Čtvrtek 12. května 1932

Tak psal časopis "Tag" dne 6. května o této konfiskační praksi a pravil: "Není divu: vždyť časopis "Tag" podléhá zvláštní censuře. Celá hra budí dojem, jakoby si "Národní politika" a ústecký censor vzájemně hráli do rukou. Účel jest zřejmý. Má se připravovati zastavení časopisu "Tag". Jaký pokřik byly by strhly tak zvané svobodomyslné vrstvy ve starém Rakousku, kdyby c. a k. censura byla s některým časopisem zacházela tak, jak zacházejí dnes republikánské úřady s časopisem "Tag". Ale tak soc. demokrati, kteří si desítky let hráli na průkopníky svobody tisku a mínění, přihlížejí se založenýma rukama a škodolibým úsměvem, jak úřady vedou diskusi podle novodemokratických zásad s politickým protivníkem." Tento článek vztahuje se na zvláštní zjev v našem politickém životě, a to na to, že si "Národní politika" zvykla 2 nebo 3 dni po censuře a po vyhlášení důvodů litoměřického krajského a tiskového soudu, které vždy schematicky uvádějí doslovné znění příslušných paragrafů zákona na ochranu republiky, zcela schematicky...

Místopředseda Špatný (zvoní): Upozorňuji pana řečníka, že jeho lhůta řečnická již uplynula.

Posl. Krebs (pokračuje): Budu hned hotov.... že tato odůvodnění otiskuje a k nim připisuje: Nevěděli jsme sice, co stálo na těchto prázdných místech v časopisu "Tag", ale zase jsme slyšeli, jak zkreslováním faktů snižuje, tupí a kritisuje nařízení úřadů atd., a "Národní politika" užívá těchto konfiskací k slavnostnímu šovinistickému štvaní proti časopisu "Tag", který byl neoprávněně zabaven, poněvadž se v jiných časopisech toto zabavení neprovedlo. Tak jest také oprávněno, když redakce časopisu "Tag" napsala, že si censor ústecké státní policie hraje do rukou s "Národní politikou", která takto dělá své šovinistické obchody.

Jedním z nejzajímavějších případů těchto konfiskací jest však případ konfiskace článku z č. 92 časopisu "Tag" ze dne 10. května, nadepsaného "Jménem zákona", kritického hlasu k chomútovskému zatýkání. I zde bych rád upozornil, že tento článek jest otištěn z časopisu "Deutsches Volksblatt Komotau" a že se v Chomútově poslední dobou udály tyto neuvěřitelné domovní prohlídky a zatčení. Tento článek nelíbil se censorovi, ačkoliv v Chomútově vyšel necensurovaný, a on z něho zabavil toto místo: "Německá veřejnost vidí v zatčeních a domovních prohlídkách, již po měsíce prováděných v území osídleném Němci, ničím neodůvodněné politické pronásledování a tento pocit se zesiluje tím, že zatčení jsou odnímáni ústavně ustanovenému, místně příslušnému vyšetřujícímu soudci a převáženi do ovzduší hlavního města Prahy, přeplněného národnostním záštím. Mimo to stále zase zaráží, že zatýkání a domovní prohlídky a převážení na Pankrác provádí pražská policie nebo četnictvo bez rozkazu pražského vyšetřujícího soudce, zabývajícího se touto trestní věcí, což jistě neodpovídá duchu zákona. Podle našeho mínění měly by bezpečnostní úřady oznamovati příslušnému vyšetřujícímu soudci důvody svého podezření a on, ale jen on, měl by rozhodovati, mají-li býti podezřelí zatčeni nebo mají-li se u nich provésti domovní prohlídky. Poněvadž se zatčení obyčejně po delší vazbě, ale ještě před hlavním přelíčením propouštějí, jsou ve vazbě jistě pro nebezpečí tajného dorozumění. Že takové nebezpečí však již nemůže býti u osob nyní zatčených, vyplývá z toho, když uvážíme, že při dlouhém trvání této věci byli by měli zatčení dávno čas dohodnouti se na svém chování při vyšetřování, kdyby to byli chtěli učiniti. Mezi obyvatelstvem jest velice rozšířeno mínění, že účelem zatýkání a odvádění na Pankrác jest jen odvrátiti a odstrašiti osoby od tohoto hnutí". To se děje jménem zákona a my k tomu připojujeme: "Se zneužitím zákona".

Vážení! Tak bychom mohli uvésti ještě řadu podobných a stejných pronásledování tisku. (Posl. Hadek [německy]: Proti našemu pronásledování neříkáte nic!) Nejsem vaším obhájcem ex offo! Ale máme i docela nevinné věci, jako na př. výzvu k odebírání našeho tisku, která obsahuje slova: Přes zákaz nezahynul! Teď teprve! Chceme zjednati odběratele našemu sudetskoněmeckému týdeníku a časopisu "Tag". To censor zabavil, ačkoliv to 4 až 5 neděl trpěl. Najednou mu napadlo, že tito chlapi měli býti již dávno mrtví. Ale tento pán nemá smyslu ani pro humor. Tak lze také pochopiti, proč zabavil toto pozvání k odebírání. Nejkrásnější věc v této sbírce zákazů schůzí provedl po této stránce chvalně známý okresní hejtman dr Marcius. To jest ten známý, jemný pán, který vynalezl hostincový výnos a tím způsobil administrativě toho státu strašnou ostudu, poněvadž nejvyšší správní soud hostincový výnos zase zrušil. Tento dr Marcius, který zakázal schůzi před obecními volbami v Chřibské, jest zvláštností sám o sobě. Zakazuje dokonce voličské schůze nár. socialistů, a tu jsem dospěl ke kapitole, která se poslední dobou stále zase projevuje zvláště v poměru k naší straně. Neustálé zakazování našich schůzí, neustálé rozpouštění schůzí, i pro směšné malichernosti, které se zdají přímo nepochopitelné. Jest jen možné, že jsou zde tajné pokyny ministerstva vnitra, aby se při nejnepatrnějším podnětu, i kdyby jinak nikomu nenapadlo schůzi rozpustiti, schůze nár. socialistů rozpouštěly, i tehdy, kdyby souhlas posluchačů, jak se to stalo kol. Kasperovi na schůzi v Trutnově, demonstrativně zdůrazňoval řečníkova slova.

Tak bych mohl mluviti o zákazu četných schůzí, ale chci vyjmouti jen nejkřiklavější případ, a to jest zákaz voličské schůze v Chřibské, v hejtmanství varnsdorfském, který chci trochu podrobněji rozebrati. Není to jen zvyk, nýbrž jest to obsaženo ve volebním zákonu, že voličské schůze nepodléhají ohlašovací povinnosti a že se přirozeně povolují, není-li v místě zvláštního výjimečného případu, jako povstání nebo pod. V Chřibské nikdy nedošlo k porušení schůze. Nár. socialisté jsou nyní nejsilnější stranou ve Varnsdorfu, obsazují tam po léta místo starostova náměstka, a v těchto schůzích nedošlo nikdy ani k nejmenší závadě. Nyní se národní socialisté dostali do období pronásledování a pan dr Marcius zakázal nejen před několika týdny schůzi poslance Simma, nýbrž nyní i schůzi, která byla svolána před obecními volbami. Co máme k tomu říci? Zemský úřad v Praze zajisté panu Marciusovi poněkud uložil, aby tuto věc napravil.

Neboť bylo by to bývalo trapné hnáti tuto věc k písemnému rozhodnutí zemského úřadu. Nejsme takoví, abychom si dali prostě líbiti takové zákazy, a využijeme všech opravných prostředků, které máme po ruce, až do konce. Máme beztoho velmi málo práv a žijeme v době, kdy se právo ohýbá. Ale těch málo práv, která máme, chceme využíti. Můžeme však s radostí konstatovati, že všechna tato pronásledování míjí se s účinkem. Od volby k volbě, od neděle k neděli dostává tento systém odpověď na toto pronásledování při obecních volbách v německém území, a to právě ve Chřibské, kde nár. socialisté vzrostli ze 3 na 7 mandátů, tedy na více než dvojnásobek svých mandátů, a kde jsou nyní nejsilnější stranou v místě, nebo téže neděle v Kašperských Horách z 5 na 8 mandátů nebo v Krnově z 8 na 10 mandátů. Jedinou charakteristickou známkou obecních voleb v sudetskoněmeckém území bylo v posledních týdnech a měsících, že všechny jiné strany ztratily a nár. socialisté dosáhli velkého vzrůstu hlasů a mandátů. Ale to jest odpověď na systém, kterou nyní venku dává lid. Nejsme to my, kdož ničíme poslední zbytky víry v nestrannost a důvěru v úřad, jsou to samy úřady, které nejvíce ničí všechnu víru v právo a spravedlnost, nejsme to my, kdož působíme rozčilení a rušíme proslavený klid a pořádek.....

Místopředseda Špatný (zvoní): Upozorňuji po druhé pana řečníka, že lhůta uplynula.

Posl. Krebs (pokračuje): A vaše orgány to jsou, které [Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 12. května 1932 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy.] chtějí rozřešiti nemožnou úlohu. Ale tyto orgány samy nejsou vinny těmito poměry. Vinníky jsou ti, kdož jim dávají rozkazy, vinen jest systém, který ve všech koutech větří velezradu, systém, který se nazývá demokracií, ale zná diskusi nejvýše jen s gumovými obušky, systém, který nechce vychovati svobodné občany ve svobodném státě, nýbrž žalářem a gumovými obušky, .....

Místopředseda Špatný (zvoní): Upozorňuji po třetí pana řečníka, že lhůta uplynula.

Posl. Krebs (pokračuje): ..... který se domnívá, že bude moci trvale obstáti s policejním a trýznitelským duchem, s censurou a násilím. Proti tomuto anonymnímu systému musí se brániti každý mužný duch. Proti tomuto systému, skrývajícímu se neosobně za paragrafy a nařízení, budeme bojovati až dokonce, jeho základy a opory v této zemi budeme káceti všude a všemi svými politickými prostředky....

Místopředseda Špatný (zvoní): Volal jsem pana řečníka třikráte k pořádku. Jelikož mých výzev neuposlechl, odnímám mu podle §u 50 jedn. řádu slovo a žádám jej, aby opustil řečnickou tribunu.

Ke slovu není již nikdo přihlášen, rozprava je skončena.

Dávám slovo k doslovu zpravodaji výboru zahraničního, p. posl. Šebovi.

Zpravodaj posl. Šeba: Slavná sněmovno!V řeči p. posl. Krebse nebylo nic, co by mělo vztah k předmětu projednávanému, t. j. k letecké úmluvě mezinárodní (Předsednictví se ujal předseda Malypetr.), leda jestli to letectví nemělo snad vztah s oním výletem, jak vyletěl zcela správně p. asistent inž. Haider ze státní služby za protistátní propagandu. Toto létání s projednávaným předmětem nesouvisí. (Výkřiky posl. Krebse.) Ne, nic se nestydím, pane poslanče! Vy jste se odvolával na to, co jsme my zkusili za Rakouska. Za Rakouska jsme bývali za jedno slovo v kriminálech, za Rakouska řekl náš člověk na kontrolním shromáždění "zde" a byl na léta v kriminále. My nedopustíme v našem státě žádnou velezrádnou činnost (Potlesk.) - a proto také p. Haider letěl. (Posl. Dubický: Žádný hakenkreuzler nebude státním zaměstnancem! - Výkřiky.)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP