"J" resp. Jak-Jež  "J" resp. Jil-Jur

JILLY Theodor, Dr.

X. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. br., rozp. a zdrav.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zbraních a střelivu (t. 1111).

115, 15. XI. 1937; 10.

o opiovém zákoně (t. 1195).

129, 27. I. 1938; 20.

Interpelace:

naléhavá o zdravotně policejních opatřeních pro dětskou obrnu vypuklou u několika dětí,

t. 609. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 631. 62, 15. X. 1936; 4.

naléhavá o nestejné míře při státní dětské vyživovací akci,

t. 682. 67, 30. XI. 1936; 3.

naléhavá o bezdůvodně přísných a vážnost státu snižujících opatřeních československých pohraničních celních orgánů v Habrachticích-Georgswalde při návratu sudetsko-německých dětí z Dánska,

t. 1073. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1126. 116, 27. XI. 1937; 5.

Interpelace:

o naléhavých otázkách lékařského stavu,

t. 80/II. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 284/IV. 27, 18. II. 1936; 6.

o opatřeních na ochranu lékárníků,

t. 80/III. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/X. 26, 23. I. 1936; 4.

o úpravě služebních poměrů a příjmů porodních asistentek ve venkovských obcích,

t. 80/X. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 259/XI. 26, 23. I. 1936; 4.

o dopravování nemocných sanitními automobily,

t. 286/l. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 425/VIII. 44, 14. V. 1936; 4.

o oběžníku brněnského zemského úřadu o přijímání do veřejných nemocnic,

t. 388/VIII. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 614/XII. 60, 7. X. 1936; 8.

že okresní úřad ve Znojmě potrestal Hermana Bischofa z Dyákoviček č. 173, ač soud prokázal jeho nevinu,

t. 613/VI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/IX. 80, 18. II. 1937; 4.

že se v pohraničních vesnicích ruší telefonní stanice,

t. 694/V. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 863/IX. 96, 27. IV. 1937; 25.

o nových ustanoveních o přijímání a stravování nemajetných nemocných,

t. 694/IX. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 889/XVIII. 98, 20. V. 1937; 4.

o počtu čsl. státních občanů německé národnosti zaměstnaných v oboru ministerstva veř. zdravotnictví a tělesné výchovy,

t. 744/VII. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 983/XXI. 110, 26. VI. 1937; 3.

o protizákonném zákazu průvodu ze stranickopolitických důvodů a o nepatřičném chování úředníků znojemského okresního úřadu,

t. 766/IV. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 910/XV. 100, 3. VI. 1937; 4.

o dotazu po členství čsl. státních občanů v cizozemských vědeckých organisacích,

t. 766/VII. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 1023/V. 112, 29. X. 1937; 10.

o politických projevech v udání četnické stanice v Prosiměřicích v okr. znojemském,

t. 847/XVIII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1041/VI. 112, 29. X. 1937; 10.

o rozšíření zaječího moru (tularemie),

t. 888/IV. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 983/XVI. 110, 26. VI. 1937; 3.

že pěší pluk č. 24 ve Znojmě zanedbal povinnou péči o bezpečnost života osob konajících vojenskou službu,

t. 888/XVIII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1050/XVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o protizákonném přidělení německých dětí do české stát. školy v Hodonicích u Znojma,

t. 1011/XIV. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1185/III. 129, 27. I. 1938; 8.

o článku Ant. Schreibra, ústředního sociálního referenta Ústřední jednoty čs. lesnictví,

t. 1039/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XI. 139, 22. II. 1938; 5.

o nedemokratickém a tedy protiústavním postupu stát. policejního úřadu v Jihlavě při posuzování veřejně vyvěšených plakátů

t. 1165/IV. 128, 17. XII. 1937; 5.

odpov. t. 1331/V. 148, 10. V. 1938; 6.

o nedostatečném potírání stále více se šířící epidemie záškrtu,

t. 1196/VI. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1350/XIV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

jak stát. zastupitelství v Jihlavě vykonává censuru časopisu "Mährischer Grenzbote",

t. 1199/III. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1288/VI. 145, 5. IV. 1938; 4.

že se péče o zotavení dětí nezaměstnaných provádí nevěcně a vzbuzuje dojem stranickosti,

t. 1216/VI. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1373/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o připojení české osady Nového Světa k německé obci Kostelci v polit. okr. jihlavském, které bylo provedeno z národnostních důvodů,

t. 1327/VI. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1396/VI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o protizák. výměru okres. úřadu v Něm. Brodě, kterým se udílí souhlas s odstoupením 7 českých členů obec. zastupitelstva ve Štokách,

t. 1330/III. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1396/IX. rozesl. 31. VIII. 1938.

že v Chvalovicích v okr. znojemském byla proti zákonu rozpuštěna schůze podle § 2 a contrario shromažďovacího zákona,

t. 1338/XI. 148, 10. V. 1938; 6.

o zhoršení zdravotních a sociálních poměrů opatřeními správních úřadů ve stát. území osídleném Němci,

t. 1377/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

 

JIRÁČEK Antonín

IX. voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. kult.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 338 Sb. z. a n. o dani z vodní síly, t. 122.

13, 14. XI. 1935; 4.

na pomoc postiženým živelní pohromou na okrese jindřichohradeckém a strakonickém, t. 949.

102, 8. VI. 1937; 5.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okrese České Budějovice, t. 988.

106, 17. VI. 1937; 3.

Interpelace:

ve věci zdlouhavého vyřizování investičních aktů okresním úřadem v Čes. Budějovicích,

t. 268/V. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 461/VII. 47, 26. V. 1936; 5.

ve věci úpravy železničních tarifů v jižních Čechách,

t. 268/VI. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 396/VI. 39, 28. IV. 1936; 72.

 

JOBST Adolf

IX. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. zásob.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby ihned stát vykonal pomocná opatření ke zmírnění nouze na Šumavě, způsobené krupobitím, t. 45.

8, 5. XI. 1935; 16.

na poskytnutí podpory obcím Reiterschlag, Multerberg v politické obci Reiterschlagu, a osadám Multerberské Chalupy v politické obci Výtoň, všem v politickém okrese kaplickém, které byly postiženy krupobitím, t. 622.

60, 7. X. 1936; 8.

aby obcím Jablonci a Ondřejovu v okr. českokrumlovském, těžce postiženým krupobitím, byla poskytnuta vydatná pomoc, t. 1053.

112, 29. X. 1937; 11.

aby byla ihned provedena pomocná opatření pro šumavské obce, těžce poškozené živelní pohromou, t. 1074.

112, 29. X. 1937; 11.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž československý stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách (t. 397).

42, 7. V. 1936; 8.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

90, 8. IV. 1937; 37.

Interpelace:

naléhavá o výnosu o nezákonných censurních pokynech vrchního státního zastupitelství v Praze,

t. 1329. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1351. 149, 12. V. 1938; 5.

naléhavá o protizákonném přídělu usedlosti ve výměře 101/2 ha v Bedřichově, kat. obec Světlík, a o spekulaci s pozemky a podvádění sedláků v tomto místě,

t. 1398.

že poštovní úředník hrubě porušil službu,

t. 147/IX. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 304/II. 29, 27. II. 1936; 4.

že kaplický okresní úřad proti zákonu zakázal schůzi,

t. 263/V. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 425/III. 44, 14. V. 1936; 4.

že prachatický okresní úřad proti zákonu omezuje pořádání schůzí a nedbá ustanovení zákonů o správním řízení,

t. 296/III. 28, 20. II. 1936; 56.

odpov. t. 470/XVI. 49, 4. VI. 1936; 4.

o protizákonných opominutích prachatického okresního úřadu,

t. 352/VIII. 33, 19. III. 1936; 3.

odpov. t. 555/I. 59, 27. VI. 1936; 25.

že se nerozpisují volby do městského zastupitelstva v Nových Hradech,

t. 492/I. 50, 5. VI. 1936; 21.

odpov. t. 626/XVI. 61, 8. X. 1936; 34.

o jednojazyčných českých výstražných tabulkách v Údolí u Nových Hradů,

t. 607/XIV. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 786/XV. 82, 25. II. 1937; 3.

o protěžování přespolního Čecha vůči pěti usedlým uchazečům o poštovní službu Stropnice-Dobrá Voda,

t. 607/XVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 690/VIII. 70, 3. XII. 1936; 106.

o protizákonném přídělu pozemku ve Světlíku-Bedřichově zkráceným přídělovým řízením,

t. 619/IX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/XVII. 80, 18. II. 1937; 4.

že při asfaltovacích pracech na státní silnici Vimperk-Kunžvart byli němečtí silniční dělníci proti českým velice poškozeni,

t. 639/II. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 786/XVII. 82, 25. II. 1937; 3.

že se vytlačují projevy sudetskoněmecké strany z veřejných míst, zvláště ve Vimperku,

t. 672/XIX. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/VIII. 88, 31. III. 1937; 4.

že pozemkový úřad vypovídá pachtovní smlouvy,

t. 694/XVI. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 889/XIV. 98, 20. V. 1937; 4.

že nebyl zabaven štvavý článek v časopise "Šumavan, demokratický list pro zájmy Pošumaví", a že byla zakázána schůze sudetsko-německé strany v Nýrsku pod zřejmým dojmem tohoto štvavého článku,

t. 694/XVII. 75, 17. XII. 1936; 76.

odpov. t. 848/XVI. 91, 9. IV. 1937; 3.

že prachatický poštovní úřad neprávem odpírá doručovati zásilky do domu,

t. 831/XI. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/XXIV. 110, 26. VI. 1937; 3.

o služebních poklescích orgánů prachatické státní policie pod vedením p. Jaromíra Kamenského,

t. 861/II. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1041/VII. 112, 29. X. 1937; 10.

že strážmistr Dřevický rušil shromáždění ve Starém Městě v okr. novobystřickém,

t. 861/VII. 94, 22. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

o nepatřičném chování komisaře Bicana správce expositury stát. policie ve Volarech,

t. 864/XVIII. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1041/XI. 112, 29. X. 1937; 10.

o mylném názoru policejního rady Emericha Vyskočila ze stát. policej. úřadu v Prachaticích, že by bylo třeba hlásiti schůze omezené podle § 2 zák. č. 135/67 na zvané hosty,

t. 888/XIV. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XXIV. 112, 29. X. 1937; 11.

že dvě místa zaměstnanců u pošt. úřadu ve Světlíku byla obsazena Čechy,

t. 902/XIX. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XXVII. 112, 29. X. 1937; 11.

že nebyl zabaven štvavý článek v časopisu "Šumavan, demokratický list pro zájmy Pošumaví",

t. 911/VIII. 100, 3. IV. 1937; 4.

odpov. t. 1063/IX. 112, 29. X. 1937; 11.

že zaměstnanec stát. policie v Prachaticích překročil služební oprávnění,

t. 918/III. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/II. 112, 29. X. 1937; 11.

o služebních přehmatech orgánů stát. policejního úřadu v Horní Plané,

t. 960/XIII. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XVII. 112, 29. X. 1937; 11.

že četnický strážmistr Sládek z četnické stanice v Dol. Dvořišti rozšiřuje nepravdivé zprávy,

t. 996/XI. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XXVII. 112, 29. X. 1937; 11.

o nepřípustném získávání německých dětí pro českou školu,

t. 1011/XII. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1185/VII. 129, 27. I. 1938; 8.

o nepostačující odpovědi na interpelaci t. 639/II.,

t. 1011/XIX. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1142/VII. 123, 9. XII. 1937; 4.

o jazykových nedostatcích u poštovního úřadu v Čes. Krumlově,

t. 1011/XX. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1109/XVII. 116, 27. XI. 1937; 5.

o nedostatcích u stát. policejního úřadu v Prachaticích,

t. 1062/XXVII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XVI. 130, 22. II. 1938; 5.

o nepatřičném a protizákonném chování vládního zástupce, vyslaného na shromáždění sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein, které se konalo dne 23. V. 1937 ve Volovicích v okr. prachatickém,

t. 1069/X. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XX. 130, 22. II. 1938; 5.

o jednojazyčných českých vývěskách na stanici prachatické,

t. 1115/X. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1221/XXIII. 130, 22. II. 1938; 5.

o protizákonném chování orgánů expositury stát. policie ve Vyšším Brodě,

t. 1115/XI. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1257/VI. 136, 8. III. 1938; 43.

že soudy porušují jazykové právo,

t. 1197/VII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1331/VI. 148, 10. V. 1938; 6.

o poškozování německých dělníků tím, že v českém a německém znění dělnických zpátečních lístků z Čertovy Stěny do Loučovic jest odlišně uvedena doba platnosti,

t. 1197/IX. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1307/IX. 147, 26. IV. 1938; 8.

že aktuár Horný od stát. policie v Hor. Plané bez důvodů z rozpustil shromáždění ve Stožci, okr. Hor. Planá, a že jednal proti zákonu,

t. 1208/XIV. 130, 22, II. 1938; 4.

odpov. t. 1373/XXII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že stát. obvod. lékař MUDr Adolf Orlík v Nové Bystřici nedodržuje zák. ustanovení o potírání nakažlivých nemocí,

t. 1222/II. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1394/II. rozesl. 31. VIII. 1938.

že berní úřad v Prachaticích porušuje jazykové právo,

t. 1222/III. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1350/XX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o stranicko-politickém působení na žáky stát. učilišť,

t. 1222/IV. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1394/III. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nešvarech u poštovního úřadu Hůrka na Šumavě,

t. 1222/XIV. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1373/XIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o neuvěřitelném chování berního exekutora při výkonu daňové exekuce,

t. 1222/XV. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1394/V. rozesl. 31. VIII. 1938.

o potupení německého jazyka na potvrzení státní policejní expositury ve Volarech ze dne 7. I. 1938,

t. 1258/IV. 139, 15. III. 1938; 5.

odpov. t. 1394/XV. rozesl. 31. VIII. 1938.

o nenáležitém jednání stát. policejního úřadu ve Volarech,

t. 1258/V. 139, 15. III. 1938; 5.

odpov. t. 1394/XVI. rozesl. 31. VIII. 1938.

že krajský soud v Čes. Budějovicích klade nepřípustné otázky,

t. 1327/III. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1394/X. rozesl. 31. VIII. 1938.

o protiústavním zákazu veřejného shromáždění v Kaplicích,

t. 1327/IV. 147, 26. IV. 1938; 8.

odpov. t. 1396/V. rozesl. 31. VIII. 1938.

o porušení jazykového nařízení č. 17/1926 Sb. z. a n. vrchním soudem v Praze,

t. 1330/I. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1396/VIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

že úředníci stát. policej. úřadu v Nov. radech a četničtí strážmistři Hammer a Karypa z četnické stanice ve Stropnici ztýrali Frant. Köttnera a Jana Heilbrunnera,

t. 1338/XII. 148, 10. V. 1938; 6.

o nenáležitém úřadování orgánu finanční stráže u silničního celního úřadu v Dol. Dvořišti,

t. 1338/XIII. 148, 10. V. 1938; 6.

o protizák. jednání ředitele Vratislava Czermaka v Čes. Budějovicích,

t. 1338/XIV. 148, 10. V. 1938; 6.

že nebylo zavedeno trestní vyšetřování zřejmých přečinů proti zákonu na ochranu republiky, které spáchali stát. občané české národnosti.

t. 1339/I. 148, 10. V. 1938; 6.

odpov. t. 1396/X. rozesl. 31. VIII. 1938.

že se železniční zaměstnanci v činné službě dopustili hanobení hlavy cizího státu a neuctivých projevů o ústředních místech,

t. 1339/II. 148, 10. V. 1938; 6.

o vyjádření oficiála Laubendorfa od policej. ředitelství v Čes. Budějovicích, které může poškoditi mezinárodní styky Československé republiky,

t. 1339/X. 148, 10. V. 1938; 6.

že z nicotných důvodů byl Konrádu Hoffmannovi odepřen pohraniční průkaz,

t. 1339/XI. 148, 10. V. 1938; 6.

že se úředník u přepážky "Potvrzování legitimací" staničního úřadu v Čes. Budějovicích zdráhal potvrditi řádně vyplněné železniční legitimace,

t. 1344/l. 149, 12. V. 1938; 41.

odpov. t. 1396/XII. rozesl. 31. VIII. 1938.

že poštmistr Zadák ve Zbytinách brání Janu Mikschlovi, listonoši ve Zbytinách, okr. Prachatice, ve vykonávání práv zaručených mu § 17 ústav. listiny,

t. 1361/VII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o šikanujícím zavedení trestního řízení,

t. 1361/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nepatřičném postupu státní policie v Prachaticích,

t. 1361/XIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o neodůvodněném zabavení periodického tiskopisu "Zeit am Montag" v Čes. Budějovicích,

t. 1366/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že se na stavbě kasáren pro finančníky v Novém Údolí nezaměstnávají členové sudetskoněmecké strany jako dělníci,

t. 1368/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nepatřičném chování vrchního strážníka od státní policie v Prachaticích,

t. 1372/VIII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že správa stát. lesů v Zátoni bez důvodu propustila Alfréda Töpfla ze Zátoně č. 18,

t. 1405/I. rozesl. 31. VIII. 1938.

že poštmistr Mirko Žapka v Kaplicích proti předpisům prováděl volební propagandu,

t. 1405/III. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Č. Krumlově

(přestupek urážky na cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 19.

zprav. t. 207; zprav. dr Hula; zpráva vrácena im. výb.

30, 28. II. 1936; 43.

okr. soud v Horní Plané přestupek podle § 312 tr. z.

150, 2. VIII. 1938; 7.

 

JURNEČKOVÁ-VORLOVÁ Marie

I. A voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonala 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byla členem výb. zahr., zásob. a zdrav.

Stala se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v obcích Pečičky, Pečice, Cetyně, Bohostice, Smolotely, okr. Příbram, postiženým dlouhotrvajícím suchem, t. 1042.

112, 29. X. 1937; 10.

na změnu vlád. nař. č. 380/38 o úsporných opatřeních personálních, t. 1450 (netištěno) na novou úpravu služebních poměrů provdaných žen ve stát. a veřejných službách, t. 1451. (netištěno).

na úpravu výchovného ve stejné výši pro všechny děti zaměstnanců ve stát. a veř. službách, t. 1453 (netištěno).

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 80.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 16.

"J" resp. Jak-Jež  "J" resp. Jil-JurPřihlásit/registrovat se do ISP