GAJDA Rudolf

I. B voleb. kraj

F-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. stál.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti existenčně ohroženým živnostníkům, t. 556.

57, 25. VI. 1936; 83.

na okamžitou pomoc postiženým živelní pohromou v obci Slavíkov a okolí v okr. náchodském, t. 956.

102, 8. VI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 72.

o zákonu, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (t. 641).

62, 15. X. 1936; 40.

o zákonu o zbraních a střelivu (t. 1111).

115, 15. XI. 1937; 12.

o státním rozpočtu na rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 23.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži ze dne 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 3.

Interpelace:

v záležitosti jmenování českých úředníků u státních úřadů a nemocenských pojišťoven na Karlovarsku,

t. 424/IV. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 608/X. 60, 7. X. 1936; 8.

v záležitosti úpravy vozovek, státních silnic a postátnění a inkamerování okres. silnic na Českomoravské vysočině,

t. 424/V. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 608/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

v záležitosti umístění a stavby české obecné a měšťanské školy a zřízení dvouroční obchodní školy v Karl. Varech,

t. 424/VI. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 614/III. 60, 7. X. 1936; 8.

v záležitosti poskytnutí mimořádných podpor zemědělcům okresu sedlčanského postiženým živelní pohromou

t. 446/V. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 638/II. 64, 29. X. 1936; 5.

v záležitosti zavedení právního stavu nepřidělených zabraných, avšak drobnými zemědělci držených pozemků,

t. 469/X. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 630/II. 62, 15. X. 1936; 4.

o postupu krajinského úřadu v Bratislavě a podřízených okresních úřadů na Slovensku,

t. 1115/IV. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1243/XIII. 133, 25. II. 1938; 19.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud. trest. v Praze (přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky, § 333. tr. z. a přestupek podle § 2 a § 19 zák. shromažďovacího).

8, 5. XI. 1935; 16.

zpr. t. 171; zprav. Dlouhý; vydán pro přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky a nevydán pro přečin § 333 tr. z. a přestupek podle § 2 a § 19 zák. shromažďov.

28, 20. II. 1936; 54.

kraj. soud tr. v Praze (přečin podle § 27 zákona o nekalé soutěži).

8, 5. XI. 1935; 19.

zpr. t. 308; zprav. dr. Neuman; vydán.

34, 20. III. 1936; 46.

okr. soud v Mor. Ostravě (přestupek podle §§ 1, 2 a § 14, č. 5 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.).

22, 12. XII. 1935; 4.

zpr. t. 359; zprav. J. Lichner; vydán.

44, 14. V. 1936; 7.

kraj. soud trest. v Praze (zločin podle § 2 zák. č. 50/23 Sb. z. a n.)

25, 21. I. 1936; 9.

zpr. t. 702; zprav. dr Hula; nevydán.

78, 11. II. 1937; 14.

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky).

86, 11. III. 1937; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

94, 22. IV. 1937; 4.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti).

94, 22. IV. 1937; 4.

okr. soud trest. v Praze (přestupek podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)

136, 8. III. 1938; 3.

žádost odvolána.

kraj. soud trest. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti).

136, 8. III. 1938; 3.

žádost odvolána.

okr. soud trest. v Praze (přečin proti cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

151, 17. XI. 1938; 11.

okr. soud trest. v Praze

(přestupek proti cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

151, 17. XI. 1938; 11.

Volán k pořádku:

34, 20. III. 1936; 16.

 

GOLDSTEIN Angelo, Dr.

I. B voleb. kraj

hosp. ČSD (žid. str.)-mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink. a ústav.-práv.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 558.

(zákon, kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky účinnost zákona ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb., z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, ve znění zákona ze dne 19. června 1934, č. 113 Sb. z. a n.).

59, 27. VI. 1936; 9.

úst.-práv. výb. zpr. t. 676.

(zákon, jímž se doplňuje organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské).

76, 21. I. 1937; 7, doslov 21.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 42.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 34.

Interpelace:

ve věci protižidovských výroků universitního profesora dr Karla Titze v prosemináři filosofické fakulty university Karlovy v Praze,

t. 119/XIII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XXI. 29, 27. II. 1936; 4.

ve věci likvidování pohledávek československým súčtovacím ústavem, úřadovnou v Bratislavě,

t. 258/V. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 315/III. 31, 5. III. 1936; 5.

ohledně demonstrací v Bratislavě,

t. 424/XII. 42, 7. V. 1936; 4.

odpov. t. 602/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.

 

GOTTWALD Klement

I. A voleb. kraj

K

Slib vykonal 27, 18. II. 1936; 3.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. stál.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o vyvazení zemědělců z dluhů a jejich ochraně před exekuční dražbou, t. 745.

76, 21. I. 1937; 7.

Návrhy resoluční:

k t. 400. 41, 30. IV. 1936; 19.

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 24.

Řeč v rozpravě:

o Hitlerově atentátu na mír (za rozpravy o zákonu o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém, t. 355).

32, 17. III. 1936; 9.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 34.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936; mluví též o Španělsku.

68, 1. XII. 1936; 41.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

117, 30. XI. 1937; 59.

Volán k pořádku:

32, 17. III. 1936; 11.

 

GRUBER Karl

VIII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Interpelace:

o protizákonném jednání soudce dr Souhrady u tachovského okresního soudu,

t. 521/IX. 55, 22. VI. 1936; 29.

odpov. t. 630/XI. 62, 15. X. 1936; 4.

o nesociálním jednání vimperského ředitelství státních lesů,

t. 586/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/X. 68, 1. XII. 1936; 94.

o trýznivých obžalobách podle zákona na ochranu republiky proti hladovějícím nezaměstnaným,

t. 603/XXI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 715/III. 76, 21. I. 1937; 7.

o stranickém podporování německé sociálně demokratické strany dělnické četnictvem v Neštinách,

t. 613/V. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/VIII. 80, 18. II. 1937; 4.

o bezdůvodném rozpuštění schůze v Tachově,

t. 639/VI. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 791/III. 82, 25. II. 1937; 3.

že haselbašská místní skupina "Národní jednoty pošumavské" rozdílela pobuřující letáky,

t. 667/VII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/XVII. 86, 11. III. 1937; 4.

o jednojazyčném českém styku s živnostenskými společenstvy,

t. 673/V. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 848/XIX. 91, 9. IV. 1937; 3.

o převzetí elektrárny v Nových Hradech českobudějovickým "Povltavským elektrárenským svazem, spol. s r. o.",

t. 675/V. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXVI. 88, 31. III. 1937; 4.

o nedostatečném přídělu potravinových a chlebových poukázek v obci Zhůří n. Úhlavou,

t. 737/VIII. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 916/X. 100, 3. VI. 1937; 4.

že českobudějovický krajský soud porušil jazykový zákon

t. 790/XVI. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 910/I. 100, 3. VI. 1937; 4.

že orgány četnické stanice v Srní, okr. Kašp. Hory, vyslovují neodůvodněná podezření,

t. 847/IX. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/V. 112, 29. X. 1937; 10.

že orgány četnické stanice a stát. policie ve Volarech neprávem omezují svobodu cestování a proti zákonu provádějí osobní prohlídky a zabavování,

t. 864/XV. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1063/IV. 112, 29. X. 1937; 11.

že se ve skladišti nákladů na nádraží ve Stříbře trpí stranická reklama,

t. 888/XVI. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

že zaměstnanci poštovního úřadu v Rabštejně nad Střelou v soud. okr. manětínském neznají němčiny,

t. 918/XVIII. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1063/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

že lesní správa v Schönwaldě u Tachova proti zákonu odepřela přijmouti příslušníky sudetskoněmecké strany jako lesní dělníky,

t. 960/X. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1076/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že se porušuje jazykový zákon jednojazyčnými českými nápisy ve stát. autobuse D 32.050 na trati z Plané do Tachova,

t. 960/XI. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1092/II. 115, 15. XI. 1937; 3.

o protizákonném chování orgánů expositury stát. policie ve Vyšším Brodě,

t. 1115/XIII. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1257/VII. 136, 8. III. 1938; 43.

že na nádraží v Plané a Tachově jsou umístěny jen české orientační tabule,

t. 1208/XVI. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1331/XI. 148, 10. V. 1938; 6.

o protizákonném škrtnutí dělníků z vyživovací akce a o nepatřičném chování úředníka Babky u okres. zprostředkovatelny práce v Kaplicích,

t. 1327/X. 147, 26. IV. 1938; 8.

o nepatřičném zacházení aktuára Hummla, správce stát. policej. úřadu v Prachaticích, s říšskoněmeckou stát. příslušnicí pí. Kristinou Rennerovou,

t. 1339/VI. 148, 10. V. 1938; 6.Přihlásit/registrovat se do ISP