VALLO Jozef

XVII. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

na okamžité poskytnutí pomoci a náhrady škod způsobených povodní řeky Ipeľ v okr. Krupina a zvláště v obvodu tohoto okresu Ipolské Šahy, t. 859.

92, 15. IV. 1937; 3.

Řeč v rozpravě:

o návrhu sen. dr Miloty, dr Kloudy, Pichla a Hubky, aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (t. 313).

31, 5. III. 1936; 7.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 40.

Interpelace:

ve věci postupu okresního úřadu proti nezaměstnaným dělníkům, kterým za to, že podali jako deputace požadavky, byly vyměřeny tresty od 1000 Kč do 3570 Kč, v případě nedobytnosti vězení od 3 do 10 dní,

t. 44/XVII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/VIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci zadržení posl. Vallo v obci Stratená, odvezení na okresní úřad v Rožnavě a že tam uvalena politickým komisařem dr Belayem na jmenovaného vyšetřovací vazba,

t. 44/XVIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 85/IX. 8, 5. XI. 1935; 16.

ve věci rolníků v obci Dobruslava, okres Stropkov, kteří mají býti zbaveni svých pozemků, na kterých mají postavené domy již několik desítiletí,

t. 63/I. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 284/III. 27, 18. II. 1936; 6.

o zneužívání stravovacích lístků v obci Liptovská Osada,

t. 147/X. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 378/III. 36, 21. IV. 1936; 5.

o postupu okresního úřadu v Čadci na Slovensku,

t. 210/VI. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 358/V. 35, 26. III. 1936; 5.

ve věci zatykače, resp. zatknutí posl. Vallo na základě zatykače vydaného krajským soudem v Košicích,

t. 258/IX. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 358/VIII. 35, 26. III. 1936; 5.

pro neštěstí, které se stalo dne 13. II. 1936 při dobývání štěrku pro stavbu dráhy Žilina-Horní Štubna, které si vyžádalo život jednoho dělníka a dva těžce zranilo,

t. 305/V. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 487/V. 52, 10. VI. 1936; 20.

že krajinský úřad. v Bratislavě neschválil stanovy "Svazu sjednocených slovenských domkářů, malých a středních rolníků se sídlem v Bratislavě",

t. 492/II. 50, 5. VI. 1936; 21.

odpov. t. 608/V. 60, 7. X. 1936; 8.

o postupu berní správy v Nov. Zámcích, která při výkupu tabáku zabavuje veškerý důchod pěstitelů tabáku,

t. 790/XXIV. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 946/IX. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci nezák. postupu četnické stanice Podvysoká, okr. Čadca,

t. 827/IV. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1023/X. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci postupu lesní správy v osadě Kram, obvodu les. ředitelství v Bánské Bystřici,

t. 864/II. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1045/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci postupu velitele četnické stráže ve Vyš. Hágech, přiděleného k stavbě sanatoria Ú. S. P.,

t. 911/XXVIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci obecní spořitelny v Nov. Městě n. V.,

t. 1062/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

zatímní odpov. t. 1257/I. 136, 8. III. 1938; 43.

konečná odpov. t. 1385/XIV. rozesl. 31. VIII. 1933.

ve věci hrubého týrání žáka Gejzy Leitmanna učitelem Jos. Frankem v obci Majzel na Slovensku,

t. 1135/V. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1243/XIV. 133, 25. II. 1938; 19.

ve věci protizákonného postupu četnického strážmistra Šindlera z Černého Balogu,

t. 1188/XII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1288/IX. 145, 5. IV. 1938; 4.

ve věci rozsudku okresního úřadu v Gelnici č. 5054/1937,

t. 1287/VII. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1385/XIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

ve věci nesprávného požadování kolkového poplatku od členů obecního zastupitelstva notářským úřadem v Kežmarku,

t. 1327/I. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1385/XII. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

žádost posl. Hollubeho, aby proti posl. Vallo bylo zakročeno podle § 51 j. ř.

15, 4. XII. 1935; 9.

žádost odvolána. 75, 17. XII. 1936; 72.

kraj. soud v Levoči (přečin podle § 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a n. a přestupek podle § 3, odst. 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

18, 7. XII. 1935; 3.

zpr. t. 528; zprav. dr Neuman; nevydán.

77, 22. I. 1937; 8.

okres. úřad v Nové Bani (přestupek proti nařízen býv. uh. min. vnitra č. 7430/1913 prez. B. M.).

36, 21. IV. 1936; 5.

zpr. t. 703; zprav. dr Hula; nevydán.

78, 11. II. 1937; 15.

okres. úřad v Nové Bani (přestupek proti nařízení býv. uh. min. vnitra č. 7430/1913 prez. B. M.).

36, 21. IV. 1936; 6.

zpr. t. 704; zprav. dr Hula; nevydán.

78, 11. II. 1937; 15.

žádost posl. Kuta, aby proti posl. Vallo zakročeno bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivý výrok, jehož proti němu použil ve 40. schůzi posl. sněmovny.

42, 7. V. 1936; 4.

zpr. t. 463; zprav. J. Lichner; udělena veřejná důtka.

47, 26. V. 1936; 30.

Volán k pořádku:

143, 29. III. 1938; 13.

 

VANČO Ján S.

XXI. voleb. kraj

REP-Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., ink. (I. náhr.), parl. úsp. kom. a techn.-doprav.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 1111

(zákon o zbraních a střelivu)

115, 15. XI. 1937; 7, doslov 15.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1272

(Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě techn.-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše, podepsaná v Budapešti dne 24. VIII. 1937 se Závěrečným protokolem z téhož dne).

143, 29. III. 1938; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 31.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud v. Prešově

(přestupek urážky na cti podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

76, 21. I. 1937; 7.

zpr. t. 967; zprav. V. Košek; nevydán.

148, 10. V. 1938; 15.

 

VANČO Miloš, Dr.

XIX. voleb. kraj

Ľud. (SNS)

Nastoupil na místo zemřelého Msgre Andreje Hlinky.

Slib vykonal 151, 17. XI. 1938; 5.

Byl členem výb. in. a stál. (náhr.).

Jmenován ministrem spravedlnosti vlády Slovenské krajiny 1. XII. 1938.

156, 13. XII. 1938; 3.

Zproštěn úřadu ministra 9. III. 1939.

 

VAVERKA Leopold

I. B voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 32, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. br., rozp., soc.-pol. a úst.-práv.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v oblasti Nový Knín, polit. okres Příbram, t. 34.

4, 24. VI. 1935; 41.

na změnu Pravidel o vybírání obecní dávky ze zábav ve všech obcích republiky Československé podle nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. IV. 1922, č. 143 Sb. z. a n., se zřetelem na veřejné tělovýchovné produkce, mající důležitý význam pro tělesnou nebo brannou výchovu a zdravotní rekreaci, dále stran loutkových divadel pro děti, t. 295.

27, 18. II. 1936; 6.

na okamžitou pomoc postiženým živelní pohromou v obcích Okrouhlice, Veselý Žďár, Chlístov, Perknov, Olešnice a Knyk, okr. Německý Brod, t. 434.

42, 7. V. 1936; 32.

na změnu zákona o dani z obratu a dani přepychové se zřetelem na dodávky a výkony sloužící branné nebo tělesné výchově, t. 761.

78, 11. II. 1937; 6.

na vypsání státní losové výpůjčky pro brannost a zdraví mládeže, t. 1005.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu humpoleckého, postiženým živelní pohromou, t. 1008.

107, 22. VI. 1937; 5.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 698

(zákon o drahách, železniční zákon).

72, 10. XII. 1936; 23.

doslov 75, 17. XII. 1936; 55.

Řeč rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 39.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 22.

o zákonu o zbraních a střelivu (t. 1111).

115, 15. XI. 1937; 9.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování délesloužících poddůstojníků (t. 1348).

149, 12. V. 938; 16.

Interpelace:

o nadměrně vysokých sazbách při povinném pojištění motorových vozidel,

t. 282/IX. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/X. 47, 26. V. 1936; 5.

 

VÁVRA Václav

IV. voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. soc.-pol. a stál (náhr.).

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 9-10.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Zvolen místopředsedou poslanecké sněmovny.

127, 16. XII. 1937; 58.

Vzdal se -funkce zapisovatele poslanecké sněmovny.

127, 16. XII. 1937; 67.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na urychlené vydání osnovy zákona o pojištění živnostnictva pro případ nemoci, invalidity a stáří, t. 130.

15, 4. XII. 1935; 9.

na poskytnutí okamžité pomoci zemědělcům, živnostníkům, obchodníkům a majitelům zahrad v okresech: Nová Paka, Hořice, Jilemnice, Sobotka, Lomnice, Nechanice, Semily, Jičín a všem, kteří povodněmi, průtrží mračen a krupobitím byli poškozeni, t. 500.

51, 9. VI. 1936; 3.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresech: soboteckém, bělském, novobenáteckém a mělnickém, postiženým průtrží mračen a krupobitím, t. 1028.

110, 26. VI. 1937; 3.

Návrhy pozměňovací:

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 538. 58, 26. VI. 1936; 56.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Lomnici n. Pop. (urážka na cti, §§ 1, event. 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

156, 13. XII. 1938; 5.

 

VENCL Emanuel

XIV. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. kult.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zemřel 20. III. 1939.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o změně radnice oblasti moravské a slezské v zemi Moravskoslezské v úseku mezi městy Moravskou a Slezskou Ostravou, t. 345.

32, 17. III. 1936; 5.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresech přilehlých, postiženým průtrží mračen s krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

o opatřeních ke zmírnění neúrody, kterou lze očekávati ve Slezsku a na severní Moravě pro katastrofální sucho, t. 1015.

108, 24. VI. 1937; 5.

aby byla ihned poskytnuta finanční podpora občanům města Slezské Ostravy, postiženým povodní dne 13. IX. 1937, t. 1093.

114, 9. XI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v povodí řeky Bečvy na Valašsku, t. 1101.

114, 9. XI. 1937; 5.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 781

(zákon o pojmenování české vysoké školy technické v Brně).

79, 12. II. 1937; 4.

 

VIČÁNEK Josef

XIII. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. br., parl. úsp. kom. (náhr.) a rozp.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 9-10.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5 (byl omluven).

volbu přijal 14, 15. XI. 1935; 14.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na vypsání státní losové výpůjčky pro brannost a zdraví mládeže, t. 1005.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 28.

k t. 492. 50, 5. VI. 1936; 17.

k t. 541. 58, 26. VI. 1936; 45.

k t. 1264. 145, 5. IV. 1938; 27.

k t. 1320. 146, 7. IV. 1938; 34,

Návrhy resoluční:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 30.

k t. 1017. 109, 25. VI. 1937; 49.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 357

(zákon, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n.

32, 17. III. 1936; 16.

doslov 33, 19. III. 1936; 17.

rozp. výb. zpr. t. 397

(zákon, jímž Československy stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách).

42, 7. V. 1936; 6, doslov 9.

rozp. výb. zpr. t. 437

(zákon, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 5. V. 1933, č. 73 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného).

44, 14. V. 1936; 4.

bran. výb. zpr. t. 699

(zákon o změně správní působnosti vojenských útvarů).

72, 10. XII. 1936; 4, doslov 11.

bran. výb. zpr. t. 1017

(zákon o branné výchově)

108, 24. VI. 1937; 7.

doslov 109, 25. VI. 1937; 14.

vyjádření o resolucích 49.

rozp. výb. zpr. t. 1272

(Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě techn.-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše, podepsaná v Budapešti dne 24. VIII. 1937 se Závěrečným protokolem z téhož dne).

143, 29. III. 1938; 6.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 65.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

125, 14. XII. 1937; 49.

Interpelace:

o vysokých cenách cementu v r. 1936 diktovaných kartelem,

t. 430/XI. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 608/XV. 60, 7. X. 1936; 8.

 

VIERECKL Franz

VII. voleb. kraj

LW-SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. parl. úsp. kom., rozp., soc.-pol., ústav.-práv., zahr. a zásob.

Po splynutí strany něm. zemědělců se stranou sudetskoněmeckou vstoupil 29. III. 1938 do klubu poslanců sudetskoněmecké strany.

143, 29. III. 1938; 4.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa, t. 448.

45, 14. V. 1936; 2.

na vydání zákona, jím se upravují služební poměry trvale ustanovených okresních zřízenců a cestářů, t. 484.

49, 4. VI. 1936; 4.

na úpravu poměrů státních berních vykonavatelů, t. 693.

72, 10. XII. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1937, t. 700.

72, 10. XII. 1936; 12.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 1240.

130, 22. II. 1938; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 28.

k t. 490. 50, 5. VI. 1936; 17.

k t. 541. 158, 26. VI. 1936; 45.

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 31.

k t. 1170, 1171, 1172, 1173, 1176, 1177, 1178.

127, 16. XII. 1937; 52-56.

Návrh resoluční:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 30.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 19.

Interpelace:

že berní úřady vymáhajíce pohledávky proti zemědělcům nedodržují dočasná opatření,

t. 258/II. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 387/X. 36, 21. IV. 1936; 5.

 

VODIČKA Jan

II. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. br., im., hosp., soc.-pol. a živn.-obch.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

na okamžitou pomoc zemědělcům obce Obytce, pol. okr. Klatovy, postiženým živelní pohromou začátkem května 1936, t. 540.

55, 22. VI. 1936; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 139. 15, 4. XII. 1935; 16.

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 14.

k t. 1017. 109, 25. VI. 1937; 12.

k t. 1264. 145, 5. IV. 1938; 26, 27.

k t. 1314. 146, 7. IV. 1938; 15.

Návrh doplňovací:

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 14.

Návrhy resoluční:

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 19.

k t. 685. 71, 4. XII. 1936; 63.

Prohlášení:

jménem klubu komunistických poslanců k zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. V. 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 511).

53, 16. VI. 1936; 23.

za rozpravy o zákonu o drahách (t. 912) o válce ve Španělsku.

98, 20. V. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zák. ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n. (t. 357).

32, 17. III. 1936; 17.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 13.

o zákonu o branné výchově (t. 1017).

108, 24. VI. 1937; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

119, 2. XII. 1937; 35.

o zákonu o poplatkovém ekvivalentu (t. 1264).

145, 5. IV. 1938; 15.

o zákonu, jímž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům (t. 1314).

146, 7. IV. 1938; 4.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování délesloužících poddůstojníků (t. 1348); mluví též o poměrech v pohraničí.

149, 12. V. 1938; 33.

Interpelace:

o otázce stíhání občanů správními úřady z projevy sympatie k SSSR,

t. 63/IV. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/V. 26, 23. I. 1936; 4.

o svévolném postupu okresní berní správy v Pardubicích a jejích exekutorů při vymáhání daní od malých živnostníků,

t. 80/VIII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 274/V. 27, 18. II. 1936; 6.

o smrti vojína Josefa Nováka,

t. 80/IX. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/VI. 26, 23. I. 1936; 4.

o zabavení knihy J. Doliny "Pět cípů" státním zastupitelstvím v Praze,

t. 133/III. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 274/XIII. 27, 18. II. 1936; 6.

o protidemokratickém postupu vojenských velitelství v Kutné Hoře a v Košicích,

t. 210/VIII. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 315/IV. 31, 5. III. 1936; 5.

o protizákonném postupu okresních vyživovacích komisí o žádostech za vyživovací příspěvek rodinám narukovavších záložníků-nezaměstnaných,

t. 469/XI. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 626/IV. 61, 8. X. 1936; 34.

o protizákonném postupu okresního hejtmana Palmy v Říčanech,

t. 521/IV. 55, 22. VI. 1936; 99.

odpov. t. 626/IX. 61, 8. X. 1936; 34.

o nepřátelském protisovětském chování štábního kapitána Hejnovského u 7. dělostřeleckého pluku v Olomouci,

t. 523/I. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 623/XVII. 61, 8. X. 1936; 34.

poměrech na stavbě krytů v brdské střelnici,

t. 577/III. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/XIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

o sebevraždě dvou vojínů u 10. roty 30. pěš. pluku v Josefově n. Metují,

t. 577/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/XIV. 65, 27. XI. 1936; 6.

o neodpovědném postupu vojenských úřadů v případě zranění vojína 25. pěš. pluku Františka Kadlece,

t. 577/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/XIV. 68, 1. XII. 1936; 94.

o protekčním osvobození syna agrárního funkcionáře Bobka z Bechova od vojenské služby,

t. 607/I. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 713/II. 75, 17. XII. 1936; 8.

o svévolném šikanování vojínů 5. roty 29. pěšího pluku velitelem roty, poručíkem Šindelářem,

t. 607/X. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 750/VI. 78, 11. II. 1937; 6.

o nezákonném rozpuštění veřejné schůze KSČ v Praze-Košířích,

t. 613/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/III. 78, 11. II. 1937; 6.

o neslýchané censurní praxi státního zastupitelství v Praze proti časopisu Maják,

t. 655/II. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 692/V. 74, 15. XII. 1936; 3.

o propagování hitlerovských fašistických theorií o rasismu v kursu pro dobrovolné sestry Čs. Červeného kříže,

t. 790/II. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/X. 104, 11. VI. 1937; 4.

o neslýchaném postupu četníků ve Vehynicích vůči nezaměstnanému dělníku Karasovi,

t. 853/I. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1047/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

o neslýchané vyšetřovací praxi četnictva a policie v Jinonicích,

t. 853/II. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1047/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o vypovězení jednou provždy aktivně sloužícího vojína z celého polit. okr. královédvorského,

t. 853/III. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1023/XV. 112, 29. X. 1937; 10.

ve věci svévolného postupu správy stát. obecné školy s českosl. jazykem vyučovacím v Nové Vsi,

t. 876/I. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci zadávání prací na stavbě II. etapy kasáren v Lounech,

t. 876/II. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1045/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

o stálém šikanování a zatýkání vojínů 7. dragounského pluku v Hodoníně,

t. 996/XVII. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1070/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

o nevydání cestovních pasů příslušníkům komunistické strany,

t. 1135/VI. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1259/IV. 140, 16. III. 1938; 45.

o propuštění z politických důvodů dělníka zaměstnaného v továrně "Avia",

t. 1135/VII. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1221/X. 130, 22. II. 1938; 5.

o provádění různých zakázkových soukromých prací ve vězeňských dílnách věznice kraj. trest. soudu v Praze-Pankráci,

t. 1139/VI. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1267/XI. 142, 18. III. 1938; 33.

o protizák. postupu intervenujícího komisaře policej. ředitelství v Praze na veřejné schůzi v Záběhlicích,

t. 1244/II. 134, 3. III. 1938; 3.

odpov. t. 1382/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nepřijímání příslušníků KSČ a Průmyslových svazů rudých odborů do zaměstnání na stavby důležité pro obranu státu,

t. 1292/VII. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1385/XVI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nemožném postupu vůči policejním strážníkům, přeloženým z Prahy do Liberce,

t. 1386/III. rozesl. 31. VIII. 1938.

Slovo odňato:

98, 20. V. 1937; 6.Přihlásit/registrovat se do ISP