"H" resp. Hab-Hav  "H" resp. Hav-Hub

HABRMAN Gustav

V. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 4.

Zemřel 22. III. 1932.

137, 30. III. 1932; 5.

Místo něho nastoupil inž. Arnošt Winter.

Byl členem výb. kult. a stál.

Návrhy:

na změnu zákona č. 125/1927 o organisaci politické správy (t. 554).

110, 15. VII. 1931; 3.

na opatření, jimiž se samosprávným svazkům umožní řádné hospodaření a spravování podniků do působnosti jejich příslušejících (t. 555).

110, 15. VII. 1931; 3.

Resoluce:

k t. 237 - 48, 13. VI. 1930; 48.

Řeč v rozpravě:

o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 202).

43, 4. VI. 1930; 39.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

71, 16. XII. 1930; 9.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení.

115, 21. X. 1931; 47.

Prohlášení:

učiněné za rozpravy o prodloužení účinnosti a změně zákona ustanovení v oboru trest. soudnictví (zpr. t. 639) jménem obou klubů senátorů sociálně demokratických k událostem v Dolní Lípové u Frývaldova dne 25. XI. 1931.

120, 27. XI. 1931; 15.

 

HAJNÍKOVÁ Rozálie

IV. voleb. kraj

K

Povolána jako náhradnice místo mandátu zbaveného Petra Stránského.

Volba verifikována 137, 30. III. 1932; 8.

Slib vykonala 133, 25. I. 1932; 4.

Byla členem výb. úst. práv.

Řeč v rozpravě:

o bankovním zákonu (zpr. t. 723); mluví o konfiskační praxi.

140, 20. IV. 1932; 62.

o nové soustavě drobných peněz (zpr. t. 813).

156, 9. VI. 1932; 22.

o im. věci I. Lokoty (zpr. t. 954); mluví o demonstraci nezaměstnaných na Kladensku.

189, 8. II. 1933; 16.

o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 1127).

234, 25. X. 1933; 32.

o novelisaci obecného horního zákona (zpr. t. 1203).

248, 24. I. 1934; 14.

o dodatkovém ujednání k čsl.-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 1228); mluví o finančních poměrech uvězněného sen. I. Lokoty.

257, 13. III. 1934; 7.

o vlastní im. věci (zpr. t. 1249).

262, 15. V. 1934; 23.

o propůjčení platnosti zákona vlád. nař. č. 112/1934 o pojišťění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1374).

275, 11. VII. 1934; 7.

o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 1415); mluví o poměrech v kladenském revíru.

287, 20. XII. 1934; 7.

Prohlášení:

jménem klubu komun. sen. proti zákazu organisace Dělnické a Rudé pomoci.

137, 30. III. 1932; 24.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Praze (přečin podle §u 15, č. 3. a přečin podle §u 18, č. 1, 3 zák. na ochranu republiky) (čís. 9996 pres.).

238, 28. XI. 1933; 4.

zpr. t. 1249; zprav. E. Šimek.

260, 25. IV. 1934; 7.

nevydána 262, 15. V. 1934; 24.

Volána k pořádku:

262, 15. V. 1934; 23.

 

HAKEN Josef

I. voleb. kraj

K

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 7, 20. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. br., im., kult., so. pol., stál. (členem a náhr.), úst. práv., zahr. a živn.

Návrhy:

na okamžité propuštění sen. Stránského z vazby krajského soudu v Mostě (t. 408).

86, 23. III. 1931; 3.

na doplnění zákona ze dne 19. III. 1920. čís. 195 Sb. z., o úpravě služebních požitků čsl. vojska (t. 1042).

217, 26.V. 1933; 4.

20 pozměňov. návrhů k t. 350.

74, 18. XII. 1930; 90-96.

43 pozměňov. návrhů k t. 473.

102, 10. VI. 1931; 21-22.

pozměňov. návrh k t. 552.

111, 16. VII. 1931; 65.

3 pozměňov. návrhy k t. 547.

111, 16. VII. 1931; 72-73.

72 pozměňov., 2 doplňov. a 13 event. návrhů k t. 660.

130, 18. XII. 1931; 68-82.

pozměňov. návrhy k t. 723.

140, 20. IV. 1932; 73-75.

pozměňov. návrh k t. 948.

179, 15. XII. 1932; 15.

pozměňov. návrh k t. 965.

186, 22. XII. 1932; 37-38.

9 pozměňov. a 2 event. návrhy k t. 967.

188, 28. XII. 1932; 79-80.

pozměňov. návrh k t. 991.

199, 1. III. 1933; 6.

3 pozměňov. a event. návrh k t. 995.

201, 2. III. 1933; 21.

3 pozměňov. návrhy k t. 1414.

286, 19. XII. 1934; 22.

Resoluce:

k t. 367 - 75, 19. XII. 1930; 62.

k t. 552 - 111, 16. VII. 1931; 65.

k t. 547 - 111, 16. VII. 1931; 73.

77 res. a 3 event. res. návrhy k t. 660.

130, 18. XII. 1931; 50-58.

k t. 991 - 199, 1. III. 1933; 6.

k t. 1414 - 286, 19. XII. 1934; 22.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

71, 16. XII. 1930; 61.

o mimořádném úvěru 150 mil. Kč na zmírňování následků hospodářské krise (zpr. t. 367).

75, 19. XII. 1930; 55.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi a o prohlášení min. vnitra dr. Slávika o událostech v Duchcově.

79, 5. II. 1931; 25.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (zpr. t. 438), v níž mluví o zákazu trampingu.

93, 29. IV. 1931; 5,

o prodloužení platnosti zákona, jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady (zpr. t. 467).

103, 2. VII. 1931; 7.

o podpoře zahran. obchodu (zpr. t. 552).

111, 16. VII. 1931; 52.

o jízdě motorovými vozidly (zpr. t. 547).

111, 16. VII. 1931; 70.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení.

115, 21. X. 1931; 57.

o dodatkových úmluvách k obchodní smlouvě s.Rakouskem (zpr. t. 611, 612 a 613).

117, 10. XI. 1931; 10.

o změně zákona o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (zpr. t. 628).

119, 12. XI. 1931; 51.

o prodloužení účinnosti a změně zákona ustanovení v oboru trest. soudnictví (zpr. t. 639); mluví o událostech v Dolní Lípové u Frývaldova dne 25. XI. 1931.

120, 27. XI. 1931; 11.

o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (zpr. t. 644); mluví proti projevu předsedy senátu dra F. Soukupa o událostech ve 120. schůzi dne 27. XI. 1931.

122, 28. XI. 1931; 38.

o im. věci I. Lokoty (zpr. t. 609).

125, 14. XII. 1931; 4.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

126, 15. XII. 1931; 42.

o dodatkové dohodě k obchod. smlouvě s Francií (zpr. t. 684).

133, 25. I. 1932; 10.

o dodatkové úmluvě k československo-něm. hospodářské dohodě (zpr. t. 705).

137, 30. III. 1932; 21.

o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru (zpr. t. 724).

141, 21. IV. 1932; 9.

o prodloužení účinnosti zákona čís. 124/1931, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly (zpr. t. 948).

179, 15. XII. 1932; 14.

o dopravě motorovými vozidly (zpr. t. 965).

186, 22. XII. 1932; 23.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990); mluví o válečném nebezpečí, o Rumunsku a Jugoslavii.

196, 22. II. 1933; 3.

o dohodě s Rakouskem o snížení cla u některých druhů zboží (zpr. t. 993); mluví o událostech v Německu.

202, 14. III. 1933; 7.

o prohlášení min. zahr. věcí o boji o demokracii v politice evropské a světové.

213, 27. IV. 1933; 15.

o stíhání protistátní činnosti stát. zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (zpr. t. 1099).

231, 12. VII. 1933; 18.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935; mluví o napjaté situaci v zahraničí a o SSSR.

284, 18. XII. 1934; 18.

Interpelace:

naléhavá o sebevraždách vojínů čsl. armády (t. 683).

135, 26. I. 1932; 3.

odpov. t. 704.

136, 24. II. 1932; 5.

ohledně přiznání rent válečně poškozeneckých ošetřovatelkám ve vojenských lazaretech z doby světové války (tisk 100/15).

14, 19. II. 1930; 5.

odpov. t. 323/1.

61, 20. XI. 1930; 3.

o nezákonné četnické prohlídce v bytě sen. Ivana Lokoty ve Vel. Bočkově (t. 322/2).

61, 20. XI. 1930; 3.

odpov. t. 375/4.

76, 21. I. 1931; 5.

o vybírání peněžitých pokut na školách (t. 369/2).

76, 21. I. 1931; 5.

odpov. t. 431/4.

90, 22. IV. 1931; 4.

o návrhu zákona o jízdě motorovými vozidly (t. 433/4).

90, 22. IV. 1931; 5.

odpov. t. 625/2.

117, 10. XI. 1931; 3.

v záležitosti bezohledného vymáhání dlužných daní na chudém nemocném malorolníku Siegelovi v Langheidu u Horní Plané (t. 504/1).

103, 2. VII. 1931; 4.

odpov. t. 645/1.

123, 4. XII. 1931; 3.

v záležitosti poškozování malých zemědělců a domkářů akciovou společností dříve Škodových závodů v Plzni při hloubení nového dolu (t. 504/2).

103, 2. VII. 1931; 4.

odpov. t. 622/3.

116, 4. XI. 1931; 4.

o protizákonném, předčasném provedení obecních voleb a protizákonném nesvolání nově zvolených zastupitelstev. (t. 604/2).

114, 20. X. 1931; 3.

odpov. t. 659.

125, 14. XII. 1931; 3.

o persekučním přeložení řídícího učitele Františka Lonského na působiště v jiném školním okrese (t. 604/5).

114, 20. X. 1931; 3.

odpov. t. 883/1.

165, 20. X. 1932; 3.

o persekučním přeložení učitele Františka Hoffmanna z Velkého Újezda u Olomouce (t. 621/2).

116, 4. XI. 1931; 4.

odpov. t. 699/3.

136, 24. II. 1932; 5.

o týrání vojínů 22. p. pluku v Jičíně (t. 682/2).

133, 25. I. 1932; 4.

odpov. t. 769/2.

149, 18. V. 1932; 3.

o šikanách vojínů 2. jezdeckého pluku v Karlíně (t. 718/2).

139, 19. IV. 1932; 4.

odpov. t. 883/4.

165, 20. X. 1932; 3.

o trpění a podporování vojenských organisací ruských bělogvardějců čsl. vládou (t. 939/2).

177, 13. XII. 1932; 4.

odpov. t. 1113/2.

232, 17. X. 1933; 5.

ve věci Svazu národů (t. 939/3).

177, 13. XII. 1932; 4.

odpov. t. 1105.

231, 12. VII. 1933; 5.

o protizákonném postupu okresního školního výboru Praha - Venkov proti obecnímu zastupitelstvu a místní školní radě v Ruzyni (t. 975/1).

189, 8. II. 1933; 5.

odpov. t. 1057/2.

219, 30. V. 1933; 5.

Dotazy:

ze dne 20. XI. 1930 na předsedu senátu stran výkladu o praktikování §u 47 jedn. ř. (je-li návrh na přechod k dennímu pořadu o projednávané předloze návrhem formálním či věcným) a odpov. předs. senátu.

62, 24. XI. 1930; 3.

ze dne 28. XI. 1930 na předsedu senátu ve věci censury projevů členů senátu a odpov. předs. senátu.

68, 12. XII. 1930; 4.

ze dne 5. II. 1931 stran zatčení a věznění sen. P. Stránského a odpov. předs. senátu.

80, 10. II. 1931; 72.

ze dne 28. I. 1932 na předsedu senátu stran uveřejnění řeči v těsnopis. zprávě o 125. schůzi a odpov. předs. senátu.

136, 24. II. 1932; 6.

ze dne 8. VI. 1932 na předsedu senátu stran censury řeči sen. Nedvěda, pronesené v 155. schůzi a odpov. předs. senátu.

157, 14. VI. 1932; 3.

podle § 69 jedn. ř. na předsedu senátu stran chování sekčního šéfa dr. Šafařoviče v plenární schůzi senátu a odpov. předs. senátu.

158, 23. VI. 1932; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Praze (zločin podle §u 15 č. 3, přečin podle §u 15 č. 2, 16 č. 1, 18, č. 2, přestupek podle §u 15 č. 4 zákona na ochranu republiky a přestupek §u 9, 17. 23 zákona o tisku) (čís. 26-1929, 13.043/1935).

7, 20. XII. 1929; 4.

zpr. t. 1502; zprav. dr. O. Havelka.

299, 9. IV. 1935; 6.

nevydán 301, 11. IV. 1935; 23.

kraj. trest. s. v Praze (uložení pokuty podle § 159 trest. ř.) (č. 9758).

b>7, 20. XII. 1929; 4.

okres. trest. s. v Praze (přestupek § 11 zákona ze 17. XII. 1862, čís. 6 ř. z. z r. 1863) (č. 189/29).

8, 15. I. 1930; 6.

zpr. t. 64; zprav. A. Berkovec.

10, 29. I. 1930; 4.

nevydán 14, 19. II. 1930; 15.

okres. trest. s. v Praze (přestupek podle §u 11 zák. ze 17. XII. 1862. čís. 6 ř. z. z r. 1863) (č. 315/30).

8, 15. I. 1930; 6.

zpr. t. 82; zprav. inž. J. Havlín.

12, 5. II. 1930; 2.

nevydán 18, 26. II. 1930; 11.

kraj. s. trest. v Praze (zločin podle § 2 zákona na ochranu republiky) (číslo 562 předs.).

14, 19. II. 1930; 6.

zpr. t. 908; zprav. dr. A. Milota.

170, 8. XI. 1932; 3.

zemské školní rady v Praze za souhlas k disciplinárnímu stíhání jako učitele (č. 4962/31).

115, 21. X. 1931; 3.

zpr. t. 649; zprav. dr. A. Milota.

123, 4. XII. 1931; 3.

nevydán (zprav. A. Šelmec).

123, 4. XII. 1931; 23.

Volán k pořádku:

75, 11. XII. 1930; 57.

79, 5. II. 1931; 15, 16, 26.

111, 16. VII. 1931; 56.

120, 27. XI. 1931; 7, 8, 12, 13, 14.

120, 27. XI. 1931; 15. odňato mu slovo.

122, 28. XI. 1931; 39. 41.

136, 24. II. 1932; 18.

186, 22. XII. 1932; 8.

196, 22. II. 1933; 4, 6, 7.

202, 14. III. 1933; 9.

202, 14. III. 1933; 9.

 

HANCKO Anton

VIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 3, 17. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.) a soc. pol.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci požárem postiženým obyvatelům obce Krásno n. Kysucou (t. 1062).

220, 1. VI. 1933; 3.

4 pozměňov. návrhy k t. 184.

35, 7. V. 1930; 22.

Resoluce:

k t. 184 - 35, 7. V. 1930; 23.

k t. 765 - 150, 19. V. 1932; 31.

Řeč v rozpravě:

o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 184).

34, 6. V. 1930; 24.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

127, 16. XII. 1931; 22.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

197, 23. II. 1933; 3.

o změnách řádu volení v obcích (zpr. t. 1092).

230, 10. VII. 1933; 26.

o stíhání protistátní činnosti stát. zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (zpr. t. 1099).

231, 12. VII. 1933; 16.

o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 1127).

234, 25. X. 1933; 9.

Interpelace:

naléhavá v záležitosti vyplacení 13. platu nestátnímu učitelstvu na Slovensku (t. 365).

77, 22. I. 1931; 25.

odpov. t. 417/5.

86, 23. III. 1931; 4.

v záležitosti nedostatečného provádění zákona o státních starobních podporách (t. 135/3).

20, 11. III. 1930; 4.

odpov. t. 268/2.

51, 2. X. 1930; 5.

v záležitosti vybudování železničního spojení mezi Púchovem nad Váhom a Lidečkem na Moravě (t. 204/1).

38, 20. V. 1930; 3.

odpov. t. 251/2.

49, 23. VI. 1930; 4.

Žádost ve věcech imunity:

stát. zast. v Bratislavě (přečin pomluvy podle §u 1 zák. čl. XLI/1914) (č. 161/29).

8, 15. I. 1930; 6.

zpr. t. 63; zprav. dr. A. Milota.

10, 29. 1. 1930; 4.

vydán 14, 19. II. 1930; 14.

vrch. stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Nitře (zločin podle §u 10, č. 1 zák. na ochr. rep. přestupek podle §u 4, odst. I. a II. zák. č. 309/21 a přestupek podle §u 2 zák. č. 108/33 Sb. z.) (čís. 10.594 předs.).

249, 15. II. 1934; 4.

 

HAVELKA Otakar, dr.

I. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 4.

Byl členem výb. im., in., parl. úsp. kom. (náhr.), rozp., soc. pol., techn. doprav., úst. práv. a živn.

Zpravodajem:

im. v. zpr. t. 37 (im. V. Mikulíčka).

9, 24. I. 1930; 27.

im. v. zpr. t. 38 (im. V. Mikulíčka).

9, 24. I. 1930; 29.

im. v. zpr. t. 81 (im. V. Mikulíčka).

18, 26. II. 1930; 9.

úst. práv. v. o úpravě veřejných knih o nemovitostech v zemi Slovenské a Podkarpatoruské, převzatých od cizích soudů (úřadů).

oprava tiskových chyb.

40, 26. V. 1930; 5.

im. v. zpr. t. 212 (im. V. Klofáče).

42, 3. VI. 1930; 4.

im. v. zpr. t. 213 (im. V. Klofáče).

42, 3. VI. 1930; 6.

úst. práv. v. o poštovní spořitelně (zpr. t. 221).

47, 12. VI. 1930; 3, doslov 14.

im. v. zpr. t. 231 (im. dr. K. Hellera).

50, 24. VI. 1930; 4.

ústav. práv. v. o předloze zákona, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí (zpr. t. 362).

76, 21. I. 1930; 6.
doslov 77, 22. I. 1931; 22.
tiskové opravy 24.

im. v. zpr. t. 383 (im. V. Mikulíčka).

85, 11. III. 1931; 51, doslov 56.

ústav. práv. v. o předloze zákona, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí (zpr. t. 418).

89, 27. III. 1931; 11.

ústav. práv. v. o vydání dalších předpisů o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (zpr. t. 462).

98, 26. V. 1931; 6.

ústav. práv. v. o změně zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 463).

98, 26. V. 1931; 8.
doslov 100, 2. V. 1931; 39.

im. v. zpr. t. 443 (im. V. Mikulíčka).

102, 10. VI. 1931; 33.

im. v. zpr. t. 444 (im. V. Mikulíčka).

102, 10. VI. 1931; 34.

úst. práv. v. o statistickém zpracování studentského nadačnictví a o připravení kodifikace nadačního práva (zpr. t. 498).

105, 8 VII. 1931; 6.

úst. práv. v. o změně zák. o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (zpr. t. 568).

112, 14. X. 1931; 7.
tisková oprava 11, 20. X. 1931; 4.

úst. práv. v. o překládání vojen. soudců do výslužby a o zprošťování jich od vykonávání služby pro trestní řízení (zpr. t. 607).

116, 4. XI. 1931; 6.

im. v. zpr. t. 634 (im. F. Nedvěda).

123, 4. XII. 1931; 14, doslov 22.

úst. práv. v. o zmocnění vlády, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektr. podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů (zpr. t. 673).

132, 19. XII. 1931; 6.

im. v. zpr. t. 692 (im. V. Mikulíčka).

142, 26. IV. 1932; 11, doslov 15.

im. v. zpr. t. 709 (im. I. Mezö).

142, 26. IV. 1932; 15.

im. v. zpr. t. 743 (im. dr. E. Korlátha).

158, 23. VI. 1932; 24.

im. v. zpr. t. 791 (im. G. Volko).

161, 8. VII. 1932; 21.

im. v. zpr. t. 861 (im. J. Janíka).

165, 20. X. 1932; 5, doslov 9.

im. v. zpr. t. 862 (im. J. Janíka).

166, 26. X. 1932; 2.

im. v. zpr. t. 841 (im. J. Janíka).

169, 3. XI. 1932; 7.

im. v. zpr. t. 913 (im. K. Füssy).

172, 16. XI. 1932; 15.

úst. práv. v. o pařížské unijní úmluvě na ochranu živnost. vlastnictví, o madridské dohodě o potlačování falešných údajů o původu zboží a o madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních neb obchodních známek (zpr. t. 910).

173, 17. XI. 1932; 5.

úst. práv. v. o novelisaci předpisů o ochraně známek (zpr. t. 944).

181, 19. XII. 1932; 5. doslov 11.

úst. práv. v. o novelisaci předpisů o ochraně vzorků a modelů (zpr. t. 945).

181, 19. XII. 1932; 11, doslov 12.

úst. práv. v. o novelisaci předpisů o o ochraně vynálezů (zpr. t. 946).

181, 19. XII. 1932; 13, doslov 14.

im. v. zpr. t. 921 (im. G. Volko).

184, 21. XII. 1932; 15.

im. v. zpr. t. 981 (im. J. Janíka).

193, 20. II. 1933; 5.

im. v. zpr. t. 996 (im. J. Richtera).

203, 17. III. 1933; 3, doslov 8.

úst. práv. v. na změnu a doplnění některých ustanovení zákona č. 326/1920 o jednacím řádu senátu (zpr. t. 1054 a 1055) a zákona č. 325/1920 o jednacím řádu posl. sněmovny (zpr. t. 1053).

219, 30. V. 1933; 6.

im. v. zpr. t. 1050 (im. J. Richtera).

221, 8. VI. 1933; 4.

úst. práv. v. o mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 1066).

223, 9. VI. 1933; 3. doslov 11.

úst. práv. v. o změně zákona o mimořádných opatřeních (zpr. t. 1087).

229, 28. VI. 1933; 28.

úst. práv. v. o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 1127).

234, 25. X. 1933; 3. doslov 38.

im. v. zpr. t. 1077 (im. F. Köhlera).

236, 14. XI. 1933; 10.

úst. práv. v. o prodloužení mimořádné moci nařizovací podle zákona čís. 95/1933 a o bližší úpravě jejího použití (zpr. t. 1142).

237, 15. XI. 1933; 3, doslov 9.

im. v. zpr. t. 1147 (im. F. Foita).

240, 18. XII. 1933; 14.

im. v. zpr. t. 1183 (im. V. Mikulíčka).

244, 22. XII. 1933; 40, doslov 45.

úst. práv. v. o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústav. listiny (zpr. t. 1202).

252, 19. II. 1934; 5.

rozp. v. o povinném očkování příslušníků vojska a četnictva a některých jiných osob proti nakažlivým nemocem (zpr. t. 1257).

263, 5. VI. 1934; 8.

úst. práv. v. o změně zákonů o mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 1319).

268, 21. VI. 1934; 5, doslov 28.

soc. pol. v. o propůjčení platnosti zákona vlád. nař. č. 112/1934 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1374).

275, 11. VII. 1934; 5, doslov 13.

úst. práv. v. o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 1415).

287, 20. XII. 1934; 6.

úst. práv. v. o zákazu přídavků při prodeji zboží neb provádění výkonů (zpr. t. 1442).

293, 19. III. 1935; 7.

úst. práv. v. o hlášení pobytu (zpr. t. 1471).

295, 26. III. 1935; 7.

úst. práv. v. o pobytu cizinců (zpr. t. 1472).

295, 26. III. 1935; 9, doslov 21.

úst. práv. v. o celním kartelu s Rumunskem (zpr. t. 1461).

296, 28. III. 1935; 5.

úst. práv. v. o stížnostech zmatečních (zpr. t. 1575).

296, 28. III. 1935; 6.

úst. práv. v. o příslušnosti a organisaci vrchních soudů jako soudů státních a o řízení před nimi (zpr. t. 1474).

296, 28. III. 1935; 7.

úst. práv. v. o úpravě státních hranic s Rumunskem (zpr. t. 1458).

297, 2. IV. 1935; 4.

úst. práv. v. o úmluvě s Rumunskem o rozdělení majetků správních obvodů rozdělených hranicí (zpr. t. 1459).

298, 4. IV. 1935; 8.

úst. práv. v. o předloze zákona, kterým se provádí úmluva s Rumunskem o rozdělení majetků správních obvodů rozdělených státní hranicí (zpr. t. 1460).

298, 4. IV. 1935; 9.

im. v. zpr. t. 1478 (im. V. Mikulíčka).

298, 4. IV. 1935; 42.

im. v. zpr. t. 1468 (im. I. Mezö).

298, 4. IV. 1935; 42.

úst. práv. v. o úmluvě s Rumunskem o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rak.-uher. mezi věřiteli nebo dlužníky čsl. nebo rumunskými (zpr. t. 1455).

299, 9. IV. 1935; 12.

úst. práv. v. o předloze zákona, kterým se provádí úmluva s Rumunskem o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rak.-uher. mezi věřiteli nebo dlužníky čsl. nebo rumunskými (zpr. t. 1456).

299, 9. IV. 1935; 15.

úst. práv. v. o hospodářském vyzvědačství (zpr. t. 1492).

299, 9. IV. 1935; 16.

úst. práv. v. o novelisaci řádu volení do posl. sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev a do obcí (zpr. t. 1516).

300, 11. IV. 1935; 24.

im. v. zpr. t. 1483 (im. F. Nedvěda).

301, 11. IV. 1935; 18.

im. v. zpr. t. 1502 (im. J. Hakena).

301, 11. IV. 1935; 22.

im. v. zpr. t. 1503 (im. M. Stejskalové).

301, 11. IV. 1935; 27.

im. v. zpr. t. 1504 (im. J. Janíka).

301, 11. IV. 1935; 27.

im. v. zpr. t. 1505 (im. J. Janíka).

301, 11. IV. 1935; 28.

im. v. zpr. t. 1506 (im. J. Ďurčanského).

301, 11. IV. 1935; 29.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení a doplňku zákona č. 44/1928 o ochraně nájemníků (zpr. t. 152) a o prodloužení účinnosti zákona č. 45/1928 o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 151).

23, 27. III. 1930; 14.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160).

28, 3. IV. 1930; 100.

o prodloužení a doplnění zákazů týkajících se bytové péče (zpr. t. 329).

64, 26. XI. 1930; 43.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi.

81, 11. II. 1931; 50.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404), v níž reaguje na vývody sen. Modráčka o bytovém problému, pronesené ve 84. schůzi.

85, 11. III. 1931; 39.

o novelisaci zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 627).

119, 12. XI. 1931; 32.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova.

127, 16. XII. 1931; 48.

o prodloužení a doplňku zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 676).

132, 19. XII. 1931; 23.

o prodloužení zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 837).

160, 24. VI. 1932; 24.

o prodloužení a doplňku zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 901).

168, 27. X. 1932; 11.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980).

198, 24 II. 1933; 80.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1091).

210, 30. III. 1933; 17.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934.

243, 21. XII. 1933; 83.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1178).

244, 22. XII. 1933; 24.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1219).

254, 23. II. 1934; 27.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935.

284, 18. XII. 1934; 88.

 

HAVLENA Jáchym

II. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 4.

Byl členem výb. nár. hosp. a techn. dop.

Návrhy:

na poskytnutí státní pomoci zemědělcům postiženým krupobitím v obcích soudního okresu přeloučského (t. 807).

155, 7. VI. 1932; 3.

na poskytnutí státní pomoci a podpory obcím postiženým krupobitím a průtrží mračen v okresu slánském (tisk 825).

157, 14. VI. 1932; 3.

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu obcí postiženým krupobitím v okresu Chrudim (t. 1049).

219, 30. V. 1933; 5.

Resoluce:

k t. 965.

186, 22. XII. 1932; 40.

Zpravodajem:

techn. doprav. v o smlouvě s Polskem o užívání objektů býv. obce Těšína (zpr. t. 281).

56, 21. X. 1930; 8.

nár. hosp. v. o obchodní dohodě s republikou Chile (zpr. t. 377).

78, 3. II. 1931; 9.

techn. doprav. v. o jízdě motorovými vozidly (zpr. t. 547).

111, 16. VII. 1931; 67.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350).

74, 18. XII. 1930; 11.

"H" resp. Hab-Hav  "H" resp. Hav-HubPřihlásit/registrovat se do ISP