Čtvrtek 8. března 1934

Předseda (zvoní): Přistoupíme ke hlasování.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Osnova zákona má 17 paragrafů, nadpis a úvodní formuli. (Hluk. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Poněvadž byl podán návrh na přechod k pořadu, míním dáti hlasovati v tomto pořadí:

Nejprve budeme hlasovati o návrhu posl. Štětky, Bílka a soudr. na přechod k pořadu. (Výkřiky. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Bude-li tento návrh zamítnut, budeme hlasovati o osnově samé, a to o celé najednou podle zprávy výborové. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí s návrhem posl. Štětky, Bílka a soudr. na přechod k pořadu pres celou osnovu, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítnuto. (Výkřiky. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Kdo nyní souhlasí s celou osnovou zákona, to jest s jejími 17 paragrafy, nadpisem a úvodní formulí, podle zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala celou osnovu podle zprávy výborové ve čtení prvém.

Předsednictvo se usneslo podle §u 54, odst. 1 jedn. řádu, aby o této naléhavé osnově bylo čtení druhé provedeno v téže schůzi.

Přistoupíme tedy ihned ke čtení druhému:

Ad 1. Druhé čtení osnovy zákona o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu (tisk 2509).

Zpravodajem jest p. posl. dr Nosek.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr Nosek: Nejsou.

Předseda (zvoní): Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

K této věci byl podán resoluční návrh posl. dr Bachera a druhů.

Žádám o přečtení tohoto návrhu.

Zástupce sněm. tajemníka dr Záděra (čte):

Resoluční návrh posl. dr Bachera a druhů:

Vládě se ukládá, aby při jmenování členů správního výboru Reeskontního a lombardního ústavu i při jmenování členů dozorčí rady byl vzat zřetel na přiměřené zastoupení německého živlu.

Předseda (zvoní): Žádám pana zpravodaje, aby se o tomto resolučním návrhu vyslovil.

Zpravodaj posl. dr Nosek: K resolučnímu návrhu pp. posl. dr Bachera a druhů dovolil jsem si zaujmouti stanovisko ve svém doslovu a nedoporučiti jeho přijetí.

Předseda: Přistoupíme ke hlasování.

Kdo souhlasí s přečteným resolučním návrhem posl. dr Bachera a druhů, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh tento jest zamítnut.

Tím jest vyřízen 1. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

2. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se schvaluje dodatkové ujednání k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 25. listopadu 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. prosince 1933, č. 221 Sb. z. a n. (tisk 2466).

Zpravodaji jsou: za výbor živn.-obchodní p. posl. inž. dr Toušek, za výbor zahraniční p. posl. Marek.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Marek: Nejsou.

Předseda: Není tomu tak.

Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení ve čtení druhém.

Tím jest vyřízen 2. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

3. Druhé čtení schvalovacího usnesení, kterým se schvaluje dodatkové ujednání k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 21. prosince 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1933, č. 241 Sb. z. a n. (tisk 2494).

Zpravodaji jsou: za výbor zahraniční p. posl. Marek, za výbor živn.-obchodní p. posl. Skopal-Procházka.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Marek: Nejsou.

Zpravodaj posl. Skopal-Procházka: Není jich.

Předseda (zvoní): Kdo ve druhém čtení souhlasí se schvalovacím usnesením tak, jak je sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala toto schvalovací usnesení ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 3. odstavec pořadu.

Přerušuji další projednávání pořadu této schůze.

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 6. března 1934, čís. 16.554-7/1934, že na místo uprázdněné úmrtím posl. B. Procházky povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny náhradníka Josefa Krause, poštovního zřízence a předsedu Ústředí poštovních zřízenců v Praze XII, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Jmenovaný dostavil se do dnešní schůze.

Poněvadž před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsal slibovací formuli, přistoupíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibovací, pan posl. Kraus ke mně přistoupí a vykoná slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám o přečtení slibovací formule, a p. posl. Krause žádám, aby přistoupil ke mně vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

"Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Posl. Kraus (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají.)

Předseda: Posl. Kraus oznámil zároveň s klubem poslanců čsl. strany nár.-socialistické, že stal se členem tohoto klubu.

Sdělení předsednictva.

Rozdané tisky

mezi schůzí:

Zprávy tisky 2510 až 2514.

Odpovědi tisk 2507 (I až VIII).

usneslo, aby příští schůze konala se ve čtvrtek dne 15. března v 11 hod. dopol. s

pořadem:

Nevyřízené odstavce pořadu 321. schůze.

Schůze skončena ve 3 hod. 59 min. odpol.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP