CLEMENTIS Vlado, Dr.

XIX. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., ink. (I. a II. náhr.), kult., rozp. a ústav.-práv.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy pozměňovací:

k t. 435. 47, 26. V. 1936; 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 35.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 3.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech (t. 435).

47, 26. V. 1936; 20.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

75, 17. XII. 1936; 26.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

84, 4. III. 1937; 20.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

89, 1. IV. 1937; 10.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník (t. 844).

93, 16. IV. 1937; 3.

o zákonu o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům (t. 850).

94, 22. IV. 1937; 30.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

102, 8. VI. 1937; 5.

Interpelace:

o protizákonném a surovém postupu četnické stanice v Polomku při vyšetřování,

t. 210/XIII. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 378/VII. 36, 21. IV. 1936; 5.

ve věci vojenského invalidy os. Jobka, hospodář. čeledína v Chotči, pp. Stropkov,

t. 258/VIII. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 392/VIII. 36, 21. IV. 1936; 5.

o surovém postupu berního exekutora Lišky z Galanty při dražbách, konaných v obci Kepežd,

t. 291/II. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 470/VII. 49, 4. VI. 1936; 4.

o vyšetřovacích metodách na Slovensku,

t. 446/XI. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 614/X. 60, 7. X. 1936; 8.

pro protizákonný postup vrch. četnického stráž mistra Pšenčíka ve Vel. Uhercích,

t. 771/XIV. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 916/VI. 100, 3. VI. 1937; 4.

pro protizákonný postup vyšetřujících orgánů při domovních prohlídkách na Slovensku,

t. 771/XV. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 916/VII. 100, 3. VI. 1937; 4.

pro protizákonný postup četnické stanice v Tekovských Šarluhách a okres. úřadu v Želiezovcích,

t. 771/XVI. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 916/VIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

o protizákonném zákazu veřejného projevu v Hor. Vadičově,

t. 864/IV. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1041/XVI. 112, 29. X. 1937; 10.

o protizákonném postupu okres. úřadu v Turč. Sv. Martině,

t. 864/V. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1041/XVII. 112, 29. X. 1937; 10.

o protizákonném zákazu veřejné přednášky v Komárně,

t. 864/VI. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1041/XVIII. 112, 29. X. 1937; 10.

o protizákonném jednání a protizákonných činech okres. náčelníka Haviara z Popradu,

t. 864/VII. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 104/XIX. 112, 29. X. 1937; 10.

o protizákonném zákazu veřejného projevu ve Vyš. Boce,

t. 864/XI. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1038/XIX. 112, 29. X. 1937; 10.

o protizákonném postupu okres. úřadu v Nov. Městě nad Váhem,

t. 864/XII. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1045/XVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o nepřípustném aplikování zákona č. 131/1936 expositurou krupinského okres. úřadu,

t. 902/IV. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XIX. 112, 29. X. 1937; 1.

o zločinném pokračování přednosty stanice v Handlové, Frant. Hrubaňa,

t. 902/V. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1050/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud tr. v Praze (přečin proti cti)

157, 14. XII. 1938; 3.

 

COUFAL Břetislav

XII. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. br., parl. úsp. kom. (náhr.) a zeměd.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na pomoc postiženým živelními pohromami na okrese zábřežském na Moravě, dále na okresích vsetínském, hranickém a holešovském, pak na okresích Vysoké Mýto, Litomyšl a Chrudim, t. 498.

51, 9. VI. 1936; 3.

 

CSOMOR Štefan

XVI. voleb. kraj

REP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. in. a ink.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 10. XI. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na pomoc postiženým živelními pohromami, v okr. Parkaň a Želiezovce, t. 948.

102, 8. VI. 1937; 5.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

6, 26. VI. 1935; 50.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 96.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr. Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 91.

Věcná poznámka:

při rozpravě o stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), v níž jménem maďar. aktivist. poslanců protestuje proti politice posl. Esterházyho a odsuzuje řeč jeho z 1. XII. 1937.

122, 4. XII. 1937; 11.

 

CZECH Ludwig, Dr.

VI. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Jmenován ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Jmenován opětně ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Jmenován opětně ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra veř. zdravotnictví a tělesné výchovy dne 11. IV. 1938.

147, 26. IV. 1938; 7.

 

ČAVOJSKÝ Rudolf

XV. voleb. kraj

Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 4.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z. o svátcích a památných dnech republiky Československé, t. 316.

29, 27. II. 1936; 4.

na urychlené vydání osnovy zákona o postátnění dělníků státních báňských a hutních závodů, t. 572.

59, 27. VI. 1936; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

33, 19. III. 1936; 23.

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

57, 25. VI. 1936; 78.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

133, 25. II. 1938; 10.

Věcní poznámka:

za rozpravy o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 193, v níž kritisuje někt. výroky z řečí: ing. Schwarze, dr. Rašína a ing. Nečase o vypovídání Čechů ze Slovenska.

157, 14. XII. 1938; 32.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud v Trenčíně (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona č. 50/23 Sb. z., k výkonu trestu 5 dnů).

8, 5. XI. 1935; 19.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

31, 5. III. 1936; 6.

kraj. soud v Trenčíně (přečin rušení obecného míru podle § 14, čís. 5 a pro přečin šíření nepravdivých zpráv podle § 18, čís. 1 a 2 zákona čís. 50/23 Sb. z.).

11, 7. XI. 1935; 3.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

29, 27. II. 1936; 4.

kraj. soud v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky).

13, 14. XI. 1935; 4.

žádost odvolána v důsledku amnestie presidenta republiky.

33, 19. III. 1936; 4.

kraj. soud v Levoči (přečin podle § 14, č. 3 zákona č. 50/23 Sb. z.).

129, 27. I. 1938; 9.

v důsledku amnestie presidenta republiky žádost odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.

 

ČERNÝ Josef, Dr.

III. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. X. 1935; 8.

Byl členem výb. stál. (náhr.) a ústav.-práv.

Jmenován ministrem vnitra 4. VI. 1935.

1, 18. VI. 1935; 18.

Jmenován opětně ministrem vnitra 18. XII. 1935.

23, 19. XII. 1935; 4.

Jmenován opětně ministrem vnitra 21. VII. 1937.

112, 29. X. 1937; 4.

Zproštěn úřadu ministra 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh pozměňovací:

k t. 1432. 155, 19. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

jménem strany národní jednoty o prohlášení předsedy vlády R. Berana z 13. XII. 1938 a o úst. zákonu o změně ústavy republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací (t. 1438).

157, 14. XII. 1938; 13.

 

ČUŘÍK Antonín

XIV. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 7.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. soc.-pol.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na vydatnou pomoc obcím a osadám v okr. jílovském, smíchovském a v okresích přilehlých, postiženým průtrží mračen a krupobitím dne 11. VI. 1937, dále na okr. Benešov u Prahy a na okr. frýdeckém, t. 1002.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 1268. 140, 16. III. 1938; 17.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1279

(1. mezinárodní úmluva o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo, jejíž návrh byl přijat dne 21. VI. 1934 v 18. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě, a 2. mezinárodní úmluva o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví, jejíž návrh byl přijat dne 25. VI. 1935 v 19. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě).

144, 31. III. 1938; 16.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o pojištění u báňských bratrských pokladen (t. 536).

58, 26. VI. 1936; 34.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

70, 3. XII. 1936; 84.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

126, 15. XII. 1937; 23.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud tr. v Brně (přečin pomluvy podle § 2 zák. č. 108/33 Sb. z. a n., §§ 1 a 13 zák. č. 124/24 ve znění vlád. nař. ze dne 7. VII. 1933, č. 145 Sb. z. a n.).

27, 18. II. 1936; 6.

zpr. t. 360; zprav. dr Neuman; nevydán.

43, 8. V. 1936; 17.

okr. soud v Bečově n. T. (přestupek podle § 335 tr. z.).

32, 17. III. 1936; 5.

zpr. t. 459; zprav. dr Neuman; vydán.

75, 17. XII. 1936; 72.

kraj. soud tr. v Brně (přečin urážky tiskem).

129, 27. I. 1938; 8.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

kraj. soud tr. v Brně přečin urážky tiskem).

129, 17. I. 1938; 8.

žádost odvolána.

kraj. soud tr. v Brně (přečin urážky tiskem).

129, 27. I. 1938; 8.

žádost odvolána.

okr. soud tr. v Brně (přestupek proti bezpečnosti cti podle zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

130, 22. II. 1938; 5.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.

okr. soud tr. v Brně (přestupek proti bezpečnosti cti podle zákona l č. 108/33 Sb. z. a n.).

147, 26. IV. 1938; 8.

žádost odvolána. 150, 2. VIII. 1938; 8.Přihlásit/registrovat se do ISP