Středa 24. května 1933

A. K osnově tisk 2271:

1. Pozměňovací návrhy posl. Štětky, Kopeckého a soudr.:

V §u 2 budiž odst. 4 nahrazen zněním:

"Dovolenou do 7 dnů dává předseda na oznámení poslance nebo jeho klubu a o další dovolené rozhoduje sněmovna na návrh předsedův bez rozpravy prostým hlasováním."

V §u 3 bude ustanovení odst. 2 a 3 nahrazeno zněním:

"Nezúčastní-li se poslanec 6 plenárních schůzí za sebou jdoucích, vyzve ho předseda sněmovny, aby se omluvil a vysvětlil svoji nepřítomnost."

V §u 9, odst. 1 buďtež škrtnuta ustanovení lit. b), lit. n) a lit. o).

K §u 19 původního zákona:

V odst. 1 buďtež v první větě škrtnuta slova: "a podepsané aspoň 20 jinými poslanci."

Odst. 2 budiž škrtnut.

V §u 20, odst. 1 budiž škrtnuto ustanovení od slov: "požádá-li" až "předsednictvo."

§ 37 původního zákona budiž doplněn odstavcem 3 tohoto znění:

"(3) Účast a počet poslanců při plenární schůzi v zasedací síni nesmí poklesnout pod 100 poslanců (50 senátorů), jinak předseda je povinen schůzi přerušit."

2. Pozměňovací návrh posl. Štětky, Kopeckého a soudr.:

§ 50 budiž škrtnut.

3. Eventuální pozměňovací návrh posl. Štětky, Kopeckého a soudr.:

V §u 50, odst. 1 budiž za druhou větou vložen tento doplněk:

"Pro citáty z novin a jiných publikací a tiskopisů nemůže býti poslanec ani volán k pořádku ani jinak disciplinárně stíhán a trestán."

4. Pozměňovací návrhy posl. Štětky, Kopeckého a soudr.:

§ 51 budiž nahrazen ustanovením:

"Urazí-li poslanec v plenární schůzi poslanecké sněmovny jiného poslance, přikáže předseda sněmovny na žádost uraženého věc imunitnímu výboru, jenž rozhodne do 6 dnů, zda je poslanec vinen, a navrhne v tom případě ústní zprávu, aby provinilému poslanci byla vyslovena důtka. Návrh takový dá se na jednací pořad nejbližší schůze sněmovny. Sněmovna rozhodne po slyšení zpravodaje, uraženého i provinilého poslance bez rozpravy prostým hlasováním."

§ 52 budiž škrtnut.

V §u 68 budiž odst. 1 nahrazen zněním:

"Každý poslanec má právo podat interpelaci na vládu nebo její členy a tito jsou povinni odpověděti nejdéle do 14 dnů. Nedojde-li odpověď do 14 dnů, navrhne tazatel, aby na pořad sněmovny při nejbližší schůzi dány byly interpelované otázky, o kterých se zahájí rozprava."

§ 69 budiž nahrazen zněním:

"Je-li podaná interpelace označena za naléhavou, musí dotázaný do sedmi dnů odpověděti buď písemně nebo v plenární schůzi poslanecké sněmovny ústně. Neodpoví-li ve stanovené lhůtě, má navrhovatel právo navrhnouti, aby se tato interpelace stala předmětem jednání poslanecké sněmovny, a jeho žádosti musí býti vyhověno. Dotázaný pak je povinen před celou sněmovnou interpelaci zodpověděti a o jeho prohlášení zahájí sněmovna ihned rozpravu."

5. Doplňovací návrh posl. inž. Kalliny a druhů:

V §u 49 původního zákona nechť odst. 2 zní:

"Projevy poslanců dějí se v řeči československé. Poslanci národnosti německé, ruské (maloruské), maďarské nebo polské mohou projevy činiti v jazyku československém nebo v některém ze svrchu uvedených jazyků."

6. Pozměňovací návrh posl. dr Suchého, Stivína, dr Patejdla, dr Dolanského, Ježka, Zierhuta, Hackenberga a druhů:

V §u 41 nechť odst. 1 zní:

"Schůzi zahajuje předseda. Schůze může býti zahájena a sněmovna je způsobilá jednati, je-li přítomno aspoň 30 poslanců v zasedací síni."

B. K osnově tisk 2272:

7. Pozměňovací návrhy posl. Štětky, Kopeckého a soudr.:

v §u 9, odst. 1 se ustanovení sub lit. m) škrtá.

V §u 44, odst. 1 budiž škrtnuta celá druhá věta od slov "není dovoleno" až "označením pramene."

Místopředseda Stivín (zvoní): Poznámku si vyžádal p. posl. Ostrý.

Posl. Ostrý: Slavná sněmovno! Ve svých vývodech jsem řekl, že klub živnostenské strany si vybere z předlohy paragrafy, pro které bude hlasovati.

Z důvodů umožnění hlasování konstatuji, že souhlasíme s navrženými změnami §§ 2, 3, 5, 12, 20, 41, 47, 48, 68 jedn. řádu.

Jsme proti navrženým změnám §§ 9, 10, 50, 51, 52, 54, 69 jedn. řádu.

Místopředseda Stivín (zvoní): Dávám slovo k doslovu p. zpravodaji posl. dr Stránskému.

Zpravodaj posl. dr Stránský: Slavná sněmovno! Je především mou povinností doplniti svůj původní referát ještě konstatováním, že předsednictvo sněmovny vyžádalo si dobré zdání od tří pánů, kteří byli význačným způsobem činni hned při poradách o dosavadním jednacím řádu, a to od p. dr Krouského, prof. dr Baxy a dr Munka. Jsem povinen konstatovati, že cenný elaborát těchto tří pánů byl velmi prospěšným příspěvkem referentovi při jednání v ústavně-právním výboru.

V průběhu jednání byly vysloveny pochybnosti o smyslu §u 50 jedn. řádu, pokud ustanovuje, že předseda může řečníka přerušiti, žádá-li to výkon jeho úřadu. (Hluk. - Místopředseda Stivín zvoní.) Konstatuji, že zde nejde o přerušení řeči, jehož předmětem je řečník, nýbrž o případ, kde během něčí řeči je rušena tato řeč, a aby právě vykonal svůj úřad proti rušiteli, přeruší předseda řečníka, aby mohl učiniti příslušné opatření.

Pan kol. posl. Kopecký užil této rozpravy k osobnímu útoku proti referentovi a k pomluvám. Chci pouze konstatovati, že nepovažuji úřad referentský za slučitelný s věcným odpovídáním na tyto útoky a pomluvy, a spokojuji se s konstatováním, že všechno, co p. posl. Kopecký v této věci řekl od začátku do konce, je nepravdou a ponechávám jeho vlastní cti, aby se o tom přesvědčil.

Jinak chci jen ještě říci, že, bohužel, účast oposice na naší rozpravě (Výkřiky komunistických poslanců. - Místopředseda Stivín zvoní.) měla podstatně jiný ráz než účast oposice na jednání výboru. Ve výboru bylo možno mluviti o slušné součinnosti oposice (Hluk. - Místopředseda Stivín zvoní.) s většinou a byli to zástupci oposice sami, kteří uznali ústy kol. Ostrého, že podněty oposice byly většinou uváženy a že namnoze bylo jich také užito.

Chci jenom souhrnně říci vůči všem těmto útokům a podezříváním, jimž byli vydáni navrhovatelé v průběhu této debaty: Není pravda, že jednací řád jest pouze věcí majority, jednací řád jest stejně záležitostí menšiny jako většiny, jest společnou záležitostí celé sněmovny; a čím je menšina slabší, tím důležitější je ochrana, které se jí především v jednacím řádu dostává. Lituji, že v průběhu debaty nebyla tato okolnost pochopena oposicí a že oposice jednala o této věci, jakoby se jednalo o předloze, která se jí vůbec, ani jejích zájmů netýká. (Souhlas.)

Místopředseda Stivín (zvoní): Nyní vykonáme oddělené hlasování o každé ze společně projednávaných předloh zvláště.

Provedeme tedy nejprve hlasování o odst. 1 pořadu:

Ad 1. Hlasování o osnově zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu posl. sněmovny Národního shromáždění (tisk 2271).

Osnova má 2 články, obsahující nové znění paragrafů, které mají býti měněny neb doplněny, dále nadpis a úvodní formuli zákona.

Jelikož došly pozměňovací návrhy, míním dáti hlasovati takto:

Nejprve o formálním návrhu posl. Štětky, Kopeckého a soudr. na přechod k pořadu.

Bude-li návrh ten zamítnut, přikročíme k hlasování o meritu v tomto pořadí:

Nejprve o úpravách podle návrhů posl. Štětky, Kopeckého a soudr., kteréž návrhy upravují jednak znění zprávy výborové, jednak také §§ 19 a 37 dosavadního zákona o jednacím řádu.

O těchto návrzích na úpravu hlasovali bychom takto:

Nejprve o návrzích upravujících zákon o jednacím řádu až do §u 49 inklusive; pak o hlavním návrhu k §u 50; bude-li zamítnut, o eventuálním návrhu k témuž §u 50, posléze o zbylých úpravách navržených pp. posl. Štětkou, Kopeckým a soudr.

Poté bychom hlasovali o doplňovacím návrhu posl. inž. Kalliny a druhů na úpravu §u 49 zákona o jednacím řádu.

Bude-li tento návrh zamítnut, budeme hlasovati o osnově výborové s úpravou §u 41 jedn. řádu podle návrhu posl. dr Suchého, Stivína, dr Patejdla, dr Dolanského, Ježka, Hackenberga, Zierhuta a druhů.

Jestliže i tento návrh bude zamítnut, budeme hlasovati o celé osnově najednou ve znění zprávy výborové.

Jsou proti tomuto pořadu hlasování nějaké námitky? (Námitky nebyly.)

Není jich.

Budeme tedy hlasovati podle něho.

Kdo tedy souhlasí s formálním návrhem posl. Štětky, Kopeckého a soudr. na přechod k pořadu přes tuto osnovu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh je zamítnut.

Kdo nyní souhlasí s úpravou zákona o jednacím řádu podle návrhů posl. Štětky, Kopeckého a soudruhů až do §u 49 inklusive, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Jest zamítnuta.

Kdo dále souhlasí s návrhem posl. Štětky, Kopeckého a soudr. na škrtnutí §u 50, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh jest zamítnut.

Kdo nyní souhlasí s eventuálním návrhem posl. Štětky, Kopeckého a soudr. na úpravu §u 50, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh jest zamítnut.

Kdo konečně souhlasí se zbylými úpravami navrženými posl. Štětkou, Kopeckým a soudr. k §§ 51, 52, 68 a 69, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Jsou zamítnuty.

Kdo souhlasí s úpravou §u 49 původního zákona podle návrhu posl. inž. Kalliny a druhů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Jest zamítnuta.

Kdo nyní souhlasí s celou osnovou výborovou s úpravou §u 41 podle návrhu posl. dr Suchého, Stivína, dr Patejdla, dr Dolanského, Ježka, Zierhuta, Hackenberga a druhů, jejíž přijetí doporučuje pan zpravodaj, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím přijata jest celá osnova výborová s úpravou §u 41 podle návrhu svrchu jmenovaných poslanců.

Poslanecká sněmovna přijala tím osnovu tuto ve čtení prvém.

Druhé čtení vykonáme při odst. 3 pořadu, bude-li přiznáno jednání zkrácené podle §u 55 jedn. řádu.

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.

Nyní budeme hlasovati o odst. 2 pořadu:

Ad 2. Hlasování o návrhu na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n. (tisk 2272).

Se zřetelem k tomu, že byly podány pozměňovací návrhy, budeme hlasovati v tomto pořadí:

Nejprve o formálním návrhu na přechod k pořadu podaném posl. Štětkou, Kopeckým a soudr.

Nebude-li přijat, přikročíme ke hlasování o meritu:

Nejprve hlasovati budeme o celé osnově v úpravě návrhů posl. Štětky, Kopeckého a soudr.

Nebude-li tato úprava přijata, hlasovali bychom o celé osnově ve znění zprávy výborové.

Jsou nějaké námitky proti tomuto pořadu hlasování? (Nebyly.)

Není jich.

Budeme tedy hlasovati podle něho.

Kdo souhlasí s návrhem posl. Štětky, Kopeckého a soudr. na přechod k pořadu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítnuto.

Kdo souhlasí s celou osnovou v úpravě návrhů posl. Štětky, Kopeckého a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Zamítnuto.

Kdo nyní souhlasí s celou osnovou ve znění zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Úprava tato jest přijata.

Tím sněmovna přijala osnovu tuto ve čtení prvém.

Čtení druhé dám na pořad některé z příštích schůzí.

Tím vyřízen jest 2. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

3. Návrh, aby jednáním zkráceným podle §u 55 jedn. řádu projednána byla osnova zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu posl. sněmovny Národního shromáždění (tisk 2271).

Návrh činím proto, aby se zkrátila lhůta mezi prvým a druhým čtením, a tím osnova se dostala dříve k projednání senátu.

Kdo tedy souhlasí s mým návrhem, aby jmenované osnově přiznáno bylo zkrácené jednání podle §u 55 jedn. řádu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj jest přijat.

Přistoupíme tudíž ihned ke druhému čtení.

Ad 3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu posl. sněmovny Národního shromáždění (tisk 2271).

Zpravodajem jest p. posl. dr Stránský.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr Stránský: Nejsou.

Místopředseda Stivín: Není změn.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Zbývá ještě hlasovati o resoluci otištěné ve zprávě výborové.

Kdo s touto resolucí souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce tato jest přijata.

Tím jest vyřízen 3. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

4. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se prodlužuje platnost asanačních zákonů pro hlavní město Prahu (tisk 2264).

Zpravodajem jest p. posl. dr Nosek.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr Nosek: Není ničeho, pane předsedo.

Místopředseda Stivín: Není návrhů změn textových ani oprav.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina.

Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu

zákona také ve čtení druhém.

Tím vyřízen jest 4. odstavec pořadu.

Tím je pořad schůze vyřízen.

Sdělení předsednictva.

Dovolené

obdrželi: na dnešní schůzi posl. Petrovický, dr Ivanka, Šalát; na dnešní, případně páteční schůzi posl. Mojto - pro neodkladné zaměstnání.

Změna v klubu.

Posl. Baumgartl oznámil zároveň s klubem poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei", že stal se členem tohoto klubu.

Změna ve výboru.

Do výboru ústavně-právního vyslal klub poslanců čsl. nár. demokracie posl. Špačka za posl. Vetterovou-Bečvářovou.

Rozdaný tisk

mezi schůzí: vládní návrh tisk 2270.

Podle usnesení předsednictva navrhl místopředseda Stivín, aby se příští schůze konala v úterý dne 30. května t. r. ve 3 hod. odpol. s

pořadem:

Zpráva výboru ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 830) zákona o ochraně cti [podle §u 35 jedn. řádu].

Proti tomuto návrhu nebylo námitek a schůze skončena v 5 hod. 56 min. odpol.

Souvisejici odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP