Středa 7. června 1933

Předseda (zvoní): Dávám slovo zpravodaji za výbor rozpočtový, p. posl. F. Svobodovi.

Zpravodaj posl. F. Svoboda: Slavná sněmovno! Právě projednávaný návrh je doplněním návrhu z roku 1931. Tehdy šlo o vybudování, nyní při projednávaném návrhu jde o dobudování tělocvič. stadionu v Praze. Účelnost tohoto stadionu je táž, jak se přesvědčivě uplatnila v cizině. Jsme v tom směru opožděni, cizina nás předešla a ukázala nám dobrý vzor. Řada sletů, olympiad, závodů a různých jiných podniků opodstatňuje dobudování tělocvičného stadionu, avšak i vzhledem k dobré tradiční pověsti velkých tělo cvičných podniků je žádoucí, aby jim byla věnována zvýšená péče.

Návrh sleduje rychlé dobudování stadionu. Jsme-li už v cizině důstojně representováni různými zájezdy tělovýchovných a sportovních korporací, nezapomínejme také na účelnou representaci tělovýchovných a sportovních snah vybudováním účelného tělocvičného stadionu. Jsou na něm u nás beze sporu zainteresovány veřejné zájmy. Především je to samo ministerstvo zdravotnictví, jemuž má záležeti na tom, aby také tělovýchovou byla pokud možno všestranně uplatňována zásada, že zdraví lidu je nejcennějším statkem lidstva. Tělovýchova znamená otužování a pěstování tělesné zdatnosti a ministerstvo zdravotnictví má jistě zájem, aby bylo co nejlépe pečováno o zdraví dorůstající mládeže.

V tom směru je také zainteresováno ministerstvo školství, jehož zásadou musí býti pečlivý zájem nejen na duševní, nýbrž také na tělesné výchově, aby pěstění intelektu mohlo býti doplňováno zdatností fysickou, aby se tak uplatňovalo povšechně známé heslo, že ve zdravém těle má sídliti zdravý duch.

Rovněž je zde pozorovatelný zájem i ministerstva nár. obrany. Ono má zájem na rozvoji tělovýchovy a sportu i na zvyšování tělesné zdatnosti mladých lidí. Dále je tu v nemalé míře interesováno ministerstvo veř. prací, jak zde bylo naznačeno p. kol. inž. Záhorským. Vybudování stadionu spadá do celkového regulačního a zastavovacího plánu v Praze. Je žádoucí, aby to, co bylo už rozděláno, bylo také v brzku dobudováno. Je zde snaha budovati účelně a s trvalou hodnotou. Dosud, jak je všeobecně známo, prostavěly a probouraly se na tělocvičných stadionech desítky milionů, což je fakticky velká národohospodářská ztráta, které se může předejíti tím, že bude jednou pro budoucnost vybudován stadion definitivní.

Pokud jde o hlavní otázku, jakým způsobem opatřiti finanční prostředky k dobudování stadionu, naznačuje se a chápe se, že tentokráte bude musiti býti k tomu účelu použito právě prováděné půjčky práce.

Velectění! Bylo zde jíž s tohoto místa náležitým způsobem osvětleno, proč je nutno působiti k rychlému dobudování stadionu, a já za rozpočtový výbor mohu jen doporučiti, aby sněmovna návrh, jak byl předložen a schválen výborem zdravotnickým a rozpočtovým, v plném znění schválila. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá.

Vykonáme nyní oddělené hlasování o každé ze společně projednávaných předloh.

Sněmovna je způsobilá se usnášeti.

Budeme hlasovati nejprve o resolučním návrhu výborové zprávy tisk 1348:

Ad 2. Hlasování o resolučním návrhu výborů na urychlené vystavění sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze (tisk 1348).

O celém resolučním návrhu míním dáti hlasovati najednou ve znění zprávy výborové, neníť návrhů pozměňovacích. (Námitek nebylo.)

Námitek proti tomu není.

Kdo tedy souhlasí s celým resolučním návrhem ve znění zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto resoluci ve znění zprávy výborové.

Tím vyřízen jest 2. odstavec pořadu.

Nyní budeme hlasovati o resolučním návrhu výborové zprávy tisk 2283:

Ad 3. Hlasování o resolučním návrhu výborů na dobudování sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze (tisk 2283).

O celém resolučním návrhu míním dáti hlasovati najednou ve znění zprávy výborové, neníť pozměňovacích návrhů. (Námitek nebylo.)

Námitek proti tomu není.

Kdo tedy souhlasí s celým resolučním návrhem ve znění zprávy výborové, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tento resoluční návrh ve znění zprávy výborové.

Tím jest vyřízen 3. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

4. Volba Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny.

Podle §u 54 úst. listiny volí poslanecká sněmovna 16 členů a 16 náhradníků ze 24členného Stálého výboru, při čemž každý náhradník se volí jako zástupce svého určitého člena.

Volba tato platí na 1 rok a ježto od ustavení výboru rok již uplynul, máme vykonati novou volbu.

Upozorňuji, že členové vlády nejsou volitelni.

Volba se koná podle zásady poměrného zastoupení a sdružování stran jest přípustno. Pro volbu podle poměrného zastoupení odevzdávají podle §u 63, odst. 2 jedn. řádu hlasovací lístky jenom předsedové klubů za všechny svoje členy a hospitanty, poslanci pak jenom ti, kteří nejsou ani členy ani hospitanty nějakého klubu, což jsou toho času páni posl. Bródy, Chmelík, Nájemník, Rázus a Stříbrný.

Žádám tudíž ty, kdož jsou k hlasování oprávněni a dosud snad neodevzdali hlasovací lístky, aby tak učinili ihned na stolci předsednickém.

(Po přestávce:)

Prohlašuji odevzdávání hlasovacích lístků za skončeno a přikročíme ke skrutiniu.

Žádám pp. zapisovatele posl. Chalupníka a inž. dr Touška, aby spolu s tajemníkem sněmovny a sněmovní kanceláří provedli skrutinium a sdělili mně jeho výsledek.

(Po provedeném skrutiniu:)

Podle sdělení pp. skrutátorů oznamuji: Odevzdáno bylo podle skrutinia celkem 295 hlasů.

K této volbě se sdružili:

1. poslanci klubů republ. strany zeměděl. a malorol. lidu, čsl. strany lidové a klubu "Deutsche soz. dem. Arbeiterpartei",

2. poslanci klubů čsl. soc. dem. strany dělnické a čsl. živn. obchodnické strany středostavovské,

3. poslanci klubů "Nat. soz. Arbeiterpartei" a "Nationalpartei",

4. poslanci klubů slovenské strany ľudové, "Christl.-soz. Volkspartei" a posl. Bródy a Rázus.

Volební číslo jest 19 a připadá tudíž členů a náhradníků Stálého výboru: na sdružené kluby republ. strany zeměděl. a malorol. lidu, čsl. strany lidové a klubu "Deutsche soz. dem. Arbeiterpartei" 5, na sdružené kluby čsl. soc. dem. strany dělnické a čsl. živn. obchodnické strany středostavovské 3, na klub čsl. strany nár. socialistické 2, na klub čsl. strany nár. demokratické 1, na klub "Bund der Landwirte u. die deutsche Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft" 1, na klub komunistické strany Československa 1, na sdružené kluby "Nat. soz. Arbeiterpartei" a "Nationalpartei" 1, na sdružené kluby slovenské strany ľudové, "Christl.-soz. Volkspartei" s posl. Bródym a Rázusem 2.

Žádám, aby byla přečtena listina všech zvolených členů a náhradníků Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Zvolení členové (náhradníci) Stálého výboru:

Posl. 1. Beran (dr Štefánek), 2. Mašata (dr Černý), 3. dr Staněk (Myslivec), 4. dr Dolanský (Košek), 5. Taub (Hackenberg), 6. Hampl (Tomášek), 7. Remeš (dr Markovič), 8. Najman (Chalupa), 9. Zeminová (dr Patejdl), 10. Tučný (Langr), 11. dr Kramář (dr Hodáč), 12. dr Hodina (Gläsel), 13. Gottwald (Zápotocký), 14. dr Tiso (dr Fritz), 15. dr Luschka (Bobek), 16. dr Schollich (inž. Jung).

Předseda: Tím vykonána jest volba 16 členů a 16 náhradníků Stálého výboru, připadajících na poslaneckou sněmovnu.

Tím jest vyřízen 4. odstavec pořadu.

Přerušuji projednávání pořadu schůze.

Mezi schůzí byl rozdán tištěný vládní návrh:

2290. Vládní návrh zákona o mimořádné moci nařizovací. (Výkřiky komunistických poslanců. Předseda zvoní.)

Přikazuji výboru ústavně-právnímu:

2290. Vládni návrh zákona o mimořádné moci nařizovací.

Navrhuji, aby byla jmenovanému výboru k podání zprávy o tomto vládním návrhu uložena lhůta do zítřka, dne 8. června t. r. do 12. hod. polední.

Kdo s navrženou lhůtou souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Lhůta je přijata. (Výkřiky komunistických poslanců. - Předseda zvoní.)

Sdělení předsednictva.

Dovolenou

podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu udělil předseda na dnešní den posl. Vallo.

Za platnou podle §u 2, odst. 4 jedn. řádu uznal předseda dodatečnou omluvu posl. Mojto na včerejší den.

Omluvy.

Lékařská vysvědčení předložili posl. Juran a Kuhnová.

Změny ve výborech.

Klub poslanců republ. strany zeměděl. a malorol. lidu vyslal do výboru soc.-politického posl. Škvora za posl. Blažka, do výboru techn.-dopravního posl. Blažka za posl. Marka.

Rozdaný tisk

mezi schůzí: Těsnopisecká zpráva o 267. schůzi posl. sněmovny.

Oznámena schůze výboru.

Předseda sdělil, že ihned po plenární schůzi koná schůzi výbor ústavně-právní.

Předseda sdělil usnesení předsednictva, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 8. června 1933 ve 2 hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 2290) o mimořádné moci nařizovací [podle §u 35 jedn. řádu].

2. Návrh, aby jednáním zkráceným podle §u 55 jedn. řádu projednána byla osnova zákona o mimořádné moci nařizovací.

3. Druhé čtení osnovy zákona o finančních prokuraturách (tisk 2288).

4. Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 1727) zákona, kterým se mění a doplňují tiskové zákony [podle §u 35 jedn. řádu].

5. Návrh, aby posl. sněmovně prodloužena byla lhůta stanovená §em 43 úst. listiny k projednání usnesení senátu o vládních návrzích zákonů:

a) o změně §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 3),

b) o veřejné stráži zemědělské (tisk 4),

c) o ochraně polního majetku (tisk 5),

d) o změně a doplnění ustanovení obecného horního zákona (tisk 1866),

e) o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 úst. listiny (tisk 2).

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mostě v trest. věci posl. Knirsche (tisk 1803).

7. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. trest. soudu v Praze v trest. věci posl. Hrušky (tisk 1935).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích v trest. věci posl. Kubače (tisk 2065).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Lomnici nad Pop. v trest. věci posl. Vávry (tisk 2089).

Schůze skončena ve 2 hod. 46 min. odpol.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP