APPELT Rudolf

VII. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., ink. (I. náhr.), kult., rozp. a zahr.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

20, 10. XII. 1935; 16.

o návrhu posl. Uhlíře, dr. Neumana, Bábka a Polívky na novelisaci § 23 zák. ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z. jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (t. 293).

29, 27. II. 1936; 18.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr. Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů škol. inspektorů, jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národ. škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 82); mluví též o národnostním vyrovnání.

85, 5. III. 1937; 29.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225); mluví též o připojení Rakouska k Německé říši.

140, 16. III. 1938; 31.

Interpelace:

o zabavení časopisu "Rote Fahne" ze dne 19. X. 1935,

t. 133/IV. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 284/I. 27, 18. II. 1936; 6.

o reakční praxi komisaře dr. Lejky v Kežmarku, okresního hejtmana Haviara v Popradě a ostatních okresních úřadů ve Spiši.

t. 603/XVI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 768/I. 78, 11. II. 1937; 6.

o zabavení tiskopisu "Zpráva o sporu v trestní věci trockisticko-zinověvského teroristického ústředí"

t. 649/IV. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 775/XX. 80, 18. II. 1937; 4.

že německá státní cena za rok 1936 byla udělena proti stanovám,

t. 683/V. 72, 10. XII. 1936; 4.

odpov. t. 848/IV. 91, 9. IV. 1937; 3.

že rakouská vláda podporuje štvaní proti Československu a pronásleduje časopis "Arbeiterzeitung",

t. 744/XIV. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 889/XXIII. 98, 20. V. 1937; 4.

že kaplický okresní úřad úplně bez důvodu zakazuje veřejná shromáždění komunistické strany,

t. 771/XII. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 916/XIX. 100, 3. VI. 1937; 4.

že úředníci státní policie ve Frývaldově ztýrali mladistvého dělníka Rudolfa Erglera,

t. 858/IV. 92, 15. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1050/XXII. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádosti ve věcech imunity:

žádost posl. Hollube, aby proti posl. Appeltovi bylo zakročeno podle § 51 j. ř.

13, 14. XI. 1935; 4.

žádost odvolána. 75, 17. XII. 1936; 72.

okr. soud v Tanvaldě (přestupek zákona na ochranu cti).

65, 27. XI. 1936; 6.

zpr. t. 823; zprav. J. Pekárek; vydán.

97, 13. V. 1937; 8.

Volán k pořádku:

61, 8. X. 1936; 26.

 

AXMANN Rudolf

XII. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 13.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. in., ink. a ústav.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření Stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon, jímž se doplňují ustanovení § 1 zákona ze dne 28. XII. 1887, č. 1 ř. z. na r. 1888, o úrazovém pojištění dělníků, ve znění zákonů ze dne 29. IV. 1912 č. 96 ř. z., ze dne 21. VIII. 1917, č. 363 ř. z., ze dne 10. IV. 1919. č. 207 Sb. z. a n. a ze dne 12. VIII. 1921, č. 300 Sb. z. a n., odstavcem 6, t. 997.

107, 22. VI. 1937; 5.

aby byla ihned poskytnuta vydatná pomoc obcím Slavonínu, Hněvotínu a Kyselce v okr. olomouckém, poškozeným bouří dne 25. V. 1937, t. 999.

107, 22. VI. 1937; 5.

Naléhavá interpelace:

o přeložení rafinerie minerálních olejů "Apollo" ze Šumperka do Bratislavy,

t. 508. 51, 9. VI. 1936; 3.

odpov. t. 565. 57, 25. VI. 1936; 83.

Interpelace:

že se při vykonávání shromažďovací policie užívá proti sudetskoněmecké straně neobyčejně intensivních způsobů dozoru,

t. 664/III. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 845/VI. 88, 31. III. 1937; 4.

že brněnský zemský úřad nepatřičně protahuje vydávání odvolacích rozhodnutí,

t. 672/XII. 65, 27. XI. 1936; 6

odpov. t. 805/X. 86, 11. III. 1937; 4.

jak odpovědné orgány šumperské okresní nemocenské pojišťovny užívají §§ 110 a 189 zákona o sociálním pojištění,

t. 694/XVIII. 75, 17. XII. 1936; 73.

odpov. t. 845/XV. 88, 31. III. 1937; 4.

že v motorovém vlaku na trati z Hanušovic do Starého Města jsou výlučně české nápisy,

t. 766/XII. 78, 11. II. 1937; 6.

odpov. t. 925/XXIV. 104, 11. VI. 1937; 4.

že ministerstvo vnitra, "Administrace Sbírky zákonů a nařízení státu československého", porušuje jazykové právo,

t. 847/XII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/XXV. 110, 26. VI. 1937; 3.

že orgány frývaldovské stát. policie jsou silně podezřelé, že se dopustily zlého nakládání,

t. 888/XIII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XXIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že se v Mor. Berouně stranicky provádí stát. vyživovací akce a že se poukázky vydávají v místnosti něm. soc. demokratické strany,

t. 888/XIX. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

že okresní úřad v Mor. Berouně nedbá jazykového zákona,

t. 911/IV. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1070/XXIV. 112, 29. X. 1937; 11.

o protizákonném jednání dr Procházky, správce stát. policejního úřadu v Javorníku,

t. 918/VIII. 102, 8. VI. 1937; 5.

odpov. t. 075/V. 112, 29. X. 1937; 11.

o nedostatečné odpovědi na dotaz podle § 67 jedn. řádu poslanecké sněmovny,

t. 982/XVI. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1063/XVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že frývaldovský stát. policejní úřad proti zákonu zakázal schůzi ve Frývaldově,

t. 1039/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/VIII. 129, 27. I. 1938; 8.

že štábní rotmistr Alois Maca z četnické stanice v Mohelnici se proti předpisu účastnil přednáškového večera německého kulturního svazu ve Květíně, v okr. zábřežském,

t. 1039/XXVII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1185/XVII. 129, 27. I. 1938; 8.

o omezování ústavně zaručeného shromažďovacího práva orgány stát. policejního úřadu ve Starém Městě,

t. 1039/XXVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1198/IX. 129, 27. I. 1938; 8.

o nepravidelnostech u obecního úřadu ve Skleném, okres Staré Město,

t. 1199/X. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1331/IX. 148, 10. V. 1938; 6.

že správce polic. expositury v Uničově neprávem zakázal přednášku Něm. kulturního svazu v Karlově, okr. Uničov,

t. 1208/VII. 130, 22. II. 1938; 4.

odpov. t. 1385/VI. rozesl. 31. VIII. 1938.

že okres. soud v Zábřehu nedbá jazykových předpisů,

t. 1222/VI. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1331/XII. 148, 10. V. 1938; 6.

o protizákonném příkazu stát. policie, aby byly sňaty vývěsné skřínky a odevzdány četnictvu,

t. 1222/XX. 130, 22. II. 1938; 5.

odpov. t. 1374/IV. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o protizákonném jednání řídicího učitele Jindř. Jindráka na poštovním úřadě v Budišově nad Budišovkou,

t. 1292/II. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1394/VI. rozesl. 31. VIII. 1938.

o obsazení finanční stráže v Javorníku,

t. 1338/IX. 148, 10. V. 1938; 6.

o hanobení obrazu kancléře Německé říše orgány poštovního úřadu v Budišově nad Budišovkou,

t. 1361/I. 150, 2. VIII. 1938; 7.Přihlásit/registrovat se do ISP