Úterý 5. března 1935

Začátek schůze ve 3 hod. 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda dr Staněk.

Místopředsedové: Roudnický, Stivín, Špatný, Taub, Zierhut.

Zapisovatelé: Dubický, Petrovič.

237 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: předseda vlády Malypetr; ministři dr Dérer, inž. Dostálek, dr Meissner.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupci Nebuška, dr Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 360. schůzi poslanecké sněmovny, prvou schůzi dvanáctého zasedání třetího volebního období.

Sněmovna jest způsobilá jednati.

Sděluji, že podle přípisů předsedy vlády ze dne 16. února 1935, č. j. 1123 a 1124/1096/S/35, president republiky rozhodnutím ze dne 16. února 1935 prohlásil zasedání obou sněmoven Národního shromáždění dnem 19. února 1935 za ukončené a rozhodnutím z téhož dne svolal obě sněmovny Národního shromáždění k řádnému (jarnímu) zasedání do Prahy na den 5. března 1935.

Posl. Koudelka oznámil přípisem ze dne 18. ledna 1935 a posl. Slavíček přípisem ze dne 27. února 1935, že vzdali se poslaneckých mandátů.

Ministerstvo vnitra sdělilo:

přípisem ze dne 6. února 1935, č. 8.574/1935-7, že na místo uprázdněné resignací posl. Koudelky povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny náhradníka Jaroslava Boušku, starostu města Kutné Hory, a že mu vydalo ověřující list poslanecký;

přípisem ze dne 28. února 1935, č. 14.044/1935-7, že na místo uprázdněné resignací posl. Slavíčka povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny náhradníka Jaroslava Motyčku, redaktora v Praze XIV-Nuslích, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Oba jmenovaní poslanci dostavili se do dnešní schůze.

Poněvadž před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsali slibovací formuli, přistoupím ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibu, pp. posl. Bouška a Motyčka ke mně přistoupí a vykonají slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám o přečtení slibovací formule, a pp. posl. Boušku a Motyčku žádám, aby přistoupili ke mně vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

"Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Posl. Motyčka (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Posl. Bouška (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

*

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 2 jedn. řádu udělil předseda: na dnešní den posl. Mrskošové; na dnešní a zítřejší den posl. Vetterové-Bečvářové, Prokešovi.

Omluvili se

nemocí posl. Teplanský, dr Keibl, Košek.

Lékařská vysvědčení předložili posl. Hudec, Vávra, dr Nosek, dr Polyák.

Za platné podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečné omluvy posl. Hrubého na dny 18. až 20. prosince 1934 a posl. Pika na den 19. prosince 1934.

Změny ve výborech:

Klub poslanců čsl. soc.-demokratické strany dělnické vyslal do výboru branného posl. Pika za posl. Brodeckého; do výboru imunitního posl. Dlouhého za posl. Koudelku; do výboru zdravotnického posl. Jaroše za posl. dr Buzka.

Klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" vyslal do výboru zdravotnického posl. Blatnou za posl. Müllera.

Klub poslancov slovenskej ľudovej strany vyslal do výboru rozpočtového posl. dr Pružinského za posl. Suroviaka.

Klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte und der Deutschen Arbeits- und Wirtschaftsgemeinnschaft" vyslal do výboru živn.-obchodního posl. Gläsela za posl. Windirsche.

Od vlády došlo:

Předseda vlády sdělil, že vláda předložila senátu NSRČ k projednání a schválení Národním shromážděním návrhy:

zákona o zcizení některých státních nemovitostí v Táboře (přípis č. j. 1259/35 m. r. ze dne 25. ledna 1935),

zákona o příslušnosti a organisaci vrchních soudů jako soudů státních a o řízení před nimi (přípis č. j. 3.754/35 m. r. ze dne 23. února 1935),

zákona o vyvlastnění k účelům obrany státu (přípis č. j. 1413/1773/20/S/35 m. r. ze dne 1. března 1935),

zákona, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. prosince 1930 o rozdělení majetků správních obvodů (žup, měst, obcí a okresů) rozdělených státní hranicí (přípis č. j. 4288/35 m. r. ze dne 2. března 1935),

zákona, jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost III. části úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. prosince 1930 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel) (přípis č. j. 4290/35 m. r. ze dne 2. března 1935).

Ze senátu došlo:

Předseda senátu NSRČ sdělil:

přípisem ze dne 19. prosince 1934 k tisku 1389-III sen. 1934, že senát projednal a přijal ve 286. schůzi dne 19. prosince 1934 osnovu zákona o jízdě motorovými vozidly;

přípisy ze dne 20. prosince 1934:

že senát usnesl se ve 287. schůzi dne 20. prosince 1934 projeviti souhlas podle čl. XII finančního zákona ze dne 21. prosince 1933, č. 236 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na r. 1934, s výdaji do výše 80 milionů Kč v kap. 17 (Ministerstvo soc. péče) stát. rozpočtu na rok 1934, které nelze hraditi přesunem podle čl. XI cit. zákona (k tisku 1416-III sen. 1934),

že senát projednal a přijal ve 287. schůzi dne 20. prosince 1934 ve znění usneseném posl. sněmovnou osnovy:

zákona, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z. a n., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (k tisku 1415-III sen. 1934),

zákona o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly (k tisku 1423-III sen. 1934),

zákona o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období (k tisku 1424-III sen. 1934),

že senát usnesl se ve 288. schůzi dne 20. prosince 1934 k návrhu posl. sněmovny, aby o další 3 měsíce prodlouženy byly lhůty dané §em 43 úst. listiny k projednání usnesení senátu o osnovách:

a) zákona, kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (k tisku 2245-I),

b) zákona o veřejné stráži zemědělské (k tisku 699-II),

c) zákona o ochraně polního majetku (k tisku 702-II),

d) zákona o otvírací a zavírací hodině obchodních místností v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (k tisku 1079-III),

e) zákona o hasičském příspěvku při požárním pojištění (k tisku 1357-III).

Přikázána došlá vládní nařízení.

Výborům zemědělskému a živn.-obchodnímu vládní nařízení:

ze dne 14. prosince 1934, č. 253 Sb. z. a n., kterým se mění vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých (přípis min. rady, č. j. 22.935/34 z 31. prosince 1934),

ze dne 22. prosince 1934, č. 280 Sb. z. a n., o způsobu propočítávání cen obilí po dobu účinnosti vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy (přípis min. rady, č. j. 420/35 z 9. ledna 1935).

Výboru ústavně-právnímu vládní nařízení:

ze dne 14. prosince 1934, č. 254 Sb. z. a n., kterým se v zemi Slovenské provádějí změny obvodů některých okresních úřadů, berních správ, berních úřadů, katastrálních měřických úřadů a okresních soudů (přípis min. rady, č. j. 22.936/34 z 31. prosince 1934),

ze dne 25. ledna 1935, č. 22 Sb. z. a n., kterým se ruší Pozemkový úřad (Státní pozemkový úřad) a jeho působnost se přikazuje ministerstvu zemědělství (přípis min. rady, č. j. 3698/35 z 21. února 1935).

Výborům živn.-obchodnímu, zemědělskému a rozpočtovému vládní nařízení ze dne 14. prosince 1934, č. 252 Sb. z. a n., jímž se mění vládní nařízení ze dne 4. července 1934, č. 179 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Exportní ústav (přípis min. rady, č. j. 22.937/34 z 31. prosince 1934).

Výboru rozpočtovému vládní nařízení ze dne 22. prosince 1934, č. 274 Sb. z. a n., jímž se opět mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních (přípis min. rady č. j. 165/35 ze dne 4. ledna 1935).

Výborům soc.-politickému, ústavně-právnímu a zemědělskému vládní nařízení ze dne 22. prosince 1934, č. 258 Sb. z. a n., o dalších dočasných opatřeních při vymáhání pohledávek proti zemědělcům a nezaměstnaným v okresích zvlášť těžce postižených neúrodou, ve znění vládních nařízení ze dne 27. září 1934, č. 207 Sb. z. a n., a ze dne 6. října 1934, č. 211 Sb. z. a n. (přípis min. rady č. j. 314/1935 z 8. ledna 1935).

Výborům zemědělskému a ústavně-právnímu vládní nařízení ze dne 22. prosince 1934:

č. 259 Sb. z. a n., jímž se mění zákon ze dne 24. února 1934, č. 33 Sb. z. a n., o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům (přípis min. rady č. j. 315/1935 z 8. ledna 1935),

č. 260, Sb. z. a n., jímž se mění zákon ze dne 22. února 1934, č. 34 Sb. z. a n., o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným (přípis min. rady č. j. 316/35 z 8. ledna 1935),

č. 272 Sb. z. a n., o slevě pachtovného pro sklizňový rok 1934 v okresích zvlášť těžce postižených neúrodou (přípis min. rady č. j. 343/1935 z 31. ledna 1935).

Výborům rozpočtovému a živn.-obchodnímu vládní nařízení ze dne 22. prosince 1934, č. 261 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují ustanovení zákazu zřizovati nové peněžní ústavy a peněžní podniky, jakož i jejich pobočné (vedlejší) závody (přípis min. rady č. j. 324/1935 z 8. ledna 1935).

Výboru zemědělskému vládní nařízení:

ze dne 22. prosince 1934, č. 273 Sb. z. a n., kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 5. srpna 1933, č. 170 Sb. z. a n., o mimořádné úpravě těžby dřeva a úpravě lesního a dřevařského hospodářství (přípis min. rady č. j. 342/1935 z 8. ledna 1935),

ze dne 1. února 1935, č. 20 Sb. z. a n., kterým se platnost dovozních listů, pokud končí v době od 1. ledna do 30. června 1935, prodlužuje do 30. září 1935 (přípis min. rady č. j. 3135/35 z 15. února 1935),

ze dne 8. února 1935, č. 29 Sb. z. a n., kterým se zavádí další příspěvek do vyrovnávacího fondu mléčného pro zemi Českou (přípis min. rady č. j. 4260/35 ze 4. března 1935).

Výborům soc.-politickému a rozpočtovému vládní nařízení ze dne 22. prosince 1934, č. 275 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních personálních (přípis min. rady č. j. 380/1935 z 9. ledna 1935).

Výboru živn.-obchodnímu vládní nařízení ze dne 8. února 1935, č. 31 Sb. z. a n., kterým se mění zákon ze dne 16. prosince 1927, č. 2 Sb. z. a n., z r. 1928, o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon), a vládní nařízení ze dne 28. prosince 1928, č. 215 Sb. z. a n., kterým se provádí puncovní zákon (p. z.) a stanoví počátek jeho účinnosti (přípis min. rady č. j. 4484/35 ze dne 4. března 1935).

Došlé spisy.

Dotazy:

posl. dr Pružinského ministrovi školstva a nár. osvety v záležitosti užívania divadelného javiska v štát. meštianke v St. Ľubovni (č. D 1429-III);

posl. Richtra, Langra, Netolického ministrům nár. obrany a soc. péče o zachovávání dělnických mezd při objednávkách vojenské konfekce (č. D 1430-III);

posl. Polívku ministrovi školstva a nár. osvety:

vo veci neutešených pomerov školských v Rožňave (č. D 1431-III),

vo veci neutešených pomerov na reál. gymnáziu v Košiciach (č. D 1442-III);

posl. Seidla:

ministru pošt a telegrafů ve věci systematického porušování listovního tajemství ženatých četnických gážistů (č. D 1432-III),

ministru vnitra ve věci znemožnění výkonu honitby četnickým gážistům b. sl. tř. na Podkarpatské Rusi (č. D 1445-III);

posl. inž. Kalliny:

ministru soc. péče o přiznání sirotčího důchodu Hertě Zeidlerové, nemanž. dceři Marie Langhofové z Doubí č. 23 u Karl. Varů (č. D 1440-III),

ministru financí:

o stížnosti Julie Hausnerové, vdovy po staviteli v Aši, proti platebnímu rozkazu chebského okr. fin. ředitelství ze dne 22. září 1933 (podaném dne 13. listopadu 1933),

o stížnosti Arnošta Hausnera, obchodníka, a Berty Marie Seidlové, soukromnice, obou v Aši, a paní Anny Kláry Wintersteinové, manželky profesora v Karl. Varech, proti platebním rozkazům na záruku chebského fin. okr. ředitelství ze dne 22. září 1933 (podaném dne 24. listopadu 1934),

o žádosti Julie Hausnerové, aby jí byly odepsány dědické poplatky předepsané jí platebním rozkazem ze dne 22. září 1933, a

o žádosti Arnošta Hausnera, Berty Marie Seidlové a Anny Kláry Wintersteinové, aby jim byly odepsány dědické poplatky předepsané jim platebním rozkazem ze dne 22. září 1933 (č. D 1444-III);

posl. Sladkého:

ministru vnitra o konečné likvidaci a náhradě škod, vzniklých česko-polským plebiscitním sporem na Těšínsku (č. D 1441-III),

předsedovi vlády a ministru věcí zahraničních o urychleném převedení pensijních let báňských úředníků, poškozených těšínským plebiscitem z Polska do pensijních ústavů v ČSR. (č. D 1449-III);

posl. Richtra ministru železnic ve věci dodávek topiva z rosického revíru pro čsl. dráhy (č. D 1443-III);

posl. Kaňourka a druhů:

ministru zemědělství o rozdělení podpory obcím v okresu kutnohorském, postiženým katastrofálním suchem (č. D 1448-III),

ministru financí, proč dosud není předepsána dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí z prodeje velkostatku Zelená Hora (č. D 1452-III);

posl. dr Goldsteina ministru pro věci zahraniční ve věci p. Bertolda Redische, Praha XII., u Havlíčkových sadů 15 (č. D 1450-III);

posl. Navrátila a druhů ministru financí o nesprávném vedení hlavního tabákového skladu v Prostějově (č. D 1453-III);

posl. dr Törkölyho ministru financií, aby bez odkladu zastavené bolo pokračovanie pre celný prestupok, zahájené neprávom proti Juliusovi Samuovi, bytom v Janošovciach (č. D 1451-III);

posl. dr Bachera ministru vnitra o postupu bezpečnostní policie při zatýkání, které se pak ukazuje neodůvodněným (č. D 1455-III);

posl. dr Holotu ministru zemedelstva o politickej agitácii niektorých orgánov československého obilného monopolu na Slovensku (č. D 1454-III);

posl. Neumeistera:

ministru obchodu ve věci činnosti úvěrní střadatelny "Kolektiva" (č. D 1433-III),

ministru financí ve věci trafiky Marie Rosické v Bubenči (č. D 1434-III),

ministru soc. péče:

ve věci válečné invalidity (Čeněk Rek, Pařidla) (č. D 1435-III),

ve věci důchodů válečných poškozenců (Eduard Krejčí v Sušicích) (č. D 1436-III),

ve věci snižování procent neschopnosti válečným invalidům (č. D 1437-III),

ve věci důchodů invalidních (Frant. Pavliš ve Starém Městě) (č. D 1438-III),

ve věci pojištění u Všeob. pens. ústavu (č. D 1439-III),

ve věci trafiky Marie Schmiedové, Kr. Vinohrady (č. D 1446-III),

ve věci invalidního důchodu (č. D 1447-III).

Odpovědi:

ministra financí na dotazy:

posl. dr Goldsteina č. D 1391-III,

posl. Gläsela č. D 1356-III,

posl. inž. Kalliny č. D 1363-III,

posl. Neumeistera č. D 1327, 1333, 1389, 1345, 1202, 1309, 1313, 1374, 1388-III,

posl. Hokkyho č. D 1392-III;

min. vnitra na dotazy:

posl. Malého č. D 1399-III,

posl. dr Holoty č. D 1400-III,

posl. Neumeistera č. D 1371-III,

posl. Dobránskyho č. D 1394-III;

min. železnic na dotazy:

posl. Jiráčka č. D 1398-III,

posl. Petrovického č. D 1407-III,

posl. Čuříka č. D 1419-III,

posl. Polívky č. D 1403-III;

min. školství a nár. osvěty na dotazy:

posl. Polívky č. D 1410, 1442-III,

posl. dr Daňka a druhů č. D 1417-III,

posl. dr Pružinského č. D 1429-III;

min. soc. péče na dotazy:

posl. Sladkého č. D 1401-III,

posl. Hokkyho č. D 1393-III,

posl. Dubického č. D 1397-III;

min. zemědělství a financí na dotaz posl. Richtra č. D 1409-III;

předsedy vlády na dotazy:

posl. Polívky č. D 1402-III,

posl. Hokkyho č. D 1415-III;

min. vnitra a financí na dotaz posl. Sladkého č. D 1385-III;

min. pro věci zahraniční na dotaz posl. dr Goldsteina č. D 1406-III.

Rozdané tisky.

Dne 23. ledna 1935 poštou rozesláno:

Interpelace tisky 2818 (I až XII), 2822 (I až XV).

Těsnopisecké zprávy o 350. až 359. schůzi posl. sněmovny.

Zápisy o 355. až 359. schůzi posl. sněmovny, proti nimž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Počátkem schůze rozdáno:

Interpelace tisky 2826 (I až XX), 2831 (I až XII).

Odpovědi tisky 2819 (I až XXVII), 2827 (I až XXIII).

Iniciativnímu výboru

přikázány návrhy:

dne 23. ledna 1935 poštou rozeslané návrhy tisky 2820, 2821, 2824, 2825,

počátkem schůze rozdaný návrh tisk 2828.

Výboru imunitnímu

přikázal předseda žádosti:

kraj. soudu trest. v Praze ze dne 14. prosince 1934, č. Nt XVII 35/34, za souhlas s trest. stíháním posl. Al. Beneše pro přečin podle §u 27 zákona proti nekalé soutěži (č. J 661-III),

okr. soudu trest. v Praze ze dne 21. prosince 1934, č. Nt IX 5/34, za souhlas s trest. stíháním posl. Petra pro přestupek podle §u 431 tr. z. (č. J 662-III),

okr. soudu ve Znojmě ze dne 18. prosince 1934, č. Nt 793/34, za souhlas s trest. stíháním posl. dr Mareše pro přestupek pomluvy podle §u 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n. o ochraně cti, resp. pro přestupek urážky podle §u 1 téhož zákona, (č. J 663-III),

kraj. soudu v Chustu ze dne 19. prosince 1934, č. Nt 57/34, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 27. prosince 1934, č. 13.303/34, za souhlas s trest. stíháním posl. Bródy pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (č. J 664-III),

okr. soudu v Chustu ze dne 18. prosince 1934, č. Nt 32/34, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 24. prosince 1934, č. 13.235/34, za souhlas s trest. stíháním posl. Prokopa pro přečin lehkého poškození na těle podle §u 301 tr. z. (č. J 665-III),

kraj. soudu trest. v Praze ze dne 2. ledna 1935, č. Nt XIX 1/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Al. Beneše pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem (č. J 666-III),

okr. soudu trest. v Praze ze dne 4. ledna 1935, č. Nt XI 3/35, za souhlas s trest. stíháním posl. dr Gažíka pro přestupek podle §u 431 tr. z. (č. J 667-III),

kraj. soudu v Bratislavě ze dne 20. prosince. 1934, č. Nt XVIII 304/34, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 2. ledna 1935, č. 13.032/34, za souhlas s trest. stíháním posl. Hrušovského pro přečin pomluvy podle §u 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n. (č. J 668-III),

kraj. soudu v Mor. Ostravě ze dne 7. ledna 1935, č. Nt XIII 1/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Klimenta pro zločin nadržování zločincům podle §u 214 tr. z. (č. J 669-III),

kraj. soudu trest. v Praze ze dne 12. ledna 1935, č. Nt XIX 2/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Al. Beneše pro přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem (č. J 670-III),

kraj. soudu v Komárně ze dne 18. ledna 1935, č. Nt 5/35, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 23. ledna 1935, č. 718/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Steinera pro zločin podle §u 15, č. 3 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. J 671-III),

kraj. soudu v Komárně ze dne 23. ledna 1935, č. Nt 7/35, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 24. ledna 1935, č. 806/35, za souhlas s trest. stíháním posl. dr Jabloniczkého pro přečin podle §u 14, č. 1 zákona na ochranu republiky (č. J 672-III),

kraj. soudu v Komárně ze dne 22. ledna 1935, č. Nt 6/35, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 25. ledna 1935, č. 806/35, za souhlas s trest. stíháním posl. dr Holoty pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 5 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. J 673-III),

kraj. soudu v Levoči ze dne 30. ledna 1935, č. Nt III 1/35, předloženou hlav. státním zastupitelstvím v Košicích ze dne 5. února 1935, č. 1536/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Slušného pro přečin rušení obecného míru podle §u 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. J 674-III),

okr. soudu ve Znojmě ze dne 31. ledna 1935, č. Nt 72/35, za souhlas s trest. stíháním posl. dr Mareše pro přestupek pomluvy podle §u 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n. o ochraně cti (č. J 675-III),

okr. soudu trest. v Praze ze dne 15. února 1935, č. Nt X 3/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Najmana pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. J 676-III),

kraj. soudu v Nitře ze dne 26. ledna 1935, č. Nt VII 3/35, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 20. února 1935, č. 1761/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Siváka pro přečin podle §u 14, č. 3 a podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky (č. J 677-III),

kraj. soudu v Nitře ze dne 26. ledna 1935, č. Nt VII 9/35, předloženou hlav. stát. zastupitelstvím v Bratislavě ze dne 20. února 1935, č. 1762/35, za souhlas s trestním stíháním posl. Siváka pro přečin podle §u 14, č. 3 a podle §u 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky (č. J 678-III),

okr. soudu trest. v Praze ze dne 16. února 1935, č. Nt VI 5/34, za souhlas s trest. stíháním posl. Gottwalda pro přestupek podle §u 461 tr. z. (č. J 679-III),

okr. soudu v Kralupech n. Vlt. ze dne 25. února 1935, č. Nt II 13/35, za souhlas s trest. stíháním posl. Biňovce pro přestupek §u 391 tr. z. (č. J 680-III).

*


Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP