Středa 9. listopadu 1932

Předseda (zvoní): Žádám pana řečníka, aby skončil, neboť jeho řečnická lhůta uplynula.

Posl. Hrubý (pokračuje): Hned budu hotov. Mladí pánové z kongresu SIM zůstali k volání členů soc.-dem. mládeže po sjednocení hluší a slepí. Místo jednoty doporučuje kongres SIM zesílení jejich zrádných organisací a svazů. Místo jednoty doporučuje a schvaluje kongres SIM politiku rozbíjení jednoty mládeže, vylučování členů a funkcionářů soc.-dem. mládeže jen proto, že oni měli odvahu podati si s komunistickými kamarády ruce k boji proti kapitálu, proti hladu, fašismu a válce.

I členové soc.-dem. mládeže, kteří očekávali ještě něco dobrého od kongresu, se zklamali. A naše tvrzení, tvrzení komunistické mládeže, že se kongres SIM stane nepřítelem jednoty a vysloví se pro politiku záchrany kapitalismu, bylo potvrzeno. Potvrdilo se též, že tito pánové z kongresu SIM, které nikdo nevolil, nejsou nositeli revolučních tradic stuttgartské konference a že jedině komunistická internacionála mládeže je dědicem revolučních tradic Stuttgartu. Ukázalo se, že komunistická internacionála mládeže je jediná organisace mládeže, která je nositelem jednotné fronty mládeže v boji proti kapitalismu.

Na štěstí kongres SIM se usnáší na něčem, s čím nesouhlasí (Předseda zvoní.) vlastní členové sekcí soc.-dem. mládeže. Usnáší se proti vůli značné části soc.-dem. mládeže, která má protidělnické politiky svých vůdců právě dost. (Hlasy: Nech toho už!) Abyste mohli jíti flámovati, ne? (Předseda zvoní.)

A proto není náhodou, že v den, kdy se kongres SIM konal, konala se zároveň říšská konference oposice soc.-dem. mládeže v Československu, na které byli soc.-dem. delegáti z Prahy, Brna, Plzně, Bratislavy atd., kteří se vyslovili ostře proti rozbíjení jednotné fronty mládeže a vylučování členů a vyhlásili politice vůdců soc.-dem. mládeže v Československu nejostřejší boj, boj za sjednocení mládeže i přes jejich hlavy. My, mládež komunistické strany Československa, vítáme toto zdravé oposiční hnutí v organisacích soc. demokratické mládeže. Je to důkaz, že socialistická mládež počíná rozbíjeti okovy svých vůdců, strhává si s očí falešné brýle a přes všechny překážky podává si s komunistickou a ostatní mládeží ruku ke společnému třídnímu boji proti útokům kapitálu. Buržoasie právem se obává této síly a vynakládá všechen um jak jednotnou frontu zničit. Ovšem marně. Jednotná fronta i přes hlavy reformistických vůdců razí si cestu. Vítězná rekrutská kampaň, kde si rekruti společným bojem vybojovali přes milion korun, společné úspěšné boje učňů na řadě míst, úspěšné boje nezaměstnané mládeže za práci a podpory a v poslední době společná akce kovodělné mládeže, společné akce proti fašistům a předválečné výchově, to jsou symptomy, ze kterých má právem buržoasie a její pomahači strach. Ukázalo se v těchto bojích, že vůdcem a nositelem jednotné fronty, skutečným a jediným dědicem Stuttgartu je komunistická Internacionála mládeže a jej sekce. Soudruzi, mladí kamarádi internacionály. DTJ a odborů! Vyvoďte důsledky z politiky vašich vůdců!Stojíme na prahu zim strašlivější všech dřívějších. Buržoasie připravuje nové a nové atentáty na existenci pracující mládeže. Nestačí, že přes 1/4 milionu nezaměstnaných mladých dělníků oloupili kapitalisté již o práci, má se jim ubrat i to poslední, t. zv. žebračenky. Nestačí, že pracující mládež dostává už dnes v závodech a dílnách almužnu místo mzdy, nenasytný kapitál připravuje další snížení mezd. Nemáme co do úst a na sebe, ale buržoasie připravuje se už na novou válku, zavádí předvojenskou výchovu mládeže. Cení zuby především na Sovětský svaz, kde není už bídy, nezaměstnanosti a hladu, kde mládež vládnoucí dělnické třídy buduje nadšeně socialismus. A ke všemu tomu zavádí buržoasie v Československu nejostřejší fašistický teror, aby brutálním násilím rozdrtila vzmáhající se odpor proletariátu. Ale nemusí a nesmí se jí to podařit. Hornický boj, boj nezaměstnané mládeže a rekrutů ukázal, co dovede proletariát a proletářská mládež, když se sjednotí. Pracující tvoří většinu národa. Není síly na světě, která by mohla odolat sjednocenému proletariátu. Voláme vás, socialističtí kamarádi do tohoto boje. Podáváme vám bratrskou ruku pro společný, neúprosný boj, pro všechny vaše požadavky, které stavíme pro náš plán. Podáváme vám ruku pro boj proti kapitalismu a válce. Máme stejnou bídu, stejný hlad a stejné zájmy všichni. A proto pryč s tím, co nás dělí od sebe! To nesmí býti překážkou, abychom se sjednotili za to, co nás spojuje. Jen nepřítel jednoty pracující mládeže staví mezi nás umělé přehrady a znemožňuje společný postup. Podáváme vám bratrskou ruku pro boj proti fašismu a válce. Desítky a desítky skupin soc. demokratické i nár. socialistické mládeže v Československu bojují i s námi v jednotné frontě. Nedejte se spoutat ani vy soudruzi! Rozbijte všechny překážky v zájmu našich mladých životů. Vzhůru do společného boje proti útokům shnilého kapitalistického řádu, za socialismus. Ať žije jednotná bojovná fronta veškeré pracující mládeže proti hladu, fašismu a válce! (Potlesk komunistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Ke slovu není již nikdo přihlášen, rozprava je skončena.

Podle §65 jedn. řádu jest rozpravu o vládním prohlášení zakončiti hlasováním, zda sněmovna prohlášení schvaluje čili nic.

Sněmovna může se usnésti, že hlasování odkládá. Takový návrh podán nebyl.

Budeme tudíž hlasovati.

Žádám paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Sněmovna jest způsobilá se usnášeti.

Kdo souhlasí s tím, aby sněmovna schválila prohlášení pana předsedy vlády, učiněné ve 211. schůzi posl. sněmovny dne 3. listopadu 1932, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Prohlášení pana předsedy vlády jest schváleno.

Tím je vyřízen první odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

2. Doplňovací volba člena Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny.

Povoláním člena a předsedy Stálého výboru Jana Malypetra za předsedu vlády uprázdnilo se jedno místo člena Stálého výboru, neboť podle §u 54, odst. 5 úst. listiny člen vlády nemůže býti ani členem ani náhradníkem Stálého výboru.

Podle odst. 4 téhož paragrafu vykoná se za ubylého člena nebo náhradníka volba doplňovací na zbývající část funkčního období Stálého výboru. Při tom nově zvolený musí náležeti téže skupině jako člen ubylý, leč by skupina tato odepřela voleb se účastniti nebo kandidáta nenavrhla.

Kandidátní listina této skupiny však došla. Žádám, aby byla přečtena.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Návrh posl. Mašaty, Bistřického, Dubického, Machníka, Pozdílka, Jos. Tůmy:

Podepsaní navrhují, aby členem Stálého výboru podle §u 54 úst. list. zvolen byl dosavadní náhradník posl. Beran a za ubylého náhradníka aby zvolen byl posl. dr Černý.

Předseda: Podle přečteného návrhu zvolením člena uvolní se místo náhradníka. Vykonáme tedy najednou volbu člena i náhradníka.

Podle odst. 2, §u 54 úst. listiny členové předsednictva sněmovny při této volbě hlasují.

Pro zjednodušení dám podle §u 61 jedn. řádu hlasovati zdvižením ruky. (Námitky nebyly.)

Námitek není.

Kdo tedy souhlasí, aby členem Stálého výboru zvolen byl dosavadní náhradník posl. Beran a za ubylého náhradníka aby zvolen byl posl. dr Černý, nechť zvedne ruku. (Děje se.).

To je většina.

Posl. Beran jest tedy zvolen členem Stálého výboru a posl. dr Černý náhradníkem člena Stálého výboru dr Staňka.

Tím vyřízen jest 2., poslední odstavec pořadu.

Imunitní výbor ve schůzi dne 8. listopadu t. r. pojednal o žádosti posl. Hlinky, aby byla posl. Zeminové vyslovena důtka podle §u 51 jedn. řádu pro její urážlivé výroky proti němu ve 213. schůzi posl. sněmovny, a učinil o tom toto sdělení:

Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Z textu řeči posl. Zeminové vysvítá, že jmenovaná poslankyně své výroky o utrhačích na cti adresovala všem těm, kdož by obvinili sen. Klofáče, že by si za svá utrpení za války dal vyplatiti odměnu, když před tím výslovně odsoudila projev posl. Hlinky slovy, která nejsou však předmětem žádosti jmenovaného poslance, aby pro ně byla posl. Zeminové udělena důtka.

Posl. Zeminová výslovně konstatuje, že nevěří, že by jednal a mluvil posl. Hlinka z vlastního návodu, že byl inspirován jinými, a sice špatnými lidmi v Čechách. Na adresu těchto jiných pronesla další část svých, posl. Hlinkou inkrimovaných výroků.

Netýkají se proto inkriminované výroky posl. Hlinky a proto také nebylo důvodu k návrhu na vyslovení důtky posl. Zeminové.

Sdělení předsednictva.

Návrh podle §u 23, odst. 3 jedn. řádu.

Při hlasování zamítnut byl návrh posl. Štětky podle §u 23, odst. 3 jedn. řádu, aby sněmovna změnila usnesení iniciativního výboru, jímž byl zamítnut ve schůzi dne 3. listopadu t. r. návrh posl. Štětky a soudr. na zřízení vyšetřovacího výboru, který by vyšetřil tvrzení sen. Trnobranského (tisk 1888).

Návrh podle §u 46, odst. 2 jedn. řádu.

Při hlasování zamítnut byl návrh posl. Štětky a soudr. podle §u 46, odst. 2 jedn. řádu, aby se do schůze dostavil ministr financí a podal zprávu a vysvětlení ve věci Františka Stejskala a přirážek obce Strupčic.

Dovolené

dal předseda: na dnešní schůzi posl. Gottwaldovi, Hodinové, Höhnelovi, K. Procházkovi, Russovi, Steinerovi, Törökovi a Vallo pro neodkladné zaměstnání; na tento týden posl. Fedorovi z rodinných důvodů.

Změny ve výborech.

Do výboru branného vyslal klub poslanců "Deutsche soz.-dem. Arbeiterpartei" posl. Heegera za posl. Müllera.

Do výboru imunitního vyslal klub poslanců "Deutsche christl.-soz. Volkspartei" posl. Krumpeho za posl. Fritschera.

Rozdané tisky

počátkem schůze: interpelace tisk 2011 (I až XVII).

Podle usnesení předsednictva navrhl předseda, aby se příští schůze konala ve čtvrtek dne 17. listopadu 1932 o 3. hod. dopol. s

pořadem:

1. Zpráva výborů ústavně-právního a živn.-obchodního o vládním návrhu (tisk 1981) zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně známek (tisk 2021).

2. Zpráva výborů ústavně-právního a živn.-obchodního o vládním návrhu (tisk 1982) zákona, kterým se mění a zrušují některé předpisy o ochraně vzorků a modelů (tisk 2022).

3. Zpráva výborů ústavně-právního a živn.-obchodního o vládním návrhu (tisk 1983) zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně vynálezů (tisk 2023).

4. Zpráva výborů zahraničního a ústavně-právního o vládním návrhu (tisk 1984), kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu:

1. Pařížská unijní úmluva ze dne 20. března 1883 na ochranu živnostenského vlastnictví, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925,

2. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o potlačování falešných údajů o původu zboží, revidovaná ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925

3. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o mezinárodním zápisu továrních neb obchodních známek, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925 (tisk 2024).

5. Zpráva výborů zahraničního a živn.-obchodního o vládním návrhu (tisk 1966), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou sjednaná dne 30. července 1932 v Athénách a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. srpna 1932, č. 135 Sb. z. a n. (tisk 2025).

6. Zpráva výborů zahraničního a živn.-obchodního o vládním návrhu (tisk 1963), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úprava k prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským ze dne 18. dubna 1925, sjednaná dne 4. července 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 15. července 1932, č. 119 Sb. z. a n. (tisk 2026).

7. Zpráva výborů ústavně-právního a zahraničního o vládním návrhu (tisk 1929), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Smlouva o úpravě otázek vyplívajících ze stanovení hranice mezi republikou Československou a republikou Polskou (hraniční statut), podepsaná v Gdyni dne 24. září 1931, se závěrečným protokolem z téhož dne (tisk 2027).

8. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Litoměřicích v trest. věci posl. Müllera (tisk 1762).

9. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Hradci Král. v trest. věci posl. Štětky (tisk 1767).

10. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trest. soudu v Praze v trest. věci posl. Hodinové (tisk 1801).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích v trest. věci posl. dr Sterna (tisk 1802).

12. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Č. Lípě v trest. věci posl. Höhnela (tisk 1830).

13. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trest. soudu v Praze v trest. věci posl. K. Procházky (tisk 1831).

14. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trest. soudu v Praze v trest. věci posl. Roudnického (tisk 1833).

15. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského soudu v Hradci Král. v trest. věci posl. Tylla (tisk 1834).

16. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupiteľstva v Bratislave v trest. věci posl. Mravca (tisk 1835).

17. Zpráva výboru imunitního o žádosti krajského trest. soudu v Praze v trest. věci posl. Neumeistera (tisk 1909).

Tento návrh byl přijat a schůze skončena v 6 hod. 5 min. večer.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP