Pátek 3. června 1932

Předseda (zvoní): Pane řečníku, upozorňuji vás, že vaše řečnická lhůta již dávno uplynula.

Posl. dr Bacher (pokračuje): Jelikož mne pan předseda vybízí, abych skončil, řeknu již jen několik slov. Zákon o drobných penězích patří do oboru měnové politiky a každá měnová politika, každá měna předpokládá především důvěru, důvěru obyvatelstva. Viděli jsme v Anglii, jak po odklonu od zlatého standardu obyvatelstvo zachovalo důvěru v libru, jak třebaže v Anglii nastala jakási inflace, ceny zboží nestouply ani o penny. Tuto důvěru si nejen vytvořiti, nýbrž ji také udržeti a rozšířiti, mělo by býti povinností všech, kteří to se státem dobře myslí.

Čeho se nyní dožíváme v Československu, zvláště však čeho se dožíváme my, němečtí státní občané, není vhodné, aby posílilo tuto důvěru. S velkým zármutkem konstatujeme, že se v mezích protekcionářství dále protekčně hospodaří. S velkým zármutkem konstatujeme, že stát přímo radikalisuje naši mládež, poněvadž vidí, že jsou jí uzavřeny všechny cesty hospodářského vývoje a že jest postavena pod stálý četnický dozor z titulu parlamentní demokracie. To jsou psychologické okolnosti, kterých nelze nedbati. Chceme-li, aby se zde vyvinul zdravý stát, není to bez důvěry možné. Aby tato důvěra povstala u veškerého obyvatelstva, k tomu jest zapotřebí vyššího státnického umění, vědomého odpovědnosti. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Dalším přihlášeným řečníkem je pan posl. Steiner. Dávám mu slovo.

Posl. Steiner (maďarsky): [První věta byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 3. června 1932 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy. Viz těsnopiseckou zprávu o 194. schůzi posl. sněmovny.] Deficit 1700 milionov, ktorý sa ukazuje v domácnosti štátu, chcete takýmito zákony vylisovať z pracovníkov. Len pred niekožko týždňami zvýšili ste obratovú daň o 50%, a teraz je tu zákon tento, ktorým olúpite pracujúce vrstvy o nových 758 milionov. Týmto zákonom už otvorene zahajujete infláciu, v dôsledku ktorej snížite pracovné mzdy a almužnícke podpory nezamestnaných.

Sociálfašisti i teraz plnia svoju povinnosť a snažia sa zastrieť triednu povahu tohoto zákona [Další slovo bylo usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 3. června 1932 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučeno z těsnopisecké zprávy.] tvrdiac, že zákon tento znamená ďažšiu konsolidáciu koruny československej a znamená nové pracovné príležitosti pre robotníctvo.

Vo skutočnosti však je tento zákon, práve tak ako ostatné, ktoré sa pripravujú, len dôslednou kontinuáciou tej vyhladovacej politiky, ktorú prevádzate v záujme zachránenia vášho zkrachovaného systemu už od rokov pomocou sedem tak zv. socialistických ministrov vo vláde.

Zákon tento, ďalej zákon na ochranu nájomníkov, tak zv. fond pre podporu nezamestnaných, nové sníženie platov štátnych zamestnancov, nové druhy daní, všetko to je novým seknutím žily na pracujúcich masách ku stupňovaniu hladu týchto.

Zákony tieto znamenajú ťažkú ranu pre utlačené národnosti a pracovníkov v Československu. V národnostných územiach Československa, zvlášte na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi, boly-li tu už dosiaž údelom maďarských, slovenských, nemeckých a ukrajinských pracovníkov bieda a strádanie, teraz veža okresov zmenilo sa v územie pustého hladu. Sú okresy, kde chleba už celé mesiace neznajú, kde pracovníci už ani zemiakov nemajú. Maďarský malorožník, ktorý biedy ani z chýru neznal, zvlášte na Slovensku južnom a východnom, žije teraz trapným, nesnesitežným a biednym životom z blahovôle vašej lupičskej politiky združenej s prírodnými pohromami. A vy na miesto toho, aby ste tomu žudu pomohli alebo aspoň čo len prehovorili o tom, ako by sa im mohlo pomôcť, chcete tento žud, ktorý sa zmieta v utrpení hladom, olúpiť o posledný kúsok chleba.

Kým miliardové berné nedoplatky maďarských, židovských, českých a slovenských statkárov, továrnikov a úžerníkov ponechávate nedotknuté a kým títo podplácaním, korupciami, avšak i v ceste "zákonitej" zprosťujú sa svojích berných bremien, dotiaž vysiavate ako pijavice krv maďarských a slovenských pracovníkov. O všetko by ste ich olúpili, lebo odbúraním priemyslu boli pozbavení práce a zárobku, gentským systemom štátnej podpory v nezamestnanosti, nespravedlnou imperialistickou politikou investičnou možnosti práce a špekuláciami obilných úžerníkov hodnoty ich produkcie a práce. Kobylkové hejná exekútorov, naštvaných na pracovníkov, a české, slovenské a maďarské banky sožraly ich domy, pozemky a statky, zákon jazykový a školská politika Dérerová školy a kultury a najnovšie fašistické opatrenia však pozbavily ich všetkých politických práv. Nahé, o všetko pripravené a s obžalobou v ústach stojí pred vami maďarské pracujúce obyvatežstvo hladových území: Vy ste vinníkmi, vaša [Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 3. června 1932 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.] politika uvrhla nás v položenie, v ktorom biedačíme a hynieme!

Od týchto utlačených pracovníkov chcete nové obeti k udržovaniu vašej vyssiavacej, utlačovacej nadvlády? Pracovníci, utlačované národnosti už dosiaž vežakráť osvedčili, že vašej politiky majú už po krk. Revolučný boj robotníkov a pracujúcich sedliakov v Podkarpatskej Rusi za chlieb a slobodu, hnutie desaťtisícov nezamestnaných na Slovensku proti odbúravaniu, za prácu, chleba a podporu, mohutné jednotné bojovné hnutie baníkov v severných Čechách a v najnovšej dobe boj zemedelských robotníkov na Slovensku sú jasnými dôkazy toho.

[Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 3. června 1932 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.] Chceli ste chrániť záujmy nemecko-židovského majiteža cukrovaru a 20.000 jutrového statku v Dioseku, záujmy maďarských statkárov a českých zbytkových statkárov - fiškálov. Chcete stabilisovať hladové mzdy, biedu, vykorisťovanie a utlačovanie a preto museli padnúť tri robotníci zemedelskí v Košútoch. Českí četníci chceli zachovať poriadok a kžud na maďarských vidiekoch. Váš poriadok je poriadkom hladu a hladových miezd a robotovania od úsvitu až do oslepenia. Váš poriadok je trpenie [Další slovo bylo usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 3. června 1932 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučeno z těsnopisecké zprávy.] bezo slova a pätolízalstvo. Tento poriadok a kžud nemohla salva v Košútoch zabezpečiť. Krv preliata v Košútoch nezastavila boj pracovníkov.

Práve proces Majora, nasledujúci na salvu v Košútoch, strhol s tváre českej "demokracie" [Další slovo bylo usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 3. června 1932 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučeno z těsnopisecké zprávy.] larvu, proces Majora odhalil utrpenia a kalváriu pracovníkov na Slovensku [Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 3. června 1932 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.] Avšak večným umlčaním troch zemerobotníkov a uvrhnutím súdr. Majora do káznice neumlčali ste boje pracovníkov. Od čias sporu Majora nemal váš systém ani jeden deň kžudu na Slovensku. Nebolo dňa, kde by nezamestnaní neboli demonštrovali, kde by neboli chodili na notárov a okresné úrady, nebolo dňa, ktorého by roztrpčené revoltovanie pracovníkov na Slovensku nebolo si razilo cestu. Majora ste mohli zavreť, avš ak pracovníci na Slovensku v ústach s menom Majorovým zahájili a vybojovali boj za vedenia strany komunistickej.

Boj zemerobotníkov okresu Galanta je všeho toho dôrazným svedoctvom. Rok po krvepreliatí v Košútoch jednotne nastúpilo boj 3500 zemerobotníkov v okrese galantskom. Nielen robotníci sezonní, ale i čelaď spoločne, ruka v ruke na každý dvor rozšírili svoje boje. To však už nebolo detailným bojom jednotlivých hospodárstiev, to bolo už počiatkom širokého žudového hnutia pracujúceho žudu v Galante. A dva dni pred výročím salvy v Košútoch, o ktorej ste tvrdili, že ju vyprovokovali komunisti, boli statkári donútení na celej čiare ustúpiť pred jednotnou bojovnou frontou zemerobotníkov pod vedením rudých odborových organizácií a strany komunistickej.

Teraz nedošlo k rušeniu poriadku a kžudu, lebo vaši četníci po dobu celej stávky neodvážili sa ukazovať, lebo neodvážili sa provokovať bojujúcich zemerobotníkov.

U tejto príležitosti sa opätne osvedčilo, kto ruší kžud a poriadok na Slovensku a kto vyvoláva krveprelievanie: Je to armáda českých četníkov, policajtov, špiclov, okresných náčelníkov postavených vo službách panského tábora spolčeného pod vedením českého imperializmu, ktorí do krve úražajú a provokujú pracujúci žud na Slovensku, ktorí prišli sem na Slovensko, aby tuná pracujúcich spútali a vydali ich vašej utlačovacej nadvláde.

Bojovný príklad zemerobotníkov okresu galantského nasledovali tiež zemerobotníci v Šale n. V., v Piešťanoch, Želízi, Dunajskej Strede a Nitre. Boj zemerobotníkov na Slovensku nebol len bojom za zvýšenie miezd, za kratšiu dobu pracovnú, za uznávanie dôverníkov, za všedné hospodárske požiadavky robotníkov. Masové hnutie zemerobotníkov na Slovensku bolo zároveň mohutnou demonštráciou, bojom proti systému, ktorý vnucuje pracovníkom živobytie za takýchto pracovných pomerov, ktorý násilím, krvou a železom snaží sa tento system udržiavať.

Boj zemerobotníkov na Slovensku nie je namierený len proti statkárom. Bol on masovým hnutím tiež proti ich sluhom a pomáhačom: jednak proti vedúcim soc. demokracie, ktorí zradou, kazením stávky, paktovaním za chrbátom robotníkov, uzavieraním fašistických smlúv, četníckymi bodáky, prenasledovaním a utlačovaním chcú biedu na Slovensku vo večný system stabilizovať.

Detailné úspechy dosažené v galantskom a ostatných okresoch nezastavily však ďažšie boje zemerobotníkov. Ba naopak! My vežmi dobre vieme, že momentánny ústup, ku ktorému sme štát donutili, bude mať krátky život a nepostačí. Dosažené úspechy ešte nezažehnajú hlad, ešte nezastavia biedu, [Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 3. června 1932 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.] ešte neoslobodia pracovníkov na Slovensku. Maďarskí pracovníci posílení víťazstvom boja zemerobotníkov v Galante a z tohoto víťazstva sebadôveru čerpajúc nastupujú nové boje. Pripravujú sa na dobu žatvy, kde páni zhrabú celoročný výsledok potu robotníka a tomuto chcú dať len odrobinky. Tu je najlepšia príležitosť, aby ženci polepšili si výžinkárske smluvy vnútené následkom nezamestnanosti, to je najvhodnejšia doba, kde ženci, čežaď a nezamestnaní môžu v jednotnej fronte svoje požiadavky vybojovať.

Nechcú-li pracujúci zahynúť, nechcú-li, aby ich rodiny a deti zahynuly, nemajú inej cesty než cestu boja a zápasu. Viete to vežmi dobre i vy. Viete vežmi dobre, že pracovníci už sú nasytení požehnaním republiky, už majú dosť strádania, biedy a hladu. Viete vežmi dobre, že vaše vyhladovacie plány sotkajú sa s najostrejším odporom. Aby ste tedy predsa vaše plány mohli uskutočniť, aby ste mohli zdolať nápor pracujúcich, aby ste mohli riešiť krízu hladovou a válečnou politikou kapitalistickou, chcete sa opierať na nové, dosavádnych účinnejšie prostriedky útlaku.

V Československu pripravuje sa v horečnom tempe otvorená fašistická diktatúra. Žvaníte o "druhej republike", aby ste odvrátili bdelosť pracovníkov, lebo vidíte, že väčšina českých pracovníkov z republiky už vystriezlivela a že autorita republiky je hladom, útlakom a systémom korupcií a panám úplne podkopaná.

Potrebujete nových hesiel a toto heslo je "druhá republika", druhá republika, ktorá bude lepšia ako prvá, ktorá splní žudu skutočne všetky sžuby prvej. Čo sa skrýva za týmto zvučným heslom? Kto vydal toto heslo a čo chce s týmto heslom?

Heslo to vyšlo zo strany českých socialistov, ktorí boli vždy a všade ideologickými ubytovatežmi a pripravovatežmi fašistickej buržoazie. I teraz v záujme záchrany demokracie mluvia o silnej demokracii, v záujme odpolitizovania vlády o vojenskej vláde odborníkov a vzhžadom na mimoriadné doby o mimoriadnych reglementáciach: naprosto zničiť beztak už len zdánlivý právny obor parlamentu, senát učiniť po vzore fašistickom hospodárskym faktorom, rozumej tým sbor bankárov, továrníkov, vežkostatkárov, a v zahraničnej politike štátu pripraviť sa pre každú eventualitu proti útokom z vonku.

Čo to znamená pre pracovníkov Československa a v prvom rade pre pracovníkov Slovenska? Znamená to, že trieda pánov bez rozdielu národnosti o veža tužšie sa somkne na základe silnej demokracie t. j. fašistickej diktatury. Znamená to, že spojenectvo maďarských, slovenských a nemeckých pánov ešte väčšmi sa utuží pod vedením pánov českých. Veď ide o záujmy ich všetkých, je záujmom ich všekých, aby nápor pracovníkov bol zlomený tými najbrutálnejšími prostriedky teroru; na druhej strane však, aby pomocou hesla bezuzdnej fašistickej demagogie bol soslabený odpor pracovníkov proti vyhladovacím opatreniam krízy.

Záujmom ich všetkých je silná demokracia, je presunutie všetkých bremien krízy na bedrá obyvatežstva, záujmom ich všetkých je vyprázdniť naplnené skladištia a snížiť počet prebytočného žudstva novou imperialistickou válkou.

Tiež páni maďarskí chcú takto brať účasť nielen v požehnaniach druhej republiky, ale i v účinných prípravách k tomu. Musia sa snažiť novými silami získať pracovníkov pre myšlienku fašistickej diktatúry a pod novými prapory a blýskaním nových ideí rozšíriť masovú základnu fašistickej diktatury. Preto prevádza teraz podomovú pochôdzku Szentiványi po celom Slovensku, preto sa snaží tak húževnate vydobyť pre maďarskú panskú triedu ztratený vliv nad maďarskými pracovníkmi.

Szentiványi povedá to, čo povedajú páni českí: Demokracia musí silnejšie a rozhodnejšie vystupovať, štát musí zaviesť infláciu, až potom bude dobre a blaženo v chatách maďarského pracujúceho žudu. Dovoláva sa fašistov nemeckých, delníkov vraždiacich hakenkreuzlerov a príklad týchto predstavuje ku sledovaniu maďarským pracovníkom na Slovensku. Národný socializmus v maďarskom vydaní Szentiványiho nie je ničím iným, než vydanie druhej republiky v maďarských národných barvách ku podvedeniu a vydaniu maďarských pracovníkov.

Znamená to, aby ste sociálny a národnostný útlak stupňovali, aby ste uskutočnili opatrenia ešte brutálnejšie a bezohžadnejšie než dosiaž proti maďarským pracovníkom a aby ste pozbavili nezamestnaných ešte toho daru z milosti, ktorého si bojom vydobyli, lebo chcete ich hnať do nútených prác za mzdy a pracovných podmienok diktovaných úradmi; zatým zničíte naprosto pracujúcich sedliakov novými bremenami a ešte o veža bezohžadnejším a dôkladnejším vydobývaním daní než dosiaž.

Rozšžapať chcete i tie posledné zdrapy práv slobody. Český imperializmus chcel by každý nový plán vyzkúšať a uskutočniť v prvom rade na utlačených pracovníkoch národnostných a tak i druhá republika vrhá svoje tieny napred na Slovensku. V posledných týždňoch boli sme už svedkami vežkorysých príprav druhej republiky; zahajuje sa vyhladzovací boj proti najmenšiemu hnutiu za prácu a chleba a proti jeho vedeniu, revolučnému hnutiu a strane komunistickej.

Robotníkov ste vyhádzali, pozbavili ste ich chleba, vydali ste ich desu hžadovej smrti, podpory im nedáte a nedáte im ani práce. Sídu-li sa, aby sa poradili, ako by sa dostali k práci, vaši pandúri ich trestajú. Vyšlú-li deputácie žiadať o prácu, chleba alebo podporu, taktiež ich trestajú. Veža tisícami lzä odhadovať počet trestných rozkazov, vydaných vašimi okresnými náčelníkmi, vašimi policajnými sudcami proti pracujúcemu žudu na Slovensku, lebo nechce zdochnúť hladom, lebo lpí na svojom práve k holému životu.

Pracovníci na Slovensku sú hromadne trestaní práve v miestach postižených biedou najväčšou a nie je vzácnosťou, že jednotlivcovi, ktorý prosí o zvýšenie svojej podpory s 10 Kč na 20 Kč, vymerajú trest 30 Kč. V Kráž. Chlumci platilo trest 380 žudí, v Perbete 120 a vo Švedláre 80 žudí.

V Spišskej Belej predvolal k sebe notár vedúcich hnutia nezamestnanych a chcel ich dať z obce vyviesť postrkom. V tejže dobe komunistická frakcia zastupitežského sboru predložila návrh tomuto sboru, aby vyhostili ruských emigrantov a aby ich nepodporovali. Notár ostre vystúpil proti tomuto návrhu a nenechal o ňom pojednávať, dovodzujúc, že náš štát je demokratický a že je povinný podporovať žudí prenasledovaných.

Okresný náčelník v Prievidzi odsúdil troch robotníkov k trestu 5500 Kč a uzamčeniu na 14 dní, lebo títo dňa 10. februára ciežom demonštrácie vnikli do mesta a chceli predložiť okresnému náčelníkovi rezolúciu, v ktorej požadujú prácu a podporu.

Pri prenasledovaní revolučného hnutia nie ste v prostriedkoch vybieraví. Zemský úrad vyhrabal jedno uhorské vládné nariadenie z r. 1875 a na základe jeho kvalifikuje illegálnym každý taký útvar, ktorý má niečo spoločné s revolučným hnutím. Četníci už celé týždňe vykonávajú domové prehliadky, aby objavili illegálné organizácie a všetko, čo im padne do cesty, rozpúšťajú a zhabajú. V Zemianskej Olči, Banskej Bystrici a Ekele rozpustili skupiny zemedelského družstva pôsobiaceho na základe statutu, zhabali celú administráciu ako aj členské príspevky zaplatené členami. V Seredi zhabali peniaze nasbierané pre banských robotníkov; avšak neuspokojili sa so zhabaním peňazí, lebo nádavkom trestali zvláštnymi peňažnými pokutami i sberatežov a darcov. Všetky tieto rozsudky vynášate pod symbolom druhej republiky s poukazom na staré uhorské zákony a nariadenia. Z dôb najtemnejšieho prenasledovania robotníkov v rak. uh. monarchii vyhrabávajú vaši okresní pašovia a vrchní policajní biriči zákony a nariadenia a na ich základe súdia.

Avšak nielen shromaždenia a schôdze dávate rozbíjať, ale i to chcete zakazovať, aby robotníci mohli poriadať výlety a mohli na vožný vzduch. V Prievidzi dňa 25. mája istá skupina robotníkov bola na výlete, prišli k nim četníci a vyzvali ich, aby sa ihneď rozišli, lebo že ináč na základe povolenia okresného úradu môžu použiť i zbraní. Druhého dňa na istom výlete zasa sa objavili četníci a požadovali od robotníkov, ktorí boli vo vožnej prírode, povolenie od okresného úradu.

Dňa 25. mája vydal sa z Komárna 11členný oddiel skautov na výlet a v obci Farkašde v okrese Šaža nad V. zastavila ich 10členná četnícka hliadka a dopravila ich k okresnému úradu, kde okresný paša odsúdil každého z nich na uzamčenie na tri dni a na peňažnú pokutu a dal ich všetkých v doprovode četníkov vypraviť postrkom z územia okresu.

Vyhostenie účastníkov revolučného hnutia bolo zahájené pred 2 rokmi policiou v Bratislave a od tých čias rozšírilo sa to na celé Slovensko. Maloživnostník Matuščák, námestník starostu obce Krompachy, bol vyhostený na základe zákona o tuláctve. Okresný úrad v Malackách vyhostil z obce Gajáry Štefana Rácza s odôvodnením, že porušuje verejný kžud v obci. Rácz mal v prenájme 6 kat. jutár pôdy v obci, okrem toho prevodzuje obchod a vyživuje svoju rodinu a svoju starú matku. I dosiaž bol za každú maličkosť trestaný. Jeho jediným hriechom je, že sa postavil v čelo hnutia nezamestnaných.

Vaše úrady zakazujú shromaždenia z tých najsmiešnejších a svrchovane poburujúcich dôvodov a tak už vopred uskutočňujú pokyny Slávika, že živlom, štát rozvracajúcim, netreba povožovať shromaždenia, a odznie-li tam "poburujúci" alebo "nepravdivý" výrok, treba shromaždenie ihneď rozpustiť.

Sú okresy, kde okresní náčelníci už od rokov nepovožujú shromaždenia strany komunistickej a organizácií revolučných alebo nepovožujú ani tie najnepatrnejšie schôdze robotníkov. [Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 3. června 1932 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.]

Nekorunovaný kráž okresu Želiezovce, Packó, v dobe stávky zemerobotníkov postavil sa s tým najväčším oplanstvom naprosto otvorene na pomoc svojích podporovatežov a druhov v hýrení. Osobne išiel od domu k domu vykonávať domové prehliadky, osobne vykonával zatýkanie a konal inšpekciu všetkých dvorov. Svojich notárov ustanovil k jednotlivým vežkostatkárom ku konaniu osobných služieb, celý okres obsadil četníkmi, vyhrožoval stávkokazmi, nepovožoval žiadnych schôdzí a tieto ihneď dal rozbíjať. Po stávke dal rozkaz správcovi cukrovaru v Oroske, aby istého robotníka ihneď prepustil.

Nepokulháva za ním vežmi ani náčelník okresu Stará Ďala. V jeho ríši zbili prácu a chleba hžadajúcich nezamestnaných v Madare, v Marcelovej a v Krátkych Kesách, v jeho ríši bolo odsúdené hromadne 120 nezamestnaných v Perbete.

Keď už takto prenásledujete hnutie nezamestnaných, keď trestáte malorožníkov, ktorí vybíjajú exekútorov z obcí, oč bezuzdnejším je teror proti vodcovi, usmerňovatežovi a organizátorovi bojov, proti strane komunistickej.

Členské schôdze strany komunistickej kvalifikujete za tajné shromaždenia žudu, ich účastníkov trestáte a ich konferencie dávate rozháňat četníkmi. Okresný úrad vo Vrábžoch odsúdil robotníkov na 5 dní a na 50 Kč

každého preto, lebo brali účasť na členských schôdzach strany komunistickej. Okresný úrad v Sine odsúdil z tejže príčiny 22 robotníkov každého na uzamčenie na 5 dní a peňažny trest 30 Kč. Pravé honby boly poriadané na komunistov a v posledných dňoch zatkli v Michalovciach súdruha Fajta a 4 mladistvých robotníkov pre "protištátné pletichy".

Najviac poburuje podlosť, ktorú ste spáchali na robotníkoch a komunistických funkcionároch octnuvších sa vo vašich rukách. Uvediem len niekožko krikžavých prípadov; Jozefa Pénzesa polapili četníci pred 1. májom večer v Dunajské Strede, odvliekli ho na obecný dom do miestnosti četníkov a tam ho zbili tak, že pustil moč a omdlel a bol asi 10 minút bez seba. Potom sa mu vysmiali policajti obecní a robili si z neho smiech. Druhého dňa išiel k lekárovi, aby dal napísať nález o svojich úrazoch. Lekár odoprel vystaviť mu lekársky nález z dôvodu, že dnes sú na Slovensku pomery také, že vraj zajtra mohli by pre tento nález zbiť do krvi mňa. (Předsednictví převzal místopředseda Stivín.)

Štefan Szabó bol taktiež v Dunajskej Strede zatknutý pred mesiacom. Pri zatýkaní zbili ho četníci do krvi. Sedí ešte vždy vo väznici štát. zastupitežstva v Bratislave a nevie prečo. V Leviciach istý nezamestnaný pokojne sedel na námestí, kde pristúpil k nemu policajt a vyzval ho, aby sa legitimoval. Odviedol ho na policajnú strážnicu, kde ho dva policajti bezo slova chopili a tretí policajt, menuje sa Tomka, zbil ho do krvi. Za 1/2 hodinu po jeho zatknutí išiel som do jeho kobky a tam s plačom vyprával mi o svojom zbití.

V Mužle a Vežkom Kýre četníci bez akejkožvek príčiny zbili robotníkov aj mladistvých robotníkov. Ako zachádzate s uväznenými komunistami, ohžadom toho najpríznačnejším je prípad Štefana Kosika a druhov. Zatkli ich v Košiciach a držali ich celé mesiace vo vyšetrovacom väzení bez akejkožvek obžaloby. Zahájili 7-dennú hladovú stávku, aby mohli docieliť výslechu a prepustenia na slobodu. Po dobu hladovej stávky nedali im ani vodu potrebnú k umývaniu.

Miestnosti strany komunistickej sú zatvárané a jej shromaždenia zakazované. Nieto takej hlúpej námietky, ktorá by nestačila ako dostatočná zámienka ku zakázaniu akéhokožvek shromaždenia a schôdze. Dňa 1. mája zakázali nám celý rad žudových shromaždení z dôvodu, že demonštrácie by porušovaly sviatok práce.

Stejný osud stihá každú organizáciu, o ktorej sa vyskytne čo najmenšie podozrenie, že má niečo spoločného s hnutím revolučným. Práve pri týchto hromadných organizáciach bolo započaté so systematickým prenasledovaním revolučných organizácií. Statuty sa nepovožujú, vyskytuje-li sa v nich slovo proletár; následkom sabotovania statutov je znemožnená činnosť spolková, veža organizácií kvalifikovali samovožne a spôsobom fašistickým illegálnymi, čím naprosto zhatili na Slovensku shromažďovacie a spolčovacie právo pre pracovníkov.

So zvláštnym besom sa oborili na revolučného vodcu mládeže, na komunistický svaz mladistvých robotníkov, ktorý napriek všetkým zákazom mobilizuje stále väčšie masy mladistvých robotníkov proti ničeniu mladistvých robotníkov, proti militarizácii a fašizácii. Proti komsomolu boly poriadané a poriadajú sa honby na Slovensku práve tak ako v celom Československu. Domové prehliadky, zatýkania, odvázanie z práce je tu na dennom poriadku.

Počet uväznených vzrastá zo dňa na deň, a nieto prejavu, shromaždenia alebo schôdze, pre ktoré by neboly vznesené obžaloby proti robotníkom, malorožníkom a revolučným funkcionárom. Obžaloba je vznesená pre heslo Jánošíka: "Bohatým brať a chudobným dávať." Obžaloba je vznesená pre zprávu o situácii delníkov a malorožníkov v sovjetskom Rusku. Jedno uväznenie sleduje druhé. Súdy len v najvzácnejších prípadoch priznávajú komunistom práva väzňov politických a údelom komunistických väzňov vo väzniciach je to najhanobnejšie zachádzanie.

Zvlášte treba sa zabývať s persekúciou revolučnej tlače a s cenzúrnou praxou, ktorú ste udomácnili na Slovensku. V nespočetných prípadoch sa stalo, že bratislavský cenzor konfiškoval reči v parlamente a senátu odznelé a imunizované.

V najnovšej dobe vrhli ste sa zvlášte na tlač komunistickú. Posledné číslo listu "Pravda" bolo cenzurované na 15 miestach. Je príznačné, že konfiškovaná bola každá malá zpráva, ktorá sa vzťahuje na imperialistickú válku a sovjetskú uniu. Lzä to chápať: tak chcete zatajovať pred pracovníkmi horečné prípravy k válke proti [Další slovo bylo usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 3. června 1932 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučeno z těsnopisecké zprávy.] sovjetskej unii.

Posledné číslo listu "Munkás" mám tu v ruke a citujem konfiškované časti, aby som dokázal, aké zprávy neprepúšťate na verejnosť. Nadpisom prvého článku je: "V muničnej továrni v Povážskej Bystrici nebudú prepúšťať." Text tohoto článku je tento: "V muničnej továrni v Povážskej Bystrici pripravovali sa k prepúšťaniu, lebo nebolo kde uskladniť vyrobený válečný materiál. Keďže továreň opatrila si skladištia, pokračuje sa vo výrobe ďalej bez akéhokožvek prepustenia. [Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 3. června 1932 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.]

Iný článok: "Prečo preplňujú vojenské skladište? Od našeho vojenského korespondenta. Som tu na cvičení v Sečovciach a mám príležitosť pozorovať prírastok stavu skladišťa, ako sa tu pripravujú páni včas. [Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 3. června 1932 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.]

Další článok, ktorý cenzúra zkonfiškovala: "Prečo koná Čsl. obec strelecká systematické cvičenia v strelbe na ostro? Okrem riadneho vojska, policie, četníctva buržoazia horečne buduje tiež rôzné ozbrojené súkromé útvary. Takým je i československý strelecký spolok, Čsl. obec strelecká, ktorá je naprosto pod vlivom fašistickým. V Bratislave má asi 100 až 140 členov, väčšinou z českých úradníkov, dôstojníkov atď. Spolok koná systematické cvičenia vo strežbe na ostro a vybudovaný je úplne na vojenskom podklade. Spolok má svoje mužstvo, poddôstojníkov a dôstojníkov. Práve teraz bolo dané spolku zo zbrojnice v Bratislave k dispozícii 100 kusov docela nových vojenských pušiek Mauseroviek. Istý národne socialistický poslanec konal na členskej schôdzi prednášku [Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 3. června 1932 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.] Víťaz vo streleckom cvičení získa odmenu a povýšenie. Spolok je načisto vojenským útvarom a spoluposobí čo najužšie s armádou. V každom väčšom meste má miestné skupiny, v každom väčšom meste organizujú českí páni "súkromé útvary" proti vnútornému i vonkajšiemu nepriatežu. "Majte ich na zreteli."


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP