Čtvrtek 27. dubna 1933

4. Zpráva výboru rozpočtového o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 2226) k vládnímu návrhu zákona (tisk. sen. 978 a 1014) o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách (tisk 2231).

Zpravodajem jest p. posl. dr Nosek. Uděluji mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Nosek: Slavná sněmovno! Vládní osnova zákona, která byla nejprve probrána senátem Národního shromáždění našeho státu a pojednává o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách, jest jednou z osnov, které za dnešních ztížených hospodářských poměrů mají za úkol zvýšiti urychleným způsobem příjem státní pokladny. Je to osnova, která spolu s jinými již byla ve svém základu probírána na podzim minulého roku a která nyní v několika zásadách uskutečňuje ony úvahy, které k tomuto předmětu se upínaly.

Především jest zde uskutečněno zvýšení hranice oněch poplatků, které je možno až dosud platiti hotově v kolcích, aniž by bylo potřebí dovolávati se zvláštního vyměření úřadem samým a aniž by bylo třeba platiti hotově příslušnou dávku poplatkovou. Ovšem po té stránce neměli jsme jednotných předpisů, jiné byly pro Slovensko a jiné na našem území. Zde máme provedenou malou unifikaci v tom smyslu, že hranice sazby, které dosud maximálně u nás činily 50 Kč a na Slovensku 56 Kč, jsou pro celé státní území jednotné až do částky 300 Kč, což znamená, že jest zde jistá valorisace proti poměrům předválečným, a na druhé straně to znamená určité zjednodušení v případech, kde při poplatcích, které překročovaly 50 až 56 Kč, bylo potřebí domáhati se vyměřovacího aktu státního úřadu a příslušný poplatek zaplatiti v hotovosti. Po této stránce jest třeba tuto změnu uvítati.

Máme však zde určitou novinku, která již předem v této malé poplatkové novele se zavádí ještě dříve, než bude možno celé poplatkové řízení předložiti k ústavnímu schválení. Je to zásada provisorního vyměření poplatků. Stává se velice často, že ze spisů nejsou zřejmy všechny náležitosti, kterých je třeba k náležitému vyměření, že třeba konati větší, menší šetření, které časově se mnohdy prodlouží, a tu zákon dává možnost, aby v tomto případě úřad vyměřil poplatek provisorně na podkladě, jak se to ze spisů jeví. Poplatník dostane příslušný platební rozkaz provisorní s příslušným upozorněním na to, že k dodatečné definitivní výměře dojde později, za tím účelem, aby bylo možno vyinkasovati příslušnou částku, která z provisorního vyměření poplatku vyplývá.

Senát Národního shromáždění učinil malé stylistické doplnění proti vládní osnově, které záleží v tom, že se výslovně řeklo, že provisorní vyměření nemá vlivu na průběh lhůty promlčecí a neznamená ani pro úřad zdržení, ani pro poplatníka zhoršení. - Ještě další ustanovení je pojato do této osnovy zákona, které vzdáleně nám připomíná některá ustanovení poplatkového práva francouzského a které v původní osnově vládní bylo trochu širší, než jest v osnově, jak vyšla z usnesení senátu. Vláda žádala ve své osnově zmocnění, aby mohla nařízením stanoviti stran kteréhokoliv oboru poplatků a poplatkového právního řízení, že se může uložit, aby poplatník sám se své strany příslušnou částku poplatků si vyměřil a potom také státní pokladně odvedl. Tedy úplná ta věc není a podobné případy, kdy poplatníkům se ukládá, aby sami ze své strany zjišťovali základ, vypočetli výši poplatku a také odvedli příslušnou částku, se vyskytují již dnes. Dovoluji si upozorniti na tu malou věc, jako je 1/2%ní poplatek ze služebních smluv, který není předpisován, nýbrž se musí vyměřovati a odváděti tím, kdož jej má odvésti. Tato rozsáhlá plná moc byla senátem zrestringována v ten způsob, že nyní v zákoně je docela taxativně uvedeno, v kterých případech vládním nařízením bylo by možno takovéto vyměřování poplatků se strany poplatníků zavésti. Jsou to případy vesměs jednodušší, kde předpisy nejsou komplikované.

Je obecně známo, že naše právo poplatkové je velice komplikované, v řadě paragrafů a jednotlivých norem je veliké množství doplňků, které se nejrozmanitějším způsobem prostupují, tato agenda poplatková není jednoduchá a proto nebylo dobře možno žádati od nejširších vrstev poplatníků, aby sami tyto věci vyměřovali, a omezilo se to na určitý, taxativně uvedený počet případů.

Ještě jedna důležitá věc, která znamená unifikaci pro celé naše území, je tato: Jak známo, nejen u našich daní přímých, nýbrž také u poplatků podání opravného prostředku, jako je rekurs nebo odvolání, neznamená odklad platební povinnosti. Naproti tomu na Slovensku, když někdo nezaplatí a podá odvolání, dokud neuplynula 30 denní lhůta, získával tím zároveň odklad platební povinnosti, což je ovšem v rukou zlovolných lidí věc nebezpečná, poněvadž takové svévolné podání odvolání znamenalo znemožniti placení, resp. dávalo legitimaci k neplacení, zatím co se průtahem doby nalezly okolnosti, které znamenaly v budoucnosti nezaplacení poplatků. Že z toho vyplývala těžká újma pro státní pokladnu, je na bíledni; a jestliže unifikace neznamená odložení platební povinnosti, sjednává se všechno na stejné základně jako na našem území, lze v tom viděti jenom další pokrok právě jako v ostatních normách, na které jsem si dovolil upozorniti.

Z těchto důvodů doporučuji, aby vládní osnova, která byla schválena rozpočtovým výborem v tom znění, jak se na ní usnesl senát, spolu se 6 přitištěnými resolucemi, došla plenem slavné poslanecké sněmovny ústavního schválení. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá.

Přerušuji projednávání tohoto odstavce jakož i pořadu dnešní schůze a sděluji, že došla písemná žádost posl. Bazaly, aby proti posl. Hadkovi a Vallo zakročeno bylo podle §u 51 jedn. řádu pro skutkovou urážku, které se proti němu dopustili v dnešní 266. schůzi posl. sněmovny.

Žádost tuto přikázal jsem výboru imunitnímu k rozhodnutí a podání ústní zprávy ve lhůtě stanovené v §u 51 jedn. řádu.

*

Sdělení předsednictva.

Dovolené

dal předseda: na dnešní schůzi posl. Böhmovi a Halkemu z rodinných důvodů; na dnešní a zítřejší schůzi posl. Mojtovi, Suroviakovi, Šalátovi, dr Tisovi a Wagnerovi pro neodkladné zaměstnání.

Omluvil se

nemocí na tento týden posl. Stříbrný.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Galovič.

Rozdané tisky

mezi schůzí: Odpovědi tisk 2227 (I až XXI).

Iniciativnímu výboru

přikázány mezi schůzí rozdané návrhy tisky 2234, 2235.

Podle usnesení předsednictva navrhl předseda, aby se příští schůze konala v pátek dne 28. dubna 1933 v 9 hod. dopol s

pořadem:

Nevyřízené odstavce pořadu 266. schůze.

Proti tomuto návrhu nebylo námitek a schůze skončena v 7 hod. 58 min. večer.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP