Úterý 18. prosince 1934

Přítomni:

Předseda dr Staněk.

Místopředsedové: Zierhut, Roudnický, Stivín, Špatný, Taub.

Zapisovatelé: Chalupník, Pik.

212 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: předseda vlády Malypetr; ministři Bechyně, dr Beneš, Bradáč, dr Czech, dr Černý, dr Dérer, inž. Dostálek, dr Franke, dr Hodža, dr Meissner, dr Spina, dr Šrámek, dr Trapl.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Mikyška.

Předseda dr Staněk zahájil schůzi ve 3 hod. 26 min. odpol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 2 jedn. řádu udělil předseda: na dnešní den posl. dr Keiblovi, Nejezchlebu-Marchovi, Prokešovi, dr Mičurovi; na dnešní příp. zítřejší den posl. Klimentovi; na tento týden posl. dr Reiszovi.

Omluvili se

nemocí posl. Kaňourek, Eisenhamr, Tomášek, Jaša.

Lékařská vysvědčení předložili posl. Marek, Honzl, dr Lukavský.

Změny ve výborech.

Do výboru iniciativního vyslal klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte und der Deutschen Arbeitsund Wirtschaftsgemeinschaft" dne 13. prosince 1934 posl. Windirsche za posl. Wagnera, dne 14. prosince 1934 posl. Wagnera za posl. Windirsche.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců čsl. nár. demokracie posl. inž. Nováka za posl. inž. dr Touška; klub poslanců komunistické strany Československa posl. Dvořáka za posl. Bílka a posl. Tylla za posl. Jurana.

Do výboru zásobovacího vyslal klub poslanců republ. strany zeměděl. a malorol. lidu posl. Mrskošovou za posl. Honzla.

Od volebního soudu došlo.

Volební soud sdělil přípisem ze dne 7. prosince 1934, čís. 62/34, že podle §u 8, č. 2 a §u 10 zákona o vol. soudu usnesl se ověřiti volbu těchto členů posl. sněmovny NSRČ:

1. Augustina Čížka, voskaře a starosty města Příbramě, nastoupivšího na místo zemřelého posl. Myslivce,

2. Ludvíka Wokurka, ředitele dělnické úrazové pojišťovny v. v. v Brně, nastoupivšího za zemřelého posl. Jelinka,

3. Theodora Eisenhamra, úředníka ředitelství čsl. státních drah v Košicích, nastoupivšího na místo posl. dr Ivanky, který se vzdal mandátu,

4. inž. dr Marie Tumlířové v Předboji u Prahy, nastoupivší za zemřelého posl. Prokůpka,

5. Jana Patzaka, řídícího učitele v Klášteře, nastoupivšího na místo posl. Dietla, který se vzdal mandátu,

6. Josefa Olivy, stavitele v Čáslavě, nastoupivšího na místo posl. Hýbnera, který se vzdal poslaneckého mandátu.

Došlé spisy.

Dotaz posl. dr Daňka a druhů ministru školství a nár. osvěty o vyloučení hry pro dítky k 28. říjnu "O Slověnčinu korunu" od Karly Hořanské ze školních knihoven a o používání tamtéž knížky A. Cahy "Bílá Hora" (č. D 1427-III).

Odpověď ministra školství a nár. osvěty na dotaz posl. Roudnického a druhů č. D 1372-III.

Rozdané tisky.

počátkem schůze:

Zprávy tisky 2800 až 2809, 2811 až 2814.

Odpovědi tisk 2773 (I a II).

Zápisy o 352. a 354. schůzi posl. sněmovny, proti nimž nebylo námitek podle §u 73 jedn. řádu.

Iniciativnímu výboru

přikázán počátkem schůze rozdaný návrh tisk 2810.

Z iniciativního výboru

ve schůzi konané dne 13. prosince 1934 přikázány k řádnému projednání návrhy:

Výborům zemědělskému a rozpočtovému návrhy tisky 2755 a 2774.

Výboru rozpočtovému návrhy tisky 2758 a 2795.

Výboru živn.-obchodnímu návrh tisk 2756.

Výborům techn.-dopravnímu, živn.-obchodnímu, soc.-politickému a rozpočtovému návrh tisk 2775.

Zamítnuty byly návrhy tisky 2751, 2754, 2759, 2761.

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy.

Předsednictvo usneslo se podle §u 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu vyloučiti z těsnopisecké zprávy o 356. schůzi sněmovny dne 13. prosince t. r. projevy ohrožující bezpečnost státu z řeči posl. Klimenta.

*

Předseda (zvoní): Přerušuji schůzi do páté hodiny odpolední.

(Schůze přerušena ve 3 hod. 31 min. odpol. - znovu zahájena v 5 hod. 9 minut odpol.)

Předseda (zvoní): Zahajuji přerušenou schůzi.

Sněmovna jest způsobilá jednati.

Přistoupíme k projednávání pořadu schůze.

Nebude-li námitek, budeme projednávati nejprve odst. 4 pořadu. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

Přistoupíme tedy k projednávání odst. 4 pořadu, jímž jest:

4. Zpráva výborů zahraničního a ústavně-právního vládním návrhu (tisk 1691) ústavního zákona o úpravě státních hranic s Rumunskem (tisk 1731).

Zpravodaji jsou: za výbor zahraniční p. posl. inž. Nečas, za výbor ústavně-právní p. posl. dr Daněk.

Jednání o této osnově započato bylo ve 207. schůzi sněmovny dne 20. října 1932.

Rozprava, která měla býti konána ve 267. schůzi sněmovny dne 28. dubna 1933, pro nepřítomnost přihlášeného řečníka odpadla.

Přistoupíme nyní ke hlasování.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Osnova tohoto zákona má 2 paragrafy, nadpis a úvodní formuli.

Pozměňovacích návrhů není, dám tedy hlasovati o celé osnově zákona najednou podle zprávy výborové. (Námitek nebylo.)

Námitek není.

V tomto případě jde o ústavní zákon, jenž podle §§ 3, 33 a 64 úst. listiny a §u 56, odst. 3 jedn. řádu vyžaduje ke schválení třípětinové většiny všech poslanců.

Pro zjištění této většiny dám sečísti hlasy, a upozorňuji, že tato třípětinová většina znamená nejméně 180 hlasů.

Žádám pp. zapisovatele, aby spolu se členy sněmovní kanceláře provedli sčítání hlasů, a to p. posl. Dubický v 1. a 2. úseku, p. posl. Pik v 3. a 4. úseku, p. posl. inž. dr Toušek v 5. a 6. úseku a na presidiální tribuně, a p. posl. Rýpara žádám, aby spolu s p. tajemníkem sněmovny zjistili a mně oznámili výsledek hlasování.

Budeme hlasovati.

Kdo souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími 2 paragrafy, nadpisem, úvodní formulí, jakož i přílohou ve znění zprávy výborové, nechť pozvedne ruku, a ponechá ji tak dlouho zdviženu, až hlas jeho bude sečten. (Děje se.)

Prosím o sčítání hlasů.

(Po sečtení hlasů:)

Podle oznámeného výsledku hlasování vyslovilo se pro osnovu 199 hlasů z 211 přítomných.

Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu ústavního zákona ve znění zprávy výborové kvalifikovanou třípětinovou většinou.

Osnova zákona byla tímto jakožto ústavní zákon přijata ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této naléhavé osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Přistoupíme tedy ihned ke čtení druhému:

Ad 4. Druhé čtení osnovy ústavního zákona o úpravě státních hranic s Rumunskem (tisk 1731).

Zpravodaji jsou: za výbor zahraniční p. posl. inž. Nečas, za výbor ústavně-právní p. posl. dr Daněk.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. inž. Nečas: Nikoli.

Zpravodaj posl. dr Daněk: Není jich.

Předseda (zvoní): Není změn.

V tomto případě ústavní zákon podle §§ 3, 33 a 64 úst. listiny a podle §u 56, odst. 3 jedn. řádu vyžaduje ke schválení, jak již řečeno, třípětinové většiny všech poslanců.

Pro zjištění této většiny dám sečísti hlasy, a upozorňuji, že tato třípětinová většina znamená nejméně 180 hlasů.

Žádám pp. zapisovatele, aby spolu se členy sněmovní kanceláře provedli sčítání hlasů, a to p. posl. Dubický v 1. a 2. úseku, p. posl. Pik v 3. a 4. úseku, p. posl. inž. dr Toušek v 5. a 6. úseku a na presidiální tribuně, a p. posl. Rýpara žádám, aby spolu s tajemníkem sněmovny zjistili a mně oznámili výsledek hlasování.

Budeme hlasovati.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou ústavního zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku a ponechá ji tak dlouho zdviženu, až hlas jeho bude sečten. (Děje se.)

Prosím o sečtení hlasů.

(Po sečtení hlasů:)

Podle oznámeného výsledku hlasování vyslovilo se pro osnovu ústavního zákona 203 hlasů z 216 přítomných.

Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu ústavního zákona také ve čtení druhém třípětinovou většinou hlasů.

Tím je vyřízen 4. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání odstavce prvého, jímž jest:

1. Zpráva výborů zahraničního, ústavně-právního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2762), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930, a závěrečný zápis k této úmluvě (tisk 2791).

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby jednání o této předloze sloučeno bylo s jednáním o předlohách, které jsou na pořadu jako další odst. 2 a 3, to jest:

2. Zpráva výborů zahraničního, ústavněprávního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2763) zákona, kterým se provádí Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 5. prosince 1930 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými (tisk 2792).

3. Zpráva výborů zahraničního, ústavněprávního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2764), kterým se překládá Národnímu shromáždění Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930 (tisk 2793).

Sloučené projednávání navrhuji proto, že ve všech 3 předlohách jde o úpravu civilněprávních poměrů některých příslušníků týchž států.

Jsou snad nějaké námitky proti návrhu na sloučené projednávání těchto tří odstavců? (Námitky nebyly.)

Není jich.

Projednávání bude tedy podle návrhu sloučeno.

Zpravodaji při všech třech odstavcích jsou: za výbor zahraniční p. poslanec inž. Nečas, za výbor ústavně-právní p. posl. Richter, za výbor rozpočtový p. posl. dr Nosek.

Dávám slovo prvému zpravodaji, za výbor zahraniční, p. posl. inž. Nečasovi k podání zprávy o všech třech odstavcích pořadu.

Zpravodaj posl. inž. Nečas: Slavná sněmovno! Všechny tři projednávané osnovy týkají se úpravy civilně-právních poměrů mezi naší republikou a královstvím Rumunským. První z osnov tisk 2791 týká se úmluvy mezi naší republikou a Rumunskem o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými, kterážto úmluva byla podepsána v Bukurešti dne 5. prosince 1930. Úmluva tato týká se pohledávek ve starých rakousko-uherských korunách, a je to věc, která byla již dlouho očekávána od našich občanů československých i občanů rumunských. Úmluva tato je vybudována na zásadě přímého vyrovnání mezi dlužníkem a věřitelem, jako je tomu u obdobných smluv s Italií, Polskem a s Jugoslavií. V tomto případu nebylo totiž možno použíti druhého způsobu vyrovnání, t. zv. vnitřního clearingu, při němž domácí věřitelé dojdou uspokojení svých pohledávek, neboť to bylo zařízení pro tento případ zdlouhavé a drahé.

Druhá z projednávaných osnov je obsažena v tisku 2792. Výbor zahraniční projednal ve schůzi dne 5. prosince 1934 tuto předlohu, jež je v přímé souvislosti s osnovou tisk 2791, o níž jsem si právě dovolil podati zprávu.

Konečně třetí z osnov, tisk 2793, týká se úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, jež byla podepsána v Bukurešti stejně jako předcházející úmluva dne 5. prosince 1934.

Úmluva je rozdělena na 4 kapitoly, z nichž první se týká hromadně spravovaného jmění sirotčích pokladen. Šlo tu v podstatě o obvody sirotčích pokladen bývalých žup ugočské, marmarošské a satumarské. V hlavě druhé zavazují se obě strany, že si vzájemně do 3 měsíců bez další žádosti vydají individuálně spravované hodnoty patřící buď sirotčím pokladnám nebo poručencům a opatrovancům druhého státu smluvního. (Předsednictví převzal místopředseda Stivín.) V hlavě třetí obsažena jsou ustanovení všeobecná, zejména o tom, že ustanovení úmluvy platí i o poručencích a opatrovancích, kteří se zatím stali zletilými nebo svéprávnými, a o hodnotách, které byly odvlečeny do Maďarska a tam spravovány a pak Maďarskem vydány té či oné ze smluvních stran. Hlava čtvrtá konečně stanoví, že úmluva nabude účinnosti v den výměny ratifikací, která se má státi v Praze.

Ježto všechny tři předlohy jsou v zájmu obou států a nebyly proti nim ze žádné strany podány námitky, navrhuji jménem výboru zahraničního, aby slavná sněmovna přijala všecky tři osnovy ve znění navrženém výborem zahraničním. (Souhlas.)

Místopředseda Stivín (zvoní): Dávám slovo druhému zpravodaji - za výbor ústavně-právní - p. posl. Richtrovi.

Zpravodaj posl. Richter: Slavná sněmovno! Pokud jde o osnovu tisk 2791, připojuji se jménem ústavně-právního výboru ke zprávě a návrhu výboru zahraničního, tlumočenému zde p. posl. inž. Nečasem.

Pokud jde o osnovu tisk 2792, upozorňuji na to, že úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 5. prosince 1934 obsahuje některé právní zásady odchylné od práva platného, ale potřebné k provedení úmluvy.

Jsou to zásady o poměru, v jakém se zmíněné pohledávky a závazky vyrovnávají, zásady o úrocích, o dluzích a pohledávkách osob s dvojím bydlištěm, o přistěhovalcích, o stavení promlčení a jiné.

Tímto zákonem se uvedeným normám smlouvy dostává vnitrostátní závaznosti pro všechny speciální případy v úmluvě obsažené, stručnou recepcí oněch norem.

Jménem ústavně-právního výboru navrhuji, aby slavná sněmovna i tuto osnovu s nadpisem a uvozovací formulí schválila, jak je obsažena ve vládním návrhu.

Stejně se připojuji i jménem ústavně-právního výboru ke zprávě a návrhu výboru zahraničního, pokud se týče osnovy tisk 2793. (Souhlas.)

Místopředseda Stivín (zvoní): Dávám slovo třetímu zpravodaji - za výbor rozpočtový - p. posl. dr Noskovi.

Zpravodaj posl. dr Nosek: Slavná sněmovno! Připojuji se jménem výboru rozpočtového ke zprávám výboru ústavně-právního a zahraničního ohledně všech tří osnov. Doporučuji jménem výboru rozpočtového ústavní schválení těchto osnov s podotknutím, že s hlediska výboru rozpočtového není žádných pochyb o správnosti provedení po stránce formální, ani materiální. (Souhlas.)

Místopředseda Stivín (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, debata odpadá.

Vykonáme nyní oddělené hlasování o každé ze společně projednávaných předloh a budeme hlasovati nejprve o odst. 1 pořadu:

Ad 1. Hlasování o schvalovacím usnesení, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouskouherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930, a závěrečný zápis k této úmluvě (tisk 2791).

Zpravodaji jsou: za výbor zahraniční p. posl. inž. Nečas, za výbor ústavně-právní p. posl. Richter, za výbor rozpočtový p. posl. dr Nosek.

Schvalovací usnesení má jeden odstavec a dám o něm hlasovati ve znění zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celým schvalovacím usnesením podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení ve znění zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o tomto naléhavém usnesení bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Přistoupíme tedy ihned ke čtení druhému:

Ad 1. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s Úmluvou mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými, podepsanou v Bukurešti dne 5. prosince 1930, a se závěrečným zápisem k této úmluvě (tisk 2791).

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. inž. Nečas: Nikoliv.

Zpravodaj posl. Richter: Nejsou žádné.

Zpravodaj posl. dr Nosek: Nemám žádné.

Místopředseda Stivín (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.

Nyní budeme hlasovati o 2. odstavci pořadu, jímž jest:

Ad 2. Hlasování o osnově zákona, kterým se provádí Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 5. prosince 1930 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými (tisk 2792).

Zpravodaji jsou: za výbor zahraniční p. posl. inž. Nečas, za výbor ústavně-právní p. posl. Richter, za výbor rozpočtový p. posl. dr Nosek.

Osnova zákona má 2 paragrafy, nadpis a úvodní formuli.

Pozměňovacích návrhů není a dám tedy o celé osnově hlasovati najednou podle zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími 2 paragrafy, nadpisem a úvodní formulí, podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona podle zprávy výborové, a to ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této naléhavé osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Přistoupíme tedy ihned ke čtení druhému:

Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se provádí Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 5. prosince 1930 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými (tisk 2792).

Zpravodaji jsou: za výbor zahraniční p. posl. inž. Nečas, za výbor ústavně-právní p. posl. Richter, za výbor rozpočtový p. posl. dr Nosek.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. inž. Nečas: Nejsou.

Zpravodaj posl. Richter: Není změn.

Zpravodaj posl. dr Nosek: Nikoliv.

Místopředseda Stivín (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 2. odstavec pořadu.

Nyní budeme hlasovati o 3. odstavci pořadu, jímž jest:

Ad 3. Hlasování o schvalovacím usnesení, kterým se schvaluje Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930 (tisk 2793).

Zpravodaji jsou: za výbor zahraniční p. posl. inž. Nečas, za výbor ústavně-právní p. posl. Richter, za výbor rozpočtový p. posl. dr Nosek.

Schvalovací usnesení má jeden odstavec a dám o něm hlasovati podle zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s celým schvalovacím usnesením podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o tomto naléhavém usnesení bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Přistoupíme tedy ihned ke čtení druhému:

Ad 3. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se souhlasí s Úmluvou mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, podepsanou v Bukurešti dne 5. prosince 1930 (tisk 2793).

Zpravodaji jsou: za výbor zahraniční p. posl. inž. Nečas, za výbor ústavně-právní p. posl. Richter, za výbor rozpočtový p. posl. dr Nosek.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. inž. Nečas: Nejsou.

Zpravodaj posl. Richter: Není změn.

Zpravodaj posl. dr Nosek: Nikoli.

Místopředseda Stivín (zvoní): Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 3. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání 5. odstavce pořadu, jímž jest:


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP