Sobota 2. listopadu 1918

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. 1931.

III. volební období.

4. zasedání.


1050.

Zpráva

výboru technicko-dopravního a rozpočtového

k vládnímu návrhu zákona (tisk 970),

jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n.,

o silničním fondu.

I.

Technicko-dopravní výbor poslanecké sněmovny Národního shromáždění pojednal ve své schůzi dne 26. března 1931 o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon o silničním fandu z r. 1927, č. 116 Sb. z. a n. a změnil vládní osnovu zákona:

V článku III, odst. 2, č. 4 takto:

4. 70% spotřební daně z minerálních olejů. Za článek VI. se vsunul nový článek VII, který zní takto:

Čl. VII.

(1) Sazby daně z motorových vozidel uvedené v § 11 zákona č. 116/1927 Sb. z. a n. snižují se s výjimkou sazeb v odst. 1, č. 5, cit. paragrafu o 30% od 1. ledna 1932 pro ona vozidla, k jejichž pohonu se používá minerálních olejů nebo jejich směsí s lihem.

(2) Jakmile překročí 70% podíl silničního fondu na spotřební dani z minerálních olejů (čl. III, odst. 2, č. 4) částku 130,004.000 Kč, bude přebytku použito ke snížení a úpravě daně z motorových vozidel; úprava daně bude provedena zvláštním zákonem.

Dosavadní čl. VII. zařazuje se beze změny do osnovy jako čl. VIII.

Dosavadní čl. VIII. zařazuje se beze změny do osnovy jako čl. IX.

Výbor technicko-dopravní doporučuje poslanecké sněmovně takto pozměněnou Vládní osnovu zákona k ústavnímu schválení.

Tím současně vyřizují se petice čís. 547, 553, 554, 558 a 567.

V Praze, dne 26. března 1931.

G. Böllmann v. r.,

Ing. Jaromír Nečas v. r.,

předseda.

zpravodaj.


II.

Rozpočtový výbor ve své schůzi, konané dne 26. března t. r., usnesl se připojiti se k usnesení výboru technicko-dopravního a doporučuje poslanecké sněmovně ke schválení připojené znění osnovy zákona. Současně vyřízeny jsou tím také návrhy iniciativní, tisk 363, 811 a petice čís. 547, 553, 554 a 558.

V Praze, dne 26. března 1931.

Dr Černý v. r.,

Jos. Adámek v. r.

předseda.

zpravodaj.


Zákon

ze dne......................1931,

jimž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu.

Národní shromáždění republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

§ 1, odst. 2. zák. č. 116/1927 Sb. z. a n. se mění a doplňuje a bude zníti takto:

(2) Na venek zastupuje fond ministr veřejných prací, pokud jde o zápůjčky spolu s ministrem financí. Podmínkou platnosti dluhopisů silničního fondu vydaných za účinnosti tohoto zákona jest jejich kontrasignace předsedou nejvyššího účetního kontrolního úřadu. Dozor na dluh silničního fondu vykonává nejvyšší účetní kontrolní úřad obdobně podle ustanovení odst. 1. a 2. § 9 zákona ze dne 20. března 1919, č. 175 Sb. z. a n., o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu.

Čl. II.

§ 2 zák. č. 116/1927 Sb. z. a n. se doplňuje a bude zníti takto:

Účelem silničního fondu jest opatřiti prostředky na zlepšení silnic státních, na částečnou úhradu nákladů spojených s udržováním, stavbou a přestavbou státních silnic a mostů, na poskytování příspěvků na zlepšení těch tratí silnic zemských, okresních a v zemi Slovenské a Podkarpatoruské oněch silnic vicinálních, které mají mimořádný význam pro dopravu, zvláště dálkovou, pak na zlepšení sítnic obecních v obvodu měst, v nichž jest sídlo zemského úřadu, pokud jde o silnice stejného významu pro dopravu.

Čl. III.

§ 3, odst. 2, zák. č. 116/1927 Sb. z. a n. se doplňuje a bude zníti takto:

(2) Jako běžné příjmy se silničnímu fondu přikazují výtěžky:

1. daně z motorových vozidel a dávky z jízdného za osobní dopravu autobusy (§ § 8 až 25);

2. polovice poplatků za povolení k dovozu minerálních olejů a polovice cla z dovozu minerálních olejů;

3. cla na dovoz pneumatik (duše, pláště) a plných a komorových pryžových obručí;

4. 70% spotřební daně z minerálních olejů.

Čl. IV.

§ 4 zák. č. 116/1927 Sb. z. a n. se doplňuje takto:

1. Jako první odstavec vsunuje se toto nové ustanovení:

(1) Silniční fond jest oprávněn sjednávati zápůjčky se zřetelem na běžné příjmy podle § 3, odst. 2. zákona. Úrok a úmor se hradí z běžných prostředků fondu. Nestačí-li však tyto prostředky v některém roce k úhradě úroků a úmoru dluhů silničního fondu, doplní je stát k tomuto. účelu zálohou ze svých běžných příjmů. Zápůjčky silničního fondu se uzavírají ve formách státního úvěru a dluhopisy na ně vydané jsou způsobilé k ukládání sirotčích peněz.

2. Dosavadní odst. 1. § 4 zařaďuje se beze změny jako odst. 2. tohoto paragrafu.

3. Dosavadní odst. 2. § 4 zařaďuje se jako odst. 3. tohoto paragrafu a mění se takto:

(3) Jednání a listiny, jichž je zapotřebí ku provedení úvěrních operací podle tohoto zákona, jsou prosty kolků a poplatků.

Čl. V.

§ 5 zák. č. 116/1927 Sb. z. a n. se mění a doplňuje a bude zníti takto:

Běžných příjmů silničního fondu bude použito podle tohoto pořadí:

1. na úrok a úmor dluhů silničního fondu;

2. roční částkou 90,000.000 Kč počínajíc rokem 1931 a 100,000.000 Kč počínajíc rokem 1941 na příspěvky k zlepšení silnic nestátních uvedených v § 2;

3. zbytku počínajíc rokem 1931 na částečnou úhradu nákladů spojených s udržováním, stavbou a přestavbou státních silnic a mostů, jakož i na zlepšení státních silnic.

ČI. VI.

Za § 5 zák. č. 116/1927 Sb. z. a n. vsunuje se jako § 5 a) toto nové ustanovení:

§ 5 a).

Zálohy z běžných příjmů silničního fondu poskytnuté v létech 1927-1930 na zlepšení státních silnic zaúčtují se jako definitivní výdaje z běžných příjmů na toto zlepšení. Silniční fond se zmocňuje, aby postupně zabezpečil z výtěžku úvěrních operací výplatu příspěvků povolených do konce roku 1930 na zlepšení silnic nestátních v částce 112,000.000 Kč, které nebyly do konce roku 1930 vyplaceny.

Čl. VII.

(1) Sazby daně z motorových vozidel uvedené v § 11 zákona č. 116/1927 Sb. z. a n. snižují se s výjimkou sazeb v odst. 1., č. 5 cit. paragrafu o 30 % od. 1. ledna 1932 pro ona. vozidla, k jejichž pohonu se používá minerálních olejů nebo jejich směsí s lihem.

(2) Jakmile překročí 70% podíl silničního fondu na spotřební dani z minerálních olejů čl. III. odst. 2, č. 4) částku 130,000.000 Kč, bude přebytku použito ke snížení a úpravě daně z motorových vozidel; úprava daně bude provedena zvláštním zákonem.

Čl. VIII.

§ 16, odst. 1., poslední věta zák. č. 116/1927 Sb. z. a n. se doplňuje a bude zníti takto:

Případně předepsaný dodatek na dani zapraviti je do 14 dnů po doručení vyrozumění; bylo-li na dani zaplaceno více než odpovídá zákonu, vrátí se rozdíl hotově jen tehdy, nebude-li poplatníku na další období daň vyměřována.

Čl. IX.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedením zákona se pověřují ministři financí, veřejných prací a vnitra v dohodě s ostatními súčastněnými ministry.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP