Náhradní záloha.

V roce 1929 bylo podáno celkem 9744 žádostí o zařadění do náhradní zálohy. Z toho vyhovujících žádostí bylo celkem 5888. Smíšené komise určily do náhradní zálohy celkem 6792 branců (viz tabulku).

Podle ustanovení § 20, písm. b), c) branného zákona bylo v roce 1929 zařaděno do náhradní zálohy branců 196.

Celkem bylo v roce 1929 zařaděno (přeloženo) do náhradní zálohy 6988 branců.

Před smíšenými komisemi rozhodováno:

Skupiny uchazečů

Žádostí podáno

Do náhradní zálohy určeno branců

Celkem

Plně vyhovujících

Živitelé rodin podle § 84 br. př.

5.878

4.022

4.387

Majetníci zděděných zemědělských usedlostí podle § 85 br. př.

255

200

245

Majetníci živností a obchodů podle § 86 br. př.

117

80

87

Živitelé rodin podle § 87, odst. (1) br. př.

3.103

1.396

1.807

Ostatních žadatelů podle § 87, odst. (2) br. př.

391

190

266

Podle § 20 b) c) br. zák.

-

-

196

Celkem

9.744

5.888

6.988


 

Osvětová a výchovná činnost v armádě.

1. Lidovýchovná činnost.

a) Vyučování negramotných. Bylo vyučováno 4681 negramotných (o 200 více než roku minulého), z nichž se naučilo číst, psát a počítat jako obvykle 75%. Ostatní nemohli kurs z různých příčin dokončit; na př. pro nemoc, trest a pod. Negramotní byli vyučováni v 211 kursech většinou důstojníky.

Až dosud nastoupilo vojenskou službu 39.026 negramotných, z nich se naučilo číst a psát na 30.000. Zkouškami u záložníků bylo zjištěno, že z velké části neupadají znovu do negramotnosti, naopak mnozí vykazují i po letech značné zdokonalení v gramotě.

b) Vzdělávací kursy: Zdokonalování vojáků pro civilní povolání byla věnována obvyklá péče. Obzvláštní pozornosti se těšily kursy zemědělské, jichž bylo zřízeno v různých posádkách 39 a jež absolvovalo 1608 vojáků. Zvláštním šetřením bylo zjištěno, že tyto kursy mají neocenitelný význam pro vojáky z krajů hospodářsky zaostalejších. V posádkách byly uspořádány velmi četné větší i menší kursy živnostensko-průmyslové a všeobecně vzdělávací, jež jsou rovněž s oblibou vyhledávány.

Takových kursů za minulý rok bylo uspořádáno 217 s 7419 vyučovacími hodinami; navštěvovalo je 6109 vojáků.

2. Vojenská zátiší.

O všeobecné vzdělání a rekreaci vojáků pečují osvědčené již instituce, vojenská zátiší. Je jich 302 a jsou téměř v každých kasárnách. Některá z nich mají pobočky. Jsou stále zdokonalována, takže jejich vybavení odpovídá jejich poslání.

Knihovny vojenských zátiší dosáhly počtu 431.935 svazků. Přírůstek za uplynulý rok činil 38.334 svazků, pro opotřebování bylo vyřazeno 11.440 svazků. Jen na knihovny vydala vojenská zátiší 776.000 Kč. Vojáci přečtou za rok přes milion knih. Časopisů bylo v čítárnách denně vyloženo 5450.

I ostatní činnost vojenských zátiší byla velmi bohatá. Bylo jimi v uplynulém roce uspořádáno:

Akademií a slavností

548

besed a večírků

678

přednášek se světelnými obrazy

1.690

jiných přednášek

3.452

koncertů

1.530

radiofonických produkcí

28.740

divadelních představení

717

loutkových představení

223

kinopředstavení

8.416

exkursí a vycházek

540

sportovních závodů a utkání

2.086

jiných podniků

2.057


 

Ve volných chvílích sdružovali se vojáci v kroužky, v nichž se zdokonalovali ve svých zálibách.

Tak v pěveckých kroužcích bylo sdruženo 1540 vojáků, v hudebních 2634 vojáků, v šachových 2412, ve footbalových 4134, v jiných 3462 vojáků.

Na veškeru kulturní činnost vojenských zátiší bylo vynaloženo přes 7 mil. Kč. Tyto peníze nejsou hrazeny ze státního rozpočtu, nýbrž z vlastních podniků vojenských zátiší.

Je tedy vojsko po kulturní stránce celkem dobře opatřeno. Vojenská správa snaží se poskytnouti v kasárnách vojáku vše, co je třeba k jeho kulturnímu životu i k zábavě, dáti mu příležitost k sebevzdělání a chrániti jej od špatné společnosti.

V příštích letech je zamýšleno další zesílení a zdokonalení kulturní činnosti ve vojsku. Již dnes možno označiti armádu jako důležitou lidovýchovnou složku.

Vojenský zeměpisný ústav.

Vojenský zeměpisný ústav pokračoval jednak v programové práci, která byla dána stavem mapového materiálu při jeho vzniku; jednak věnoval se úkolům, jichž splnění žádá armádní zájem.

1. Odbor astronomicko-geodetický dokončil výpočty zeměpisných délek na 15 astronomicko pozorovaných bodech v zemi Podkarpatoruské, takže po astronomickém stanovení azimutů představují tzv. body Laplaceovy. Tím byl dán důležitý podklad pro další astronomicko-geodetické výzkumy. Na území republiky byly dosud pouze dva takové body: Ďáblice a Sněžka. Při triangulaci brdské střelnice bylo určeno 157 bodů; z toho 4 III. řádu, 22 IV. řádu a 131 podrobných.

Ve vybudovaní nivelační sítě na Slovensku a v Podkarpatské Rusi bylo dále pokračováno a znivelováno celkem asi 424 km a nově osazeno 745 nivelačních značek. V roce 1930 pokračuje se v astronomickém určování zeměpisných šířek, délek a azimutů na trigonometrických bodech I. řádu na Moravě a započata s triangulačními pracemi v prostoru dělostřelecké střelnice u Horní Štubne.

Pro rok 1931 kromě dokončení započatých prací projektováno měření základen pro triangulační síť a po dohodě se zúčastněnými ministerstvy bude stanoven program dalších prací nivelačních.

2. Topografický odbor se účastnil v roce 1930 nového měření dělostřelecké střelnice v Brdech v měřítku 1 : 10.000, pokračoval v měření v měřítku 1 : 20.000 a k účelům archeologickým provedl nové měření 1 : 5000 v území Stradonického Hradiště. V měřítku 1 : 10.000 bylo nově vyměřeno 417,5 km2 a v měřítku 1 : 20.000 vyměřeno 250,5 km2 bylo reambulováno v měřítku 1 : 25.000 854 km2. Fotogrammetrické oddělení dokončilo stereoautogrametrické práce na vltavském úseku Živohošť - Moraň pro ředitelství pro stavbu vodních cest.

Dále dokončuje topografický odbor mapovací práce na dělostřelecké střelnici v Brdech, provádí reambulaci v jihozápadním Slovensku, reambulaci 1 : 25.000 a revisi speciální mapy ve východním Slovensku a západní Podkarpatské Rusi. Fotogrammetrické oddělení podle postupu triangulačních prací vykonává přípravu pro detailní práce mapovací na dělostřelecké (střelnici Horní Štubňa, kde provádí se i aerefotogrametrické měření, které ještě letos bude na různých místech vykonáno zároveň jako příprava pro topografické práce.

Pro rok 1931 jest zamýšleno provésti nové měření dělostřelecké střelnice jižně Turčanského Sv. Martina (Horní Štubňa) a pokračovati v reambulaci 1 : 25.000 a v revisi speciální mapy ve východním Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

3. Kartografický odbor soustředil svoje práce na úpravu speciální map 1 : 75.000 z valné části s použitím nejnovějších mapovacích prací a pro dvoubarevné vy dání připravil v uplynulém roce dalších 15 listů. Pokračuje na 23 listech, z nichž část již dokončena. Ze speciální mapy 1 : 75.000 ze 189 listů státního území je v přítomné době již vydáno 90 listů nově zpracovaných, tedy téměř polovina. Jinak se pracuje na několika listech generální mapy 1 : 200.000 pro definitivní vydání. Z přehledné mapy Střední Evropy 1 : 500.000, která má nahraditi dosavadní přehlednou mapu 1 : 75.000, pracuje na listě B-2 Praha a z normální mezinárodní letecké mapy 1 : 200.000 dokončeny další dva listy Košice a Užhorod.

4. Reprodukční odbor je velmi pilně zaměstnán jednak tiskem map vlastní edice i řadou objednávek z kruhů mimovojenských. Počet vyhotovených tisků dosáhl v roce 1929 číslice 2,783.605. Jinak také pracuje pro ministerstva zahraničních věcí na geograficko-statistickém atlase Československo, jehož mapová část obsáhne celkem 53 listů. Atlas bude jedním z největších děl v tomto oboru u nás, vydaných za účasti vynikající vědeckých kapacit. Po několikaleté předcházející práci bude v příštím roce započato s postupným vydáváním.

Popisně a statisticky bylo v roce 1929 zpracováno dalších 9500 km2, takže do konce téhož roku je již zpracováno 61.430 km2, tj. 43,7% celkového státního území.

Odbyt výrobků byl i v roce 1929 příznivý; ze skladu map bylo vydáno celkem 356.199 map.

V prvním pololetí roku 1930 dosáhl počet objednávek 3700 a byl za stejné období dosud největším od počátku existence ústavu. Největší počet objednávek byl za rok 1928 a to 6290; bude tedy pravděpodobně tento počet v roce 1930 překonán.

Příjem za výrobky ústavu v roce 1929 činil 1,617.87940 Kč; byl tedy o 410.67940 Kč vyšší než na rok 1929 povolený úvěr (1,207.200 Kč).

I. Počet důstojníků z povolání k 1. květnu 1930.

1. Podle hodnosti.

generálové armádní

4

generálové divisní a šéfové služeb

18

generálové brigádní a generálové služeb

81

plukovníci

30

podplukovníci

70

majoři

1.038

štábní kapitáni

2.121

kapitáni

1.993

nadporučíci

1.660

poručíci

1.188

úhrnem důstojníků branné moci

9.165


 

2. Podle původu.

ruští legionáři

1.719

italští legionáři

433

francouzští legionáři

297

bývalí aktivní důstojníci rak. uh. armády

1.912

důstojníci v záloze aktivovaní po 28./X. 1918

1.688

absolventi škol pro výchovu důstojníků z povolání jmenovaní důstojníky po 28. říjnu 1918

1.917

jmenovaní důstojníci z poddůstojníků z povolání, z gážistů bez hodnostní třídy a gážistů mimo služební třídu

1.145

převzatí z cizích armád

54

úhrnem

9.165


 

3. Podle věku.

Narození před rokem a v roce 1875

114

narození v roce:

 

1876

55

1877

69

1878

81

1879

111

1880

139

1881

166

1882

221

1883

200

1884

238

1885

264

1886

305

1887

329

1888

385

1889

368

1890

433

1891

44.6

1892

452

1893

506

1894

510

1895

526

1896

533

1897

435

1898

348

1899

173

1900 a později

1.758


 

4. Podle školního vzdělání.

Z důstojníků z povolání má vzdělání:

úplné středoškolské

reálku

2.491

 

gymnasium

1.723

 

učitelský ústav

242

 

obchodní akademii

434

 

vyšší průmyslovou školu

309

 

zemědělskou a lesnickou školu

387

 

jiné

66

     

neúplné středoškolské

reálku

996

 

gymnasium

684

 

jiné

493

     
 

měšťanskou školu

932

 

obecnou školu

408

 

úhrnem

9.165


 

Z důstojníků z povolání má kromě toho ještě vzdělání:

vojenské

kadetní školu

1.072

 

zbrojní školu v Plzni

48

 

školu pro výchovu důstojníků dělostřelecké správní služby

21

 

školu pro výchovu důstojníků hospodářské správní služby

102

 

vojenskou inženýrskou kolej

29

 

vojenskou akademii

1.819

 

intendanční školu

118

 

válečnou školu

299

vysokoškolské

universitu

496

 

vysokou školu technickou

236

 

ostatní vysoké školy

122


 

5. Počet-rodin důstojníků z povolání s

1

2

3

4

5

6 a více

nezaopatřenými dětmi

2427

1519

274

54

11

1


 

II. Počet rotmistrů z povolání k 1. květnu 1930.

1. Podle hodnosti:

praporčíci

847

štábní rotmistři

3.219

rotmistři

4.044

úhrnem

8.110


 

2. Podle věku:

narození

před

rokem a v roce 1875

17

narození

roku

1876

13

"

"

1877

22

"

"

1878

28

"

"

1879

38

"

"

1880

40

"

"

1881

57

"

"

1882

71

"

"

1883

103

"

"

1884

130

"

"

1885

156

"

"

1886

194

"

"

1887

234

narození

roku

1888

342

"

"

1889

46

"

"

1890

50

"

"

1891

433

"

"

1892

359

"

"

1893

389

"

"

1894

463

"

"

1895

51

"

"

1896

733

"

"

1897

762

"

"

1898

76

"

"

1899

181

"

"

1900 a později

1.099


 

3. Počet rodin rotmistrů z povolání s

1

2

3

4

5

6 a více

nezaopatřenými dětmi

2595

2000

407

93

18

11


 

6. Ministerstvo vnitra.

Kapitola 6. Ministerstvo vnitra.

Resortu ministerstva vnitra je přikázána veškerá správa vnitřní, pokud nenáleží jiným úřadům. Hlavní větev této resortní činnosti tvoří vnitřní správa v užším slova smyslu a služba bezpečnostní. Rozsah vnitřní správy v užším slova smyslu lze posouditi ze skutečnosti, že politické úřady obstarávají agendu téměř všech ministerstev. Bezpečnostní služba přísluší jednak politickým úřadům, jednak úřadům policejním a četnictvu.

Činnost resortu ministerstva vnitra se dotýká nejživotnějších zájmů obyvatelstva a již tím je dána nutná intensita které vyžaduje obstarávání agendy přikázané resortním úřadům.

Činnost resortu projevuje se jednak konkrétními správními akty, jednak činností normativní která zahrnuje přípravu osnovy zákonů, spadajících do oboru ministerstva vnitra, i vládních nařízení tyto zákony provádějících, vedle spolupráce při obdobné činnosti jiných ministerstev.

V roce 1930 vypracována byla v ministerstvu vnitra osnova k zákonu ze dne 29. dubna 1930 č. 60 Sb. z. a n., jímž se provádí úmluva ze dne 16. července 1928 mezi Československem a Spojenými Státy Severoamerickými o naturalisaci. Dále byla vypracována osnova k vládnímu návrhu zákona, kterým se znovu prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady (tisk sen. č. 32/III.). Konečně byla ministerstvem vnitra spolu s ministerstvem veřejných prací vypracována osnova k vládnímu návrhu zákona o úpravě právních a hospodářských poměrů v pohraničních územích (tisk.;posl, sněm. č. 292/III.). Dále připravilo ministerstvo vnitra osnovu zákona, jímž se mění zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 65 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech republiky Československé, jakož i osnovu zákona o podpoře nemajetných a repatriaci ve stycích mezinárodních. Připravuje se osnova zákona o státním občanství a o kinematografech. Spolu s ministerstvem veřejných prací podrobilo v roce 1930 ministerstvo vnitra nové redakci chystanou osnovu zákona o jízdě motorovými vozidly. Dále bralo ministerstvo vnitra intensivní účast na přípravě nového tiskového zákona o změnách hranic obcí; rovněž byla vypracována osnova zákona o změnách v území hranic obcí, kterou sjednoceny a upraveny mají býti předpisy o slučování a rozlučování obcí a změnách hranic obci; rovněž byla vypracována osnova zákona o nejvyšším správním soudě a osnova zákona o řešení sporů o příslušnost. Jakmile dojdou vyžádané posudky o osnovách těch, bude provedeno o nich závěrečné meziministerské řízení k projednání došlých připomínek. Bylo spolupracováno s ministerstvem financí na osnově zákona, kterou mají býti novelisována ustanovení zákona č. 77/1927 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy. Na programu připravených legislativních prací ministerstva vnitra pro nejbližší dobu jsou stanoveny osnovy zákonů o zbraních o výbušných látkách a o příspěvcích pojišťoven pro účely hasičské. Jde tu vesměs o záležitosti vyžadující nové a jednotné úpravy. Zákon o organisaci politické správy vyhradil zvláštní zákonné úpravě otázku poměrů zemských peněžních ústavů: Příslušná osnova zákona se již chystá. Rovněž bude třeba co nejdříve připraviti zákon jímž bylo by upraveno nošení odznaků a stejnokrojů a vymezen vliv státní správy v této věci. Předmětem studia v ministerstvu vnitra je též otázka zřízení okresních záložen hospodářských (existujících dosud jen v Čechách) i v zemi Moravskoslezské, resp. otázka přeměny kontribučenských záložen a fondů v zemi Moravskoslezské na okresní záložny hospodářské. Rovněž studuje se otázka zákonné úpravy těch oborů soukromého vyučování, jež nespadají do působnosti orgánů školské správy. Spolu s ministerstvem národní obrany pracuje se na osnově zákona o válečných hrobech. Řada jiných otázek z oboru ministerstva vnitra jest předmětem obsáhlých přípravných prací legislativních. Dlužno se na příklad zmíniti o potřebě nového zákona spolkového, nového zákona shromažďovacího, zákona divadelního, jednotného zákona proti týrání zvířat, všeobecného zákona o vyvlastnění, zákona o veřejných produkcích, jichž právní úprava byla vydána v počátku minulého století atd. Ani ústavní listina není ještě ve všech směrech provedena. Budiž na příklad uveden zákon o hlasování lidu, na nějž odkazuje § 46. ústavní listiny. Všechny tyto práce jsou ovšem stále zatlačovány do pozadí jinými, naléhavějšími úkony, a bude lze je jen po etapách realisovati. V roce 1931 zamýšlí se provésti veškeré přípravy k vydání nového zákona o zřízení obecním a k potřebné unifikaci některých ustanovení řádů volebních.

Ministerstvo vnitra je úřadem v prvé řadě kompetentním pro řešení otázek státně zaměstnaneckých. V tomto oboru se pokračuje především v pracech souvisejících s provedením platového zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. a připravují se zejména osnovy prováděcích vládních nařízení o zvláštních podmínkách pro ustanovení ve státní službě, o započtení předchozích služeb pro zvýšení služného (§ 142 odst. 2. platového zákona), o novém služebním stejnokroji politických a policejních úředníků aj. Jakožto úřadu v záležitostech státně-zaměstnaneckých v prvé řadě kompetentnímu připadají ministerstvu vnitra důležité úkoly také při výkladu správních norem sem spadajících a při aplikaci těchto norem na konkrétní personální záležitosti; při tam není ministerstvo vnitra omezeno jen na obor svého vlastního resortu, nýbrž přísluší mu ve smyslu platných předpisů široký obor působnosti také při projednávání jednotlivých osobních záležitostí zaměstnanců jiných oborů státní správy. Stejně jako v minulém roce jest ministerstvo vnitra i nadále zaměstnáno též úpravou platů zaměstnanců veřejnoprávních korporací a ústavů podle § 212 platového zákona. Zákonem o organisaci politické správy vytvořené personální poměry u zemských a okresních úřadů postavily ministerstvo vnitra opět před nové úkoly; zejména jsou v plném proudu práce připravující definitivní sloučení dřívějších autonomních personálních stavů s ostatním zaměstnanectvem politické správy jedná se o nových služebních řádech pro zaměstnance zemských a okresních ústavů a podniků, o nové systemisaci služebních míst, upravuje se podrobně přestup jednotlivých zaměstnanců bývalých autonomních korporací do státní služby podle § 10 organisačního zákona aj.

Pokračuje se v provádění zákona o organisaci politické správy a předpisů s tímto zákonem souvisejících, jakož i v projednání zákona o trestním správním právu a řízení. Intensivně se sleduje a upravuje akce k racionalisaci správy.

úsilná péče musí býti stále věnována nedostatečnému, nedůstojnému a služební zájmy poškozujícímu umístění okresních úřadů. Pokračuje se proto v akci stavební, započaté na podkladě zákona o organisaci politické správy.

Podle zákonů č. 139/1919 Sb. z. a n. a č. 500/1921 Sb. z. a n. vydává ministerstvo vnitra Sbírku zákonů a nařízení. Vedle toho se samostatně vydává "Věstník ministerstva vnitra" a "Věstník četnictva".

K sčítání lidu jež má se konati počátkem prosince 1930, byly vykonány všechny přípravy, čítajíc v to i vydání prováděcího nařízení k zákonu o sčítání lidu.

Ministerstvo vnitra vykonává dozor nad finančním hospodářstvím svazků územní samosprávy zejména zemí a obcí a jejich ústavů a podniků podle zákonů č. 329/1921, 77/1927 a 125/1927 Sb. z. a n., a přísluší mu v mezích těchto zákonů jednak přímé rozhodování o některých hospodářských a majetkových věcech zejména zemských, jednak podává vládě návrhy v těch věcech, jež jsou jí v zemské a obecní samosprávě vyhrazeny k rozhodnutí. Ministerstvu vnitra přísluší dále projednávání administrativních záležitostí zemských peněžních úvěrních ústavů v zemi české a Moravskoslezské v rozsahu stanovami určeném a také dozorčí práva nad jejich filiálkami pro zemi Slovenskou a Podkarpatoruskou v mezích zákona č. 238/1922 Sb. z. a n. a jednacího řádu pro filiálky ty vydaného.

U nadací vlastnících půdu zemědělskou a lesní, byla v zásadě provedena ve smyslu příslušných zákonných ustanovení pozemková reforma na pozemkovém majetku podle programu stanoveného státním pozemkovým úřadem. Pokračováno v přeměně jednotlivých nadací vzhledem k ustanovení zákona č. 61/1918 Sb. z. a n. o zrušení šlechtictví. Dohoda mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o provedení čl. 266, posl. odst., a 273 mírové smlouvy St. Germainské o nadacích majetku kolektivit a veřejných osob právnických, sjednaná v Praze dne 7. prosince 1925, ocitla se v posledním stadiu svého provedení. Připravována též materie podle čl. 249 a 256 mírové smlouvy Trianonské pro jednání konference v Haagu a Paříži o východních reparacích; dohody v tomto směru sjednané budou interně provedeny. Jednání s Rumunskem o rozdělení majetku obcí a žup, jichž území byla přeťata československo-rumunskou státní hranicí, jest ve stadiu přípravném. Práce spojené s rozlukou správních pomůcek s Rakouskem jsou po výtce skončeny. Dohoda s Maďarskem o vydání správních spisů, publikovaná ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 160/1927 Sb. z. a n., jest prováděna; rovněž tak obdobná dohoda o tomto předmětě sjednaná s Rumunskem a Polskem. V roce 1931 bude pokračováno v jednání o rozdělení majetku obcí a žup jichž území byla přeťata československo-rumunskou státní hranicí a budou prováděny práce spojené s rozlukou správních pomůcek s Rumunskem, Polskem a Maďarskem.

Pokud jde o státní občanství, provádějí se v roce 1930 nadále ustanovení mírových smluv a ostatních souvislých mezinárodních smluv ve spojení s ústavním zákonem o státním občanství z roku 1920. Jako samostatná mezistátní úmluva počíná se prováděti v tomto roce také naturalisační úmluva se Spojenými Státy Severoamerickými, jež v dubnu 1930 byla zákonem vtělena do vnitrostátního právního řádu. Ještě stále likvidují se četné případy státního občanství z doby přechodné, jednak z povinnosti úřední, jednak k návrhu stran buď-meritorním výrokem neb i korespondencí ve styku mezistátním. K tomu druží se působnost naturalisační jež je obzvláště čilá, pokud jde o provádění ústavního zákona o udílení státního občanství státním občanům býv. Uherska. Obsáhlé činnosti vyžaduje provádění norem o domovském právu, a to jednak norem obou ústavních zákonů, jednak norem na území již dříve a i nyní platných. Takto naznačená činnost bude v podstatě také programem působnosti ministerstva vnitra pro rok 1931. Dlužno vzpomenouti dál právní konference pro kodifikaci mezinárodního práva, která se konala v březnu a v dubnu 1930 v Haagu a které se zúčastnil též zástupce ministerstva vnitra; konference dospěla právě jen ku podpisu mezinárodní úmluvy o státním občanství, mající za účel čeliti pluralitě státního občanství a apolitidě. Cenné výsledky této konference budou zhodnoceny při budoucí unifikaci zákonodárství o státním občanství.

Působnost ve věcech vyživovacích příspěvků které se podle platného zákona vyplácejí oprávněným příslušníkům vojínů presenčně stou cích, po případě povolaných k vojenskému výcviku nebo cvičení, omezovala se na vyřizování běžné agendy. Totéž platí o činnosti, týkající se příspěvku k úhradě škod způsobených výtržnostmi (zák. č. 187/1920 Sb. z. a n.). V roce 1930 zbývá ještě dokončiti likvidaci škod, způsobených čsl. státním příslušníkům za sporu o Těšínsko, Spiš a Oravu a zlikvidovati škody, způsobené rumunskou okupací na Podkarpatské Rusi. Činnost v roce 1931 omezí se rovněž na vyřizování běžné agendy vyživovacích příspěvků a poskytování příspěvků k úhradě škod, způsobených výtržnostmi. V likvidaci poválečných škod bude podle úvěrových možností pokračováno.

V agendě akciových společností bylo od 1. ledna do konce května 1930 povoleno zřízení 17 akciových společností, z nichž 12 je úplně nových, 5 podniků pak přijalo právní formu akciovou (dříve existovaly v jiné formě, buď jako společnosti s r. o. aneb veřejné obchodní společnosti atd.). Akciový kapitál těchto 17 nových společností obnáší dohromady 60,300.000 Kč. Zvýšen byl v uvedené době akciový kapitál (včetně zvýšení na podkladě stabilisačních bilancí) u 40 společností o obnos 265,223.000 Kč a snížen u tří společností o obnos 37,650.000 Kč. Dále schváleny dosud změny stanov u 50 akciových společností. Mimo to bylo spolupůsobeno při jednáních o obchodních smlouvách, při provádění zákona nostrifikačního o zápisech společností s ručením omezeným.

V oboru státního dozoru nad soukromými pojišťovnami bylo v roce 1930 a je i pro rok 1931 úkolem ministerstva vnitra intensivní provádění dozoru k činnosti soukromých pojišťoven, činných na území čsl. státu, a spolupráce na konsolidaci poměrů na čsl. trhu pojišťovacím.

Státní dozor nad spořitelnami vykonávalo ministerstva vnitra nad 371 ústavem. Mimo běžné agendy spořitelní, spočívající mimo jiné ve zkoušení účetních zpráv, revisních nálezů, schvalování stanov a pod.; zabývalo se ministerstvo vnitra projednáváním celé řady žádostí za zřízení nových spořitelen a jejich pobočných ústavů a propagací spořitelnictví, zejména v zemích Slovenské a Podkarpatoruské. V této činnosti bude pokračováno v roce 1931. Snaha ministerstva vnitra ponese se k tomu, aby dle daných poměrů byla upevněná vnitřní síla spořitelen především fusemi menších spořitelen, (pokud se prokázaly nesoběstačnými), s ústavy většími; dále bude pokračováno v odstraňování důsledků držby válečných půjček. Lze očekávati, že bude dokončena likvidace šluknovské spořitelny a rozluka spořitelny v Polském Těšíně.

V oboru cizineckého ruchu pracuje ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem za hraničních věcí k uvolnění pasových předpisů, jsouc vedeno snahou přiblížiti se pokud možno poměrům mírovým. Tak došlo v roce 1930 dosud ke zrušení visové povinnosti s Lotyšskem, Švédskem a Velkou Britanií; je naděje, že dojde ještě během druhé polovic roku 1930 a během roku 1931 ke zrušení visové povinnosti s dalšími státy.

Bezpečnostní službě a jejímu vybudování se věnuje stále zvláštní pozornost. V tomto ohledu pečuje se o doplnění vybavení policejních úřadů potřebným zařízením a o opatření veškerých potřeb služebních, jmenovitě za účelem zmodernisování policejní služby. Připravuje se vybudování policejní radiové sítě a pracuje se na reorganisaci telefonní a telegrafní sítě i doplnění telefonického zařízení policejních úřadů. V zavádění světelných signálů k řízení dopravy, které se v cizině na ulicích velkých měst velmi dobře osvědčují, se pokračuje, a budou takové lampy zařízeny a místním poměrům přizpůsobeny na všech důležitějších křižovatkách Prahy a event. i jiných měst, čímž se zvýší bezpečnost chodců a vozidel a nemálo přispěje k důstojné úpravě velkoměstského ruchu. Náležitému vybavení nově zřízené "Všeobecné kriminální ústředny" věnuje se rovněž veškerá pozornost, aby zařízena byla náležitá evidence zvlášť nebezpečných, zejména mezinárodních zločinců a jejich stíhání takto urychleno a usnadněno. Stejně pečuje se o zlepšení ubytovacích poměrů policejních zaměstnanců, o jich řádný výcvik a o povznesení jich všeobecného vzdělání a zdokonalení jich vyškolení. V rámci finančních prostředků budou zřízeny nové státní úřady policejní, kde bude toho v zájmu zajištění veřejné bezpečnosti a klidu nejvíce třeba.

O četnictvu možno říci, že tento sbor zabírá vždy větší podíl činnosti na veřejné bezpečnosti v našem státě. Nutno proto věnovati všemožnou péči jeho vybudování. Pokračuje se ve vnitřní organisaci četnictva, zejména v úpravě obvodů četnických oddělení a připravuje se užší součinnost všech složek výkonného četnictva a větší využití četnických důstojníků správních pro úkoly výkonné služby. Rovněž v oboru služby hospodářsko-správní upravuje se služba účetní se zřetelem k reorganisaci četnických účtáren a pracuje se zároveň na novém "Organisačním a služebním předpise pro četnickou službu hospodářsko-správní". Zdokonaluje se pátrací služba četnictva zřizováním nových četnických pátracích stanic a postupným jejich dalším vybudováním jak po stránce osobní tak i technické. Pokračuje se v odborném výcviku personálu těchto stanic. Připravuje se instrukce pro službu pátrací četnických stanic (bude vydána ještě v roce 1930) a použití radiotelefonie v bezpečnostní službě četnictva. Pokračuje se v chovu a výcviku služebních psů a zdokonaluje se jejich použití v bezpečnostní službě četnictva. Úspěšnému a rychlému výkonu bezpečnostní a pátrací služby se dále napomáhá stálým postupným vybudováním telefonů na četnických stanicích, opatřováním kol a motorových kol, zavedením zvláštní zimní a horolezecké výstroje pro četnické stanice v horách a téměř každoročním pořádáním kursů lyžařských a horolezeckých. K zdolání značné písemné agendy přidělují se četnickým stanicím již po několik let psací stroje; jejich nákup děje se postupně v rámci rozpočtových úvěrů. Některé citelné nedostatky v ubytování četnictva, zvláště v zemích Slovenské a Podkarpatoruské nepodařilo se z důvodů finančních dosud cele odstraniti; náprava se však zjednává postupně nájmem nových vhodných místností případně koupí vhodných objektů nebo i stavbou vlastních kasáren. Některé četnické útvary získaly účelného ubytování též v novostavbách okresních úřadů, což je v zájmu služby velice vítáno. V roce 1931 hodlá četnická správa pokračovati ve svém programu aby vybavovala četnictvo účelně k boji se stále vzrůstající zločinností.

Mezi pomůckami, které umožňují rozsáhlou vnitřní činnost ministerstva vnitra, dlužno uvésti knihovnu a archiv. Ústřední knihovna ministerstva vnitra dodává úřednictvu tohoto resortu odbornou literaturu, potřebnou k vyřizování resortní agendy administrativní a legislativní. Mimo to sleduje odborné publikace tuzemské i cizozemské, zvláště pak cizozemské publikace z oboru práva ústavního a správního a příslušné zákonodárství (předlohy nových zákonů), na které upozorňuje interesované odbory a referenty. Na základě § 18. tiskového zákona docházejí do knihovny jako povinné výtisky všechny publikace z Čech a ze země Moravskoslezské, tudíž i celý periodický tisk, který slouží ke stálé potřebě ministerstva vnitra. V oboru činnosti archivu ministerstva vnitra byla v roce 1930 hlavně podávána odborná dobrá zdání o rozličných záležitostech správních, pokud svým původem sahaly jakýmkoli způsobem do minulosti, bez ohledu na to, zda se k ním zachovaly v archivu ministerstva vnitra písemné doklady, či nic, jakož i odpovědi na četné vědecké dotazy a vyhledáván u velkém množství archivní materiál pro početné domácí i zahraniční badatele. Archivní materiál byl značně rozmnožen především převzetím 824 balíků spisů, pocházejících ze spisové rozluky vídeňské, od ministerstva spravedlnosti, jakož i převzetím spisů od ministerstva vnitra a spravedlnosti, které byly při skartaci spisů obou zmíněných úřadů z registratur vyloučeny. Velmi cenného obohacení se dostalo archivu ministerstva vnitra převzetím archivního fondu "Böhmen, Mähren, Schlesien" z domácího, dvorního a státního archivu ve Vídni. Mimo to byl archivní materiál rozmnožen též prováděním předepsaných revisí skartovaných spisů u úřadů politických, soudních a finančních všech instancí v Čechách a z části i na Moravě, při nichž spisy cenné historicky byly přebírány archivem ministerstva vnitra k dalšímu uložení. Značnou část archivní agendy tvořila správa starých desek zemských, jichž se neustále užívá velkou měrou jak pro potřeby právní tak i historicko-vědecké. Pokud stačily omezené peněžité prostředky, byla s potřebnou pečlivostí doplňována příruční archivní knihovna která jest důležitou pomůckou k vyřizování úředních a vědeckých prací, jež jsou v archivu ministerstva vnitra ukládány. Ve vlastní publikační činnosti byl dotištěn III. svazek Sborníku archivu ministerstva vnitra. Ve své pravidelné činnosti bude archiv ministerstva vnitra pokračovati jak ve zbývající části roku 1930, tak i roku 1931; z prací mimořádných bude se v roce 1931 zejména pokračovati v uspořádání krajských registratur, v němž roku 1930 pro nával jiných prací nebylo možno pokračovati. Mimo to bude dán do tisku IV. svazek Sborníku archivu ministerstva vnitra, jehož obsah jest již připravován.

Z tohoto výpočtu činnosti ministerstva vnitra jest zřejmo, že resortní úřady vykonávají velmi širokou působnost administrativní, která, uvádí do stálého a bezprostředního styku s interesovaným obyvatelstvem. Státní rozpočet, pokud se týká ministerstva vnitra, musí proto co nejbedlivěji dbáti přizpůsobení aktuelním potřebám obyvatelstva, neboť jen toto přizpůsobení přítomným poměrům může zaručiti účelnost administrativní práce.

K vlastním rozpočtovým číslicím se uvádí toto:

V rozpočtu na rok 1931 preliminují se výdaje ministerstva vnitra (kap. 6) částkou

699,091.400 Kč.

   

V rozpočtu na rok 1930 byly preliminovány výdaje ministerstva vnitra (kap. 6) částkou

691,313.060 Kč,

preliminuje se tedy pro rok 1931 více o

7,778.340 Kč.


 

Zvýšení toto vzniklo tím, že bylo nutno do návrhu rozpočtu na rok 1931 zařaditi některé nové, po případě zvýšené potřeby:

V tom směru se zejména uvádí nově zařazený úvěr v částce 1,2 mil. Kč na příspěvky na opatření uniforem pro politické a policejní úředníky; zvýšená potřeba o 0,3 mil. Kč na papír a tisk Sbírky zákonů a nařízení; zvýšená potřeba o 3,5 mil. Kč na příspěvky obcím k úhradě nákladu na umístění okresních úřadů; zvýšení nákladu ca o 0,7 mil. Kč na smluvní síly u politické správy v zemích, jež bylo nutno pro nedostatek personálu dočasně přibrati a na různé věcné výdaje této správy; preliminování vyššího nákladu o 1,6 mil. Kč vznikajícího na cestovném a stravném z komisionelních jednání, prováděných státními zaměstnanci v oboru hospodářství zemí a okresů; zvýšení potřeby o 1,5 mil. Kč v oboru služby četnické na opatření toreb; doplnění výstroje a výzbroje ložního zařízení a telefonní sítě; konečně pak zvýšená potřeba na sčítání lidu o 1,2 mil. Kč.

Ze snížení úvěrů, jež bylo provedeno u řady položek, budiž se zde hlavně zmíněno, že k získání částečné úhrady na náklad, jenž vznikne uzákoněním vánočního příspěvku státně zaměstnaneckého, byl snížen úvěr položek určených na "odměny a výpomoci" o částku ca 0,3 mil. Kč; mimo to doznal podstatnějšího snížení o 2 1 mil. Kč úvěr položky "Péče o občanské poškozence".

Příjmy na rok 1931 preliminují se částkou

19,347.000 Kč,

tedy proti částce na rok 1930 preliminované

19,436.000 Kč,

méně o

89.000 Kč.


 

Snížení odůvodňuje se hlavně zmenšeným prodejem jednotlivých čísel Sb. z. a n., menším výnosem insertní části Věstníku ministerstva vnitra, nižším příjmem z poplatků za vidování pasů a z podnájemného.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP