Středa 8. listopadu 1933

Přítomni:

Předseda dr Staněk.

Místopředsedové: Stivín, Roudnický, Špatný, Taub, Zierhut.

Zapisovatelé: Chalupník, Langr.

185 poslanců podle presenční listiny.

Členové vlády: ministři dr Dérer, dr Matoušek.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Mikyška.

Místopředseda Roudnický zahájil schůzi v 11 hod. 32 min. dopol. a konstatoval, že sněmovna je způsobilá jednati.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

podle §u 2, odst. 2 jedn. řádu obdrželi: na dnešní a zítřejší den posl. Slušný, Chobot, Grebáč-Orlov; do konce tohoto týdne posl. Rázus, Onderčo, Krumpe.

Omluvil se

nemocí posl. dr Polyák.

Za platné podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečné dovolené posl. Bečáka, Krumpeho, Onderčo a dodatečnou omluvu pro nemoc posl. dr Polyáka na den 6. t. m.

Změny ve výborech.

Výbor zahraniční zvolil ve schůzi dne 7. listopadu 1933 místopředsedy posl. inž. Žilku a Tauba.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců čsl. strany nár.-soc. posl. dr Stránského za posl. Vaňka, klub poslanců komunistické strany Československa posl. Kopeckého za posl. Jurana, klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte und der Deutschen Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft" posl. dr Rosche za posl. dr Bachera, klub poslancov slovenskej ľudovej strany posl. dr Fritze za posl. Mojto.

Od vlády došlo.

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 6. listopadu 1933, č. j. 16.512/33 m. r., že vláda předložila senátu k projednávání a schválení Národním shromážděním návrh zákona, kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a mění zákon ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n.

Od volebního soudu došlo.

Volební soud sdělil přípisem ze dne 3. listopadu 1933, čís. 148/33, že se usnesl ověřiti volbu poslanců:

Jana Škvora, rolníka v Mysliči, nastoupivšího na místo zemřelého posl. dr Viškovského,

Ondřeje Bródyho, redaktora v Užhorodě, nastoupivšího za zemřelého posl. Kurťaka,

Františka Dlouhého, okr. škol. inspektora v Táboře, nastoupivšího za posl. Staňka, jenž se vzdal mandátu,

Jana Baumgartla v Rotavě, nastoupivšího na místo zemřelého posl. Pohla,

Antonína Köhlera, učitele něm. obecné školy v Radovesicích u Bíliny, nastoupivšího na místo zemřelého posl. Böllmanna,

dr inž. Vladislava Brdlíka, profesora vysoké školy zemědělské v Praze, nastoupivšího na místo zemřelého posl. dr Kalaše,

Fedora Ruppeldta, evang. faráře v Žilině, nastoupivšího na místo zemřelého posl. Jančeka,

Františka Pecháčka, úředníka okr. nemoc. pojišťovny v Bílovci, nastoupivšího na místo posl. Hrušky, jenž byl nálezem volebního soudu ze dne 3. listopadu t. r. zbaven mandátu.

Došlé spisy.

Dotazy:

posl. Nejezchleba-Marchy a druhů vládě o neudržitelných školských poměrech v Brně, hlavně na čs. reál. gymnasiu U solnice (č. D 1176-III),

posl. Sladkého ministru spravedlnosti o národnostních poměrech u okr. soudu ve Fulneku, okr. Nový Jičín na Moravě, a u některých okr. soudů na severní Moravě (č. D 1177-III).

Odpověď min. školství a nár. osvěty na dotaz posl. Štětky o účasti dětí školních na armádním leteckém dnu dne 9. září 1933 v Praze (č. D 1159-III).

Rozdané tisky

počátkem schůze: Zprávy tisky 2371 a 2372.

Iniciativnímu výboru

přikázány počátkem schůze rozdané návrhy tisky 2367 a 2368.

Přikázáno výboru se lhůtami.

Výboru ústavně-právnímu přikázány počátkem schůze rozdané předlohy: vládní návrh tisk 2373 a usnesení senátu tisk 2374.

Místopředseda Roudnický konstatoval, že sněmovna je způsobilá se usnášeti, a k jeho návrhu byly jmenovanému výboru k projednání těchto předloh stanoveny lhůty do čtvrtka 19. t. m. v 11 hod. dopol.

Výborům zahraničnímu a živn. obchodnímu přikázán byl vládní návrh tisk 2370.

Výboru imunitnímu

přikázána žádost kraj. soudu v Užhorodě ze dne 11. října 1933, č. Tk VI 463/30, předložená hlav. stát. zastupitelstvím v Košicích ze dne 4. listopadu 1933, č. 10.005/33, za souhlas k výkonu trestu jednoho měsíce státního vězení na posl. Bródy pro přečin rušení obecního míru podle §u 14, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky (č. J 354-III).

Místopředseda Roudnický (zvoní): Přistoupíme k projednávání pořadu, a to ke společnému jednání o prvých dvou odstavcích, jimiž jsou:

1. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 2270), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení čtvrtá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 8. května 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. května 1933, č. 79 Sb. z. a n. [podle §u 35 jedn. řádu].

2. Zpráva výborů techn.-dopravního, zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2280), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o pěninské cestě a o usnadnění styku v pohraničním území Dunajce, podepsaná ve Gdyni dne 24. září 1931, se Závěrečným protokolem z téhož dne [podle §u 35 jedn. řádu].

Zpravodaji jsou:

při 1. odstavci za výbor živn.-obchodní p. posl. dr Zadina, za výbor zahraniční p. posl. inž. Žilka;

při 2. odstavci za výbory techn.-dopravní a zahraniční p. posl. inž. Nečas, za výbor rozpočtový podle §u 35, odst. 2 jedn. řádu p. posl. dr Stránský.

Páni zpravodajové k odst. 1 posl. dr Zadina a inž. Žilka přednesli již své zprávy ve 293. schůzi sněmovny dne 17. října 1933, pan zpravodaj k odst. 2 posl. inž. Nečas ve 295. schůzi dne 19. října t. r. za výbory techn.-dopravní a zahraniční.

Za výbor rozpočtový k tomuto 2. odstavci jest zpravodajem p. posl. dr Stránský. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Stránský: Slavná sněmovno! Dovoluji si jménem rozpočtového výboru doporučovati, aby úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o pěninské cestě a o usnadnění styku v pohraničním území Dunajce, podepsaná ve Gdyni dne 24. září 1931, se Závěrečným protokolem z téhož dne, byla schválena, a připojuji se k důvodům, které přednesl p. zpravodaj výboru zahraničního a výboru techn.-dopravního. (Souhlas.)

Místopředseda Roudnický (zvoní): Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby jednání o těchto dvou předlohách sloučeno bylo s jednáním o odst. 3 a 4 dnešního pořadu, jimiž jsou:

3. Zpráva výborů zahraničního a živn.-obchodního o vládním návrhu (tisk 2354), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaná v Praze dne 6. října 1933 (tisk 2361).

4. Zpráva výborů zahraničního a živn.-obchodního o vládním návrhu (tisk 2338), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení pátá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 21. srpna 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1933, č. 179 Sb. z. a n. (tisk 2362).

Sloučené projednávání jest i v tomto případě navrženo proto, poněvadž i zde jako u odst. 1 a 2 jde o úpravu našich mezinárodních styků s Polskem a Německem.

Jsou snad nějaké námitky proti sloučenému projednávání? (Nebyly.)

Není jich. Projednávání bude tedy podle návrhu sloučeno.

Zpravodaji při odst. 3 jsou: za výbor zahraniční posl. inž. Nečas, za výbor živn. obchodní p. posl. Vácha.

Dávám slovo prvému zpravodaji - za výbor zahraniční - jímž je pan posl. inž. Nečas.

Zpravodaj posl. inž. Nečas: Slavná sněmovno! Osnova tisk 2361 týká se dohody o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou.

Ježto v tomto případě v naší veřejnosti se ukazují určité nejasnosti se zřetelem na vypovězení obchodní smlouvy Polskem a případ se vykládá namnoze mylně, což je k neprospěchu obou států, dovoluji si úvodem poznamenati, že nebyla vypověděna se strany Polska stará československo-polská dohoda č. 202 z r. 1926 z nějakých speciálních nebo protičeských důvodů, jak v některých novinách bylo uvedeno, nýbrž proto, že dnem 11. října 1933 vstoupí v Polsku v platnost nový celní sazebník. Polská vláda vypověděla proto všechny obchodní smlouvy, které by bránily provedení tohoto zákona. Následkem toho byla vypověděna automaticky také platná stará smlouva mezi republikou Československou a Polskou. Aby bylo zabráněno bezesmluvnímu stavu, byla podepsána prozatímní dohoda v Praze dne 6. října t. r., která pak byla v prozatímní platnost uvedena vládní vyhláškou z 10. října 1933. Projednávaný právě návrh zákona schvaluje tuto dohodu, která byla podepsána mezi republikou Československou a Polskou dne 6. října 1933, a schvaluje také vládní vyhlášku z 10. října 1933, č. 91 Sb. z. a n.

Při této příležitosti chtěl bych jako zpravodaj podotknouti, že je v zájmu obou států, aby co nejdříve byla tato provisorní dohoda nahrazena definitivní smlouvou mezi Československou republikou a Polskem. Je jisto, že zde určité otázky celní, a zejména otázka kontingentu činí veliké potíže. Přes to bychom si přáli, aby jednání, která jsou v proudu, byla z obou stran podle možnosti sesílena, aby byla vedena s důrazností, a když bude na obou stranách dobrá vůle, doufám, že bude moci býti do konce tohoto měsíce nebo začátkem příštího měsíce uzavřena smlouva definitivní, jak toho vyžaduje zájem obou států.

Ježto projednávaná osnova tisk 2361 vyplývá ze samozřejmé nutnosti, doporučuji slavné sněmovně, aby ji přijala ve znění navrženém výborem zahraničním. (Souhlas.)

Místopředseda Roudnický (zvoní): Dávám slovo druhému zpravodaji - za výbor živn. obchodní - p. posl. Váchovi.

Zpravodaj posl. Vácha: Slavná sněmovno! Připojuji se k vývodům zpravodaje výboru zahraničního a podotýkám, že v této smlouvě poskytují si oba státy pro vzájemnou výměnu doložku o nejvyšších výhodách.

Pokud jde o průvoz v obojím směru, budou dále platiti ustanovení železniční dohody z 23. dubna 1925, jakož i ustanovení dodatečného protokolu k této úmluvě z 21. dubna 1926, kteréžto dohody budou platiti pro vzájemný styk i průvoz.

Náš zahraniční obchod s Polskem v posledních letech je pasivní a klesá. R. 1931 bylo vyvezeno z naší republiky do Polska zboží za 378 mil. Kč, dovezeno z Polska zboží za 619 mil. Kč. R. 1932 vyvezeno bylo za 201 mil. Kč a dovezeno za 375 mil. Kč. Za první pololetí letošního roku dovezeno z Polska do Československa zboží za 97,360.000 Kč, náš vývoz do Polska vykazoval 95,971.000 Kč, byl tudíž pasivní o 1,389.000 Kč.

Od nové obchodní smlouvy očekáváme zlepšení obchodních styků. Proto živn.-obchodní výbor upozorňuje, aby co nejrychleji byla tato obchodní smlouva dojednána, poněvadž vzájemné obchodní styky obou států toho vyžadují.

Jménem výboru živn.-obchodního připojuji se k návrhu výboru zahraničního a doporučuji slavné sněmovně, aby tato dohoda byla schválena. (Souhlas.)

Místopředseda Roudnický (zvoní): Zpravodaji při odst. 4 pořadu jsou: za výbor zahraniční p. posl. inž. Žilka, za výbor živn. obchodní p. posl. dr Zadina.

Dávám slovo prvému zpravodaji - za výbor zahraniční - p. posl. inž. Žilkovi.

Zpravodaj posl. inž. Žilka: Slavný sněme!

K opatřením, jimiž Německo chrání vlastní produkci, patří též nouzové nařízení z r. 1931, jímž se předpisuje německým pivovarům používání domácího chmele aspoň z 75%. Autonomní německé clo na chmel činí 150 ř. marek.

Pátá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě, sjednaná dne 21. srpna 1933, prodlužuje loňskou úmluvu o usnadnění vývozu našeho chmele do Německa.

Dodatkovou úmluvou z 6. října 1932, č. 159 Sb. z. a n. z r. 1932, čl. 1 až 4, zavázala se německá vláda k sazbě 70 ř. marek, jakož i k tomu, že bude blahovolně vyřizovati žádosti svých pivovarů o používání československého chmele podle §u 2 svého nouzového nařízení o nuceném používání domácího chmele.

Naproti tomu Československo vyhovělo německému přání, aby dehtové barvy s obsahem nastavovadel až do 80% byly odbavovány v položce 625 československého celního sazebníku a aby žádosti o povolování dovozu hašeného vápna z Německa byly blahovolně vyřizovány.

Ujednání čl. 1 až 4 této dodatkové úmluvy pozbyla platnosti dnem 31. srpna 1933. Z toho důvodu bylo nutno jednati znovu s německou vládou o prodloužení platnosti těchto ujednání a výsledkem tohoto jednání jest předkládaná pátá dodatková úmluva ve formě výměny not, kterou se platnost zmíněných ujednání prodlužuje o další rok. Čl. II nové úmluvy kromě toho obsahuje malý dodatek k veterinární příloze úmluvy z 6. října 1932, jímž se Německo zavazuje připustiti bez povolení dovoz peří po továrensku praného vodní parou.

Výbor zahraniční projednal tuto dodatkovou úmluvu a jménem tohoto výboru dovoluji si slavné sněmovně doporučovati její schválení. (Souhlas.)

Místopředseda Roudnický (zvoní): Dávám slovo druhému zpravodaji, za výbor živn.-obchodní, p. posl. dr Zadinovi.

Zpravodaj posl. dr Zadina: Slavná sněmovno! Jako zpravodaj výboru živn.-obchodního připojuji se ke zprávě p. referenta výboru zahraničního a doporučuji rovněž, aby slavná poslanecká sněmovna dala souhlas k páté dodatkové úmluvě s Německem. (Souhlas.)

Místopředseda Roudnický (zvoní): Přerušuji projednávání těchto odstavců, jakož i pořadu této schůze.

Nemocí omluvili se posl. Gottwald, Kuhnová a Török.

Za platnou podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal jsem dodatečné omluvy posl. Gottwalda, Kuhnové a Töröka pro nemoc na den 6. listopadu t. r.

Výbor ústavně-právní koná schůzi dnes odpoledne ve 3 hodiny s pořadem:

1. Vládní návrh zákona, kterým se prodlužuje mimořádná moc nařizovací (tisk 2373).

2. Usnesení senátu o placení některých závazků státních a jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po nich (tisk 2374).

Sděluji, že se předsednictvo usneslo, aby příští schůze konala se zítra ve čtvrtek dne 9. listopadu t. r. v 11 hod. dopol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 2373) zákona, kterým se prodlužuje mimořádná moc nařizovací podle zákona ze dne 9. června 1933, číslo 95 Sb. z. a n., a blíže upravuje její použití [podle §u 35 jedn. řádu].

2. Zpráva výboru ústavně-právního o usnesení senátu (tisk 2374) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1125 a 1129) o placení některých závazků státních a jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po nich [podle §u 35 jedn. řádu].

3. Zpráva výboru živn.-obchodního o usnesení senátu (tisk 2245) k vládnímu návrhu (tisk sen. 1009 a 1023) zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi ze dne 10. října 1924, č. 259 Sb. z. a n. (o zřizování svazů živnostenských společenstev) (tisk 2371).

4. Zpráva výboru živn.-obchodního o usnesení senátu (tisk 2246) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 1010 a 1024), kterým se mění a doplňují některá ustanovení živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi ze dne 10. října 1924, č. 259 Sb. z. a n. (o zřizování odborných živnostenských společenstev) (tisk 2372).

5. Zpráva výborů živn.-obchodního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 2270), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení čtvrtá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 8. května 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 12. května 1933, č. 79 Sb. z. a n. [podle §u 35 jedn. řádu].

6. Zpráva výborů technicko-dopravního, zahraničního a rozpočtového o vládním návrhu (tisk 2280), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o pěninské cestě a o usnadnění styku v pohraničním území Dunajce, podepsaná ve Gdyni dne 24. září 1931, se Závěrečným protokolem z téhož dne [podle §u 35 jedn. řádu].

7. Zpráva výborů zahraničního a živn.-obchodního o vládním návrhu (tisk 2354), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaná v Praze dne 6. října 1933 (tisk 2361).

8. Zpráva výborů zahraničního a živn.-obchodního o vládním návrhu (tisk 2338), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení pátá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 21. srpna 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1933, č. 179 Sb. z. a n. (tisk 2362).

9. Zpráva výborů zahraničního a živn.-obchodního o vládním návrhu (tisk 2331), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná v Paříži dne 12. května 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. července 1933, čís. 110 Sb. z. a n. (tisk 2360).

10. Zpráva výborů zahraničního a technicko-dopravního o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 2353) k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 785 a 1090), jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě a jejímu Dodatkovému protokolu (tisk 2359).

11. Zpráva výboru ústavno-právneho o usnesení senátu (tisk snem. 2247) k vládnemu návrhu zákona (tisk sen. 881 a 1022) o poistnej smluve (tisk 2291).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích v trest. věci posl. Prokopa (tisk 2217).

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu trest. v Praze v trest. věci posl. Hrubého (tisk 2261).

14. Doplňovací volba náhradníka volebního soudu.

15. Volba terna pro člena a terna pro náhradníka ústavního soudu.

Schůzi končím.

(Konec schůze v 11 hod. 55 min. dopol.)

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP