CHALUPA Karel

III. voleb. kraj

Ž-NJ

Slib vykonal 1, 18, VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink., kult., rozp., ústav.-práv. a stál. (náhr.).

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na zrušení vlád. nařízení ze dne 20. IV. 1934, č. 75 Sb. z. a n. o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami, t. 193.

18, 7. XII. 1935; 31.

na vybudování živnostenského pokračovacího (učňovského) školství, t. 420.

39, 28. IV. 1936; 72.

na poskytnutí státního příspěvku k úhradě jízdného žákům obvodových učňovských škol, t. 421.

39, 28. IV. 1936; 72.

na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům), t. 512.

53, 16. VI. 1936; 4.

na vydání zákona, kterým se zřizuje samostatná československá státní Vysoká škola politická a novinářská v Praze, t. 710.

74, 15. XII. 1936; 3.

aby se ihned poskytla vydatná pomoc obcím: Jankov, Jankovská Lhota, Pičín, Hlivín, Ouběnice a přilehlým osadám v soud. okr. votickém, pol. okr. Sedlčany, poškozeným krupobitím dne 8. VI. 1937, t. 986.

105, 15. VI. 1937; 3.

na vydání zákona o zřizování mlýnů a rozšiřování výrobní schopnosti mlýnů, t. 1246.

131, 23. II. 1938; 3.

Návrh pozměňovací:

k t. 1140. 122, 4. XII. 1937; 17.

Návrhy resoluční:

k t. 417. 43, 8. V. 1936; 15.

k t. 1029. 110, 26. VI. 1937; 12.

k t. 1190. 128, 17. XII. 1937; 55.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 5. XI. 1935 o mezinárodní situaci v Evropě a o válce italsko-habešské.

11, 7. XI. 1935; 16.

o zákonu o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z cenných papírů pevně zúročitelných (t. 272).

26, 23. I. 1936; 12.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

57, 25. VI. 1936; 30.

o návrhu spol. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

85, 5. III. 1937; 8.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

126, 15. XII. 1937; 14.

Interpelace:

o berní praxi v obvodu Zemského finančního ředitelství v Čechách,

t. 210/X. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 358/VII. 35, 26. III. 1936; 5.

o poškozování elektrotechnických živností některými všeužitečnými elektrárenskými podniky,

t. 982/XXII. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1081/XXI. 114, 9. XI. 1937; 5.

 

CHALUPA Rudolf

III. voleb. kraj

ČSD-NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 10.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. parl. úsp. kom., rozp. a stál. (náhr.).

Stal se členem klubu posl. NSP.

156, 13. XII. 1938; 3.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v obcích Jeníkovice a Polánky v okr. králové-hradeckem, t. 50.

8, 5. XI. 1935; 16.

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu v obcích Pavlišov, Slavíkov, Horní Radechová, Velké Poříčí, okr. Náchod, postiženému živelními pohromami, t. 937.

100, 3. VI. 1937; 13.

na vydání zákona o pomoci průmyslovému podnikání na podkladě obligačního úvěru průmyslového, t. 1455 (netištěno).

o nutnosti novelisace kartelového zákona, t. 1456 (netištěno).

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon o přímých daních, t. 1464 (netištěno).

Návrhy pozměňovací:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 28.

k t. 490. 50, 5. VI. 1936; 17.

Návrh resoluční:

k t. 475. 48, 27. V. 1936; 30.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 237

(zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem).

23, 19. XII. 1935; 7, doslov 26.

rozp. výb. zpr. t. 238

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích).

24, 20. XII. 1935; 9, doslov 33, 35.

rozp. výb. zpr. t. 264

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích).

25, 21. I. 1936; 11, doslov 23

rozp. výb. zpr. t. 1164

(zákon, kterým se stanoví srážky z platů presidenta republiky, členů Národního shromáždění, předsedy a členů vlády, jakož i guvernéra Podk. Rusi).

125, 14. XII. 1937; 10.

doslov 127, 16. XII. 937; 57.

rozp. výb. zpr. t. 1173.

(zákon o kartelovém poplatku).

125, 14. XII. 1937; 10.

doslov 127, 16. XII. 1937; 57.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (t. 542).

56, 24. VI. 1936; 56.

 

CHLOUPEK Antonín

I. B voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., rozp., soc.-pol. a zásob.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona, jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených okresních zřízenců a cestářů,

t. 484. 49, 4. VI. 1936; 4.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 1348

(zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování délesloužících poddůstojníků)

149, 12. V. 1938; 10, doslov 36, oprava tiskových chyb 38.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují někt. ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n. (t. 357) a o zákonu o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém, (t. 355).

32, 17. III. 1936; 23.

o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475).

48, 27. V. 1936; 23.

 

CHMELÍK Antonín

I. A voleb. kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. X. 1935; 12.

Byl členem výb. soc.-pol.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou dne 11. června 1935 na Novoknínsku v okrese Příbram, t. 23.

4, 24. VI. 1935; 4.

ve věci novelisace vlád. nař. č. 143/1922 (pravidla o vybírání obecní dávky ze zábav) ve znění vlád. nařízení č. 15/1928 a č. 212/1931 Sb. z. a n., t. 376.

35, 26. III. 1936; 5.

na novelisaci všech finančních osnov, týkajících se financí svazků územní samosprávy, t. 377.

35, 26. III. 1936; 5.

na zřízení expositury okresního úřadu v Mladé Vožici, t. 544.

56, 24. VI. 1936; 3.

na zřízení expositury okresního úřadu v Soběslavi, t. 739.

76, 21. I. 1937; 7.

na změnu a doplnění zákona ze dne 26. III. 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu, t. 1051.

112, 29. X. 1937; 11.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

34, 20. III. 1936; 18.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 14.

o zákonu o drahách (železniční zákon) t. 698.

74, 15. XII. 1936; 7.

o zákonu o povinnosti ústavů, podniků, fondů a někt. sociálních zařízení ukládati část prostředků ve stát. půjčkách (t. 1320).

146, 7. IV. 1938; 29.

Interpelace:

že pěstování sportu na Moravě, Slovensku a Podk. Rusi je podrobeno dekretu dvorské kanceláře z r. 1836,

t. 88/XXII. 13, 14. XI. 1935; 4.

odpov. t. 298/XVI. 29, 27. II. 1936; 4.

ohledně úpravy (odstranění) železničních přejezdů, vedoucích přes ulice a výpadové silnice, a ohledně úpravy t. zv. výpadových silnic, jdoucích z Velké Prahy, a zastavení prohrábkových prací pod Vranskou přehradou,

t. 362/XI. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 578/XIX. 60, 7. X. 1936; 8.

v záležitosti regulačních plánů obce pražské a státní regulační komise,

t. 362/XII. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 578/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

v záležitosti nevyřizování podaných žádostí Pražské Městské spořitelny,

t. 430/XII. 44, 14. V. 1936; 4.

odpov. t. 602/XVII. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci komunistických násilností v Suchdole a trvalého zajištění bezpečnosti tamtéž a ve věci ochrany příslušníků Národního sjednocení před komunistickým terorem,

t. 469/XIX. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 626/VI. 61, 8. X. 1936; 34.

o vydání nového jednotného rybářského zákona,

t. 831/II. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1047/XXII. 112, 29. X. 1937; 11.

o vyúčtování a vyplacení doplatku z trhové smlouvy ze dne 28. XII. 1923, č. j. 1343-I-A-24, se strany čsl. státu obci pražské za pozemek pro výstavbu českých vysokých škol technických v Praze a o vyúčtování komunikačních prací, které z důvodů dopravních a veřejné bezpečnosti provedla obec pražská za státní správu,

t. 1139/XIII. 123, 9. XII. 1937; 4.

o novelisaci asanačního zákona pražského a o urychlení předložení návrhu zákona o odstranění stavebních a zdravotních závad v obcích,

t. 1139/XIV. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1296/V. 145, 5. IV. 1938; 4.

o novelisaci obecního řádu (obecní statut) pro hlav. město Prahu,

t. 1139/XVII. 123, 9. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1267/XII. 142, 18. III. 1938; 33.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Košicích (trojnásobný přečin podle § 14, č. 5, přečin podle § 14, č. 6 a přečin podle § 18, č. 1 a 3 zákona č. 50/23 Sb. z. a n.).

8, 5. XI. 1935; 19.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

32, 17. III. 1936; 5.

kraj. soud trest. v Praze (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

14, 15. XI. 1935; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

27, 18. II. 1936; 7.

okr. soud trest. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti).

112, 29. X. 1937; 12.Přihlásit/registrovat se do ISP