EICHHOLZ Ludwig, Dr.

VI. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 21.

Byl členem výb. bran., im., in., kult., rozp., soc.-pol., ústav.-práv. a techn.-doprav.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona, jímž se v Děčíně-Libverdě zřizuje oddělení pražské německé vysoké školy technické pro lesní hospodářství, t. 1340.

148, 10. V. 1933; 6.

Návrh resoluční:

k t. 1017. 109, 25. VI. 1937; 49.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

39, 28. IV. 1936; 67.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. V. 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich, (t. 511).

53, 16. VI. 1936; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 85.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

101, 4. VI. 1937; 17.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 1169).

126, 15. XII. 1937; 53.

o zákonu o poplatkovém ekvivalentu, (t. 1264).

145, 5. IV. 1938; 18.

Interpelace:

naléhavá o zrušení neústavního výnosu ministra dr Frankeho proti učitelům a profesorům,

t. 1311. 147, 26. IV. 1938; 8.

o protizákonném postupu četnického strážmistra z trpístské četnické stanice,

t. 352/V. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 461/XXV. 47, 26. V. 1936; 5.

ze frývaldovský okresní úřad zakázal veřejně prodávati ustanovení Smlouvy mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem, podepsané v St. Germain-en-Laye dne 10. IX. 1919, č. 508 Sb. z. a n. z r. 1921 (smlouva o ochraně menšin) a ústavní listiny Československé republiky, vyhlášené zákonem ze dne 29. II. 1920, č. 121 Sb. z. a n.,

t. 586/XI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 679/XII. 68, 1. XII. 1936; 94.

že duchcovská expositura státní policie zakázala vyvěšovati prapory sudetskoněmecké strany,

t. 649/XIII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 767/XII. 78, 11. II. 1937; 6.

o trestních vyšetřovacích opatřeních železničního průvodčího na trati Duchcov-Plzeň,

t. 649/XIV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 797/X. 84, 4. III. 1937; 4.

o nedostatečném poučení nezaměstnaných o poshovění a odepsání rozhlasových poplatků,

t. 673/XI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 797/VIII. 84, 4. III. 1937; 4.

že expositura stát. policie v Hoře Sv. Kateřiny v Rudohoří bez důvodu odpírá pohraniční průkazy,

t. 790/XIV. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 910/XXIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

o vydávání úředních zpráv o návrzích zákonů v meziministerském řízení,

t. 790/XXVII. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/XXIX. 104, 11. VI. 1937; 4.

o neodůvodněném rozpuštění schůze duchcovským státním policejním úřadem,

t. 1069/III. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XVII. 130, 22. II. 1938; 5.

že se nevypisují volby do Léčebného fondu,

t. 1115/XV. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1223/X. 130, 22. II. 1938; 5.

o nezákonné konfiskační praksi státních bezpečnostních úřadů,

t. 1199/XI. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1385/IV. rozesl. 31. VIII. 1938.

o honorovaném působení lékařky, polské stát. o příslušnice, židovského vyznání, ve všeobec. veř. okres. nemocnici v Duchcově,

t. 1216/V. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1373/IX. 150, 2. VIII. 138; 7.

o vypsání místa ředitele na německé dívčí měšť. škole v Hor. Litvínově,

t. 1222/V. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1350/XXI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že universitní lektor těsnopisu, zatímní profesor čsl. obchod. akademie a komorní těsnopisec Karel Blaha z Prahy ve své učebnici čes. těsnopisu hanobí německý národ,

t. 1244/XII. 134, 3. III. 1938; 3.

odpov. t. 1373/XVI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že se proti zákonu užívá § 7 zák. č. 55/1928 Sb. z. a n., aby se odpíraly cestovní pasy býv. příslušníkům rozpuštěné Německé národ. socialistické strany dělnické,

t. 1308/XV. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1394/XXIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

že celní úřady v Podmoklech a ve Varnsdorfu nedodržují ustanovení jazykového nařízení,

t. 1338/V. 148, 10. V. 1938; 6.

o slavnostním vyzdobení železničních budov při o sokolském sletu,

t. 1377/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

 

ESTERHÁZY János

XX. voleb. kraj

MS (OKS), mk

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 15.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. rozp., ústav.-práv., zahr. a zeměd.

Zánikem klubu zůstal m. k.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění zákon ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, t. 1266.

139, 15. III. 1938; 4.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

5, 25. VI. 1935; 52.

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

16, 5. XII. 1935; 29.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 290).

27, 18. II. 1936; 15.

o návrhu posl. Uhlíře, dr Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zák. ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (t. 293).

29, 27. II. 1936; 9.

o zákonu, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavení činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 385).

36, 21. IV. 1936; 14.

o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475) a o prohlášení ministra financí, učiněném ve 47. schůzi posl. sněm.; mluví též o tragédii na řece Dyji a o živelních pohromách.

48, 27. V. 1936; 9.

o zákonu o nové úpravě československé měny (t. 635) a o prohlášení ministra financí dr Kalfuse ze dne 7. X. 1936.

61, 8. X. 1936; 5.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 9.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

80, 18. II. 1937; 14.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích,

(t. 932). 100, 3. VI. 1937; 9.

o zákonu o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podk. Rusi a o souvislých opatřeních organisačních (t. 980).

105, 15. VI. 1937; 12.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 54.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

138, 10. III. 1938; 20.

o zákonu o poplatkovém ekvivalentu, (t. 1264).

145, 5. IV. 1938; 13.

o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 1938 a o úst. zákonu o změně ústavy republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací, (t. 1438).

157, 14. XII. 1938; 5.

Věcná poznámka:

v níž odmítá tvrzení, že je současně členem praž. parlamentu a též horní sněmovny v Budapešti.

124, 13. XII. 1937; 5.

Interpelace:

naléhavá o úpravě pensijních požitků nemocničních a silničních zaměstnanců na Slovensku,

t. 79. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 93. 8, 5. XI. 1935; 16.

o liknavém vyřizování odvolání podaného ve věci jazykové praxe města Košic,

t. 352/III. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 555/III. 59, 27. VI. 1936; 25.

o vnucování maďarských školou povinných dětí v Bajanech do slovenské školy v Pavlovicích,

t. 613/III. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 715/VIII. 76, 21. I. 1937; 7.

o opomíjení maďarského jazyka u okresního soudu v Nových Zámcích,

t. 658/II. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 715/VII. 76, 21. I. 1937; 7.

o přehmatech censury v Kosicích,

t. 678/I. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 791/XI. 82, 25. II. 1937; 3.

o násilnostech spáchaných četnickou hlídkou v Košutech, okr. Galanta,

t. 737/V. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 889/XIII. 98, 20. V. 1937; 4.

o křivdách spáchaných při provádění pozemkové reformy v obcích Maďar. Šok a Selice,

t. 918/II. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1063/XVI. 112, 29. X. 1937; 11.

o křivdění maďarskému jazyku v Košicích,

t. 1011/I. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1109/XV. 116, 27. XI. 1937; 5.

o obsazení místa presidenta krajského soudu v Rimavské Sobotě,

t. 1011/II. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 123, 9. XII. 1937; 4.

o odnětí pense vojenskému pensistovi Janu Langovi v Šamorýně,

t. 1062/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/I. 130, 22. II. 1938; 4.

o jazykové praxi u okresního úřadu ve Vráblech,

t. 1062/X. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1223/IV. 130, 22. II. 1938; 5.

o oběžníku krajinského úřadu na Slovensku ze dne 12. VIII. 1937,

t. 1062/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1223/V. 130, 22. II. 1938; 5.

o křivdivé jazykové praxi u okresního soudu v Šamorýně,

t. 1062/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/II. 130, 22. II. 1938; 5.

o křivdivé jazykové praxi státního statistického úřadu,

t. 1062/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1142/X. 123, 9. XII. 1937; 4.

o křivdách páchaných na stát. a železničních staropensistech,

t. 1089/III. 115, 15. XI. 1937; 3.

o zabavení novin "Prágai magyar hirlap" ze dne 3. X. 1937,

t. 1094/VII. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1247/IX. 136, 8. III. 1938; 3.

o protizákonném jednání četnictva v Senci,

t. 1135/XII. 116, 27. XI. 1937; 10.

odpov. t. 1267/VIII. 142, 18. III. 1938; 33.

o nespravedlivé jazykové praxi okresních hejtmanů v okresech: Feledínce, Galanta, Kráľ. Chlumec, Modrý Kámeň, Lučenec, Rožnava, Šamorýn, Tornala a Nové Zámky,

t. 1122/I. 117, 30. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1267/VII. 142, 18. III. 1938; 33.

o pronásledování a šikanování členů spojených stran krajin. křesť.-socialistické a maďarské národní v okr. Kráľ. Chlumec,

t. 1258/III. 139, 15. III. 1938; 5.

odpov. t. 1385/IX. rozesl. 31. VIII. 1938.

o jazykové praxi okres. soudu v Komárně,

t. 1324/II. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1396/XV. rozesl. 31. VIII. 1938.

o jazykové praxi okres. soudu v Dunaj. Stredě,

t. 1324/III. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1385/XI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o zákazu listu "Prágai Magyar Hirlap",

t. 1339/III. 148, 10. V. 1938; 6.

o zřízení maďarských ľudových škol a dětských opatroven v Košicích,

t. 1368/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o povolení veřejného zpívání hymny,

t. 1377/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Rimavské Sobotě (přečin podle § 11, č. 2 a § 14, č. 1 zák. č. 50/23 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 17.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 936; 7.

kraj. soud v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

8, 5. XI. 1935; 18.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

32, 17. III. 1936; 5.

kraj. soud v Komárně (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

8, 5. XI. 1935; 18.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

33, 19. III. 1936; 4.

kraj. soud v Košicích (přečin podle § 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1938; 18.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

36, 21. IV. 1936; 6.

kraj. soud v Bratislavě (zločin podle § 2, odst. III zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1938; 18.

zpr. t. 361; zprav. J. Lichner; vydán.

44, 14. V. 1936; 7.

kraj. soud v Komárně (dvojnásobný přečin podle § 14, č. 5 a přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky).

13, 14. XI. 1935; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

29, 27. II. 1936; 4.

kraj. soud v Rim. Sobotě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

kraj. soud v Rim. Sobotě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

15, 4. XII. 1935; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

kraj. soud v Komárně (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

18, 7. XII. 1935; 3.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

31, 5. III. 1936; 6.

kraj. soud v Košicích (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 1 až 3 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

59, 27. VI. 1936; 25.

zpr. t. 723; zprav. dr Neuman; nevydán.

85, 5. III. 1937; 44.

okr. soud v Parkáně (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

60, 7. X. 1936; 9.

kraj. soud v Nitře (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n.).

64, 29. X. 1936; 5.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

88, 31. III. 1937; 4.

žádost posl. Schulcze, aby proti posl. Esterházymu zakročeno bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivé výroky, kterých proti němu použil ve schůzi rozpoč. výb. 10. XI. 1936.

75, 17. XII. 1936; 71.

zpr. t. 717; zprav. J. Pekárek; udělena veřejná důtka.

75, 17. XII. 1936; 71.

kraj. soud v Komárně (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

112, 29. X. 1937; 12.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Košicích (přečin podle § 18, č. 2 a 3 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

115, 15. XI. 1937; 4.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Komárně (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

123, 9. XII. 1937; 4.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Levoči (přečiny rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a 5 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

123, 9. XII. 1937; 4.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.

Volán k pořádku:

16, 5. XII. 1935; 31

100, 3. VI. 1937; 11.

 

EŠNER Josef

VIII. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), rozp., zásob. a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 2. VII. 192, č. 169 Sb. z. a n. o plemenitbě hospodářských zvířat a to koní, skotu, vepřů a ovcí, t. 107.

12, 8. XI. 1935; 31.

na vydání vládního nařízení podle čl. I. zák. ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. VI. 1933, č. 95 Sb. z. a n., a ze dne 15. XI. 1933, č. 206 Sb. z. a n., o slevě pachtovného pro sklizňový rok 1935 v okresích zvlášť těžce postižených neúrodou, t. 129.

13, 14. XI. 1935; 4.

na vydání vlád. nařízení podle čl. 1 zák. ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., jímž se pozměňuje vlád. nařízení ze dne 24. V. 1928, č. 74 Sb. z. a n., o náhradách pozemkové daně z důvodů živelních škod na zemědělských kulturách a vlád. nařízení ze dne 24. V. 1928, č. 75 Sb. z. a n., o poskytování podpor při živelních pohromách, t. 751.

76, 21. I. 1937; 7.

na vydání vlád. nařízení podle čl. 1 zák. ze dne 21. V. 1934, č. 109 Sb. z. a n., jímž se pozměňuje vlád. nařízení ze dne 29. VII. 1935, č. 168 Sb. z. a n., o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů v mlynářství, t. 752.

76, 21. I. 1937; 7.

na vydání zákona o zřízení zemědělských komor, zemědělských zastupitelstev a zemědělských společenstev, t. 1452. (netištěno).

na vydání zákona o ochraně živočišné výroby, t. 1461. (netištěno).

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 68.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 103.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 42.Přihlásit/registrovat se do ISP