21. Nejvyšší účetní kontrolní úřad.

Přesunů úvěrových v rámci kapitol rozpočtových projednal nejvyšší účetní kontrolní úřad v roce 1932 celkem 266 na úhrnnou částku 84, 259. 529'45 Kč, a to na doplnění úvěrů preliminovaných 180 v úhrnné částce 46, 979. 694 Kč a na úhradu výdajů nepreliminovaných 86 v úhrnné částce 37, 279. 835'45 Kč. Oproti roku předchozímu (235 přesunů s obnosem 66, 316. 750'60 Kč) se počet projednaných úvěrových přesunů i celková jejich částka zvýšily.

V I. pololetí 1933 projednáno bylo 79 virementů v úhrnném obnosu 12, 767. 702'45 Kč. Z toho týkalo se 32 virementů 6, 937. 888, 85 Kč nových účelů, na které nebylo v rozpočtu pamatováno. Na vyšší potřebu nad úvěr preliminovaný 47 virementů v částce 5, 829. 813 Kč 60 hal.

Dohlídek podle §§ 6 a 5 zákona čís. 175/1919 Sb. z. a n. u státních úřadů, ústavů a podniků, fondů, zařízení státem dotovaných nebo podporovaných vykonal nejvyšší účetní kontrolní úřad v roce 1932 celkem 68, v I. pololetí roku 1933 celkem 41. Výkazy o dohlídkách předkládá Národnímu shromáždění pololetně. Počet byl menší let předchozích, ježto věnuje se péče podrobnějšímu prozkoumání jednotlivých rozsáhlejších odvětví služby administrativní i podnikové. Také nebylo možno vysílati na dohlídky větší počet personálu, aby nenastaly průtahy ve vyřizování jiných agend kontrolních.

Rozpočet nejvyššího účetního kontrolního úřadu na rok 1934 činí.. 6, 157. 900'- Kč, jest proti roku 1933 nižší o.................251. 900'- Kč.

§ 1. Tabáková režie.

Skupina II. Správa státních podniků.

§ l. Tabáková režie.

L Organisace podniku.

Nejvyšším správním úřadem tabákové režie jest ministerstvo financí. V čele podniku tabákové režie jest správní sbor zřízený podle vládního nařízení č. 206/24 Sb. z. a n. účetní a pokladní revise vykonává stálá revisní komise, která předkládá své zprávy ministerstvu financí a správnímu sboru, po uplynutí správního roku zkoumá pak účetní závěrku.

Bezprostřední vedení a správu podniku po stránce administrativní, obchodní, hospodářské a technické vykonává ústřední ředitelství tabákové režie se sídlem v Praze, kterému jest podřízeno:

1. 7 továren v Čechách (č. Budějovice, Jáchymov, Lanškroun, Písek, Sedlec, Tábor a Tachov),

6 továren na Moravě (Budišov, Hodonín, Jihlava, Nový Jičín, Svitavy, Šternberk), 5 továren na Slovensku (Bratislava, Báňská Šťávnice, Košice, Smolník, Spišská Bělá), l továrna na Podkarpatské Rusi (Mukačevo), l továrna na Hlučínsku (Chuchelná).

V továrnách na tabák vyrábějí se ze surovin jednak domácích, jednak cizích (importovaných) doutníky, cigarety, cigaretové a dýmkové tabáky, šňupavé tabáky a tabákový výtažek jako vedlejší produkt při výrobě viržinek.

2. 7 úřadů nákupu tabáku a 3 nákupní komise (Nové Zámky, Komárno, Velký Tarkáň, Rimavská Sobota, Levice a nákupní komise v Nitře, Lučenci a čopu, vesměs na Slovensku; Berehovo a Sevluš na Podkarpatské Rusi. Kromě toho funguje jako nákupní úřad počínajíc rokem 1932 též továrna na tabák v Mukačevě), jejichž úkolem jest říditi a kontrolovati pěstování tabáku a převzatý (nakoupený) tabák dále zpracovati, tříditi a fermentovati pro výrobní potřebu.

3. 5 samostatných úřadů prodeje tabáku (Praha, Plzeň, Olomouc, Brno, Zvolen), které provádějí ve svých obvodech výhradně distribuci tabákových tovarů na velkoprodeje tabáku. Kromě těchto samostatných úřadů prodeje jsou pověřeny touto funkcí i některé továrny na tabák svými zvláštními odděleními úřadu prodeje (Bratislava, č. Budějovice, Hodonín, Jáchymov, Jihlava, Košice, Mukačevo, Nový Jičín, Sedlec, Svitavy).

II. Provoz podniku.

Rozsah provozu podniku jeví se ve výrobě a prodeji tabákových tovarů, o nichž podávají přehled tyto tabulky (za poslední pětiletí):

§1. Tabáková režie.

I. Vyrobeno.

V roce

doutníků

cigaret

cigaret, tabáku

dýmkového tabáku

šňupavého tabáku

tabákového výtažku

miliony kusů

kilogramy

1928

271

11. 441

452. 000

8, 332. 000

94. 000

60. 000

1929

262

12. 098

448. 000

8, 042. 000

91. 000

58. 000

1930

241

12. 389

480. 000

7, 815. 000

101. 000

51. 000

1931

243

12. 138

470. 000

7, 322. 000

75. 000

52. 000

1932

241

11. 314

523. 000

7, 793. 000

80. 000

36. 000

2. Prodáno.

V roce

doutníků

cigaret

cigaret, tabáku

dýmkového tabáku

šňupavého tabáku

tabákového výtažku

miliony kusů

kilogramy

1928

339

11. 538

456. 000

8, 310. 000

93. 000

134. 000

1929

335

11. 922

461. 000

8, 029. 000

92. 000

187. 000

1930

326

12. 120

467. 000

7, 708. 000

89. 000

55. 000

1931

282

12. 249

466. 000

7, 471. 000

85. 000

23. 000

1932

218

11. 365

530. 000

8, 035. 000

79. 000

36. 000

Pro rok 1934 se kalkuluje spotřeba tabáku (suroviny) částkou 330, 000. 000 Kč podle očekávaného rozsahu výroby a odbytu v rozpočtovém roce.

Na hospodářské předměty výrobní se kalkuluje částka 40, 000. 000 Kč podle výrobní potřeby, při čemž tabáková režie sleduje neustále otázku zlepšování a zdokonalování baleni tabákových tovarů a jeho přizpůsobování přáním konsumu.

Na udržování, doplňování a zdokonalování továrních zařízení, preliminuje se: Na nákup nových strojů a zařízení výrobních částka 6, 000. 000 Kč, na vodovody (nové sítě a rekonstrukce starých sítí) 0'35 mil. Kč, na strojní součástky a jiný technický materiál 6'05 mil. Kč. V rámci investičního rozpočtu jest počítáno částkou 7'2 mil. Kč na zřízení nových skladišť a jiných provozoven nutných podle vývoje provozních poměrů.

V oboru pěstování tabáku pracuje tabáková režie na zdokonalení pěstování tabáku na Slovensku, Podkarpatské Rusi a na rozšíření jeho kultury. Celková plocha, na níž byl pěstován tabák v roce 1932, činila 9. 995 ha, t. j. o cca 945 ha více než v roce předchozím. V roce 1932 pěstovalo tabák 5511 pěstitelů ve 494 obcích a bylo sklizeno celkem 170. 509 q tabáku v hodnotě 82, 686. 000 Kč. Pro rok 1933/34 počítá se s osázenou plochou tabákem 10. 000 ha a sklizeň se odhaduje na cca 170. 000 q.

Prodej tabákových tovarů poskytuje obživu a zaměstnání cca 44. 000 trafikantům, 438 velkoprodavaěům tabáku a cca 1300 jich pomocným silám. Jejich úhrnný příjem z prodeje tabákových tovarů (provise) kalkuluje se na rok 1934 částkou 230, 000. 000 Kč.

III. Personalie a sociální péče.

Tabáková režie zaměstnává ve svých provozovnách včetně ústředního ředitelství

úředníků..........362, kancel. sil..........41,

lékařů...........26, zřízenců...........243.

Na jich platy se preliminuje úhrnem cca 14, 5 mil. Kč.

§ 1. Tabáková režie.

Stálého dělnictva zaměstnávala tabáková režie v roce 1932 celkem 10. 791 osob; na mzdy tohoto stálého dělnictva se preliminuje na rok 1934 celkem 102, 000. 000 Kč.

Kromě toho jest zaměstnáno při úřadech nákupu tabáku vždy několik měsíců v roce cca 4000 dělníků podle rozsahu sklizně. Na mzdy tohoto sezónního dělnictva se preliminuje částka 10, 000. 000 Kč.

V oboru sociální péče pokračuje tabáková režie v řešení bytové otázky svých zaměstnanců, pokud toho místní bytové poměry dosud vyžadují (české Budějovice, Nový Jičín, Hostivař).

Pokud se týká sociálních institucí pro dělnictvo, přispívá tabáková režie na nemocenské pojištění, léky, pohřebné a úrazové pojištění rozpočtovou částkou 3, 000. 000 Kč. Ve většině továren jsou zřízeny a udržovány ústavy pro kojence a lázně; pokud lázní továrních není, zakupuje tabáková režie pro své zaměstnance vstupenky do lázní soukromých.

Na nemocenské pojištění zaměstnanců (podle zákona č. 221/25 Sb. z. a n. ) kalkuluje se částka 1. 76 mil. Kč, z čehož připadá na pensisty 1. 64 mil. Kč, zbytek 1. 12 mil. Kč na zaměstnance aktivní. Mimo to jest pamatováno na výpomoce v nezaviněné tísni částkou 50. 000 Kč. Na pense se preliminuje částka 104, 750. 000 Kč, z čehož připadá na pense zaměstnanců pragmatikálních 5, 250. 000 Kč a na pense dělnictva 99, 000. 000 Kč.

V rozpočtu tabákové režie jest pamatováno též na subvence (obcím, školám mateřským, sirotčincům a jiným spolkům kulturním a dobročinným) a to částkou 0. 2 mil. Kč. V každé továrně subvencuje tabáková režie též tovární knihovny dělnické rozpočtovou částkou 20. 000 Kč (zahrnuto v položce "Různé výdaje"). Na léčení tuberkulosních se preliminuje částka 0. 3 mil. Kč (zahrnuto v položce "Nemocenské a úrazové pojištění").

Věnuje tudíž tabáková režie na uvedené účely povahy sociální, humánní a kulturní úhrnem cca 112, 855. 000 Kč.

IV. Rozpočet na rok 1934.

Rozpočet tabákové režie jest konstruován jako účet ztráty a zisku včetně investičního rozpočtu. Udává výsledky hospodaření a provozu, které lze s největší pravděpodobností očekávati v rozpočtovém roce se zřetelem k výsledkům dosaženým v letech předchozích k nezbytným potřebám podniku, jakož i s ohledem na úsporná a vhodná racionalisační opatření při nákupu, výrobě a obchodu.

Vyjadřuje tudíž tento rozpočet finanční a hospodářský program tabákové režie jak ve správě a provozu, tak i v budování nových zamění.

§ 2. Státní loterie.

§ 2. Státní loterie.

1. Organisace podniku.

V čele podniku "Státní loterie" jest správní sbor, zřízený podle vládního nařízení čís. 206/24 Sb. z. a n., jenž jest podřízen ministru financí, účetní a pokladní revise vykonává stálá revisní komise při ministerstvu financí a podává o nich zprávu ministerstvu financí a správnímu sboru a koncem správního roku zkoumá účetní uzávěrky.

Bezprostřední vedení a správu podniku vykonává ředitelství státních loterií se sídlem v Praze.

II. Provoz podniku.

Rozvoj a činnost podniku, pokud jde o čsl. třídní loterii, podává tento přehled:

Rok:

Loterie:

Počet losů:

Cena losů:

Počet prodejen:

čistý zisk:

1919

1.

60. 000

200 Kč

249

1, 964. 340 Kč

1920

2.

100. 000

200 Kč

318

 

1920

3.

120. 000

200 Kč

319

7, 957. 578 Kč

1921

4.

130. 000

200 Kč

328

 

1921

5.

150. 000

200 Kč

330

10, 878. 193 Kč

1922

6.

170. 000

200 Kč

340

 

1922

7.

190. 000

260 Kč

345

17, 570. 510 Kč

1923

8.

200. 000

260 Kč

344

 

1923

9.

200. 000

260 Kč

339

23, 099. 703 Kč

1924

10.

210. 000

260 Kč

345

 

1924

11.

220. 000

260 Kč

356

25, 052. 130 Kč

1925

12.

230. 000

260 Kč

375

 

1925

13.

250. 000

264 Kč

395

29, 012. 952 Kč

1926

14.

240. 000

400 Kč

407

 

1926

15.

240. 000

400 Kč

407

45, 565. 068 Kč

1927

16.

240. 000

400 Kč

399

 

1927

17.

240. 000

400 Kč

383

44, 918. 937 Kč

1928

18.

230. 000

400 Kč

369

 

1928

19.

200. 000

400 Kč

338

42, 904. 174 Kč

1929

20.

190. 000

400 Kč

320

 

1929

21.

175. 000

400 Kč

310

34, 087. 094 Kč

1930

22.

160. 000

400 Kč

307

 

1930

23.

150. 000

400 Kč

293

23, 682. 487 Kč

1931

24.

100. 000

600 Kč

274

 

1931

25.

100. 000

600 Kč

268

19, 590. 298 Kč

1932

26.

105. 000

600 Kč

267

 

1932

27.

105. 000

600 Kč

264

20, 800. 460 Kč

Vedle agendy čsl. třídní loterie jest podnik pověřen správou státní dobročinné loterie, jejíž tah se konal do roku 1932 každý rok jednou.

§ 2. Státní loterie.

Až dosud byly pořádány v ČSR. tyto loterie:

Rok

Loterie

Počet losů

Cena losu

Výhry

Čistý zisk

1919

1.

250. 000

5 Kč

300. 000 Kč

580. 380, 40 Kč.

1920

2.

250. 000

5 Kč

300. 000 Kč

523. 860, 45 Kč.

1921

3.

250. 000

5 Kč

300. 000 Kč

422. 408, 80 Kč.

1922

4.

250. 000

5 Kč

300. 000 Kč

627. 796, 67 Kč.

1923

5.

250. 000

5 Kč

300. 000 Kč

583. 317, 78 Kč.

1924

6.

250. 000

5 Kč

300. 000 Kč

684. 377- Kč.

1925

7.

300. 000

5 Kč

360. 000 Kč

830. 552, 45 Kč.

1926

8.

300. 000

5 Kč

360. 000 Kč

579. 598, 68 Kč.

1927

9.

300. 000

5 Kč

360. 000 Kč

315. 695, 32 Kč.

1928

10.

300. 000

5 Kč

360. 000 Kč

465. 336, 77 Kč.

1929

11.

300. 000

5 Kč

500. 000 Kč

439. 620, 65 Kč.

1930

12.

350. 000

5 Kč

600. 000 Kč

755. 433, 93 Kč.

1931

13.

360. 000

5 Kč

660. 000 Kč

843. 531, 20 Kč.

1932

14.

400. 000

5 Kč

750. 000 Kč

789. 978, 95 Kč.

V roce 1932 bylo z výtěžku 13. státní dobročinné loterie v částce 847. 884, 15 Kč použito částky 640. 000 k rozdělení mezi ústavy, sledující účely čistě dobročinné a ústřední organisace tělovýchovy, hodné veřejné podpory, dále byla odvedena částka 100. 000 Kč ministerstvu sociální péče pro nezaměstnané, 80. 000 Kč bylo dodatečně rozděleno ministerstvem sociální péče mezi spolky a částka 27. 884, 15 přidělena Masarykovu podpůrnému fondu.

Jmění Masarykova podpůrného fondu ze státní dobročinné loterie v Praze činilo koncem roku 1931:

hotovost: cenné papíry:

podle posledního výkazu. 30. 533, 55 Kč. 6%ní pokladniční poukázky 300. 000, - Kč. K tomu přibylo v r. 1932:

nahrazovací výlohy... 255, - Kč

dotace z 12. st. d. l... 49. 180, 60 Kč

kupony 1. /5. 34.... 9. 000, - Kč

prémie při prolongaci.. 6. 000, - Kč

úrok do 30. /6. 32.... 848, 35 Kč

kupony l. /11. 32.... 11. 250, - Kč

úrok do 31. /12. 32.... 387, 55 Kč

úhrnem... 76. 921, 50 Kč 107. 455, 05 Kč

Vydání v r. 1932:

nákup 5'5%ních pokladničních poukázek 75. 000 Kč, 5 1/2 %ní pokladniční posplatných 1. /5. 34... 73. 500, - Kč ukázky k 1. /5. 34... 75. 000, - Kč

podpory 4 spolkům k 3. /7.

32........3. 650, - Kč

podpory zaměstnancům a pensistům (pozůstalým) k 28. /10. 32.....5. 916, 20 Kč

podpory spolkům k 28. /10.

32........ 3. 663, 75 Kč

úhrnem... 86. 729, 95 Kč __________________

20. 725, 10 Kč 375. 000, - Kč.

Podle toho činilo jmění koncem roku 1932

ve vkladní knížce....................20. 725, 10 Kč

v cenných papírech................... 375. 000, - Kč

úhrnem... 395. 725, 10 Kč.

§ 2. Státní loterie.

Čistý výtěžek státní dobročinné loterie, jež se pořádá ve prospěch ústavů, sledujících účely čistě dobročinné, a ústředních organisací tělovýchovy a sportu, rozděluje ministerstvo financí po slyšení správního sboru státních loterií, a to v dohodě s ministerstvem sociální péče, veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, po případě jiných ministerstev, dobročinným ústavům, jakož i ústředním organisacím tělovýchovy a sportu, veřejné podpory hodným.

Mimo to působí ředitelství státních loterií při pořádání soukromých věcných loterií a bylo v letech 1922-1931 pořádáno celkem kromě t. zv. menších věcných loterií s herním kapitálem do 10. 000 Kč 206 loterií s herním kapitálem.... 131, 329. 000'- Kč, v r. 1932 11 loterií s herním kapitálem............ 7, 429. 000- Kč.

úhrnem... 138, 758. 000, - Kč.

Konečně se třeba zmíniti o účasti ředitelství státních loterií na řešení jiných otázek, souvisejících s loterním důchodkem, jmenovitě o vydávání posudků při povolování herních přístrojů (automatů) a reklamních slosování atd., jakož i spolučinnosti v trestním důchodkovém řízení.

Dvacátá šestá loterie

od 15. prosince 1931 do 10. května 1932. 105. 000 losů.

Příjem

h

Vydáni

h

     

Výhry 70% z 59, 850. 000 Kč ............

41, 895. 000

__

I. třídy 105. 000 losů po 120. - Kč = 12, 600. 000. - Kč

   

Příplatek k výhrám V. třídy ............

360

-

II. třídy 102. 375. " 120. - " 12, 285. 000. - Kč

   

Vkladné I. třídy po 14. 40 Kč - 1, 512. 000. - Kč

   

III. třídy 99. 750 " " 120. - " = 11, 970. 000. - Kč

   

" II. " " 14. 40 " = 1, 474. 200. -Kč

   

IV. třídy 97. 125 " " 120. - " = 11, 655. 000. - Kč

   

" III.. " " 14. 40 " = 1, 436. 400. - Kč

   

V. třídy 94. 500 " " 120. - " = 11, 340. 000. - Kč

   

" IV. " " 14. 40 " = 1. 398. 600. -KČ

   
     

" V. " " 14. 40 " = 1, 360. 800. - Kč

7, 182. 000

-

     

Tudíž rozdíl - hrubý zisk ...........

10, 772. 640

-

 

59, 850. 000

-

 

59, 850. 000

_

Cena: 600. - Kč: 5 = 120. - Kč

   

Režie ......................

1, 104. 388

 
     

Čistý příjem ........... .......

10, 401. 117

-

Hrubý zisk ....................

10, 772. 640

-

     

Další výnos: 1. Propadlé výhry ..........

68. 145

-

     

2. Úrok na šekovém účtu ......

1. 310

-

     

3. Pokuty ..............

925

-

     

4. Úroky z prodl. nezapl. salda..

31. 220

-

     

5. Manipulační poplatky ......

729

__

     

6. Úroky z přechod přebytků....

554. 796

-

     

7. Náhrada za tiskopisy .......

75. 740

-

     
 

11, 505. 505

-

 

11, 505 505

-

           

§ 2. Státní loterie.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP