"T" resp. Tau-Tuč  "T" resp. Tum-Tym

TAUB Siegfried

XI. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp., soc.-pol. a stál.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib místopředsednický.

1, 18. VI. 1935; 17-18.

Zvolen definitivně místopředsedou poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Vzdal se funkce místopředsedy posl. sněm. dne 19. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Sděluje jako místopředseda, že předsednictvo uznalo projev posl. K. H. Franka za prohlášení klubu Sudetskoněmecké strany.

3, 19. VI. 1935; 35.

Návrhy iniciativní:

aby byl doplněn zákon o státních starobních podporách, t. 144.

15, 4. XII. 1935; 9.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 193 o srážkách z platů členů Nár. shrom. na r. 1936, t. 225.

21, 11. XII. 1935; 78.

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa, t. 448.

45, 14. V. 1936; 2.

na úpravu poměrů stáních berních vykonavatelů, t. 693.

72, 10. XII. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1937, t. 700.

72, 10. XII. 1936; 12.

na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu NS, t. 801.

83, 26. II. 1937; 3.

na vydání zákona, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění, t. 1012.

107, 22. VI. 1937; 10.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům. obou sněmoven Národního shromáždění RČS, t. 1013.

107, 22. VI. 1937; 10.

na zařazení města Užhorodu do skupiny míst A činovného, t. 1277.

140, 16. III. 1938; 45.

na vydání zákona, kterým se osvobozují věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků, daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, příspěvku na obranu státu a mimořádné daně ze zisků, t. 1295.

146, 7. IV. 1938; 3.

Návrhy pozměňovací:

k t. 357. 33, 19. III. 1936; 14.

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 107.

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 28.

k t. 490. 50, 5. VI. 1936; 17.

k t. 541. 58, 26. VI. 1936; 45.

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 51.

k t. 538. 58, 26. VI. 1936; 56.

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 17.

k t. 1320. 146, 7. IV. 1938; 34.

Návrhy resoluční:

k t. 435. 47, 26. V. 1936; 29.

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 30.

k t. 511. 53, 16. VI. 1936; 32.

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 55.

 

TAYERLE Rudolf

I. A. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. soc.-pol.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění zákon ze dne 19. XII. 1918, č. 91 Sb. z. a n. o 8 hodinové době pracovní, t. 75.

8, 5. XI. 1935; 16.

aby byl vydán zákon o zadávání veřejných dodávek a prací. (Zadávací řád.) t. 76.

8, 5. XI. 1935; 16.

na změnu a sloučení zákona o státním příspěvku vyživovacím ze dne 23. IX. 1919, č. 530 Sb. z. a n., zákona ze dne 12. III. 1921, č. 120 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. XII. 1921, č. 476 Sb. 2 z. a n., t. 539.

55, 22. VI. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se upravuje odměna zaměstnanců v živnosti hostinské a jiných podobných podnicích t. 1356.

150, 2. VIII. 1938; 7.

na vydání zákona, kterým se upravuje odměna zaměstnanců v živnosti hostinské a jiných podobných podnicích, t. 1359.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 355

(zákon o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém).

32, 17. III. 1936; 6.

Interpelace:

o nezákonném zamítání žádostí o státní příspěvek vyživovací příslušníků branců a osob povolaných k vojenskému výcviku,

t. 44/VI. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 102/III. 18, 7. XII. 1935; 31.

 

TEPLANSKÝ Pavel

XV. voleb. kraj

REP-Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. rozp.

Jmenován vládou ministrem pro Slovensko 7. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 6.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Zproštěn úřadu ministra 11. III. 1939.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se opět mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních, t. 148.

15, 4. XII. 1935; 9.

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa, t. 448.

45, 14. V. 1936; 2.

na pomoc obcím v okr. nitranském a topolčianském, postiženým živelní pohromou, krupobitím a rozvodněním řeky Nitry, t. 534.

55, 22. VI. 1936; 4.

na úpravu poměrů státních berních vykonavatelů, t. 693.

72, 10. XII. 1936; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 541. 58, 26. VI. 1936; 45.

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 51.

k t. 1170, 1171, 1172, 1173, 1176, 1177, 1178.

127, 16. XII. 1937; 52-56.

k t. 1264. 145, 5. IV. 1938; 27.

Návrh resoluční:

k t. 511. 53, 16. VI. 1936; 32.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 475

(zákon o půjčce na obranu státu).

48, 27. V. 1936; 6, doslov 28.

rozp. výb. zpr. t. 635

(zákon o nové úpravě československé měny).

61, 8. X. 1936; 3, doslov 31.

rozp. výb. zpr. t. 932

(zákon o zřízení vysoké školy technické v Košicích).

100, 3. VI. 1937; 7.

doslov M. Martinásek.

102, 8. VI. 1937; 18, 22.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

3, 19. VI. 1935; 4.

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

16, 5. XII. 1935; 32.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

55, 22. VI. 1936; 9.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Trnavě (přestupek pomluvy podle § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 16.

zpr. t. 810; zprav. J. Dvořák; nevydán.

96, 27. IV. 1937; 24.

 

TICHÝ Ervín

XIV. voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. in., rozp., soc.-pol. a techn.-doprav.

Zvolen pořadatelem posl. sněm. za zemřelého V. Polívku.

149, 12. V. 1938; 41.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání vládního nařízení na základě zák. č. 103 Sb. z. a n. ze dne 24. VI. 1926, § 142, pokud se týče započtení doby pro postup do vyšších požitků, t. 399.

37, 23. IV. 1936; 26.

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích na Vsetínsku, postiženému živelní pohromou, t. 499.

51, 9. VI. 1936; 3.

na poskytnutí pomoci krajům údolí řeky Odry a potoka Věličky v okr. Hranice, t. 855.

90, 8. IV. 1937; 3.

aby byla ihned poskytnuta finanční podpora občanům města Slezské Ostravy, postiženým povodní dne 13. IX. 1937, t. 1093.

114, 9. XI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v povodí řeky Bečvy na Valašsku, t. 1101.

114, 9. XI. 1937; 5.

na změnu zákona ze dne 21. II. 1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, t. 1138.

116, 27. XI. 1937; 5.

Zpravodajem:

techn.-doprav výb. zpr. t. 314

(zákon o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem).

31, 5. III. 11936; 16, doslov 21.

soc.-pol. výb. zpr. t. 698

(zákon o drahách, železniční zákon).

72, 10. XII. 1936; 14.

doslov 75, 17. XII. 1936; 49.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 943

(zákon o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů).

103, 10. VI. 1937; 20.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hosp., dopr. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 100.

Interpelace:

ve věci zestátnění studénsko-štramberské místní dráhy,

t. 88/IX. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/X. 29, 27. II. 1936; 4.

v záležitosti ponechání personálních opatření, provedených "Zemskou správní komisí pro Slezsko", do konce r. 1928,

t. 119/V. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XIX. 29, 27. II. 1936; 4.

v záležitosti přiznání služebního příplatku pro hlavní trati v úseku trati Hranice-Vsetín-Bylnice,

t. 119/VIII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 274/X. 27, 18. II. 1936; 6.

ve věci upravení služební doby kategoriím exekutivní služby,

t. 133/IX. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/XVIII. 32, 17. III. 1936; 5.

ve věci hořících "hald" v ostravsko-karvinském uhelném revíru,

t. 305/VI. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 578/I. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci využití záložních sil na kapitole XII,

t. 305/XV. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 470/V. 49, 4. VI. 1936; 4.

ve věci reaktivace pomocných zaměstnanců,

t. 362/I. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 504/VII. 55, 22. VI. 1936; 4.

ve věci snížení nájemného naturálních bytů,

t. 362/II. 35, 26. III. 1936; 10. I

odpov. t. 547/XIV. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve věci lepšího vlakového spojení severovýchodní Moravy a Slezska s Brnem, jakožto hlav. městem země Moravskoslezské,

t. 395/IV. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 602/IV. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci rušení autobusových linek ČSD,

t. 430/XIII. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 608/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci uspořádání poměrů na státním dole Václav v Porubě u Orlové,

t. 667/X. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/XIX. 88, 31. III. 1937; 4.

ve věci bezdůvodné konfiskace časopisu "Obrana pensistů", č. 4, ročník XIV., ze dne 20. II. 1937,

t. 843/IX. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 903/XII. 98, 20. V. 1937; 4.

ve věci přeřadění obce Petrovice u Bohumína do skupiny C činovného,

t. 853/XIX. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1081/VIII. 114, 9. XI. 1937; 5.

ve věci provedení personálních a technických disposic za účelem zdolání zvýšen ho provozu u ČSD,

t. 874/IX. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 1047/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci úpravy úrazového pojištění na Hlučínsku,

t. 924/X. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1081/XX. 114, 9. XI. 1937; 5.

ve věci ustanovování zaměstnanců čs. státních drah restringovaných podle zákona č. 286/24,

t. 996/V. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1092/XII. 115, 15. XI. 1937; 3.

ve věci incidentů 30. IV. 1938 a 1. V. 1938 v Opavě,

t. 1347/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

 

TISO Jozef, Dr., Msgre

XVII. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. stál.

Jmenován vládou ministrem pro správu Slovenska 6. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 6.

Předseda slovenské vlády a ministr vnitra od 8. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 6.

Jmenován opětně předsedou slovenské vlády a ministrem vnitra, soc. péče a veř. zdravotnictví 1. XII. 1938.

156, 13. XII. 1938; 3.

Jmenován opětně předsedou slovenské vlády a ministrem vnitra, soc. péče a veř. zdravotnictví 20. I. 1939.

Zproštěn úřadu předsedy vlády a ministra 9. III. 1939.

Návrhy iniciativní:

na rychlou pomoc obyvatelům okr. Bánovce n. Bebravou, Topolčany a Nitra, postiženým povodní, t. 826.

85, 5. III. 1937; 45.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců slovenské strany ľudové za rozpravy o smlouvách s Maďarskem (t. 1272, 1274, 1275) o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi.

143, 29. III. 1938; 18.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 64.

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

16, 5. XII. 1935; 52.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 68.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse se dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 41.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o vnitropolitických poměrech.

131, 23. II. 1938; 3.

Interpelace:

ve věci mletí pokaženého žita v Bánovcích nad Bebravou,

t. 566/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 692/III. 74, 15. XII. 1936; 3.

ve věci přeměny lesní kultury býv. velkostatku Zay v Uhrovci,

t. 804/XII. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 1081/XVIII. 114, 9. XI. 1937; 5.

ve věci kácení lesů býv. velkostatku v Uhrovci,

t. 861/XI. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1081/VIII. 114, 9. XI. 1937; 5.

ve věci zákazu nošení odznaků "Spolku Božského Srdce" žactvem národních škol,

t. 874/VII. 96, 27. IV. 1937; 25.

odpov. t. 1045/XIX. 112, 29. X. 1937; 11.

ve věci poškození finančního eráru při likvidaci velkostatku Zay v Uhrovci,

t. 1011/III. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1142/XIII. 123, 9. XII. 1937; 4.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud v Bratislavě (přestupek urážky podle § 1 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

13, 14. XI. 1935; 4.

zpr. t. 526; zprav. dr Moudrý; nevydán.

76, 21. I. 1937; 27.

kraj. soud v Trenčíně (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky).

123, 9. XII. 1937; 4.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.

 

TOPOLI Jozef

XIX. voleb. kraj

REP-Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br. a zásob.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 44.

 

TOUŠEK František, Dr., inž.

XI. voleb. kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. ink., parl. úsp. kom., rozp., ústav.-práv. a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936, skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 72.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích (t. 238).

24, 20. XII. 1935; 11.

o zákonu o výměně dluhopisů vnitřního státního dluhu (t. 438).

45, 14. V. 1936; 7.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

55, 22. VI. 1936; 20.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

125, 14. XII. 1937; 29.

Interpelace:

ve věci životní pojišťovny Fénix,

t. 422/II. 40, 29. IV. 1936; 108.

odpov. t. 6144/II. 60, 7. X. 1936; 8.

 

TÖRÖK Pál

XII. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 15.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.).

Zemřel 13. IV. 1936.

Po něm nastoupil Vasil Fuščič.

36, 21. IV. 1936; 3.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud v Sevluši (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 19.

kraj. soud v Berehově (přečin podle § 14, č. 5 a zločin podle § 15, č. zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 20.

zpr. t. 229; zprav. F. Dlouhý; nevydán.

32, 17. III. 1936; 25.

 

TRNKA Matěj

IX. voleb. kraj

F-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

159, 16. XII. 1938; 9.

Návrh iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu obcí Dunovice, Netonice, Drahonice, Radějovice a Cehnice, t. 957.

102, 8. VI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 3.

o zákonu, jímž se mění zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa (t. 541) a o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 39.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

82, 25. II. 1937; 45.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

126, 15. XII. 1937; 40.

Interpelace:

o dodatečné parcelaci a přídělu zemědělské půdy do pachtu drobným zemědělcům,

t. 469/IX. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 614/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Písku (přestupek § 2 a § 19 zákona o právu shromažďovacím).

8, 5. XI. 1935; 17.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

25, 21. I. 1936; 10.

 

TUČNÝ Alois

I. A voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. soc.-pol. a stál.

Jmenován ministrem pošt a telegrafů dne 23. I. 1936.

27, 18. II. 1936; 4.

Jmenován opětně ministrem pošt a telegrafů 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra pošt a telegrafů 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

aby byla zřízena hospodářsko-finanční státní rada, t. 35.

6, 26. VI. 1935; 66.

na opatření sloužící usměrnění racionalisace v průmyslovém podnikání, t. 112.

12, 8. XI. 1935; 31.

na vydání zákona. jímž se opět mění čl. XVI., odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu z 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 148.

15, 4. XII. 1935; 9.

aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 19. XII. 1918, č. 91 Sb. z. a n., o osmihodinové době pracovní, t. 197.

18, 7. XII. 1935; 31.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích, t. 230.

21, 11. XII. 1935; 78.

Zpravodajem:

stálého výboru

(o činnosti stálého výboru za předsedu stál. výb. posl. dr Staňka).

3, 19. VI. 1935; 39.

"T" resp. Tau-Tuč  "T" resp. Tum-TymPřihlásit/registrovat se do ISP