"F" resp. Fen-Flo  "F" resp. Fra-Fuš

FRANK Karl Hermann

VII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. rozp., stál. a zahr.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byl doplněn jednací řád obou sněmoven, t. 58.

8, 5. XI. 1935; 16.

na provedení § 134 ústavní listiny, t. 186.

18, 7. XII. 1935; 31.

na vydání zákona o ručení podle § 92 ústavní listiny státu a jiných veřejnoprávních svazů za škody, které způsobily jejich orgány vykonávajíce úřední působnost, t. 892.

97, 13. V. 1937; 4.

na vydání zákona ku provedení vyslovených v §§ 106 a 128 ústavní listiny zásad rovnoprávnosti ve všech odvětvích veřejné služby, t. 896.

97, 13. V. 1937; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 400. 40, 29. IV. 1936; 107.

Prohlášení:

jménem klubu Sudetsko-německé strany k prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

3, 19. VI. 1935; 29.

jménem klubu Sudetsko-německé strany za rozpravy o t. 1262 a 1263 o připojení Rakouska k Německé říši.

139, 15. III. 1938; 14.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

11, 7. XI. 1935; 6.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936; mluví též o brožuře Jos. Chmelaře:"Německá otázka v Československu".

69, 2. XII. 1936; 54.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788); odpovídá též na výtky dr Neumana, které proti němu nesl v 81. schůzi 19. II. 1937.

82, 25. II. 1937; 46.

Interpelace:

o výtržnostech vojínů na zábavě v Úhošťanech v okrese kadaňském,

t. 80/VII. 8, 5. XI. 1935; 16.

odpov. t. 274/I. 27, 18. II. 1936; 6.

o provedení navržené údolní přehrady u Křížové hory ve Slezsku,

t. 147/III. 18, 7. XII. 1935; 31.

odpov. t. 353/I. 32, 17. III. 1936; 5.

o protizákonných nařízeních o užívání jazyků v hostinské živnosti,

t. 523/VII. 56, 24. VI. 1936; 3.

odpov. t. 663/X. 65, 27. XI. 1936; 6.

o protizákonné jazykové praxi československého konsulátu v Montrealu (v Kanadě),

t. 603/XXII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 757/VII. 78, 11. II. 1937; 6.

o rozšiřování illegálních štvavých tiskopisů proti Německu "Unií pro právo a svobodu",

t. 737/X. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 903/IX. 98, 20. V. 1937; 4.

že četníci porušili nejprimitivnější ústavně zaručená základní práva a svobody,

t. 738/X. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 903/VII. 98, 20. V. 1937; 4.

že výchova německé mládeže a dospělých je ohrožena profesorem karlovarského stát. reál. gymnasia a předsedou karlovarského okresního vzdělávacího výboru, dr Alfredem Kleinbergem,

t. 902/I. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1081/I. 114, 9. XI. 1937; 5.

o neustálém bezdůvodném zakazování pochodů,

t. 982/XIX. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že Československý exportní ústav, agentura pro Dálný Východ v Šanghaji, klamně líčí národnostní poměry v Československé republice,

t. 1039/XIV. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1211/VIII. 130, 22. II. 1938; 4.

o nezákonném přídělu několika set vagonů cukru stranám vládní koalice,

t. 1039/XXXII. 112, 29. X. 1937; 11.

o nezákonném a neodůvodněném zabavení měsíčníku "Volk und Führung",

t. 1062/V. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1142/XIV. 123, 9. XII. 1937; 4.

ze státní občané německé národnosti jsou proti zákonu vyslýcháni o svém členství v politických stranách,

t. 1069/VII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1221/XIX. 130, 22. II. 1938; 5.

o útocích vojenských osob na sudetsko-německou stranu a na sudetské Němce,

t. 1197/XI. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1296/XII. 145, 5. IV. 1938; 4.

že se hlavní poštovní úřad v Praze při doručování pošty dopouští nepravidelností a nezákonitostí,

t. 1208/IX. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1373/XXI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o jednostranném provádění censury německých periodických tiskopisů,

t. 1292/IX. 145, 5. IV. 1938; 4.

o nepromyšleném provádění censury u stát. policejního úřadu v Aši,

t. 1338/VI. 148, 10. V. 1938; 6.

o bezuzdném způsobu psaní periodického tiskopisu "Duch času" v č. 76 z 31. III. 1938,

t. 1361/II. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o neodůvodněných opatřeních censury proti německým tiskovinám a o nezakročení censurních úřadů proti komunist. deníku "Rote Fahne",

t. 1361/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protizákoném zabavení obsahu vývěsní skřínky nakladatelství K. H. Franka v Německém domě v Praze II., Příkopy 26.,

t. 1366/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že správce stát. policie v Mohelnici dr Jaroslav Kunert hrozil bitím,

t. 1372/V. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že na představení místní skupiny Sokola ve Vimperku za přítomnosti uniformovaného vládního zástupce dr Kramáře z Prachatic byl těžce hanoben německý říšský kancléř Adolf Hitler,

t. 1372/IX. 150, 2. VIII. 1938; 7.

že censurní úřady nezakročily proti stát ohrožujícímu psaní komunistického deníku "Die rote Fahne",

t. 1405/II. rozesl. 31. VIII. 1938.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Chebu (přestupek podle § 4 zákona č. 124/24 Sb. z. a n., ve znění vyhlášky ministra spravedlnosti ze dne 7. VIII. 1933, č. 145/33 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 19.

zpr. t. 309; zprav. dr Neuman; vydán.

35, 26. III. 1936; 9.

okr. soud v Rumburku (urážka na cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

29, 27. II. 1936; 4.

zpr. t. 462; zprav. F. Doluhý; vydán.

76, 21. I. 1937; 26.

okr. úřad v Rumburku (urážka na cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)

32, 17. III. 1936; 5.

zpr. t. 878; zprav. dr Hula; vydán.

96, 27. IV. 1937; 24.

kraj. soud v Chebu (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

53, 16. VI. 1936; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

92, 15. IV. 1937; 3.

okr. soud v Bezdružicích (přestupek podle §§ 3 a 19 zák. shromažďovacího č. 135/67 ř. z.).

60, 7. X. 1836; 9.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

88, 31. III. 1937; 4.

kraj. soudu v Chebu. (přečiny podle § 11, č. 2 a § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

78, 11. II. 1937; 7.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

92, 15. IV. 1937; 3.

Dotaz podle § 70 j. ř.:

předsedovi posl. sněmovny o zákonem neodůvodněném vyloučení někt. míst z interpelací A. Jobsta.

Odpov. předsedy posl. sněm.

150, 2. VIII. 1938; 9.

 

FRANKE Emil, Dr.

I. B voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Jmenován ministrem pošt a telegrafů 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Jmenován opětně ministrem pošt a telegrafů 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Zproštěn úřadu ministra pošt a telegrafů 23. I. 1936 a jmenován min. skol. a nár. osvěty.

27, 18. II. 1936; 4.

Pověřen prozatímním řízením min. financí 17. III. 1936.

33, 19. III. 1936; 3.

Zproštěn řízení ministerstva financí 28. III. 1936.

36, 21. I. 1936; 3.

Jmenován opětně ministrem školství a národní osvěty a pověřen prozatímním řízením min. financí 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn řízení ministerstva financí 2. X. 1937.

112, 29. X. 1937; 5.

Zproštěn úřadu ministra školství a národní osvěty 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců národní jednoty, v němž odmítá důrazně vývody inž. Schwarze, kterými se dotkl někt. členů nynější a bývalé vlády.

157, 14. XII. 1938; 32.

 

FULÍK Jan, Dr., inž.

XIII. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. zeměd.

Zvolen provisorně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

2, 18. VI. 1935; 9, 10.

Zvolen definitivně zapisovatelem poslanecké sněmovny.

10, 6. XI. 1935; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Zpravodajem:

(a J. Ursínyho)

zeměd. výb. zpr. t. 1262

(zákon o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci)

zpr. t. 1263

(zákon, kterým se znovu částečně mění vlád. nař. z 31. III. 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnávacím řízení a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnávacím řízení přijat).

139, 15. III. 1938; 5, doslov. 22.

 

FUŠČIČ Vasil

XII. voleb. kraj

K

Nastoupil po zemřelém P. Törökovi.

Slib vykonal 49, 4. VI. 1936; 3.

Volba verifikována 76, 21. I. 1937; 4.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. doprav., hospod. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

71, 4. XII. 1936; 19.

"F" resp. Fen-Flo  "F" resp. Fra-FušPřihlásit/registrovat se do ISP