"T" resp. Tau-Tuč  "T" resp. Tum-Tym

TUMLÍŘOVÁ Marie, Dr., inž.

I. B voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byla členem výb. ink. (I. náhr.), kult. a zásob.

Stala se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům), t. 512.

53, 16. VI. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se zřizuje samostatná československá státní Vysoká škola politická a novinářská v Praze, t. 710.

74, 15. XII. 1936; 3.

na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu humpoleckého, postiženým živelní pohromou, t. 108.

407, 22. VI. 1937; 5.

Návrh resoluční:

k t. 417. 43, 8. V. 1936; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

19, 9. XII. 1935; 31.

o návrhu posl. dr Kozáka, Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, Staška, Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (t. 417).

42, 7. V. 1936; 20.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 19.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

101, 4. VI. 1937; 13.

Interpelace:

o odborných zkouškách ředitelských, zavedených vlád. nař. č. 168/1934 Sb. z. a n.,

t. 341/XIV. 32, 17. III. 1936; 5.

odpov. t. 547/XIII. 58, 26. VI. 1936; 5.

 

TURČEK Teodor

XV. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na změnu nynější úřední praxe v posuzování nároku na důchod předků podle zákona č. 142/1920 Sb. z. a n. ve prospěch válečných poškozenců, t. 146.

15, 4. XII. 1935; 9.

na změnu zákona ze dne 29. III. 1935, č. 63 Sb. z. a n., o vyvlastňování na účely obrany státu, t. 1278.

145, 5. IV. 1938; 4.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 50.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

127, 16. XII. 1937; 15.

o zákonu, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. VI. 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (t. 1194).

128, 17. XII. 1937; 31.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

140, 16. III. 1938; 17.

Interpelace:

ve věci přehmatů revisorů čs. obilní společnosti při revisích u malomlynářů na Slovensku,

t. 4244/X. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 602/I. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci schválení kupní předávací smlouvy Aloisu Bednárovi z Hor. Štitár ministerstvem zemědělství,

t. 424/XI. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 608/XIII. 60, 7. X. 1936; 8.

pro urážení národnosti návěstním mistrem Leopoldem Mrázkem ve stanici v Leopoldově,

t. 566/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 636/VI. 62, 15. X. 1936; 4.

ve věci přeměny lesní kultury na velkostatku dr Viliama Erdödyho v okr. hlohoveckém,

t. 769/VI. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 946/XV. 105, 15. VI. 1937; 3.

ve věci přídělu lesa pozemkovou reformou na velkostatku Hlohovec v kat. území Bojničky v revíru Mladý Háj,

t. 827/II. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/XIII. 112, 29. X. 1937; 10.

o využitkování dobromyslnosti a o hmotném poškozování lidí "Záchranou existencí",

t. 1216/XIV. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1370/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nátlaku na drobné přídělce při provádění přeměny lesní kultury v Bojničkách, okr. Hlohovec,

t. 1216/XV. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1370/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o vedení Čs. obilní společnosti, která rolníky poškozuje při prodeji ječmene a podvrací důvěryhodnost vyhlášky Čs. o. s.,

t. 1220/IV. 130, 22. II. 1938; 5.

o schválení kupní smlouvy odprodeje biksárdského lesa na velkostatku Zichy v území katastrální obce Biksárd (okr. Trnava) a o povolení mimořádné těžby dříví v tomto lese.

t. 1292/VI. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1382/XIV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Nitře. (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

17, 6. XII. 1935; 3.

žádost odvolána následkem amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

kraj. soud v Nitře (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

112, 29. X. 1937; 11.

v důsledku amnestie presidenta republiky

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 9.

kraj. soud v Báňské Bystřici (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 a 3 zákona na ochranu republiky).

116, 27. XI. 1937; 5.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 9.

kraj. soud v Nitře (přečin podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky).

129, 27. I. 1938; 8.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 9.

kraj. soud v Nitře

(přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky).

129, 27. I. 1938; 8.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 9.

okr. soud v Topolčanech (přestupek urážky podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

151, 17. XI. 1938; 11.

 

TYKAL Josef

IV. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), tech.-doprav. a živn.-obch.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým krupobitím v obcích Obříství, Byškovice, Horňátky, Libyši, Kopeč v okrese mělnickém, t. 25.

4, 24. VI. 1935; 4.

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okresích: soboteckém, bělském, novobenáteckém a mělnickém, postiženým průtrží mračen a krupobitím, t. 1028.

110, 26. VI. 1937; 3.

Zpravodajem:

živn.-obch. zpr. t. 975

(III. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. III. 1927, podepsaný v Praze dne 17. IV. 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 23. IV. 1937, č. 58 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 14.

živn.-obch. výb. zpr. t. 1186

(zákon o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech).

128, 17. XII. 1937; 19.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 82.

o zákonu o převzetí akcií Čsl. akc. plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank (t. 1315).

147, 26. IV. 1938; 19.

 

TYMEŠ František

XI. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., rozp., soc.-pol. a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených okresních zřízenců a cestářů, t. 484.

49, 4. VI. 1936; 4.

na okamžitou pomoc občanům a obcím v okrese boskovickém, postiženým živelní pohromou, t. 495.

51, 9. VI. 1936; 3.

na vydání zákona o doplnění a rozšíření stát. bytové péče, t. 1457 (netištěno).

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1168

(zákon o daňových úlevách na opravy domů),

124, 13. XII. 1937; 8, doslov 13.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 55.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 39.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

133, 25. II. 1938; 3.

Interpelace:

ve věci zastavení parního provozu na místní dráze Dolní Kounice-Ivančice-Oslavany,

t. 133/VI. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 358/I. 35, 26. III. 1936; 5.

"T" resp. Tau-Tuč  "T" resp. Tum-TymPřihlásit/registrovat se do ISP