"J" resp. Jak-Jež  "J" resp. Jil-Jur

JÄKEL Josef

IV. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Vzdal se mandátu 18. VIII. 1938 s platností dnem 3. VIII. 1938.

151, 17. XII. 1938; 7.

Návrh iniciativní:

aby ihned byla poskytnuta vydatná pomoc obcím postiženým 2. VI. 1938 bouří, a to v okr. frýdlantském obcím Hegewald, Nové město pod Smrkem, Lusdorf pod Smrkem, Přebytek, Lázně Libverda, Bílý Potok, Hejnice, Mildeneichen, Karolinthal a v okr. libereckém obcím Schönborn, Mníšek, Oldřichov v Hájích a Hemmrich, t. 1375.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Interpelace:

o počtu čsl. státních občanů německé národnosti zaměstnaných v oboru ministerstva zemědělství,

t. 735/XI. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 983/XXI. 110, 26. VI. 1937; 3.

že bylo zastaveno vyučování evangelickému náboženství,

t. 831/X. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1060/I. 112, 29. X. 1937; 11.

o šikanujícím omezování ústavně zaručené shromažďovací svobody správcem expositury státní policie v Nov. Městě pod Smrkem,

t. 918/XX. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/X. 112, 29. X. 1937; 11.

že stát. policejní úřad v Liberci svévolně potrestal stát. občany německé národnosti,

t. 982/VII. 107, 22. VI. 1937; 5

odpov. t. 1075/XXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že přednosta finančního inspektorátu v Heřmanicích u Frýdlantu užívá nepatřičného způsobu psaní,

t. 1039/XXII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XII. 130, 22. II. 1938; 5.

aby byly zřízeny závory na okresní silnici z Frýdlantu do Hejnic-Lázní Libverdy u nádraží mildenavského,

t. 1199/XII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1307/XI. 147, 26. IV. 1938; 8.

 

JAKSCH Wenzel

VIII. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp., stál. (náhr.), ústav.-práv., zahr., zásob. a zeměď.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 338 Sb. z. a n. o dani z vodní síly, t. 122.

13, 14. XI. 1935; 4.

aby byla rychle poskytnuta vydatná pomoc obyvatelům poběžovického soudního okresu, postiženým krupobitím, t. 985.

105, 15. VI. 1937; 3.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okrese České Budějovice, t. 988.

106, 17. VI. 1937; 3.

na pomoc postiženým živelní pohromou na českém západě, t. 1006.

107, 22. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci zemědělcům okresu humpoleckého, postiženým živelní pohromou, t. 1008.

107, 22. VI. 1937; 5.

na úpravu zákona ze dne 27. V. 1919, č. 318 Sb. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům, t. 1010.

108, 24. VI. 1937; 5.

na změnu zákona o dani z masa, t. 1034.

112, 29. X. 1937; 10.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v obcích Pečičky, Pečice, Cetyně, Bohostice, Smolotely, okr. Příbram, postiženým dlouhotrvajícím suchem, t. 1042.

112, 29. X. 1937; 10.

na poskytnutí úvěru pro okamžitá opatření k oživení hospodářství v krajích postižených nouzí, t. 1325.

147, 26. IV. 1938; 8.

Návrh pozměňovací:

k t. 1264. 145, 5. IV. 1938; 27.

Návrh resoluční:

k t. 980. 106, 17. VI. 1937; 39.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 19.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 43.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod. doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 55.

o zákonu o poplatkovém ekvivalentu, (t. 1264).

145, 5. IV. 1938; 10.

o zákonu. jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování délesloužících poddůstojníků (t. 1348); mluví též o národnostním statutu

149, 12. V. 1938; 25.

Interpelace:

ve věci úpravy železničních tarifů v jižních Čechách,

t. 268/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 396/VI. 39, 28. IV. 1936; 72.

Žádost ve věcech imunity:

žádost vlastní, aby proti posl. Sandnerovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř.

15, 4. XII. 1935; 9.

žádost odvolána. 75, 17. XII. 1936; 72.

 

JANALÍK František

X. voleb. kraj

L-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. techn.-doprav.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 754

(Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích, Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích spolu se Závěrečným aktem, jakož i se Závěrečným protokolem a o návrhu dohody o zavedení nákladního listu na řád, které byly podepsány v Římě dne 23. XI. 1933).

77, 22. I. 1937; 4.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1255

(zákon o dopravních značkách pro silniční dopravu).

140, 16. III. 1938; 9, doslov 14.

Žádosti ve věcech imunity:

okr. soud ve Velké Bíteši (přestupek proti bezpečnosti cti).

8, 5. XI. 1935; 17.

zpr. t. 212; zprav. dr Dufek;

věc vrácena výb. im. k novému projednání.

34, 20. III. 1936; 45.

zpr. t. 402; zprav. J. Lichner; nevydán.

44, 14. V. 1936; 8.

 

JAROSS Andor

XVI. voleb. kraj

MS (MN)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 15.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. br., rozp., ústav.-práv. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

o dalším prodloužení prohlášení okresu Dunajská Streda za okres nouzový, t. 138.

15, 4. XII. 1935; 9.

na vydání zákona o změně § 111 zák. č. 221/1924 Sb. z. a n. o nemocenském, invalidním a starobním pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 184/1928 Sb. z. a n., t. 184.

18, 7. XII. 1935; 31.

na provedení sčítání lidu na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 1369.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 42.

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zákona ze dne 14. V. 1869, č. 62. ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (t. 293).

29, 27. II. 1936; 22,

o zákonu o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (t. 632).

62, 15. X. 1936; 7.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

81, 19. II. 1937; 22.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

101, 4. VI. 1937; 20.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 32.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

131, 23. II. 1938; 15.

o zákonu o poplatkovým ekvivalentu, (t. 1264).

145, 5. IV. 1938; 21.

Interpelace:

naléhavá o zavření knihkupeckého a vydavatelského družstva "Unio" a o zapečetění jeho strojů,

t. 1283. 142, 18. III. 1938; 33.

odpov. t. 1309. 145, 5. IV. 1938; 4.

naléhavá o novém zatčení Alžběty Szabo, učitelky školy církve reformované v Pozbe,

t. 1291. 143, 29. III. 1938; 4.

odpov. t. 1328. 147, 26. IV. 1938; 8.

o jazykovém právu menšiny maďarské,

t. 141/IV. 18, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/XII. 32, 17. III. 1936; 5.

o přehmatech dvou zaměstnanců expositury pro kontrolu tabáku ve Vel. Šuranech,

t. 185/II. 22, 12. XII. 1935; 51.

odpov. t. 396/I. 39, 28. IV. 1936; 72.

o politickém projevu zemského presidenta Josefa Országha,

t. 286/II. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 447/I. 47, 26. V. 1936; 5.

o trestání rodičů dětí školou povinných,

t. 286/III. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 470/II. 49, 4. VI. 1936; 4.

o odepření radiové koncese Kruhu katolických pracovníků v Muzsle,

t. 291/I. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 387/IX. 36, 21. IV. 1936; 5.

o vyučovacím jazyku na lidové škole v obci Širáky,

t. 305/III. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/XII. 50, 5. VI. 1936; 21.

o zajištění chleba 80 dělníkům propuštěným uhelnými doly akc. spol. v Čakanovcích,

t. 388/XI. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 608/XXIII. 60, 7, X. 1936; 8.

o zajištění jazykového práva menšinám v krajském zastupitelském sboru,

t. 395/I. 39, 28. IV. 1936; 3.

odpov. t. 589/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

o přehmatu, spáchaném berním exekutorem berního úřadu v Galantě,

t. 430/I. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 614/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

o maďarském vyučování maďarských dětí v obci Iňa,

t. 430/II. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 608/XXII. 60, 7. X. 1936; 8.

o násilnostech páchaných při berních exekucích v obvodu berní správy v Galantě,

t. 629/I. 62, 15. X. 1936; 4.

odpov. t. 797/IX. 84, 4. III. 1937; 4.

o nařízení krajinského úřadu na Slovensku č. 68.000/36 pres., kterým se upravuje dovoz tiskovin z Maďarska,

t. 769/XXIV. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 916/IX. 100, 3. VI. 1937; 4.

o zadržených daních Jana Prokopa a druhů,

t. 853/IV. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1063/XXIV. 112, 29. X. 1937; 11.

o nesnesitelných poměrech na škole v obci Kamenici nad Hronem,

t. 864/I. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1050/I. 112, 29. X. 1937; 11.

o nedostatku učitelských sil na maďarské odbočce stát. lidové školy v obci Stará Ďala,

t. 924/II. 103, 10. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1063/XXIX. 112, 29. X. 1937; 11.

o anomaliích při vydávání povolení k pěstování papriky a aby zastavena byla řízení proti bezelstným malým pěstitelům, kteří nemají povolení,

t. 960/IX. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1076/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

o rozvrhu obvodních měšťanských škol,

t. 1062/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

o násilnostech spáchaných jedním soudním vykonavatelem a 2 členy četnické hlídky obce Farnád,

t. 1062/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1243/I. 133, 25. II. 1938; 19.

že na stát. ľudové škole v obci Baračka zabraňuje se tomu, aby děti reformovaného náboženství byly vyučovány náboženství,

t. 1062/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1243/VIII. 133, 25. II. 1938; 19.

o slovákisačné propagandě při školních zápisech v obcích Krátké Kesy a Hronská Kamenice,

t. 1062/XXIX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1247/VIII. 136, 8. III. 1938; 3.

o rozvrhu obvodových měšťanských škol,

t. 1089/I. 115, 15. XI. 1937; 3.

o nepravidelnostech, které se staly s finanční úhradou na stavbu mostu přes Hron v obvodě obce Hron. Sv. Jur,

t. 1094/VI. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1223/XI. 130, 22. II. 1938; 5.

o oběžníku obchodních a živnostenských komor v Báň. Bystřici a v Bratislavě, ve kterém naléhají na vydatnější zaměstnávání zaměstnanců jazyka slovenského,

t. 1135/X. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1259/II. 140, 16. III. 1938; 45.

o křivdách páchaných na jazykových právech maďarských v okrese tornalském,

t. 1265/IV. 143, 29. III. 1938; 4.

o pensijním zaopatření zaměstnanců býv. uherských stát. drah,

t. 1324/IV. 147, 26. IV. 1938; 8.

o provádění § 5 vlád. nař. č. 76/1936 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnávacím řízení,

t. 1330/XII. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1396/XIV. Rozesl. 31. VIII. 1938.

o zabavení listu "Barázda-Magyar Néplap" z 10. IV. 1938, č. 15,

t. 1347/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o četnických přehmatech v obci Nekyje na Ostrově,

t. 1347/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o koloniích v obvodu obce Velký Fedýmeš, reorganisovaných v samostatnou obec,

t. 1366/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o dražbě nemovitostí Štefana Papa a jeho manželky roz. Alžběty Szücsové v Tekovských Šarluhách,

t. 1377/VI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o jmenování ředitele učňovské školy maďarské v Levicích,

t. 1377/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

 

JAŠA Václav

XIII. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.) a kult.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 9-10.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v obcích okresu Břeclav, t. 29.

4, 24. VI. 1935; 4.

na úpravu některých právních poměrů asistentů vysokých škol, t. 254.

25, 21. I. 1936; 9.

na vydání zákona, kterým se zřizuje samostatná československá státní Vysoká škola politická a novinářská v Praze, t. 710.

74, 15. XII. 1936; 3.

ve věci úpravy mzdových poměrů (kolektivních smluv a minimálních mezd) a udržení soc. míru za pomoci smírčího řízení, t. 1462. (netištěno).

Návrh resoluční:

k t. 417. 43, 8. V. 1936; 15.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 1017

(zákon o branné výchově)

108, 24. VI. 1937; 15, doslov 109, 25. VI. 1937; 15, vyjádření o resolucích 49.

Řeč v rozpravě:

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zák. ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných, (t. 293).

29, 27. II. 1936; 11.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 74.

Interpelace:

o nepřístupném zasahování do svobody umělecké činnosti,

t. 675/VI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 828/XIII. 88, 31. III. 1937; 4.

o pokusu propagovati německý nacismus, kult. vyšší německé rasy a zbožnění zbrojení přednáškou dr Laciny v čsl. rozhlasu

t. 711/VI. 74, 15. XII. 1936; 3.

odpov. t. 797/XIV. 84, 4. III. 1937; 4.

ohledně zákazu přednášky na téma "Ideové směrnice socialismu", která měla býti přednesena v čsl. rozhlase,

t. 1165/VIII. 128, 17. XII. 1937; 5.

odpov. t. 1247/XVI. 136, 8. III. 1938; 3.

 

JENŠOVSKÝ Alois

I. B voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., in. a soc.-pol.

Vystoupil z klubu poslanců čsl. nár. soc. 9. XII. 1938.

156, 13. XII. 1938; 3.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v obcích Pečičky, Pečice, Cetyně, Bohostice, Smolotely, okr. Příbram, postiženým dlouhotrvajícím suchem, t. 1042.

112, 29. X. 1937; 10.

na doplnění exekučního řádu, t. 1049.

112, 29. X. 1937; 11.

na změnu zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 330 Sb. z. a n., o závodních výborech, t. 1146.

117, 30. XI. 1937; 3.

Návrhy pozměňovací:

k t. 363. 34, 20. III. 1936; 37.

k t. 364. 34, 20. III. 1936; 37.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

33, 19. III. 1936; 34.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 82.

Interpelace:

ohledně novelisace ochranných předpisů pro zemědělské stroje,

t. 430/VI. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 623/VI. 61, 8. X. 1936; 34.

o rychlém předložení rybářského zákona,

t. 649/VI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 772/X. 78, 11. II. 1937; 6.

o nízkém vyživovacím příspěvku, vypláceném rodinám narukovavších záložníků,

t. 804/VIII. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 863/XVI. 96, 27. IV. 1937; 25.

o práci přes čas v továrních podnicích a z toho vznikajících škodách ve stát. hospodářství a sociálním pojištění,

t. 804/IX. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 857/IV. 92, 15. IV. 4937; 3.

 

JEŽEK František

VI. voleb. kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. kult., stál. a ústav.-práv.

Jmenován ministrem bez portefeuille 19. III. 1938.

143, 29. III. 1938; 3.

Jmenován ministrem veř. zdravotnictví a tělesné výchovy 10. V. 1938.

149, 12. V. 1938; 4.

Zproštěn úřadu ministra veř. zdravotnictví a tělesné výchovy 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na zajištění turistických středisek pohraničních, t. 573.

59, 27. VI. 1936; 4.

na přiznání zvláštního kvalifikačního přídavku státním zaměstnancům v území národnostně smíšeném, t. 575.

59, 27. VI. 1936; 25.

na vydání zákona o zřízení pomníku dru Karlu Kramářovi, t. 1048.

112, 29. X. 1937; 11.

na novou úpravu právních předpisů o slučování obcí, t. 1155.

122, 4. XII. 1937; 3.

na vydání zákona, kterým se osvobozují dary a věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé v r. 1938 učiněná od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, t. 1193.

129, 27. I. 1938; 8.

na vydání zákona o povinném očkování proti záškrtu, t. 1256.

136, 8. III. 1938; 3.

Návrh pozměňovací:

k t. 1432. 155, 19. XI. 1938; 8.

Návrh resoluční:

k t. 688. 71, 4. XII. 1936; 62, 63, 67.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců národního sjednocení o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475).

48, 27. V. 1936; 11.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje z ocenění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 22.

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 50.

o zákonu o nové úpravě československé měny (t. 635) a o prohlášení ministra financí dr Kalfuse ze dne 7. X. 1936.

61, 8. X. 1936; 20.

o zákonu, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (t. 641); mluví též o sjezdu Unie železničních zaměstnanců v Praze.

62, 15. X. 1936; 35.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 55.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698); odpovídá na výtky Frant. Němce, které proti němu vznesl v 71. schůzi.

75, 17. XII. 1936; 8.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 13.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

137, 9. III. 1938; 18.

Věcná poznámka:

z rozpravy o stát. rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), v níž odmítá výtky, které proti němu vznesl za rozpravy Frant. Němec.

71, 4. XII. 1936; 52.

Interpelace:

ve věci nedodržování služebních předpisů a nařízení ministerstva železnic u ředitelství státních drah v Košicích,

t. 133/V. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/XVII. 32, 17. III. 1936; 5.

ve věci vypsání voleb do nemocenských pojišťoven

t. 305/VIII. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 461/XVI. 47, 26. V. 1936; 5.

ve věci bezpečnosti státních hranic,

t. 305/XXII. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/X. 50, 5. VI. 1936; 21.

ve věci bezdůvodného potrestání Jana Vacka, strojvůdce stát. drah v Žatci,

t. 362/VIII. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 547/XV. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve věci Aloise Urbance, vlakvedoucího, t. č. v Ústí n. L.,

t. 362/IX. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 547/XVI. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve věci persekuce traťmistra oficiála Josefa Bulise z Rosic n. L.,

t. 362/X. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 547/XVII. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve. věci postupu železniční správy v případě Frant. Malého, strojního topiče ve výtopně státních drah v Pardubicích,

t. 362/XIII. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 547/XVIII. 58, 26. VI. 1936; 5.

v záležitosti výhybkáře státních drah v Sedlci u Kutné Hory Josefa Dolanského

t. 362/XV. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 547/ XIX. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve věci obsazení místa přednosty výtopny čsl. státních drah v Brně,

t. 386/III. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 602/III. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci opětného povolání strojvedoucího Ant. Bělohoubka do činné služby,

t. 386/IV. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 602/II. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci postátnění profesorského sboru Veřejné obchodní školy ve Slaném,

t. 577/II. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/I. 65, 27. XI. 1936; 6.

ve věci pověstí o zřízení německé sekce v předsednictvu ministerské rady,

t. 639/VIII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 768/XV. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci resystemisace ve Státním úřadě statistickém,

t. 655/IX. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 805/I. 86, 11. III. 1937; 4.

o zřízení poštov. úřadu a telefonní ústředny ve Ždiaru, p. Tatranská Kotlina, okr. Kežmarok,

t. 769/III. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 903/XIII. 98, 20. V. 1937; 4.

o jmenování Jana Ryby, pomoc. zaměstnance stát. drah v Lounech,

t. 769/IV. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 863/VII. 96, 27. IV. 1937; 25.

o zrušení nově zavedené služební kategorie "dělník na výpomoc s určením pro službu o traťmistra" a o obnovení způsobu doplňování služební kategorie traťmistrů, budovních mistrů a mostmistrů "čekateli" ve smyslu ustanovení vl. nař. č. 15/1927,

t. 790/X. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/XIII. 104, 11. VI. 1937; 4.

v záležitosti JUC Lad. Dymáčka z Krucemburku, který byl o vyřízení své žádosti za přijetí do služeb státních drah zpraven soc. demokratickou Unií železničních zaměstnanců druhého dne po lékařské prohlídce, ač se na Unii vůbec neobrátil,

t. 804/II. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/IV. 110, 26. VI. 1937; 3.

o provedení zákona ze dne 15. II. 1933, č. 35 Sb. z. a n. o zřízení pomníku dr Al. Rašínovi a dr Milanu Rastislavu Štefánikovi,

t. 804/VII. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 1038/VIII. 112, 29. X. 1937; 10.

o přehnané konfiskaci časopisu "Národ" ze dne 6. III. 1937, č. 47,

t. 864/III. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1038/XVI. 112, 29. X. 1937; 10.

o zařazení železničního staničního úřadu v Něm. Pravnu, okr. Prievidza na Slovensku, do skupiny C činovného,

t. 888/VIII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1047/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

o služeb. přidělení zkoušených strojvůdců Eduarda Braka, Ant. Filipa, Pavla Jelena, Ludv. Kuči, Ondř. Majetného, Jos. Valečko a Alfr. Žůrka u stát. drah v Bohumíně,

t. 911/XV. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

o zřízení čes. odborné školy pro ženská povolání (rodinné školy) v Mostě,

t. 960/XXV. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1050/X. 112, 29. X. 1937; 11.

o zřízení dvouleté obchodní české školy v Mostě,

t. 960/XXVI. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XXXII. 112, 29. X. 1937; 11.

o zřízení české reálky v Teplicích-Šanově,

t. 996/XIV. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1081/XIII. 114, 9. XI. 1937; 5.

o zřízení ovocnářsko-rolnické školy v Chomutově,

t. 996/XV. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1047/XXVII. 112, 29. X. 1937; 11.

o osvobození věnování k účelům dobročinným, sociálním, kulturním, branným, tělovýchovným a pod. od všech daní a poplatků u příležitosti dvacetiletého trvání republiky,

t. 1011/VII. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1109/XII. 116, 27. XI. 1937; 5.

o stavbě nové školní budovy v Doksech,

t. 1089/IX. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1221/IV. 130, 22. II. 1938; 5.

o zajištění bezpečnosti a klidu v pohraničním území,

t. 1115/VI. 115, 15. XI. 1937; 17.

o reaktivaci vysloužilých maďarských zaměstnanců čsl. stát. drah v Mukačevě,

t. 1115/VII. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1223/II. 130, 22. II. 1938; 5.

o stavbě samostatné budovy pro českou vyšší chemickou školu v Liberci,

t. 1152/II. 125, 14. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1307/VI. 147, 26. IV. 1938; 8.

o přístavbě budovy českých škol v Lovosicích a o zavedení ústředního topení v nich,

t. 1188/IV. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1350/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o postavení budovy pro českou stát. školu v Hodonicích u Znojma,

t. 1188/VII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1350/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o stavbě české školy v Předlicích u Ústí n. L.,

t. 1188/IX. 129, 27. I. 1933; 8.

odpov. t. 1350/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nutnosti provedení soupisu a evidence všech inženýrů v ČSR,

t. 1244/VI. 134, 3. III. 1938; 3.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (pro přečin proti cti, spáchaný tiskem podle §§ 1, 2, 3 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.)

4, 24. VI. 1935; 4.

zpr. t. 322; zprav. J. Lichner; nevydán.

38, 24. IV. 1936; 7.

kraj. soud. v Mostě (přečiny podle §§ 1 až 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

49, 4. VI. 1936; 4.

žádost odvolána 60, 7. X. 1936; 10.

"J" resp. Jak-Jež  "J" resp. Jil-JurPřihlásit/registrovat se do ISP