Středa 14. října 1931

Začátek schůze ve 3 hod 27 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Malypetr.

Místopředsedové: dr Lukavský, Roudnický, Stivín, Špatný, Taub, Zierhut.

Zapisovatelé: Marek, Petrovič.

243 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Udržal; ministři Bechyně, dr Beneš, Bradáč, dr Czech, dr Dérer, dr Franke, dr Matoušek, dr Meissner, Mlčoch, dr Spina, dr Šrámek, dr Trapl, dr Viškovský.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupci Nebuška, dr Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 142. schůzi poslanecké sněmovny, prvou schůzi pátého zasedání třetího volebního období.

Sděluji, že podle přípisů vlády ze dne 7. října 1931, č. j. 4235 a 4236/1096/S-31 m. r., president republiky rozhodnutím ze dne 7. října 1931 prohlásil zasedání obou sněmoven Národního shromáždění týmž dnem za ukončené, a rozhodnutím z téhož dne svolal obě sněmovny Národního shromáždění k řádnému podzimnímu zasedání do Prahy na den 14. října 1931.

Než přistoupím k dalším sdělením (Poslanci povstávají.), prosím, abyste se mnou vzpomněli smutné a těžké ztráty, kterou utrpěla naše sněmovna úmrtím tří našich kolegů, poslanců dr Bruno Kafky, dr Ludvíka Singera a Josefa Náprstka.

Profesor dr Bruno Kafka zesnul dne 12. července po těžké a zhoubné chorobě. Narodil se 27. srpna 1881 v Praze a zde se také věnoval studiu středoškolskému i vysokoškolskému. Po roku 1904, kdy promoval na právnické fakultě, pokračoval v dalším studiu i na universitách cizích. R. 1907 se habilitoval jako soukromý docent pro občanské právo na německé universitě v Praze; zde se stal r. 1912 mimořádným, r. 1918 skutečným mimořádným a o rok později řádným profesorem občanského práva. V této funkci působil až do své smrti, která jej zastihla v jubilejním, padesátém roce jeho života, v roce, ve kterém byl zvolen rektorem university, z níž vyšel.

Profesor dr Kafka vydal řadu prací a spisů ze svého oboru a byl pro svoji vynikající vědeckou činnost jmenován členem komisí pro úpravu definitivního textu občanského zákoníka.

Začátek politické činnosti zesnulého spadá do roku 1916, kdy se stal úřadujícím předsedou tehdejší německé pokrokové strany, která jej také jakožto německá demokratická strana svobodomyslná r. 1920 kandidovala na prvém místě své kandidátní listiny do poslanecké sněmovny.

Již v prvním volebním období prokázal posl. dr Kafka, že je mužem širokého rozhledu a veliké píle. Byl z nejvážnějších debatérů především v otázkách zahraniční politiky; řečí, jež promluvil, návrhů, resolucí, interpelací a dotazů, které podal, je veliký počet. Byl členem výboru iniciativního, právního, ústavně-právního, vyšetřovacího a zahraničního.

Ve volbách r. 1925 nedosáhl mandátu poslaneckého, byl však r. 1928 zvolen do zemského zastupitelstva, kde obrátil svoji pozornost odborníka především k věcem hospodářským.

Roku 1929 vstupuje opět na kolbiště parlamentní jako poslanec německého pracovního a hospodářského souručenství, utvořeného z německé demokratické strany svobodomyslné a skupiny dr Rosche, s níž vstupuje jako hospitant do klubu Bund der Landwirte. V tomto volebním období, v němž byl členem výboru rozpočtového, ústavně-právního a zahraničního, neubylo posl. dr Kafkovi ani na píli, ani na snaze po spolupráci - naopak, bylo možno pozorovat, že tento nadaný politik a vynikající řečník nabývá vážnosti státníka - žel Bohu, ubývalo mu však na zdraví. Zákeřná choroba, proti níž nebylo léků, sklátila jej do hrobu několik týdnů před dosažením padesátého roku.

V něm odešel muž, který nesporně patřil mezi vynikající členy našeho parlamentu.

Dne 23. července opustil naše řady posl. dr Ludvík Singer, hospitant poslaneckého klubu čsl. soc. demokratické strany dělnické.

Narodil se 13. února 1876 v Kolíně, kde také působil jako advokát. Již před válkou byl předsedou sionistického výboru pro Čechy. Byl spoluzakladatelem a prvním předsedou Národní rady židovské, orgánu to, jehož vznik a existence vzata na vědomí Národním výborem r. 1918. Jako člen "Comité des délégations juives aupr@es de la Conférence de la Paix", jímž byl do své smrti, účastnil se v Paříži v srpnu 1919 prací tohoto komitétu a zahájil tam jednání, v němž při pokračování v Praze se dospělo k uznání národnosti židovské v Československé republice.

Za židovskou stranu byl dr Singer r. 1919 zvolen do městského zastupitelstva a do rady hlavního města Prahy, r. 1923 pak do Ústředního zastupitelstva a rady Velké Prahy; byv roku 1927 opět zvolen, zastával tuto funkci až do své smrti.

Ve volbách r. 1929 byl zvolen poslancem na kandidátní listině Volebního sdružení polských a židovských stran. Byl členem výboru ústavně-právního, zabýval se však také pilně a svědomitě všemi otázkami našeho života politického, kulturního, hospodářského i sociálního.

Neočekávaná smrt překvapila jej ve věku poměrně mladém a připravila nám ztrátu druha milých osobních vlastností.

Leč ani úmrtím tohoto poslance nejsou vyčerpány ztráty, které sněmovna utrpěla o letošních prázdninách.

Dne 9. září zemřel ve Slaném posl. Josef Náprstek, původním povoláním truhlář, později redaktor, příslušník čsl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské.

Narodil se 8. listopadu 1881 ve Slaném, ve městě, v jehož veřejném životě pracoval neúnavně až do posledních hodin svého života v rámci programu své strany, ale i s náležitým ohledem na zájmy všeobecné. Tato jeho pilnost a svědomitost v každé práci přinesla mu mnoho funkcí v rodném městě i okresu. Byl členem obecního zastupitelstva, předsedou ředitelství městské spořitelny, starostou hasičské župy, místopředsedou okresní nemocenské pojišťovny a starostou společenstva stavebních živností.

R. 1925 zvolen byl poslancem a byl členem výboru imunitního, soc.-politického a živnostenského, po volbách r. 1929 členem výboru soc.-politického a živnostenského.

Po celou dobu své poslanecké činnosti byl znám jako pilný účastník jak schůzí plenárních, tak výborových; jako člen výboru živnostenského byl zpravodajem o řadě předloh.

Podobně jako poslanec dr Kafka nedosáhl ani on padesáti roků ssvého neúnavného života.

Povstavše, vzdali jsme zesnulým poctu, jež jim po právu přísluší, a projevili jsme účast se ztrátou, kterou předčasnou smrtí všech tří kolegů utrpěl zákonodárný sbor, rodiny zesnulých a všichni, pro něž neúnavně pracovali.

Želíme jich a budeme jich vzpomínati. (Poslanci usedají.)

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisy ze dne 1. října 1931, č. 62.462, 62.907 a 64.215/1931, že na místo zemřelých poslanců Náprstka, dr Kafky a dr Singera povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny jako poslance: Emanuela Kejmara, obchodníka v Hospozíně, dr Františka Bachera, redaktora v Praze, a dr Angelo Goldsteina, advokáta v Praze, a že jim vydalo ověřující listy poslanecké.

Jmenovaní pp. poslanci dostavili se do dnešní schůze.

Jelikož před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsali slibovací formuli, přistoupíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibovací, a to v jazyku českém, pokud se týče v jazyku národnosti, ke které se ten který z pp. poslanců přihlásil, a slibující přistoupí ke mně vykonat slib podáním ruky a slovem "slibuji", pokud se týče shodným výrazem svého jazyka.

Žádám, aby byly přečteny slibovací formule a jmenovaní pp. poslanci nechť ke mně přistoupí vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

"Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

"Ich gelobe, der Čechoslovakischen Republik treu zu sein und die Gesetze zu beobachten sowie mein Mandat nach bestem Wissen und Gewissen auszuüben."

Posl. Kejmar (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Posl. dr Bacher (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe.

Posl. dr Goldstein (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

(Poslanci usedají.)

Předseda (zvoní):

Posl. Kejmar oznámil spolu s klubem poslanců čsl. živn.-obchodnické strany středostavovské, že stal se členem tohoto klubu.

Posl. dr Bacher oznámil spolu s klubem poslanců "Vereinigter parlamentarischer Klub des Bundes der Landwirte und der deutschen Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft", že přistoupil jako příslušník německého pracovního a hospodářského souručenství jako hospitant do jmenovaného klubu.

Posl. dr Goldstein oznámil spolu s klubem poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické, že se stal hospitantem tohoto klubu.

Dovolenou dal jsem na dnešní schůzi posl. Böhmovi z rodinných důvodů.

Nemocí omluvila se pí. posl. Vetterová-Bečvářová.

Lékařská vysvědčení předložili posl. Hýbner, inž. Kallina.

Došla oznámení o změnách ve výborech.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Do výboru kulturního vyslal klub poslanců republ. strany zeměděl. a malorol. lidu

posl. dr Zadinu za posl. Zemana; klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické posl. Jašu za posl. Hummelhanse; klub poslanců čsl. strany lidové dne 30. září 1931 posl. Knotka za posl. Staška, dne 1. října 1931 posl. Staška za posl. Knotka; klub poslancov slovenskej ľudovej strany posl. Mojto za posl. Šaláta; klub poslanců komunistické strany Československa posl. Hadka za posl. Kopeckého.

Do výboru živnostensko-obchodního vyslal klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte und der Deutschen Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft" (dne 13. července 1931) posl. Gläsela za posl. Viereckla.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců republ. strany zeměděl. a malorol. lidu posl. dr Hnídka za posl. Pozdílka; klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické posl. Fr. Svobodu za posl. Hummelhanse; klub poslanců čsl. nár. demokracie posl. Ježka za posl. inž. dr Touška.

Klub poslanců čsl. strany nár. socialistické vyslal do výboru zahraničního posl. Hrušovského za posl. dr Moudrého; do výboru imunitního posl. dr Stránského za posl. Jos. Tůmu; do výboru rozpočtového posl. dr Patejdla za posl. Solfronka.

Předseda (zvoní): Dne 13. července 1931 zaslala předsednictva obou sněmoven ústavodárnému shromáždění republiky Španělské k zahájení jeho činnosti pozdravný telegram.

V odpověď obdržel jsem od předsedy španělského ústavodárného shromáždění Besteira tento telegrafický projev:

"Hluboce dojati přijali jsme Váš pozdrav a projev Vašich přání republice Španělské. Máme v úmyslu organisovati vládu národní práce a spolupracovati na díle svobodných národů pro upevnění mezinárodního míru. Španělské ústavodárné shromáždění zasílá též československému senátu uctivé a srdečné pozdravy."

Od vlády došlo sdělení:

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Předseda vlády sdělil přípisem ze dne 11. července 1931, č. 14.059/1931 m. r., že vláda předložila senátu k projednání a schválení Národním shromážděním návrh zákona o zcizení některých státních nemovitostí v Praze VII.

Předseda (zvoní): Došla vládní nařízení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Předseda vlády zaslal:

přípisem ze dne 14. července 1931, č. 14.193/31 m. r., nařízení vlády ze dne 3. července 1931 o likvidaci škod válečných a některých škod popřevratových,

přípisem ze dne 4. září 1931, č. 15.767/31 m. r., vládní nařízení ze dne 9. července 1931 o další úpravě hospodaření lihem pod státní závěrou.

Předseda: Prvé vládní nařízení přikázal jsem výborům ústavně-právnímu a rozpočtovému; druhé výborům zásobovacímu, živnostensko-obchodnímu a rozpočtovému.

Ze senátu došla sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Předseda senátu sdělil, že senát projednal a přijal:

ve 102. a 103. schůzi dne 10. června a 2. července 1931 osnovu zákona o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů (tisk 466 sen.) (přípis ze dne 2. července 1931),

ve 103. a 105. schůzi dne 2. a 8. července 1931 osnovu zákona, kterým se znovu prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady (tisk 467 sen.) (přípis ze dne 8. července 1931).

Předseda senátu sdělil přípisem ze dne 16. července 1931, že senát usnesl se ve 111. schůzi dne 16. července 1931 k návrhu posl. sněmovny ze dne 4. července 1931, aby lhůta daná §em 43 úst. listiny k projednání usnesení senátu o osnově zákona, kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, byla prodloužena o další 4 měsíce.

Dále sdělil předseda senátu, že senát projednal a přijal:

ve 108. schůzi dne 14. července 1931 zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu senátu osnovu zákona o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (k tisku 535 sen.) (přípis ze dne 14. července 1931);

ve 106. a 111. schůzi dne 10. a 16. července 1931:

úmluvu mezi Československem a Tureckem, podepsanou v Ankaře dne 17. ledna 1931 (k tisku 523 sen.),

úmluvu k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednanou mezi republikou Československou a královstvím Jihoslávií v Praze dne 30. března 1931 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. června 1931, čís. 79 Sb. z. a n. (k tisku 524 sen.);

ve 110. a 111. schůzi dne 15. a 16. července 1931:

osnovu zákona o státním vězení (k tisku 534 sen.),

zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu senátu osnovu zákona o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931 (k tisku 548 sen.);

ve 111. schůzi dne 16. července 1931 zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu senátu osnovy:

zákona, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly (k tisku 547 sen.),

zákona o podpoře zahraničního obchodu (k tisku 552 sen.),

zákona, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích (k tisku 553 sen.) (přípisy ze dne 16. července 1931); a to vesměs ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou.

Předseda senátu sdělil dále přípisem ze dne 10. července 1931, čís. 4409, že senát zvolil ve 106. schůzi ze dne 10. července 1931 za zemřelého sen. Dyka členem Stálého výboru N. S. sen. dr Fáčka.

Předseda (zvoní): Dne 16. září 1931 byly poštou rozeslány tištěné vládní návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

1380. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o prodloužení dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 21. července 1927, sjednaná dne 11. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. července 1931, č. 112 Sb. z. a n.

1385. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda o dalším prodloužení dodatkové úmluvy ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, sjednaná dne 17. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. července 1931, č. 119 Sb. z. a n.

1392. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, sjednaná dne 22. července 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. července 1931, č. 126 Sb. z. a n.

Předseda: Před touto schůzí byl rozdán a doručen tištěný vládní návrh.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

1410. Vládní návrh finančního zákona republiky Československé pro rok 1932.

Předseda: Počátkem schůze byly rozdány tištěné vládní návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

1408. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 23. září 1931 k obchodní úmluvě sjednané mezi republikou Československou a Francií dne 2. července 1928, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. září 1931, č. 148 Sb. z. a n.

1409. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projednání a udělení souhlasu dodatkový protokol ze dne 3. září 1931 k obchodní smlouvě uzavřené dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. září 1931, č. 149 Sb. z. a n.

Předseda: Dne 16. září 1931 byly poštou rozeslány tištěné zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

1363. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Litomyšli za souhlas s trest. stíháním posl. Gajdy (přestupek proti bezpečnosti cti).

1364. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Litomyšli za souhlas s trest. stíháním posl. Gajdy (přestupek proti bezpečnosti cti).

1365. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Litomyšli za souhlas s trest. stíháním posl. Gajdy (přestupek proti bezpečnosti cti).

1366. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Litomyšli za souhlas s trest. stíháním posl. Gajdy (přestupek proti bezpečnosti cti).

1367. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Litomyšli za souhlas s trest. stíháním posl. Gajdy (přestupek proti bezpečnosti cti).

1368. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. úřadu v Snine za souhlas s trest. stíháním posl. Rjevaje (přestupek nařízení o právu shromažďovacím).

1369. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Hadka (zločin podle § 83/II tr. z.).

1370. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlavního stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Vallo (přečin podle §u 1, §u 3 odst. II, čís. 1, 2 a §u 9 čís. 6 zák. čl. XLI/1914).

1371. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Prokopa (přečin podle § § 1, 2 zák. článku XLI z r. 1914).

1372. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Hlinky (přečin podle §u 1, § 3, odst. II, čís. 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

1373. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Steinera (přečin podle §u 15, čís. 2 zákona na ochranu republiky).

1374. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Majora (přečin podle §u 4, odst. II zák. čl. XL/1914).

1375. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Olomouci za souhlas s trest. stíháním posl. Hadka (přestupek podle §u 464 tr. z.).

1376. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Steinera. (Zločin podle §u 15, čís. 3 a přečiny podle §u 14, čís. 5 a §u 18, čís. 1 a 2 zákona na ochranu republiky.

1377. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za udělení souhlasu k výkonu trestu na posl. Rjevajovi.

1398. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Č. Lípě za souhlas s trest. stíháním posl. Babela (přečin podle §u 283 tr. z. a zločin podle §u 81 tr. z.).

Předseda: Počátkem schůze byla rozdána tištěná usnesení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

1418. Usnesení senátu o vládním návrhu zákona (tisk sen. 32 a 467), kterým se znovu prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady.

1419. Usnesení senátu k vládnímu návrhu zákona (tisk sen. 448 a 466) o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a označování nábojů.

Předseda: Počátkem schůze byl rozdán:

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

1400. Státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1930 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku.

Předseda: Dne 16. září 1931 byly poštou rozeslány tištěné interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

1318. Interpelace:

I. posl. Mikuláše, Zeminové, Bergmanna, Špatného, Slavíčka, B. Procházky a druhů min. zemědělství o živelních škodách v okresu Pacov, Pelhřimov, Počátky a Vlašim,

II. posl. dr Daňka, Šamalíka, Bezděka a druhů min. zemědělství o diagnostickém a serotherapeutickém ústavu v Ivanovicích na Hané,

III. posl. Šaláta a druhov min. zemedelstva a min. soc. pečlivosti ohladom životnej záchrany erárnych osadníkov v Kľaku (okres Nová Baňa) a ohľadom lepšej sociálnej starosti o týchže osadníkov,

IV. posl. Stenzla, Eckerta, Prause a druhů min. financí o úlevách v malém pohraničním styku na území města Osoblahy, jakož i v jiných pohraničních obcích,

V. posl. Geyera, Kaspera a druhů vládě, že okr. nemocenská pojišťovna v Kar. Varech porušila zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n.,

VI. posl. Schuberta a druhů min. financí, že náhrada obcím za vybírání potravní daně z masa a daně obratové stanoví se nestejně,

VII. posl. Majora, Kubače a soudr. min. školství a nár. osvěty dr Dérerovi o penězích obdržených od firmy Union-Cement ve Stupavě,

VIII. posl. Siváka a druhov min. školstva a nár. osvety o zakladanie a honorovanie slovenských lektorátov na zahraničných univerzitách,

IX. posl. Lance, inž. Záhorského, Hatiny a druhů vládě o naléhavé potřebě vyšší i nižší stát. průmyslové školy v Mostě,

X. posl. Stenzla, Eckerta, Prause a druhů min. financí o zostřeném vymáhání daní a o zdlouhavém vyřizování rekursů, žádostí o odpis a poshovění daní,

XI. posl. Krebse, dr Keibla a druhů min. financí o výnosu týkajícím se zostřeného vymáhání daní,

XII. posl. Dietla a soudr. min. vnitra, aby byla ihned poskytnuta pomoc obětem požáru v Perneku,

XIII. posl. Horpynky a druhů. min. veř. zdravotnictví a těl. výchovy o nynějších služebních poměrech diplomovaných ošetřovatelek v pražské všeobecné nemocnici,

XIV. posl. Štětky a soudr. min. vnitra dr Slávikovi a min. spravedlnosti dr Meissnerovi o soudním odsouzení četníka Haslera z Mimoně pro ztýrání komunistického posl. Babela.

1379. Interpelace:

I. posl. Netolického, Fialy, Slavíčka, Tykala, Vaňka a druhů min. spravedlnosti o provádění živnostenských prací v mužské trestnici na Borech v Plzni,

II. posl. Tykala, Netolického a druhů min. železnic o poškozování živnosti košikářské a zúčastněných dělníků,

III. posl. Čuříka a druhů min. soc. péče dr Czechovi, min. veř. prací inž. Dostálkovi, min. železnic Mlčochovi a mimin. unifikací dr Šrámkovi o porušování nedělního klidu při pracích, prováděných stavební společností Vl. Pokora a J. Skála v Mor. Ostravě na stavbě II. koleje na trati Brno-Břeclav,

IV. posl. Suroviaka a druhov vláde cielom revízie školského vzdelania štát. úradníkov I. a II. služobnej triedy,

V. posl. Suroviaka a druhov vláde o znepokojovanie a uráženie vierovyznania obyvateľstva obce Nesluša správcom štát. ľudovej školy dr Jánom Havašom,

VI. posl. Jaši a soudr. min. předsedovi o stálých průtazích stát. pozemkového úřadu při jednání o koupi stavebních míst pro družstvo "Svépomoc" v Nezdenicích, okres Uh. Brod na Moravě,

VII. posl. Bergmanna, Sladkého a druhů min. financí o přiznání zahraničních přídavků zaměstnancům finanční správy československé, konajícím službu v zahraničí,

VIII. posl. Bečku, dr Ivanku, Stundu, Lišku, dr Mičuru, Petroviča, Danihelu a druhov vláde republiky Československej, čo mieni podniknút vo veci neprimeranej ceny traskavín,

IX. posl. Lišku, Bendu, Stundu, dr Ivanku, dr Mičuru, Teplanského, dr Polyáka a druhov vláde vo veci evidencie štátnych dodávok,

X. posl. Hrušovského, Polívku a druhov min. soc. pečlivosti vo veci zákona o zprostredkova práce,

XI. posl. Hrušovského, Polívku a druhov min. zásobovania o zdražovanie a falšovanie potravín a denních požívatin v Bratislave,

XII. posl. Šaláta a druhov min. financí v záležitosti obrany rolníckych poplatníkov vo Svätom Kríži n. Hronom, okres Kremnica, oproti nesprávnemu vyrubovaniu obratnej dane expoziturou finančného riaditelstva vo Zvolene,

XIII. posl. dr Luschky a druhů min. vnitra a min. školství a nár. osvěty, že se novostavba školní budovy v Kravařích provádí proti předpisům,

XIV. posl. Krebse a druhů min. vnitra o opatření, které vydal zemský úřad pro Čechy stran pojmenování parku "Rosegger-Park" v Ústí n. L.,

XV. posl. Krebse a druhů min. vnitra o postupu četníků proti německým tělocvičným spolkům,

XVI. posl. Hatiny, Špatného a druhů vládě republiky Československé a rozhodčích soudech "Nemocenské pojišťovny soukromých úředníků a zřízenců v Praze" a "První pražské nemocenské pojišťovny obchodních a soukromých zřízenců v Praze",

XVII. posl. Hadka a soudr. min. vnitra a min. soc. péče, že Vilému Dewesenowi v Tanvaldě bylo povoleno prodloužení pobytu na doporučení libereckého živnostenského inspektorátu,

XVIII. posl. dr Schollicha a druhů min. spravedlnosti o zabavení periodických tiskopisů "Sudetendeutsche Volkszeitung" v Brně, č. 1395 a "Südmährerblatt" v Brně, č. 945,

XIX. posl. Hadka, dr Sterna a soudr. min. soc. péče o ostudném nakládání s válečným poškozencem Josefem Bartschem z Hejnice u Frýdlantu a o jeho prohlídce,

XX. posl. Hadka a soudr. min. soc. péče, že u okr. nemocenské pojišťovny v Jablonci n. N. byl ustanoven kontrolorem nemocných policejní špicl Fritz Breuer,

XXI. posl. dr Keibla a druhů předsedovi vlády a vládě o neudržitelném zaopatření válečných slepců,


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP