Sobota 4. února 1933

Samozřejmě, že věc se sledovala dále. Dostal se nám do rukou dopis, který psal Herbst a který měl býti doručen do Místku. V tomto dopise podpisuje se Herbst čís. 333. (Výkřiky.) a vyzývá v něm svého známého, aby se dostavil znovu do té bzenecké vinárny, a to v pátek ve 4 odpol., že mu tam budou dány další instrukce, jakým způsobem se má postupovati. (Předsednictví převzal místopředseda Taub.) Policejní ředitelství se nemohlo spokojiti s tím, co ten Herbst přinesl a proto Herbst najímal několikrát trestaného zloděje.

Připomínám při této příležitosti jednu věc: Před krátkou dobou byly vykradeny byty redaktorů našeho dělnického tisku. Byl vykraden byt redaktora Dolejšího, ale my jsme až do posledních dnů nevěděli, proč zloděj rozházel v bytě všechny knihy, spisy, všechno rozházel po celém pokoji, pravděpodobně ze vzteku, že nenašel nic, co hledal. Na to se někdo vloupal do bytu redaktora Spurného, kde byl ukraden kožený kabát, ale věci, které policie nebo ten zloděj hledal, v žádném případě nalezeny nebyly. Přepadení bytů našich redaktorů v souvislosti s tím, že byl najímán mnohokráte trestaný zloděj, který krade dále, ale při tom provádí služby policii, který na Ostravsku je všeobecně znám, jest novým důkazem toho, že je velikou otázkou, kdo byl tím zlodějem, který se vloupal do bytů našich redaktorů.

A nyní, jak jsem se zmínil, následuje zatýkání. Jakým způsobem policie odůvodňovala toto zatýkání? Když byla minulý týden konána tryzna Leninova na § 2, sešlo se na ní asi 60 lidí. Na tuto tryznu byl pozván mezi jinými lístkem na § 2 také jeden autodopravce, který dodnes sedí. Žádá se na něm, aby řekl věci, o kterých nemá ani tušení, vůbec nemůže nic věděti; a protože říká, že nic neví, sedí dodnes, jeho autodoprava stojí. Takovým způsobem jsou lidé ničeni. Mezi zatčenými na Leninově tryzně a drženými ve vězení je také 15 mladých dělníků, kteří se sešli na poradu ve vítkovickém dělnickém domě. Všichni byli odvezeni na policejní ředitelství. Jsou mezi nimi dělníci, kteří jeden nebo dva dny před tím vstoupili do komunistické strany. A poněvadž tito dělníci nemohou nic říci, jsou na policejním ředitelství biti. Předevčírem se konala v Ostravě veliká schůze, byla však rozpuštěna, poněvadž se na ní řeklo, že určitý dělník byl na policejním ředitelství bit; ale nejen byla rozpuštěna, dělník, který byl potom propuštěn, byl druhý den znovu zatčen a sedí ve vězení. Ze zatčených dělníků bylo jich více na policejním ředitelství zbito. Policejní ředitelství šlo ovšem ve svých provokacích dále. Herbst přinesl česky psaný dopis, u něhož potřeboval, aby vypadal více autenticky, jako že jej píše nějaký komisař G. P. U. Přišel tedy za učitelkou ruského jazyka, aby mu jej přeložila do ruštiny. Mám jej (ukazuje dopis) zde jako ještě jiné originály. Překlad dopisu ukazuje, jak se vyrábějí velezrádné a špionážní aféry. Dopis je adresován: Moravská Ostrava, 1. února 1933 - tedy nová věc. Zní (čte): "Vážený soudruhu! Přijmi náš srdečný pozdrav a bolševický pozdrav". - Hned předem upozorňuji, že v tomto dopise je řada chyb, poněvadž v ruském jazyce se nikde neříká bolševický pozdrav; v ruském jazyce se užívá "tovariščeskij privět." Překladatelka byla ovšem tak přesná a tak se namáhala, že dopis, který vyrobil nikoliv agent GPU, nýbrž činovník policejního ředitelství v Ostravě, přesně přeložila z češtiny do ruštiny, jak byl, se všemi chybami a slovy, kterých se v ruském jazyce nepoužívá. - "Přijmi náš srdečný pozdrav a bolševický pozdrav. Píšeme ti proto, protože potřebujeme tvé rady stran úderných brigád. Víš velmi dobře, o čem se jednalo na poslední schůzi úderného výboru slezského kraje. Mimo toho tobě je známo naše stanovisko, jakým způsobem organisovat zde podobné úderné brigády jako u vás, totiž ozbrojené. Spoléháme se, že splníš naše ujednání stran objednávky zbraně. Jakého druhu" - zde se píše "sorta", avšak v ruském jazyce "sorty" jsou cigarety a ne zbraně - "Jakého druhu, již víš. Samo sebou se rozumí, že se v každém směru přičiníš tak, že budeme vidět, že lze na tebe úplně spolehnout."

Teď několik pokynů, jakým způsobem má pracovati výbor rudých brigád, jak velitel správce" - zde se užilo slova "vedoucí", kdežto v ruském jazyce je "komandir", překladatelka nevěděla, má-li říci "komandir" nebo "upravlajuščij - vedoucí", je zde řada takových chyb - "jak velitel správce úderných brigád, jeho pomocník, i sekretář-jednatel." - V ruském jazyce se nikde nenajde slovo "jednatel". - "Jsi informován, že jsme neměli možnost vykonati všechno to, co bylo usneseno na posledním sezení, kam jsme byli vysláni jako delegáti za ostravský kraj. Jelikož jsme byli pronásledováni (kdo? víš) psát o tom nemohu z opatrnosti před nebezpečím. My musíme býti opatrni a velmi opatrni. Čsl. úřady mýlí se částečně ve svých předpokladech, my je trošičku taháme za nos - a proto nemají ani toho nejmenšího podezření stran plánu, jehož provedením je přímo ohromíme. Někteří vojáci nacházejí se pod naším vlivem a myslím, že se nám to podaří, ale jen v tom případě, když si pospíšíš také ty.

Kurýr, který předá tobě tento dopis, je člověkem spolehlivým, nemusíš se ho obávat a můžeš mu beze strachu odpovědět. Ovšem chcete-li, můžete jej sledovat, neboť váš vlastní zájem toho vyžaduje. Mimo toho přijede do Opolí 18. února" - to organisuje samo policejní ředitelství nějakou ilegální konferenci, ale myslím, že je to teď přejde - "velitel organisované úderné brigády a představí se jako stenografista. Hlavní ředitelství" - tu je opět velká chyba - "ti jej doporučuje, můžeš se s ním bez okolků jak se patří dohodnout. Prosíme tě, neprozraď svou neopatrností našeho člověka, který pracuje pro náš prospěch." Teď jsou tu 4 křížky a 2 nuly. "Neprořekni se někde. Zde v Československé republice, jak už víš ze svých zájezdů sem, stojí to špatně s akcemi závodu gr. ch." pravděpodobně, ba skoro určitě to má znamenati Hrušovskou chemickou továrnu - "a M. h. d." - to je asi Mariansko-horská dusíkárna - "ale pravděpodobně že se to zlepší. Věc už se pomalu dává do chodu i přes to, že naši lidé jsou náramně opatrní, váš už se velmi vyznamenává, zvláště X. Nějaké zprávy už má. Spoléháme se, že nám pošlete ještě jednoho spolehlivého člověka. Je zapotřebí celou věc uspíšiti. Přece víš, kolik peněz to všechno stojí, a proto by bylo škoda, aby všechno pak bylo bezúčelné. Nepodaří-li se nám tato věc, pak nejsme žádní bolševici. Tato věc má význam nejenom pro naši lepší budoucnost, nýbrž pro celý mezinárodní proletariát. Vezmi si to k srdci. V každém případě znáš své povinnosti jako zástupce proletariátu, který přísahal věrnost moskevské Kominterně." (Veselost komunistických poslanců.)

A na konec se tu praví: "Odpověď odevzdej obratem kurýru. O byt a stravování se mu postarejte, aby v ničem nepociťoval nouzi, jelikož od něho závisí naše styky. Nějaké to děvče - ty už víš, jak se to má dělat."

Šlo jim o to, aby v tom dopise bylo všechno tak, jak buržoasní, černosotněnský tisk líčil agenty GPU, zbraně, špionáž, peníze, holky atd. Zapomněli tam dáti ještě nějaké to pečené dítě. (Výkřiky posl. dr Sterna.) Je to samozřejmě originál dopisu tak, jak byl učitelkou ruského jazyka přeložen. Když ten dopis překládala, sama říkala: Nemohu tam přece všecko psát, alespoň ne o té holce, vždyť to není pravda, že by komunisté takovými byli. A pan Herbst, ten policejní špicl, kterého získala policie, říkal: To je u nás tak zvykem, holka při tom vždycky musí být. - Uvádím to jenom jako doklad, jakým způsobem se vyrábějí špionážní a velezrádné aféry proti komunistické straně. Aby mohla býti provedena všechna sanační a hladová opatření, má býti pracující třída a proletariát, který se sjednocuje, zbaven svého vůdce. [ ]. Tento týden již nár. demokratický červený "Ostravský Poledník" naznačoval, co se děje. Tolik zatýkání již napovídalo veřejnosti: "Počkejte, ten hlavní solokapr ještě přijde."

Na zítřek je organisována v Krestově passagi schůzka, při které mají býti předávány nějaké dokumenty. Pravděpodobně po našem dnešním odhalení již k té schůzce v Krestově passagi nedojde. Podotýkám jenom, že máme zjištěny autentické zprávy, přes to, že ještě nedávno před týdnem a možná že i zítra se bude střílet do pašeráků, kteří hledí přenášeti nějakou kostku margarinu; byl při tom zastřelen i náš soudruh. Lidé z policejního ředitelství získávají pašeráky k tomu, aby přenášeli zbraně, revolvery, aby mohli tímto způsobem dokumentovati, že komunistická strana dá si pašeráky přenášeti zbraně přes hranice.

Pokud se týká konference, která má býti konána a o které v dopise je zmínka, i tato konference byla organisována a připravována. Měla býti vybrána a mělo se na ní objeviti nějaké probuzené svědomí, možná s Herbstem v čele, který by jako Barták lítostivě u soudu vypovídal, jak byl sveden, a funkcionáři a vůdci komunistické strany by bývali pykali. - Tyto provokace jsou známé zbraně. Jsou to zbraně, kterých používala carská ochranka, a jsou to tytéž provokační metody, které byly celým kulturním světem již dávno odsouzeny. Používání těchto zbraní ukazuje, jak to s vámi i s celou vládní většinou musí vypadati velmi bídně, když s tou velikou mocí, kterou máte, s policií, s četnictvem, které stále rozmnožujete, jste nuceni bojovati proti svému nepříteli takovými zbraněmi, proti nepříteli, který se proti vám staví čestně, který své zbraně neskrývá, který vám říká otevřeně, že cestou sjednoceného masového nástupu pracující třídy usiluje o zlomení vaší moci a o zlomení moci kapitalismu.

Ostražitostí strany podařilo se odhaliti toto provokační spiknutí a bylo znemožněno dokončiti provokaci policejního ředitelství v Mor. Ostravě. Říkám zde, že páni z policejního ředitelství budou utíkat od této věci. Je zde však tolik prokázaných důkazů, že se z toho páni nemohou vyzout. Nejenom důkazy, které jsem uváděl, nýbrž i tento důkaz: Herbst, kterého získala policie, měl v úterý nastoupiti trest. Dodnes však nesedí. Včera bylo na náš dotaz sděleno, že není ve věznici. Když se šli druzí zeptati, nedověděli se, co s ním je. Jeho ženě, která se po něm shání, nakonec řekli: Nestarejte se o něj, on přijde. Herbst před několika dny dostal pas z německého konsulátu. Je možné, že je v Německu a připravuje nové překvapení, které ovšem policejnímu ředitelství nebude již nyní nic platné.

Pro pracující třídu a proletariát je to velké ponaučení. Vyzýváme pracující lid, aby na tuto provokaci odpověděl úsilovnějším bojem, sjednoceným bojem za chléb, práci a svobodu; bojem za chléb, který dnes berete všem. Zničili jste dělníky a ničíte i jiné stavy, živnostníky, malorolníky a všechen pracující lid.

Odsoudili jste je k tomu, že nemají dnes již žádné naděje na nějakou existenci. U vědomí své viny chcete zničiti těmito prostředky svého nepřítele, komunistickou stranu Československa, která se dnes stává nadějí statisíců a milionů pracujících lidí. Pracující lidé budou po linii, po cestě, kterou jdou, pracovati dále, budou se sjednocovati k jednotnému, bojovnému nástupu, aby pod vedením komunistů zvítězili a zároveň sobě, svým dětem a rodinám zaopatřili chléb, práci a svobodu.

My proti vašim methodám, zákeřným a provokačním, stavíme své methody, proti vašemu zbidačování stavíme svůj program na zaopatření chleba a práce, program, který bude uskutečněn sjednocenou pracující třídou, sjednoceným pracujícím lidem, který proti vaší diktatuře lži, podvodu a zločinu postaví diktaturu proletariátu, proti vaší politice vyhladovění, politiku, která dá chléb, práci a svobodu pracujícímu lidu, diktaturu proletariátu, která srazí vás, kapitalisty, na kolena a dá pracujícím lidem nejenom hospodářské, nýbrž i sociální a kulturní osvobozeni a všechno to, co dělnické třídě po právu patří. (Potlesk komunistických poslanců.)

Místopředseda Taub (zvoní): Dále má slovo p. posl. Müller.

Posl. Müller [německy]: Slavná sněmovno! Projednávaný státní rozpočet neodpovídá ani svou výstavbou ani svými jednotlivými kapitolami ani svými požadavky a ještě méně způsobem úhrady našim míněním o státním rozpočtu. Jestliže jsme přes to pracovali na utváření státního rozpočtu v "sedmičce" a v rozpočtovém výboru a jestliže chceme hlasovati i pro tento státní rozpočet, jest naše stanovisko podmíněno tvrdými nutnostmi nynější doby, ale také politickou mocenskou konstelací v tomto státě, která vymezuje úzké hranice naší vůli, mocenskou konstelací, která jest dána hlasy voličů, ale i roztříštěním proletářské fronty v tomto státě a v této sněmovně. (Výkřiky posl. dr Sterna a Katze.)

Zaujímáme-li kritické stanovisko k některým kapitolám tohoto státního rozpočtu, chceme ukázati, že dotace u jednotlivých kapitol se jistě nikde neprojevuje tak silně, jako když srovnáme dotaci školství a militarismu. Militarismus má ve výzbrojném fondu, na němž se usnesli křesťanští sociálové, ve státním rozpočtu více peněz k disposici než veškeré školství a lidová výchova úhrnem. To nemůže býti podle našeho mínění trvalým stavem, nýbrž rozhodně se to musí v nejbližších letech změniti. Škrty ve školském rozpočtu činí 34.7 mil. Kč. Pan ministr školství nám sice řekl, že se tyto škrty týkají většinou věcných nákladů a nebudou míti katastrofálních následků na vývoj školství. My se domníváme, že úbytek tak velké částky jest přece jen pro školství bolestnou ztrátou a skrývá v sobě i nebezpečí, že při stavbách obecných škol a při stavbách škol vůbec nastane přestávka, která bude zasluhovati politování. Vždyť přece dnešní školní budovy jsou většinou staré a nemoderní a v četných obcích se pomýšlelo na nové stavby, které jsou pravděpodobně škrtnutím těchto peněz ohroženy. Věcný náklad na obecné školy byl snížen o 8.7 mil. Kč, rovněž tolik bylo škrtnuto v položce "Odborné školy". Považujeme tyto škrty za nanejvýš povážlivé a doufáme, že touto ztrátou neutrpí úroveň zvláště obecných škol. Přejeme si také, aby úspory, které se v posledních letech dělaly při zřizování měšťanských škol, nebyly ještě zvětšovány. Vždyť máme smutný příklad, že obce úplně dostavěly budovy měšťanských škol, ale že tyto školy nemohou býti otevřeny, poněvadž zemská školní rada odpírá jmenovati a platiti učitele. V Cukmantlu na př. jest měšťanská škola 3 léta úplně hotová a děti musejí kolem této školy choditi do vzdálených obcí.

Při této příležitosti naléhavě žádáme, aby byl předložen zákon o obvodních měšťanských školách. Žádáme, aby se udělala přítrž aspoň spojování školních tříd, kterou jisté vrstvy silně podporují. Vždy jsme se úsilovně bránili tomuto spojování, zvláště v obecných školách, které považujeme za nejvyšší statek dělnictva. Proto jsme také pro důkladnou reformu učitelského vzdělání. Žádáme zřízení pedagogických učitelských akademií a požadujeme pro Němce v tomto státě zvláště akademie v Praze, Brně, Ústí n. L., Liberci, Karlových Varech a Opavě. Tyto akademie mají býti samosprávné a naprosto nesmějí býti podřízeny vysokým školám. Na vysokých školách jest hlavní věcí pěstování abstraktní vědy, ryzího badání. Přejeme si, aby u učitelských akademií, které mají býti docela novým typem ústavu pro vzdělání učitelů, bylo na prvním místě praktické vzdělání pro povolání a znalost života, které by žáky připravily k boji o život. Žádáme postupné přebudování nynějšího vzdělání učitelů, žádáme však, aby tento obor vzdělání učitelů byl konečně proveden. Zatím bychom si přáli, aby se věnovalo více pozornosti zvláště pražskému německému ústavu pro vzdělání učitelů, poněvadž tamější poměry nejsou naprosto potěšitelné.

O vysokých školách měli bychom jen říci, aby uprázdněné učebné stolice byly co nejdříve obsazeny, a to vědci moderního ducha a svobodomyslného směru. Zde musíme ještě zdůrazniti, že škrtnutím 2.6 mil. Kč na sociální pomoc pro studentstvo jest ohroženo studium chudých. Přejeme si, aby při rozdělování těchto peněz na sociální péči o studentstvo byli obdařeni zvláště i chudí němečtí studenti, kteří zde v Praze musejí vésti mnohem těžší živobytí než studenti pocházející z Prahy a jejího okolí.

Škrt, který se nám zdá býti zvlášť povážlivý, jest škrt v oboru lidové osvěty. Zde dosáhly škrty 3 mil. Kč. Žádáme pana ministra školství, aby při zpětném virementu byla tato chyba napravena, neboť škrtnutí 3 mil. Kč znamená zkázu lidové osvěty. Při tom jest lidová osvěta v Československu jedna z nejlepších v Evropě. Máme 497 okresních osvětových sborů, 11.500 místních osvětových sborů, 21 lidových vysokých škol a 16.000 většinou dobrých knihoven, máme tedy takový aparát lidové osvěty, že nám jej cizina velice závidí. Desetitisíce, nikoli, statisíce radostných pomahačů a osvětových pracovníku povzneslo tuto osvětu lidu na stupeň, s něhož nesmíme sestoupiti. Zvláště v této době, kdy podle výnosu ministerstva sociální péče musí se věnovati nutná pozornost i duševnímu vzdělání nezaměstnané mládeže ve spolupráci okresních sborů pro péči o mládež a okresních osvětových sborů, jest nezbytně nutno poskytnouti potřebné peníze, nemá-li osvěta lidu býti vážně ohrožena. Politování zasluhuje i škrtnutí 1.5 mil. Kč na pěstování hudby. Doufáme, že hudební školy v Bečově a Přísečnici, které mají starou dobrou slávu, nebudou tímto škrtnutím postiženy. Totéž platí o německých divadlech. Německá venkovská města věnovala v posledních desítiletích miliony na divadla, ale zákonem o obecních financích a hospodářským vývojem dospěla k mezím své možnosti a žádáme, aby právě v této době bylo divadelnictví německých měst, které stojí před zhroucením, co nejvíce státem podporováno.

Žádáme zároveň, aby se v oboru školského rozhlasu dosáhlo ještě většího sociálního stupně.

Zvláštní kapitolou jest tělesná výchova na obecných a měšťanských školách. Můžeme jistě říci, že o tělesné výchově na těchto školách nemůže býti vůbec řeči, že se sice dodržuje rozvrh hodin, ale kdo zná tato tělesná cvičení, ví, že to neznamená žádnou tělesnou výchovu. Mimo to musili jsme ještě konstatovati, že v četných městech nejsou ani nutné tělocvičny a hřiště. Uvádím Podbořany, město se 14 úplně naplněnými školními třídami, které nemá ani svou vlastní tělocvičnu, ale zato musí poskytovati ve škole byt panu řediteli. Takové poměry vyžadují naléhavě nápravy za účasti ministerstva školství a zemské školní rady. V oboru tělesné výchovy činí se nyní pokus zřízením tak zvané Tyršovy vysoké školy učiniti průlom. K tomu musíme říci: My nemáme námitek proti zřízení Tyršovy vysoké školy, ale stavíme se jen proti tomu, aby Tyršova vysoká škola nebyla snad školou, která by poskytovala vzdělání v oboru tělesné výchovy jen nepatrnému počtu protežovaných lidí. S tím nesouhlasíme. Přejeme si, aby Tyršova vysoká škola měla účinek ve všech směrech a žádáme, aby se stala lidovým ústavem, v němž by se co nejvíce vycházelo vstříc zvláště spolkům a svazům, které jsou dnes ještě skutečně nositeli tělesné výchovy v tomto státě. Uvádím, že to jsou spolky, které podstatně doplňují nedostatečný školní tělocvik, že to jsou spolky, které jsou jediným nositelem moderních tělesných cvičení. K tomu bych řekl ještě toto: Podpora spolků pečujících o tělesnou výchovu v tomto státě rovná se nule. Tu se musíme schovati za jinými státy. Ale s druhé strany stát ještě zdaňuje provozování sportovních a tělesných cvičení; daní přepychovou, daní z obratu, daní ze zábav, vysíláním policejní stráže, kolky, poplatky za úřední výkony, celá ta věc jest tak drahá, že mladí dělníci, kteří ve svých hodinách místo, aby seděli v hospodě, provozují sporty, jsou ještě za tento chvalitebný úmysl trestáni, že spolky, které by měl stát podporovati, musí přímo platiti za své kulturní úsilí. To jest hrubý nešvar, který naléhavě vyžaduje nápravy. Přejeme si, aby stát k tomu konečně zaujal stanovisko a aby rozlišoval mezi tak zvanými sportovními svazy, které provozují zakuklený profesionalismus, t. zv. sportovními svazy, které se sportovní výkonností svých členů dělají po živnostensku obchody, a sportovními svazy, které jsou jedinými nositeli a podporovateli sportovního života, skutečné tělesné kultury v tomto státě. (Výkřiky posl. dr Sterna a Katze. - Místopředseda Taub zvoní.)

Musím promluviti několik slov o školské reformě, kterou ministr školství dal do diskuse. Vítáme tuto školskou reformu jako krok moderního směru, vítáme ji a budeme ji všemi svými silami podporovati, neboť znamená krok ke samosprávě školství, neboť znamená přece demokratisaci školství, národní samosprávu; a především se škola odděluje od politických úřadů. Všemi svými silami budeme podporovati úsilí našeho moderního ministra školství v tomto směru, poněvadž v tom vidíme především veliký pokrok. Jest zajímavé, že se skoro všechny jiné strany, občanské i křesťanské, staví proti této školské reformě. Tak se včera kol. Dubický rovněž postavil proti této školské reformě, poněvadž se domnívá, že tou trochou autonomie, která se zde poskytuje, bude ubita česká vlastenecká výchova. Spoléhá-li se kol. Dubický na tak zvané vlastenectví lidí, kteří pohlížejí na československý stát jako na zbytkový statek, lidí, kteří si dají dobře platiti své vlastenectví, nedojde s tím asi daleko. Domníváme se, že demokratisace školství, probuzení zájmů všech národů a vrstev národa bude zde docela jinak a lépe působiti, než toto tak zvané podvodné vlastenectví malých vrstev. (Posl. dr Stern [německy]: Vy máte poctivé vlastenectví!) Pane Sterne, se svou sofistikou u mne nepořídíte. Zvláště však se obracíme proti útoku klerikálů proti školské reformě. Tito pánové, kteří ze státu samého dosti tyjí, kteří začachrovali kongruu za výzbrojní fond, za daňovou a správní reformu, nemají vůbec práva příliš ostře se zde stavěti proti této školské reformě. České klerikální noviny líčí ministra Dérera přímo jako rohatého ďábla, koulícího očima. "Křesťanská ctnost jest v nebezpečí", "duše jest ohrožena", "nepřátelé Boha jsou při práci". Nevím sice, co má milý Bůh dělati se školskou reformou, ale vždy vidíme, že se volá na pomoc všechno, aby tato školská reforma byla pokud možno poražena. Vidíme, že i němečtí křesťanští sociálové jako Donath v Litoměřicích, Zajiček a Petersilka mají rovněž velkou úlohu v tomto boji. V klerikálních novinách čteme, že při výchově připadá velký úkol třem činitelům: církvi, rodině a státu. Církev se líčí takřka jako strážce lidských duší. My naopak pravíme, že církev nemá naprosto nic hledati ve výchově a ve škole, že tím ostřeji vznášíme svůj starý požadavek odluky církve a školy a samozřejmě v tomto boji neustaneme.

Pan Zajiček nespoléhá se však ani na nebeskou pomoc, nedovolává se 14 pomocníků ani Nejvyššího, nýbrž obrací se na reálnější moci. Obrací se na pátera Šrámka a na lidovou stranu, která podle jeho mínění odvrátila od církve již mnohem více neštěstí než vyšší moc. Dovolává se také katolické akce.

Prohlašujeme pánům, že zřídí-li proti školské reformě katolickou akci, zřídíme my přiměřenou protikatolickou akci, která poskytne pánům velmi mnoho, o čem by mohli přemýšleti. Stejně jako dříve stojíme na stanovisku: ven s církví ze školy, ven s privilegovanými zástupci církve z místních, okresních a zemských školních rad. Odmítáme náboženskou výchovu ve škole, poněvadž zkušenost 2000 let ukázala, že tato náboženská výchova naprosto není dobrá.

Vezmeme-li publikace Státního statistického úřadu, shledáme, že procento kriminality u tak zvaných nábožensky vychovaných lidí není naprosto nepatrné, že vliv katolické výchovy není naprosto dobrý. My se naopak domníváme, že se má vychovávati věcně a nehleděti na nadsmyslné. Proto považujeme školskou reformu za dobrou a vhodnou a chtějí-li páni z klerikální strany vésti malý kulturní boj, jsme jistě ochotni vésti tento boj společně s volnomyšlenkáři a se všemi svobodně myslícími lidmi. Chceme míti školu zbavenou okovů vyznání a církve. Staré výsady církve musejí padnouti. Musí povstati svobodná škola, vychovávající svobodné lidi. A když zde klerikálové mobilisují celé vojsko bojovných vysokých kněží, když žádají "náboženství a spravedlnosti", když duchovní štvou proti této reformě z kazatelny, kde jim nelze odporovati, říkáme těmto pánům, aby si častěji vzali do ruky malý katechismus nebo si přečetli projevy arcibiskupa Kordače, kterého vyhodili. Páni tvrdí, že se nám vede zle, poněvadž lidé nemají náboženství. To jest pohodlné vysvětlení hospodářské krise, ale právě arcibiskup Kordač nám praví, že i zde při posuzování těchto věcí jest podstatným těžištěm lidská chamtivost, produkt tisícileté křesťanské výchovy.

Nyní vystupují i biskupové, nikoliv s palmou míru křesťanské lásky k bližnímu, nýbrž jako bojovní lancknechti církve, jako politisující kapucínští kazatelé z Valdštýnova tábora, nikoliv jen proti školské reformě. Domnívají se, že nastala doba, kdy by mohli znovu obnoviti nucenou účast na mších, zpovědi a náboženských cvičeních, kdy by církev zase mohla ve zpovědnici pohlavně vychovávati děti, táž církev, která každou reformu a každou svobodnou výchovu označuje za nemravnou. Doufáme, že zde pány přiměřeně odrazíme. Ale jedno chci zvlášť zdůrazniti, a to jest výzva církve k dětem k boji proti reformě školy. Vždyť to jsou titíž pánové, kteří nám stále říkají, abychom neotravovali dětských srdcí, abychom je nezpolitisovali. Ve svých časopisech žádají o modlitby a obětavé křižácké výpravy dětí, a to jest pokrytectví, že zřejmější býti nemůže. My ovšem nepřestaneme říkati dělnickým dětem ještě ostřeji než dosud pravdu, o nebi, pekle a o politisující církvi, pokusí-li se duchovní pánové zapřáhnouti děti do své káry. Páni biskupové nemají ani zvláštní důvěry ve své modlitby, neboť říkají, že "sama modlitba nepomůže, že musíme užíti všech dovolených prostředků". Můžeme říci těm bojovným sluhům božím, že také užijeme všech prostředků, abychom i my bezohledně řekli svým dětem pravdu o církvi, o nebi a o všem tom církevním duchovním inventáři.

Nyní několik slov o administrativě. Dříve bych se však rád stručně zabýval přídělem státních subvencí. Nemluvím o subvencích, které podzemními kanály plynou té nebo oné straně, nýbrž o těch, které jsou vyznačeny ve státním rozpočtu. Rozdělování jest nespravedlivé a nedá se kontrolovati. Nejen že přímo poškozuje německé svazy a spolky, nýbrž dělá se i rozdíl mezi svazy měšťáků a svazy dělníků. Ústřední rada českých a německých kulturních a sportovních organisací konstatovala, že v tomto státě hlavní část subvencí neplyne tam, kde je jich nejnaléhavěji zapotřebí, do rukou organisací, které dělníkům poskytují osvětu, tělesná cvičení atd., nýbrž do pokladen beztoho bohatých svazů, do pokladen Sokola atd. Při této příležitosti chci říci, že se subvence mají rozdělovati veřejně. Vždyť to žádají i čeští nár. socialisté a kol. Bergmann postavil týž požadavek. "Klub československých turistů" na pr. má ve všech krajinách tohoto státu krásné domy a chaty, zřízené většinou ze státních peněz. Ale naproti tomu vidíme, že "klub českých dělnických turistů" a "přátel přírody", který vyvíjí bohatou činnost, jest odbýván nepatrným penízem. To se musí změniti. Vidíme, že bohatý český automobilový klub dostal od ministerstva financí zase na 3 léta povolení vydávati triptiky a hraniční papíry. Cyklistickým a motoristickým svazům se odpírá stejné oprávnění. Feudální český automobilový klub výnosně obchoduje s těmito triptiky a hraničními papíry a vydělává při tom statisíce korun. Mělo by býti úkolem kontrolní komise, aby tyto výsady těm privilegovaným organisacím odňala.

Totéž máme u subvencí Červeného kříže. Uznáváme, že Červený kříž působí lidumilně ve mnoha oborech, ale žádosti o subvence dělnických Samaritánů, kteří mají dobrou organisaci a dávají ve všech místech k disposici tisíce Samaritánů s příslušnými nástroji, nemohou se odbývati tím, že se jim říká: Nemáte žádné automobily ani pomocné stanice. To není správné. Zde se nesmí rozdělovati podle zásady, kde sedí nejvíce příznivců příslušných svazů, nýbrž podle zásady potřeby, a to zcela veřejně.

K administraci všeobecně musíme říci, že jest nejvyšší čas, aby se zahájila nová reforma správy. Poukazuji zde jen na přehmaty okr. hejtmana ve Šternberku, který za vyživovací lístky žádá nucenou práci, odklizování sněhu atp. Tyto přehmaty jsou jen proto možné, poněvadž správní reforma dala okr. hejtmanům neomezenou moc; ale i jiné úřední činnosti okresních hejtmanů jsou povážlivé. Nemůžeme to již nazývati politikou popichování, nýbrž politikou rýpanců. Všechno ruší klid a pořádek, ať to jest vývěsní skříňka s časopisy již censurovanými, nebo několik mladíků, kteří putují v modrých košilích, nebo skupina mladíků, kteří mají v rudých praporech vyšity tři šípy nebo prosté výlety a samaritánská cvičení; všude vidí úřad porušování klidu a pořádku. Tvrdím: zde neporušují klid a pořádek tyto skupiny, nýbrž klid a pořádek porušuje úřad. Totéž musíme říci i o censuře. Censura dělá i dnes ještě velmi nádherné kotrmelce. Všude se zabavují věci nemající naprosto významu a časopisům se tím působí velká škoda. Více svobody tisku!


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP