Úterý 29. dubna 1930

Schůze zahájena v 16 hodin 27 minut.

Přítomni:

Předseda: dr Soukup.

Místopředsedové: Donát, dr Heller, KIofáč, Luksch, Trčka.

Zapisovatelé: Kahler, Votruba.

104 senátoři podle presenční listiny.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič, jeho zástupci dr Bartoušek, dr Trmal.

Předseda (zvoní): Zahajuji schůzi.

Oznamuji, že dal jsem dovolenou na dnešní schůzi sen. Dundrovi, dr Hrubanovi, dr Jesserovi, Jílkovi, Johanisovi, dr Krčmérymu, dr Milotovi, Pavelkovi, dr Řehákovi, Votrubovi, dr Wittovi.

Navrhuji, aby dána byla zdravotní dovolená na dobu jednoho měsíce sen. Sehnalovi, na dobu 14 dní sen. dr Korláthovi a sen. Stodolovi.

Konstatuji, že senát je schopen se usnášeti.

Kdo s tímto mým návrhem souhlasí nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj je přijat.

Tiskem bylo rozdáno:

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Tisk 176. Návrh sen. Dyka, Votruby, dr Fáčka a soudr. na poskytnutí přídavků k důchodům v pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách.

Tisk 177. Návrh sen. Wenzela a soudr. na novelisaci zákona o dani z motorových vozidel ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n.

Tisk 178. Návrh sen. dr Feierfeila, F. Scholze a soudr. na opětné zavedení dvojitých svátků.

Tisk 179/1. Interpelace sen. F. Nováka a druhů panu ministru sociální péče ve věci sociálních opatření týkajících se zaměstnanců ve vyšších soukromých službách.

Tisk 179/2. Interpelace sen. dr Szilassyho a druhov ministrovi financií o vládnej pomoci, poskytnutej fusii troch pražských velkých bank a o sanácii maďarských peňažných ústavov.

Tisk 179/3. Interpelace sen. Mikulíčka a soudr. na pana ministra sociální péče o protizákonném jednání okresní nemocenské pojišťovny v Hodoníně.

Tisk 179/4. Interpelace sen. Wenzela a soudr. na ministra průmyslu, obchodu a živností, na ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a na ministtra veřejných prací stran úpravy řádu požární policie a současné úpravy zdravotnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Tisk 180. Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o návrhu sen. Johanise a soudr. o nedostatcích prováděného zákona o státních starobních podporách (tisk 47).

Tisk 181. Návrh sen. Kindla, Stránského a soudr., aby byl vydán zákon o generální úpravě platových, služebních a pensijních požitků všem státním a veřejným zaměstnancům a zaměstnancům státních veřejných podniků.

Tisk 182/1. Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra financí na interpelaci sen. Riedla. Merty, inž. Marušáka a spol. ve věci stavby budovy pro II. státní reálné gymnasium v Brně-Husovicích (tisk 100/10).

Tisk 182/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. Tichiho a soudr. stran volebních přehmatů při obecní volbě v Jihlavě dne 1. prosince 1929 (tisk 31/1).

Tisk 182/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. Wenzela a soudr. stran odsouzení četných obecních starostů na základě falešného výkladu §u 3 zákona č. 65/1923 (tisk 31/6).

Tisk 182/4. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci sen. Köhlera, F. Scholze, Wenzela a soudr. stran zákonné úpravy kolektivních smluv (tisk 31/7).

Tisk 182/5. Odpověď vlády na interpelaci sen. Wenzela a druhů stran přidělování lesů státním pozemkovým úřadem (tisk 31/8).

Tisk 182/6. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci sen. Köhlera, Wenzela a soudr. stran reformy úrazového pojištění dělnického (tisk 31/12).

Tisk 183/1. Odpověď vlády na interpelaci sen. Ing. Marušáka. Riedla, Pánka a spol. ve věci převzetí a zařazení bývalých zemských zaměstnanců na Moravě do služeb státních (tisk 57/2).

Tisk 183/2. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci sen. J. J. Krejčího, Sabaty, Šachla, Kopřivy a druhů v příčině zásobování vojska chlebovinami (tisk 100/4).

Tisk 183/3. Odpověď ministra školstva a národní osvěty na interpelaci sen. Ing. Marušáka, Hubky, Merty a spol. o křiklavých poměrech na českých státních školách menšinových v okrese znojemském na jižní Moravě (tisk 100/5).

Tisk 183/4. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci sen. dr Kloudy, Šolce, Hubky, Merty a spol. ve věci stavby budovy pro českou státní školu v České Lípě (tisk 100/8).

Tisk 183/5. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci sen. dr Kloudy, Šolce, Hubky, Merty a spol. ve věci nové školní budovy pro českou státní školu v Mimoni (tisk 100/9).

Tisk 183/6. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci sen. J. J. Krejčího, Šachla, Šabaty, Kopřivy a druhů ohledně provádění zákona o plemenitbě ze dne 2. července 1924, čís. 169 Sb. z. a n., (tisk 100/13).

Tisk 183/7. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci sen. Jokla, Polacha a soudr. stran používání žulové dlažby k úpravě silnic (tisk 100/19).

Tisk 183/8. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci sen. Teschnera a soudr. stran poskytnutí subvence pro stavbu živnostenské školy pokračovací v Teplicích-Šanově (tisk 146/4).

Tisk 184. Zpráva I. výboru sociálně-politického. II. výboru rozpočtového o vládnom návrhu zákona, ktorým sa upravujú odpočivné a zaopatrovacie platy niekterých štátnych a iných zamestnancov a učitežov, ako i pozostalých po nich (tisk 165).

Tisk 186. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o rybolovu a ochraně ryb v hraničních vodách a ve vodách jejich povodí, sjednaná v Katovicích dne 18. února 1928 (tisk 163).

Tisk 187. Zpráva I. výboru branného. II. rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona. kterým se mění § 2 a 5 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n., o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a § 3 a 16 zákona ze dne 22. prosince 1924. č. 288 Sb. z. a n. o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (tisk 1). .

Těsnopisecké zprávy o 13., 22., 24. a 31. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé ze dne 6. února. 24. a 27. března a 8. dubna 1930.

Zápis o 28. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé ze dne 3. dubna 1930.

Zápisy o 29. až. 32. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé vyloženy byly podle §u 72 jedn. řádu v senátní kanceláři k nahlédnutí.

Ježto nebyly v předepsané lhůtě žádným p. senátorem podány písemné námitky, pokládají se zápisy ty za správné a budou vytištěny.

Z předsednictva přikázáno:

Výboru iniciativnímu:

Tisk 176. Návrh sen. Dýka, Votruby, dr Fáčka a soudr. na poskytnutí přídavků k důchodům v pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách.

Tisk 177. Návrh sen. Wenzela a soudr. na novelisaci zákona o dani z motorových vozidel ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n.

Tisk 178. Návrh sen. dr Feierfeila, F. Scholze a soudr. na opětné zavedení dvojitých svátků.

Tisk 181. Návrh sen. Kindla. Stránského a soudr., aby byl vydán zákon o generální úpravě platových, služebních a pensijních požitků všem státním a veřejným zaměstnancům a zaměstnancům státních veřejných podniků.

Zástupce tajemníka senátu dr Bartoušek (čte):

Výboru živnostensko-obchodnímu a rozpočtovému:

Vládní nařízení ze dne 27. března 1930. kterým se vydává nový seznam přepychových předmětů (č. 1107):

Výboru imunitnímu:

Žádost okresního soudu v Šahach za souhlas k stíhání sen. Ďurčanského pro přečin poškození cizího majetku podle §u 421 zák. čl. V/1878 (č. 1130).

Předseda (zvoní): Předsednictvu senátu došel přípis volebního soudu v Praze, č. 237/29 ze dne 11. dubna 1930, o přezkoumání a ověření volby členů senátu.

Žádám pana zapisovatele sen. dr Karasa. aby přípis tento přečetl.

Zapisovatel sen. dr Karas (čte):

Volební soud v dnešní plenární schůzi přezkoumal volbu členů senátu Národního shromáždění, zvolených dne 27. října 1929 a jejich volitelnost podle § 8 č. 2 a § 10 zákona ze dne 29. února 1920, č. 125 Sb. z. a n., a usnesl se ověřiti volbu těchto členů senátu:

Z kandidátní listiny č. 1.:

1. Dobrovolného Filipa, redaktora, Praha-Žižkov,

2. Doudy Jana, domkáře, Stříbrná Skalice,.

3. Fidlíka, správně Figlíka Štefana, stavebníka, Trnava.

4. Hakena Josefa, učitele, Praha-Žižkov,

3. Kello Jana, zedníka, Lipt. Sv. Mikuláš,

6. Kindla Bohuslava, železničáře, Vodňany,

7. Lakaty (Lokoty) Ivana Prokopa, dělníka, Vel. Bočkov,

8. Langera Roberta, kováře, Vítkov,

9. Mezö Štefana, přístavního dělníka, Komárno,

10. Mikulíčka Vítězslava, rolníka, Malenovice,

11. Nedvěda Františka, tajemníka, Praha-Karlín,

12. Pilze Josefa, brusiče skla, Maxov Horní,

13. Schwambergera Karla, brusiče skla, Vimperk,

14. Stejskalové Marie, dělnice, Praha VIII.,

15. Stránského Petra, horníka, Lom.

Z kandidátní listiny č. 2.:

16. Böhma Rudolfa, ředitele strany, Bratislava,

17. Füssyho Kálmána, malorolníka, Komárno,

18. Grosschmida Gejzy, advokáta, Košice,

19. dr Korlátha Endre, statkáře, Jenkovce.

20. Richtera Jána, pens. faráře, Komárno,

21. dr Szilassyho Bély, statkáře, Lučenec.

Z kandidátní listiny č. 3.:

22. Ikerta Františka, rolníka, Kozly,

23. Kahlera Josefa, rolníka, Hejtmánkovice,

24. Kostky Karla, tajemníka Obchodní komory, Liberec,

25. Lichtneckerta Antonína, hostinského a rolníka, Volary,

26. Luksche Josefa, rolníka, Loděnice,

27. Scholze Adolfa, malorolníka, Stará Libavá,

28. Spiese Erdmanna, rolníka, Odolenovice,

29. Stöhra Roberta, inspektora, Dobříčany, a na místo resignovavšího senátora Josefa Taschka, býv. starosty v Č. Budějovicích, volbu Ondřeje Lipperta, výměnkáře v Bdeněvsi, jako náhradníka téže strany podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní listině téhož volebního kraje.

Z kandidátní listiny č. 4.:

30. Beutela Františka, pokladníka, Ústí n. L.,

31. dr Hellera Karla, advokáta, Teplice-Šanov,

32. dr Holitschera Arnolda, cheflékaře, Chomutov,

33. Jarolima Antonína, předsedy Unie něm. horníků, Krupka,

34. Jokla Hanse, redaktora, Opava,

35. Justa Antonína, zedníka, Hejtmánkovice,

36. Löwa Dominika, tajemníka, Drahovice,

37. Niessnera Viléma, chefredaktora, Brno,

38. Polacha Jana, profesora, Brno,

39. Reyzla Josefa, správce nov., Šluknov,

40. Starka Františka Karla, tajemníka, Stříbro.

Z kandidátní listiny č. 8.:

41. Berkovce Antonína, I. náměstka starosty města Plzně, Plzeň,

42. Hubky Josefa, učitele, Praha,

43. Klofáče Václava, redaktora, Praha-XII.,

44. JUDra Kloudy Antonína, advokáta, Praha,

45. Inž. Marušáka Karla, technického rady, Znojmo,

46. Merty Františka, školního inspektora, Zábřeh na Moravě,

47. Prof. dr Miloty Alberta, děkana university Komenského, Bratislava,

48. Pánka Rudolfa, vrchního pošt. ředitele a starosty Čsl. obce úřednické, Praha-XVI.,

49. Pichla Jiřího, redaktora "Českého Slova", Praha-XII.,

50. Plamínkové Františky, učitelky, Praha,

51. Riedla Karla, vrch. magistrátního rady, Brno,

52. Šolce Antonína, ústředního tajemníka, Praha,

53. Šťastného Ferdinanda, tajemníka Sdružení kovopracovníků, Kunratice,

54. Vaněčka Čeňka, ředitele městské spořitelny a starosty města Rakovníka,

55. JUDra Veselého Františka, advokáta, Benešov u Prahy, a na místo zemřelého senátora Ferdinanda Raimana, mistra klempířského v Kutné Hoře, volbu Julia Komrse, odborného učitele a starosty v Kolíně, jako náhradníka téže strany podle pořadí, v jakém byl uveden na kandidátní listině téhož volebního kraje.

Z kandidátní listiny č. 10.:

56. Časného Felixe, obchodníka, Olomouc-Hodolany,

57. Dundra Vojtěcha, tajemníka, Praha,

58. dr Farkase Zoltána, advokáta, Košice,

59. Habrmana Gustava, redaktora, Praha,

60. Havleny Jáchyma, pokladníka záložny, Praha-II.,

61. Havránka Pavla, úředníka a legionáře, Jihlava,

62. Johanise Václava, důvěrníka pražské župy čs. soc.-dem. strany dělnické, Praha-II.,

63. Karpíškové Betty, manželky typografa, Smíchov,

64. Koukala Josefa, ředitele První pražské nemocenské pojišťovny, Mor. Ostrava,

65. Krejčího F. V., spisovatele a žurnalisty, Praha,

66. Kříže Aloise, redaktora, České Budějovice,

67. Modráčka Františka, žurnalisty, Vršovice,

68. Nentvicha Jindřicha, ředitele mešťanské školy, Košice,

69. Nováka Antonína, kom. tajemníka, Praha-Michle,

70. Petříka Josefa, tajemníka Svazu západočeských domkářů a malorolníků, Plzeň,

71. Pociska Jana, úředníka, Bratislava,

72. JUDra Soukupa Františka, spisovatele a advokáta, Praha-II.,

73. dr Witta Zikmunda, advokáta, Mor. Ostrava,

74. Zimáka Františka, redaktora, Bratislava,

Z kandidátní listiny č. 12.:

75. Trnobranského Jindřicha, úředníka, Praha-Žižkov,

Z kandidátní listiny č. 13.:

76. Bergmana Rudolfa, statkáře, předsedy Nár. rol. jednoty, Židovice, p. Libčeves,

77. Dyka Viktora, spisovatele, předsedy odboru soukr. úředníků, Praha-XII.,

78. dr Fáčka Vladimíra, vrchního rady zemského úřadu, Praha-XVI.,

79. Inž. Havlína Josefa, vrch. techn. komisaře, Nymburk,

80. Navrátila Gustava, vrch. inspektora st. drah, Praha,

81. MUDra Reháka Gejzy, ředitele státní nemocnice, Bratislava,

82. Votruby Viléma, redaktora Obchod. obzoru a tajemníka Zemského svazu obchodních grémií, Brno-Královo Pole.

Z kandidátní listiny č. 14.:

83. JUDra Hrubana Mořice, advokáta, Olomouc,

84. Jílka Jana, dělníka a náměstka starosty, Třebíč,

85. dr Karase Josefa, úředníka zemského výboru a předsedy Unie úředníků a zřízenců čs. strany lidové, Praha-III.,

86. Kavana Eduarda, faráře, Valašské Meziříčí,

87. Kopřivy Františka, rolníka, Nivnice,

88. Krejčího Jana Jiřího, rolníka, Hrazany, p. Petrovice,

89. Nováka Františka,inspektora st. drah a předsedy Svazu lidových železničářů, Smíchov,

90. Pavelky Artura, inspektora čsl. státních drah, Olomouc,

91. Msgr. dr Reyla Františka, kanovníka a spisovatelé, Hradec Králové,

92. Šabaty Františka, rolníka a předsedy čsl. strany lidové, Vrbice,

93. Šachla Antonína, rolníka a senátora, Záluží,

94. Valouška Františka, probošta, Kroměříž,

95. dr Žišky Pavla, profesora náboženství, Trnava,

Z kandidátní listiny č. 15.:

96. dr inž. Botto Jána, úředníka a spisovatele, Bratislava,

97. Danko Jána, správce čsl. st. sirotčince, Slovenská Lupča,

98. Donáta Václava, rolníka, Pavlov, p. Rynárec,

99. Dreslera Josefa, malorolníka, Valdov, p. N. Paka,

100. Foita Ferdinanda, rolníka a starosty, Doupě,

101. JUDra Havelky Otakara, majitele domu a předsedy zastupitelstva Říšské odborové organisace čsl. Domova majitelů domů a domků, Kr. Vinohrady,

102. Hrubého Emanuela, rolníka a starosty Národní Jednoty Severočeské, Praha-Vinohrady,

103. Chlebounové Anny, choti malorolníka, Džbánov,

104. Kroihera J. Františka, děkana, Ledenice u Č. Budějovic,

105. Nováka Františka, rolníka, Kylešovice u Opavy,

106. Olejníka Františka, tajemníka Ústřední domoviny domkářů a malorolníků, Praha,

107. Pivko Cyrila, rolníka, Benice,

108. dr h. c. Rozkošného Jana, rolníka, Křenovice u Kojetína,

109. Sáblíka Karla, rolníka, Slavkovice,

110. Sehnala Václava, rolníka, Nový Bydžov,

111. Sechtra Josefa, domkáře a živnostníka, místopředsedy Ústřední Domoviny domkářu a malorolníků, Dobrovíz,

112. Stodoly Kornela, předsedy Sväzu živnost. úverných ústavov, Bratislava,

113. Stržila Josefa, rolníka, Štěnec,

114. Šelmece Adolfa, ředitele reálného gymnasia, Košice,

115. Šimonka Josefa, statkáře, Lobeč,

116. dr Šrobára Vavro, lékaře, Bratislava,

117. Ušáka Aloise, malorolníka, Žižice,

118. Vraného Josefa, vrchního redaktora "Venkova", Praha,

Z kandidátní listiny č. 16.:

119. Kianičky Bohuše, řezníka a uzenáře, Turč. Sv. Martin,

120. Kotrby Jana, mistra pekařského, Praha,

121. Pastyříka Josefa, obchodníka, Hulín,

122. Slámy Julia, tesařského mistra, Brno-Židenice,

123. Thoře Josefa, mistra čalounického, Hradec Králové,

124. Trčky Emanuela B., mistra kamenického a sochařského, Praha XII.,

Z kandidátní listiny č. 17.:

125. Böhra Josefa, redaktora, Varnsdorf,

126. dr Feierfeila Václava, profesora, Teplice-Šanov,

127. dr Hilgenreinera Karla univ. profesora, Praha,

128. Scholze Františka, odb. tajemníka, Vítkov,

129. Stolberga Bedřicha, statkáře, Kyjovice,

130. Tichiho, správně Tichého Hanse, fotografa, presidenta Ústřed. svazu něm. živ. společenstev na Moravě, komorního rady a starosty, Miroslav,

131. Tschapeka, správně Čapka Hanse, presidenta říšského živnostenského svazu, Česká Lípa.

Z kandidátní listiny č. 18.:

132. dr Budaye Jozefa, Nitra,

133. Ďurčanskyho Juraje, rolníka, Sázdice,

134. Hancko Antonína, starosty, Žilina,

135. Jančeka Ondřeje, stavitele, Ružomberok,

136. Janíka Jána, železničáře, Súčany na Slovensku,

137. dr Kovalika Jána, profesora na odpočinku, Žilina,

138. dr Krčméryho Karla st., ředitele gymnasia v. v., Trnava,

139. Rovňana Gašpara, úředníka v. v., Bratislava,

140. Volko Gabriela, obchodníka, Kláštor p. Zniovom.

Z kandidátní listiny č. 19.:

141. dr Jessera Františka, Spisovatele, Svitavy,

142. Köhlera Františka, odb. tajemníka a člena městské rady, Šumperk,

143. Teschnera Arnošta, učitele obč. školy. Karl. Vary,

144. Wenzela Leo, kovářského mistra, Podmokly.

Poznamenává se, že o ověření volby Jana Filipínského, místopředsedy Svazu text. dělnictva v Brně-Židenicích, Illariona Zurkanoviče, redaktora v Užhorodě, dr Edmunda Bačinského, soudního rady v Užhorodě a dr Viléma Medingera, statkáře v Malé Skále, bude rozhodnuto později.

Hácha v. r.

Předseda (zvoní): Budeme projednávati pořad jednání.

1. Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 140), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Egyptem, sjednaná výměnou not dne 16. března 1930 v Kahýře, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 17. března 1930, č. 25 Sb. z. a n. Tisk 169.

Zpravodaji jsou: za výbor zahraniční pan sen. dr Fáček, za výbor národohospodářský pan sen. Stržil.

Uděluji slovo panu sen. dr Fáčkovi, jako zpravodaji za výbor zahraniční.

Zpravodaj sen. dr Fáček: Vážený senáte! .... (Výkřiky komunistických senátorů. - Sen. Mikulíček: Vraždíte školní děti a ženy, je to hanba, fuj! - Výkřiky komunistických senátorů.)

Předseda (zvoní): Prosím, aby pan referent pokračoval.

Zpravodaj sen. dr Fáček (pokračuje): Jménem zahraničního výboru (Výkřiky sen. Mikulíčka.) podávám zprávu o vládním návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění dohoda (Stálé výkřiky komunistických senátorů.) o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Egyptským. (Výkřiky sen. Mikulíčka.) Doposud byli jsme s Egyptem ve stavu bezesmluvním, ale našemu vývozu se při tom nedařilo špatně, protože za tohoto stavu Egypt vybíral na všechno dovezené zboží jednotnou 5% celní sazbu z hodnoty.

Náš vývoz rok od roku utěšené vzrůstal, ba překročil v posledním roce již sumu 230 mil. Kč. Naším hlavním artiklem vývozním je cukr, pak zboží skleněné, kožené, železné, stroje a j. Také vzájemný dovoz z Egypta k nám byl značný: sestával hlavně z bavlny, nutných surovin pro náš průmysl textilní a potom z cibule.

Situace se pro nás změnila tím, že Egypt změnil v poslední době zásady své obchodní politiky. Stanovil celní tarif a zmocnil vládu (Hluk. - Výkřiky. - Předseda zvoní.), aby dovoz ze států, se kterými nebude míti Egypt smlouvu obchodní, byl zatížen diskriminační přirážkou 100% k těmto sazbám. Nebezpečí, které odtud hrozilo našemu dovozu, čelí právě tato smlouva, která je smlouvou prozatímní jen na dobu jednoho roku (Výkřiky sen. Mikulíčka. - Hluk. - Předseda zvoní.), protože podle zákona egyptského tamní vláda nemůže prozatím uzavříti smlouvu než na dobu roční.

Smlouva poskytuje našemu dovozu další ochranu tím, že je založena na doložce nejvyšších výhod, ovšem s těmi obvyklými výhradami pro styk pohraniční, a na straně egyptské s výhradou ohledně dovozu ze Sudanu.

Smlouva byla již vyhlášena v naší Sbírce zákonu a nařízení a zahraniční výbor navrhuje slavnému senátu, aby tuto smlouvu schválil. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Zpravodajem za výbor národohospodářský je pan sen. Stržil. Prosím, aby se ujal slova.

Zpravodaj sen. Stržil: Slavný senáte! Výměnou not mezi republikou Československou a Egyptem ze dne 16. března 1930 v Kahýře sjednána byla prozatímní obchodní smlouva československo-egyptská, jíž se upravuje obchodně-politický poměr obou států se zřetelem na nový egyptský celní tarif, který dne 17. února 1930 vstoupil v platnost. Obě smluvní strany si vzájemně touto dohodou zaručují, že bude zacházeno se všemi výrobky přírodními i průmyslovými podle zásady nejvyšších výhod. Egyptská vláda nebude prozatímně na zboží československého původu vybírati 100%ní přirážku, kterou stanovila při stanovení nového celního tarifu, ani v tom případě, když toto prochází zeměmi, jež dosud nemají obchodní dohody s Egyptem. Československá republika vylučuje ze zacházení podle nejvyšších výhod úlevy v pohraničním styku a výhody vyplývající z případné celní unie.

Obchodní styky československo-egyptské jsou čilé a možno očekávati, že dohoda tato přispěje k dalšímu obchodnímu rozvoji.

Podle statistických údajů vyvezli jsme našeho zboží do Egypta: v roku 1927 za 152,345.000 Kč, v roku 1928 za 184,898.000 Kč, v roku 1929 za 203,008.000 Kč.

Oproti tomu činil dovoz k nám z Egypta: v roku 1927 za 226,015.000 Kč, v roku 1928 za 201,291.000 Kč, v roku 1929 za 194,959.000 Kč.

Z toho vysvítá, že vývoz náš do Egypta rok od roku stoupá a obchodní bilance naše v roce minulém 1929 vykazuje již aktivum. Vyvážíme hlavně cukr, slad, pivo, dále zboží textilní, kožené, dřevěné, skleněné a hliněné, zápalky, výrobky železné i z jiných kovů a vozidla - železniční vagony.

Velikou položku našeho vývozu do Egypta vykazuje cukr a statistický náš úřad udává, že v minulém roce vyvezli jsme přímo do Egypta cukru za 24,851.000 Kč. Možno však s určitostí počítati, že skoro stejné množství cukru našeho jde do Egypta z Terstu, což naše statistika neuvádí, nýbrž zahrnuje to jen pod naším terstským vývozem. Odběr tak velikého množství cukru vládou egyptskou v hodnotě skoro za 45,000.000 Kč znamená mnoho v nynější naší těžké cukrovarnické krisi.

Sladu vyvezeno do Egypta v roce minulém asi za dva miliony Kč.

Největší položku dovozu egyptského zboží k nám vykazuje bavlna, které jsme dovezli v roce 1927 za 222,389.000 Kč, v roce 1928 za 197,631.000 Kč. Dále je to egyptská cibule, které se dováží k nám v hodnotě přes dva miliony Kč, což těžce nesou naši pěstitelé zeleniny, kteří prožívají velice těžkou, nejen cenovou, ale i odbytovou krisi. Některými však opatřeními, jež podnikáme pro zmírnění naší zemědělské krise, bude tento dovoz jistě zredukován.

Národohospodářský výbor senátu zabýval se touto dohodou ve své schůzi dne 25. března 1950 a doporučuje plenu senátu schválení téže i se schvalovacím usnesením tak, jak uvedeno je ve vládním návrhu tisk sen. 140.

Předseda (zvoní): Zahajuji debatu. Podle usnesení předsednictva navrhuji řečnickou lhůtu 10 minut. (Námitek nebylo.) Námitek není.

Navržená lhůta je schválena.

Ke slovu je přihlášen pan sen. Kindl.

Sen. Kindl: Dámy a pánové! Máme mluviti o smlouvě s Egyptem, a to v době, kdy se v republice za fašistické a sociálfašistické vlády střílí do dětí. V této době není možno mluviti o smlouvě. Podívejte se, co děláte před 1. májem! Podle toho, jak sociálfašista Dundr s této tribuny řekl bude se postupovati proti komunistické straně s celým státním aparátem až do úplného jejího zničení. Takovým způsobem chcete postupovati a začínáte už od dětí! Již děti jsou vám nebezpečny.

V Řepíně v okresu mělnickém strážmistr Mach, četník Zedník a člen obecního zastupitelstva Šubrt vnikli do bytu Františka Roty, Řepín č. 88, aniž by se vykázali dekretem nebo rozkazem od politické správy a zabavili všechny legální letáky, a to: 49 kusů letáčků "Co odpovíte proletáři.", 5 kusů brožur "Povedem 1. Máj." (Řeč soudr. posl. Hrušky.) a 9 plakátů k 1. máji. Současně mu byl vzat 1 plakát k 1. máji, o němž tvrdili, že jest jeho vlastní. Nato se pak vrchní strážmistr Mach v hospodě vysmíval, že prý letos budou komunisté v Řepíně bez plakátů k 1. máji.

Vy máte majetek chrániti, ale kradete pomocí svých orgánů dělnický majetek. Takovým způsobem postupujete proti dělnické třídě!

Předseda (zvoní): Volám pro tento výrok pana řečníka k pořádku.

Sen. Kindl (pokračuje): Současně mu byl vzat jeden plakát a násilným způsobem vnikli četníci do bytu soudruha Kašpara, jemuž zabavili všechny plakáty a letáky k 1. máji, a pak do bytu Táborského, jemuž zabavili brožurku o fusi bank. Byla zabavena i řeč soudr. Sterna v parlamentě a rovněž se nevykázali žádným dekretem ani rozkazem. V Litni, okres Beroun, politická správa Hořovice, vnikli četníci do bytu soudruha Jos. Slance, zabavili mu všechny legální letáky plakáty k 1. máji, 14 čísel manifestu ke sjezdu svazu domkařů, 20 čísel letáků z řeči Hruškovy a 130 čísel "Jak řešiti zemědělskou krisi." a letáčky bezvěrců "Proti křižáckému tažení Říma." Celková váha činila 2 kg 32 dkg. Dále byla vykonána prohlídka u soudr. Pertlíčka v Písku, kde zabaven psací stroj a cyklostyl a Pertlícek zatčen, ačkoli nic u něho nenašli. Takovým způsobem se postupuje!

V Radotíně, kam šla dělnická mládež na výlet, střílelo četnictvo do bezbranných dětí bez jakéhokoli rozkazu ke střelbě, poněvadž mají návod shora, aby stříleli. Toto se děje dnes, kdy sociálfašisié jsou ve vládě. To je hanba! Neděje se tak nikdy, než když tito jsou ve vládě, poněvadž hlavním činitelem jsou zde oni, jak kol. Dundr prohlásil s tohoto místa.

Podívejte se, jaká bída řádí na Trhovo-Svinovsku, kde v okolí městečka je 1500 nezaměstnaných, kteří nemají co jísti: jedí psy a kočky. Takovým způsobem se postupuje proti lidu. V neděli tam byl tábor nezaměstnaných a stálo tam 20 četníků. Tímto způsobem se hlad neukojí, olovem a četnickými bajonety neutišíte hladu proletářů. Musí se to řešiti jinak, ale vy nemáte jiného východiska než četnické bajonety a policejní pendreky. Takovým způsobem nesmíte postupovati, neboť proletáři vám to co nejdříve dají. Na táborech proklínají sociálfašisty a celou sociál-fašistickou vládu.

V Čes. Budějovicích, kde se měl včera konati tábor nezaměstnaných, byl okresním úřadem zakázán. Když uděláme legální projev, říkají: "Proč to neoznámíte, my vám to povolíme." My pak vyhodíme peníze za kolky, a oni to zakáží. A když se nezaměstnaní dostavili na tento projev, byl připraven četnický aparát a policie a hnali útokem. Tento útok na dělnictvo byl odsouzen i měšťáckými stranami, které to jakživy neviděly, když komunisté dělají kravál, že se musí do nich stříleti a jíti na ně s pendreky. Na své oči se přesvědčily, že lidé nechtěli nic jiného než práci. Volali: "Dejte nám práci a chléb!", a daly se jim četnické bajonety a pendreky.

6 fízlů chodilo celý den za mnou, kam jsem se hnul. Řekl jsem: Pošlete ty fízly raději na vesnici, aby se přesvědčili, jak kde mají lidé hlad a jak jedí kočky a psy z hladu! Tam ty fízly nepošlou, ale honit známé komunistické poslance a senátory, na to je fízlů dost.

Předseda (zvoní): Prosím, abyste mluvil k věci.

Sen. Kindl (pokračuje): Už budu mluviti k věci. Kam spějeme za vlády sociálfašistů? Řekli jsme hned ve volební kampani, že je to vláda hladu, fašismu a imperialistické války. Hlad tu už máme, fašismus tu už máme, jen ještě je potřeba, abyste vyvolali válku, a tu máme přede dveřmi.

Když se zde mluví s naší strany, dělají sociálfašisté výkřiky, že v Rusku se střílí. Ano, střílí se tam, když je někdo lump, podvodník, zloděj, beze všeho jej odsoudí, ale vy střílíte nevinné děti, které vám nic nedělaly. Tu se střílí jinak než v Rusku. (Výkřiky sen. Mikulíčka.) Nebo nám říkáte, že my se chodíme do Sovětského svazu raditi s těmi dělníky, co bychom prováděli zde, že dostáváme rozkazy z Moskvy. Ano, dostáváme je, ale od poctivých dělníků,...(Hlučné výkřiky sen. Mikulíčka.)..... kteří zúčtovali s buržoasií a nastolili vládu pracujícího lidu, ale vy dostáváte rozkazy od imperialistických lupičů zahraničního kapitálu, ke kterým se chodíte raditi, jak budete stříleti podle vzoru Zörrgiebelova do dětí. Takovým způsobem to děláte. (Hluk. - Výkřiky sen. Mikulíčka.)

Váš postup není nic jiného než projev slabosti. Je viděti, že se to s vámi houpá, že se bojíte a vy se ještě cynicky smějete. Nebude dlouho trvati, kdy proletariát vám to spočítá od podlahy. Nebude dělati rozdílu mezi buržoasií a sociálfašisty, poněvadž to je jedno. Buržoasie hájí své stanovisko, ale ti, co mají hájiti stanovisko dělnictva, jdou stříleti dělnicitvo, dělají pochopy buržoasie proti svým vlastním voličům. (Hluk. - Výkřiky.) Uvidíte, pracující lid si vezme příklad z ruských bolševiků a se vší tou sebrankou, co tu je, bude účtovati. My vás neprosíme za milost, zavírejte nás do kriminálů, dělejte, co chcete, ale přijde čas, kdy budeme účtovati. My jako poctiví lidé si to zapisujeme na stranu "Má dáti", smeteme tu sebranku se sociálfašisty a nastolíme vládu pracujícího lidu. (Výborně! Potlesk komunistických senátorů.)

Předseda (zvoní): jednání je skončeno.

Přejí si páni zpravodajové doslov?

Zpravodaj sen. dr Fáček: Nikoliv!

Zpravodaj sen. Stržil: Rovněž ne!

Předseda: Budeme hlasovati.

Konstatuji, že senát je schopen se usnášeti. (Výkřiky sen. Mikulíčka.)

Kdo souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je vyznačeno ve zprávě výborové ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Schvalovací usnesení přijímá se podle zprávy výborové tisk 169 ve čtení prvém.

Přistoupíme nyní k bodu dalšímu, jímž je:

2. Druhé čtení zprávy ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 143) o vládním návrhu zákona, jímž se provádí úmluva ze dne 16. července 1928 mezi Československem a Spojenými Státy Severoamerickými o naturalisaci. Tisk 166.

Zpravodajem je pan sen. dr Havelka.

Táži se pana zpravodaje, má-li nějaké textové změny.

Zpravodaj sen. dr Havelka (za omluveného zpravodaje sen. dr Milotu): Nemám.

Předseda: Není žádných textových změn. Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s osnovou zákona, jeho nadpisem a úvodní formulí tak, jak byla přijata ve čtení prvém, podle zprávy výborové souhlasně s usnesením poslanecké sněmovny, také ve čtení druhém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Osnova zákona s nadpisem a úvodní formulí přijímá se v naznačeném znění také ve čtení druhém. (Výkřiky sen. Mikulíčka.)

Přikročíme k bodu dalšímu, jímž je:

3. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 12. února 1930, č. j. Nt XVI 5/30, za souhlas k trestnímu stíhání sen. Stejskalové pro zločin podle §u 15, č. 3 a přečin podle §u 14, č. 1 a §u 15, č. 2 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a pro přestupek podle §u 23 zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863, (č. 628/30 předs.) Tisk 150.

Zpravodajem je pan sen. inž. Havlín.

Uděluji mu slovo.

Zpravodaj sen. inž. Havlín: Slavný senáte! Imunitní výbor v dnešním sezení po vzájemné dohodě se usnesl, navrhnouti váženému senátu, aby tato zpráva byla vrácena imunitnímu výboru k vůli určité malé formální vadě. Dávám tedy návrh, aby byla vrácena.

Předseda (zvoní): Kdo souhlasí s návrhem pana referenta imunitního výboru, aby tato věc byla vrácena imunitnímu výboru k dalšímu jednání, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh tento je schválen.

Navrhuji, aby se příští schůze konala v úterý dne 6. května 1930 o 16. hodině s tímto

pořadem jednání:

1. Zpráva I. výboru sociálně-politického. II. výboru rozpočtového o vládnom návrhu zákona (tisk 165), ktorým sa upravujú odpočivné a zaopatrovacie platy niektorých štátnych a iných zamestnancov a učitežov, ako i pozostalých po nich. Tisk 184.

2. Zpráva I. výboru branného, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 1) o vládním návrhu zákona, kterým se mění § 2 a 5 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z, a n., o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a § 3 a 16 zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 288 Sb. z. a n., o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich. Tisk 187.

3. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednány byly osnovy zákonů:

a) ktorým sa úpravujú odpočivné a zaopatrovacie platy niektorých štátnych a iných zamestnancov a učitežov, ako i pozostalých po nich, tisk 184.

b) kterým se mění § 2 a 5 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n., o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a § 3 a 16 zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 288 Sb. z. a n., o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich, tisk 187.

4. Druhé čtení I. zprávy výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 140), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Egyptem, sjednaná výměnou not dne 16. března 1930 v Kahýře, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 17. března 1930, č. 25 Sb. z. a n. Tisk 169.

5. Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o návrhu sen. Johanise a soudr. (tisk 47) o nedostatcích prováděného zákona o státních starobních podporách. Tisk 180.

Jsou námitky proti tomuto návrhu? (Nebyly.) Námitek není.

Končím schůzi.

Konec schůze v 17 hod. 5 min.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP