a o kterých jest již na dnešní den ustanoveno líčení před řádným soudem. Odpovídá to skutečně snaze, kterou musíte míti vy právě tak jako my, totiž zachovávati zákony, pořádek a ústavu.

Odpočítáme-li 11 z oněch 28 podezřelých, již byli v tisku pranýřováni, aby byla zhanobena sudetskoněmecká strana, protože patří do jiné trestní souvislosti, je ta věc ještě mnohem zajímavější jinou souvislostí, kde mezi 5 nebo 6 obviněnými jsou podle úřední zprávy 3 členy sudetskoněmecké strany. (Posl. Beuer [německy]: Co je s oněmi 9 případy? - Posl. Kirpalová [německy]: A co je s případy, které byly před tím, odpovězte!) Jsou před řádnými soudy! Zabývám se zde pouze úřední nedělní zprávou. (Posl. Beuer [německy]: Předevčírem byli 4 členové vaší strany zatčeni v Německém Jablonném pro vyzvědačství, jak si lze přečísti v časopise "Prager Tagblatt"! Neskrývejte se za formální prohlášení, zaujměte konkrétní stanovisko k obviněním!)

Všechna jména a obvinění, která byla uvedena ve spojení s obviněným Scheichenostem, opírají se o tyto události: Scheichenost byl členem strany... (Výkřiky. Hluk.) Také vy nemůžete ručiti za všechny členy své strany. (Výkřiky.) Připomínám vám situaci ještě před půl rokem, když páni komunisté byli stále vydáváni a zde přednášeli řeči, které nás všechny neslýchaným způsobem pobuřovaly, protože postrádaly vší parlamentární slušnosti. (Posl. Beuer [německy]: Mluvte přec raději o svých vyzvědačích!) Tehdy to byli komunisté, ve kterých jste spatřovali nebezpečí.

Než dovolte mi jednati dále o případu Scheichenostově. Scheichenost přišel ke dvěma kolegům a řekl jim, že se v žateckém území budou konati manévry a že by tam byla příležitost pro vyzvědačství. Tito dva, Kraft a Kunz (Výkřiky.) se dostavili před příslušný orgán strany v onom okrese a tam sdělili, že se Scheichenost pokusil je přiměti k vyzvědačství. Na to jim dal odpovědný zástupce strany příkaz, aby případ hlásili četnictvu. To také učinili. Bylo to v červenci. Dne 6. a 7. září byli Putz, okresní důvěrník, Kunz a Kraft náhle zatčeni a dopraveni do Prahy s tím výsledkem, že je policie v 5 hodin odpoledne musila zase propustiti. (Posl. Kirpalová [německy]: Přes jejich udání?) Nikoliv, to byli ti udavači! Nyní byl zatčen Scheichenost a s ním řada lidí, kteří neučinili to, co považovali Kunz a Kraft za svou povinnost. To je pravda o případě Scheichenostově: Upozornili jsme na něj. Bohužel z toho úřady nevyvodily žádných důsledků a především četnická stanice - na to bych chtěl upozorniti pana ministra vnitra - nejen včas, nýbrž vůbec nehlásila dále protokolární udání. (Posl. Heeger [německy]: A co je s Německým Jablonným? Není to pro vás lehké se v té věci obhájiti!) Vážený kol. Heegře, také pro vás není lehké! Ale pro mě je věc snazší protože jsem přesvědčen, že všechna vaše podezření se rozpadnou v niveč, až budou odevzdána úřadům a soudům. (Potlesk.) Kdo se u nás nějak proviní podle zákona na ochranu republiky nebo podezření z vyzvědačství, bude bezohledně potrestán. Nechceme míti nic společného s lidmi, kteří se dají koupiti. (Potlesk. - Hluk.)

Pánové, při této příležitosti bych chtěl hned vyříditi materiál, který mi včera odevzdal kol. Beuer a který se týká činnosti "Gestapo" v Československu; jde o 4 výstřižky z novin. K jednomu podotýkám, že je výtahem knihy "Hnědá síť", ale že nebyl úplný; slyšel jsem poprvé o této knize. Musím ovšem konstatovati, že mě přečtení výtahu poučilo, že věc jest asi podobně organisována jako stejnorodá GPU v Rusku. (Posl. Beuer [německy]: Velmi pohodlné!) Z výstřižku, který mi dal pan Beuer, nemohu nic jiného vyčísti.

Druhý výstřižek se týká... (Hluk.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP