Úterý 18. června 1935

Předseda vlády Malypetr: Vykonav nyní volbu předsednickou žádám zvoleného p. předsedu sněmovny, aby zaujal své místo a převzal vedení sněmovny.

Předseda Bradáč (vstoupiv na předsednickou tribunu a ujav se předsednictví):

Slavná sněmovno! Paní a páni poslanci! Prosím, abyste přijali můj srdečný a procítěný dík za velikou čest, kterou jste mně prokázali tím, že jste mě zvolili předsedou zákonodárného sboru, a za důvěru, kterou jste mi projevili, povolavše mne k řízení jeho a jeho prací.

Slibem složeným nyní do rukou p. předsedy vlády, ústavou předepsaným, že budu zachovávati zákony a úřad svůj nestranně zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, cítím se právně i mravně odpovědný především vám (Výkřiky posl. Zápotockého.), kteří jste mne svojí volbou na toto místo povolali.

Maje v úctě dobré zvyklosti i tradice sněmoven předešlých, svědomité a obezřetné vedení všemi jejími dosavadními předsedy a celými předsednictvy, budu zachovávati i je, a zvláště pak, pokud mé síly stačí, budu dbáti vysokého postavení zákonodárné representace lidu tohoto státu v jeho ústavním životě. (Výkřiky posl. Zápotockého a Špačka.)

Nikomu z nás není tajno, jaké krise prožívá světová a zvláště evropská demokracie od svého velikého rozmachu po světové válce, každý však víme také, že je to právě naše Československá republika, jejíž víra v demokratický režim a demokratické zřízení zůstala nezviklána. (Výborně! - Hlučný potlesk.)

Jestliže parlamentarism je první a nejvýznačnější projev demokracie, pak je třeba přímo úzkostlivě dbáti, aby tento sbor, stojící v čele všem demokratickým zřízením, plnil bezvadně a obezřetně všecky své úkoly a obhájil svá nezadatelná práva.

Střežiti obé je povinností předsedy sněmovny. Chci v tomto směru úřad svůj zastávati s největší obezřetností a s naprostou objektivností ke všem stranám a národnostem našeho státu. (Výkřiky posl. Zápotockého.) Prosím pro tento těžký úkol o Vaši plnou podporu a spolupráci, bez níž by výsledky mých snah nebyly takové, jaké od parlamentu očekávají ti, kteří nám věnovali svoji důvěru a na tato místa nás poslali.

Nebudu sobě tajiti, že veliký úkol připadá i našemu tisku, který je prostředníkem mezi zákonodárnými sbory a obyvatelstvem této republiky, a prosím pány, kteří tisk zastupují, o vzájemnou součinnost a spolupráci.

Stát náš, právě tak jako řada států celého světa, prodělává těžkou hospodářskou krisi. Je jasné, že bylo-li těžké říditi stát v dobách hospodářského klidu a pokojného vývoje, že v této době dvojnásob bude těžším řešiti problémy národohospodářské, kulturní a sociální, kdy není klidu v Evropě a v celém světě.

Všichni ústavní činitelé musí se snažiti, aby úkol na ně uložený vykonávali správně a dobře.

Věřím, že blaho a prospěch celého státu a všeho jeho obyvatelstva budou zabezpečeny, budeme-li všichni konati svoje povinnosti, šetřiti zákonů a budeme-li míti k sobě vzájemnou úctu a vřelou snahu zachovati na věčné časy demokratické zřízení Československé republiky. (Výborně! - Hlučný potlesk. - Výkřiky komunistických poslanců.)

Mysl naše zalétá tam k velebnému kmetu (Poslanci povstávají.), který svojí celoživotní prací připravoval a dokončil veliké dílo osvobození národa a položil se svými spolupracovníky uvnitř i venku pevné základy Československé republiky.

Nemáme jiného toužebného přání, které prýští ze srdcí milionů, než aby veliký president T. G. Masaryk (Výborné! - Dlouhotrvající potlesk.) byl zdráv a dlouhá léta aby moudře spravoval stát československý k štěstí všech a k jeho rozkvětu. (Výborně! - Potlesk.)

Následujme v práci tohoto velikého muže, který se těší úctě celého civilisovaného světa, dejme pro blaho republiky a jejího lidu všechny svoje síly a nebude zklamána víra oněch milionů lidí, kteří věčnou republiku Československou obývají. (Výborně! - Hlučný potlesk. - Poslanci usedají.)

Než přistoupíme k projednávání dalšího odstavce dnešního pořadu, vykoná poslanecký slib ještě p. předseda vlády.

Žádám p. tajemníka sněmovny, aby přečetl formuli slibu. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

"Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí".

Předseda vlády Malypetr (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Předseda (zvoní): Přistoupíme ke 3. odstavci pořadu, jímž jest:

3. Volba 6 místopředsedů a jejich sliby.

Podle §u 5 jedn. řádu má předseda sněmovny, ujav se předsednictví, provésti volbu nejprve 6 místopředsedů.

Byl jsem požádán, aby volba tato pro zjednodušení vykonala se zdvižením ruky místo hlasovacími lístky.

§ 61, odst. 2 jedn. řádu připouští voliti zdvižením ruky, není-li námitek.

Hodlám dáti hlasovati zdvižením ruky, a to o všech kandidátech najednou.

Jsou nějaké námitky? (Nebyly.)

Námitek není. Budeme tedy voliti zdvižením ruky celou kandidátní listinu. (Výkřiky posl. Chmelíka.)

Žádám o přečtení kandidátní listiny.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Návrh pp. posl. Berana, dr Meissnera, Zeminové, Staška, Hlinky, dr Czecha, dr Spiny a druhů:

Podepsaní navrhují, aby za místopředsedy posl. sněmovny byli zvoleni: posl. dr Markovič, posl. Fr. Langr, posl. Košek, posl. Mlčoch, posl. Taub a posl. Onderčo.

Předseda (zvoní): Jak bylo rozhodnuto, vykonáme volbu zdvižením ruky.

Při hlasování dám sečísti hlasy těmi pp. skrutátory, které jmenoval p. předseda vlády. Každý z pp. skrutátorů bude sčítati hlasy v onom úseku, v němž měl dohled na sbírání hlasovacích lístků při volbě předsedy.

Kdo tedy nyní souhlasí s prve přečtenou kandidátní listinou, kterou navrhují pp. posl. Beran, dr Meissner, Zeminová, Stašek, Hlinka, dr Czech, dr Spina a druzi, nechť pozvedne ruku a ponechá ji zdviženu do sečtení svého úseku. (Děje se.)

Prosím pp. skrutátory, aby sečetli hlasy.

(Po sečtení hlasů:)

Žádám p. tajemníka sněmovny dr Říhu, aby oznámil poměr hlasů.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pro kandidátní listinu bylo 190 hlasů, proti 103 hlasy.

Předseda (zvoní): Většina vyslovila se pro navržené kandidáty, jsou tudíž zvoleni za místopředsedy.

Táži se zvolených pánů, zda volbu přijímají?

Pan posl. dr Markovič?

Posl. dr Markovič: Prijímam.

Předseda: Pan posl. Fr. Langr?

Posl. Fr. Langr: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Košek?

Posl. Košek: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Mlčoch?

Posl. Mlčoch: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Taub?

Posl. Taub (německy): Ano.

Předseda: Pan posl. Onderčo?

Posl. Onderčo: Prijímam.

Předseda (zvoní): Zvolení pánové přijali své funkce a vykonají tedy podle § 7 jedn. řádu do rukou předsedových slib místopředsednický.

Žádám p. tajemníka, aby přečetl slibovací formuli v jazyku českém a slovenském, pokud se týče také v jazyku německém. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

"Slibuji, že budu zachovávati zákony a svůj úřad předsednický nestranně zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

"Sľubujem, že budem zachovávať zákony a úrad svoj predsednícky nestranne zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

"Ich gelobe, die Gesetze zu beobachten und mein Vorsitzendenamt nach bestem Wissen und Gewissen unparteiisch auszuüben."

Předseda: Pan posl. dr Markovič.

Posl. dr Markovič (podávaje předsedovi ruku): Sľubujem.

Předseda: Pan posl. Fr. Langr.

Posl. Fr. Langr (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Pan posl. Košek.

Posl. Košek (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Pan posl. Mlčoch.

Posl. Mlčoch (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Pan posl. Taub.

Posl. Taub (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe.

Předseda: Pan posl. Onderčo.

Posl. Onderčo (podávaje předsedovi ruku): Sľubujem. (Poslanci usedají.)

Předseda: Pp. místopředsedové vykonali slib a žádám je tudiž, aby zaujali svá místa u místopředsednického stolu po obou stranách předsedových. (Děje se.)

Tím vyřízen je 3. odstavec pořadu.

Přerušuji další projednávání pořadu.

Před ukončením schůze učiním ještě některá presidiální sdělení.

Předseda vlády oznámil předsednictvu posl. sněmovny zproštění dřívější a jmenování nové vlády, a to přípisem ze dne 4. června 1935, č. j. 4288/909/35 S m. r., jenž zní:

"Pan president republiky přijal rozhodnutím ze dne 28. května 1935 podanou demisi vlády a pověřil mne a ostatní ministry vedením vládních věcí, pokud nová vláda nebude ustavena.

Dekretem ze dne 4. června 1935 zprostil pan president republiky odstupující vládu a její jednotlivé členy úřadu a jmenoval dekretem téhož data mě předsedou vlády a posl. dr Edvarda Beneše ministrem zahraničních věcí, posl. dr Jos. Černého ministrem vnitra, guvernéra Poštovní spořitelny dr Karla Trapla ministrem financí, univ. profesora dr Jana Krčmáře ministrem školství a nár. osvěty, posl. dr Ivana Dérera ministrem spravedlnosti, posl. Josefa V. Najmana ministrem průmyslu, obchodu a živností, posl. Rudolfa Bechyně ministrem železnic, posl. inž. Jana Dostálka ministrem veř. prací, posl. dr Milana Hodžu ministrem zemědělství, posl. Frant. Machníka ministrem nár. obrany, posl. inž. Jaromíra Nečase ministrem soc. péče, posl. dr Ludvíka Czecha ministrem veř. zdravotnictví a tělesné výchovy, posl. dr Emila Franke ministrem pošt a telegrafů, posl. dr Jana Šrámka ministrem pro sjednocení zákonů a organisace správy a posl. dr Františka Spinu ministrem.

Jmenovaní složili slib na ústavu do rukou presidenta republiky dne 4. června t. r.

O tom kladu si za čest presidium poslanecké sněmovny vyrozuměti."

Předseda vlády sdělil dále přípisem ze dne 6. června 1935, č. j. 4384/1075 S-35 min. rady, že vláda republiky Československé zvolila ve své schůzi konané dne 6. června 1935 podle ustanovení §u 71 úst. listiny náměstkem předsedy vlády ministra železnic Bechyně.

Poslanec Stříbrný oznámil přípisem ze dne 16. června t. r., že vzdal se poslaneckého mandátu.

Sděluji, že se předsednictvo usneslo, aby se příští schůze konala dnes ve 4 hod. odpol. s

pořadem:

Nevyřízené odstavce pořadu této schůze.

Končím schůzi.

(Konec schůze ve 12 hod. 31 min. odpol.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP