"R" resp. Raš-Rich  "R" resp. Rod-Řič

RODOVSKÝ Bohuš

I. A voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených okresních zřízenců a cestářů, t. 484.

49, 4. VI. 1936; 4.

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 264 Sb. z. a n., o potravní dani na čáře, t. 1161.

124, 13. XII. 1937; 5.

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa, t. 1162.

124, 13. XII. 1937; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 541. 58, 26. VI. 1936; 45.

Návrh resoluční:

k t. 435. 47, 26. V. 1936; 29.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (přestupek podle § 2 zákona o ochraně cti č. 108/33 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 9.

zpr. t. 811; zprav. V. Košek; vydán.

104, 11. VI. 1947; 14.

okr. trest. soud v Praze (přestupek podle §§ 1 a 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

89, 1. IV. 1937; 3.

zpr. t. 972; zprav. V. Košek; vydán.

115, 15. XI. 1937; 17.

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle §§ 1 až 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

90, 8. IV. 1937; 3.

zpr. t. 973; zprav. J. Dvořák; vydán.

149, 12. V. 1938; 40.

 

RÖSLER Josef

V. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. ústav.-práv. a techn.-doprav.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na změnu § 104, odst. 1, písm. a) zák. ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z. a n., ve znění zák. ze dne 13. VII. 1934, č. 143 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoc, invalidity a stáří, t. 1202.

129, 27. I. 1938; 8.

Interpelace:

že byl uložen bez důvodu přísný trest správní přes osvobození soudní a že pražský zemský úřad porušil jazykový zákon,

t. 649/XVI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXIV. 80, 18. II. 1937; 4.

že se při úředním označování německých místních jmen užívá písmen, která jsou cizí německému jazyku,

t. 658/XIII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XXIX. 80, 18. II. 1937; 4.

o protizákonném nátlaku na obecní úředníky v Georgsvalde, jímž měli býti donuceni upisovati půjčku na obranu státu,

t. 673/III. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 775/XXXIV. 80, 18. II. 1937; 4.

o formalismu soudů při zkoumání vysvědčení chudoby,

t. 675/II. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 828/I. 88, 31. III. 1937; 4.

o přehmatu úředníka Pokorného od frýdlantského stát. policejního úřadu,

t. 769/X. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 916/XIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

že obec Dolní Ehrenberk v okr. rumburském proti zákonu uvalila na nezaměstnané hromadnou pokutu,

t. 790/XVII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 910/V. 100, 3. VI. 1937; 4.

že komisař vrchlabského okres. úřadu, dr František Novák, bez důvodu rozpustil schůzi v Prosečném,

t. 861/V. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1050/XXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že správní úřady vydávají trestní nálezy odporující prohlášení amnestie pana presidenta státu ze dne 7. III. 1937,

t. 888/XXVI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1041/XII. 112, 29. X. 1937; 10.

o služebních poklescích Stanislava Novotného, zaměstnance četnické stanice ve Smržovce,

t. 918/IV. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/III. 112, 29. X. 1937; 11.

že expositura stát. policie v Rumburku, berní správa ve Varnsdorfu a berní úřad v Rumburku porušují jazykový zákon,

t. 1062/XXVI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XV. 130, 22. II. 1938; 5.

že se u okres. soudu ve Štětí nedbá ustanovení jazykového nařízení z r. 1926,

t. 1222/XIX. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1373/XV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že se vlakvedoucí Jos. Hradecký z Litoměřic, Dlouhá ul. č. 36 dopustil trestného štvaní proti Němcům,

t. 1347/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Litoměřicích. (přečin podle § 18, č. 2 zák. č. 50/23 Sb. z. a n.).

60, 7. X. 1936; 9.

zpr. t. 732; zprav. dr Neuman; nevydán.

85, 5. III. 1937; 45.

kraj. soud v Č. Lípě [zločiny podle §§ 87, 152, 155a), d) tr. z.].

94, 22. IV. 1937; 4.

okr. soud v Rumburku (přestupky podle §§ 4 a 5 zákona č. 309/1921 Sb. z. a n.).

105, 15. VI. 1937; 3.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

 

ROSCHE Alfred, Dr.

I. A voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 8. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. im., rozp., parl. úsp. kom., ústav.-práv. a živn.-obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 17.

Interpelace:

o nedostatečných odpovědích na interpelace,

t. 521/VI. 55, 22. VI. 1936; 29.

odpov. t. 630/VIII. 62, 15. X. 1936; 4.

že podřízené úřady nedbají rozhodnutí nejvyššího správního soudu,

t. 664/I. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 797/XI. 84, 4. III. 1937; 4.

že šluknovská expositura státní policie zakázala vyvěšovati ručně psané nápisy,

t. 664/XV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XIV. 88, 31. III. 1937; 4.

o svazu majitelů německých předválečných říšských bankovek,

t. 694/XIX. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 848/I. 91, 9. IV. 1937; 3.

o neodůvodněných zákazech praporů sudetsko-německé strany v Rumburku,

t. 738/II. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 903/III. 98, 20. V. 1937; 4.

o nemožnosti, aby Československý reeskontní a lombardní ústav poskytoval půjčky na hypotéky,

t. 911/VII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1092/I. 115, 15. XI. 1937; 3.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Dubé (přestupek proti bezpečnosti života).

8, 5. XI. 1935; 18.

zpr. t. 323; zprav. V. Koš k; nevydán.

38, 24. IV. 1936; 7.

 

RYBÁRIK Karol

XXI. voleb. kraj

REP-Ľud.

Slib vykonal 1, 8. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. soc.-pol. a zahr.

Stal se členem klubu posl. slov. ľud. strany.

159, 16. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na oživení zaměstnanosti v oboru soustavné elektrisace na Slovensku, t. 346.

32, 17. III. 1936; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelstvu okresů východ. Slovenska: Král. Chlumec, Vel. Kapušany, Sobrance, Michalovce, Trebišov, Košice, Moldava a Vranov n. Toplou, postiženému živelními pohromami, t. 1000.

107, 22. VI. 1937; 5.

na pomoc postiženým požárem v Modre, okres Humenné a v Ladomirové, okr. Snina, t. 1033.

112, 29. X. 1937; 10.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 364

(zákon, kterým se prodlužují a doplňují zákony, týkající se bytové péče).

33, 19. III. 1936; 22.

doslov 34, 20. III. 1936; 40, 43.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1169

(zákon o úsporných opatřeních personálních).

125, 14. XII. 1937; 12.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 27.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Košicích (přečin urážky a utrhání na cti tiskem podle § 1, § 3 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 226; zprav. F. Dlouhý; nevydán.

32, 17. III. 1936; 25.

kraj. soud v Košicích (přečin pomluvy tiskem podle § 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 19.

zpr. t. 182; zprav. F. Dlouhý; vydán.

35, 26. III. 1936; 8.

kraj. soud v Košicích (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

12, 8. XI. 1935; 3.

zpr. t. 222; zprav. F. Nový; nevydán.

32, 17. III. 1936; 24.

 

ŘIČÁŘ Karel

II. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci krupobitím a průtrží mračen postiženému obyvatelstvu okresu hlineckého, t. 954.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí okamžité pomoci všem živelní katastrofou dne 27. V. 1937 poškozeným v obcích: Sedleci, Vanicích, Domoradicích a okolních v okr. Vysoké Mýto, t. 955.

102, 8. VI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 65.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

141, 17. III. 1938; 45.

"R" resp. Raš-Rich  "R" resp. Rod-ŘičPřihlásit/registrovat se do ISP