Středa 1. července 1931

Začátek schůze ve 3 hod. 23 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Malypetr.

Místopředsedové: Roudnický, dr Lukavský, Stivín, Špatný, Taub, Zierhut.

Zapisovatelé: Chalupník, Pik.

170 poslanců podle presenční listiny.

Zástupce vlády: ministr dr Šrámek.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupci Nebuška, dr Záděra.

Předseda (zvoní): Zahajuji 133. schůzi posl. sněmovny.

Dovolenou dal jsem na dnešní schůzi posl. Petrovickému pro neodkladné zaměstnání.

Nemocí omluvili se posl. dr Schollich a posl. dr Kalaš na tento týden.

Lékařská vysvědčení předložili posl. dr Hnídek, Vetterová-Bečvářová.

Došla oznámení o změnách ve výborech.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Do výboru imunitního vyslal klub poslanců komunistické strany Československa posl. Dvořáka za posl. dr Sterna.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte und der Deutschen Arbeitsu. Wirtschaftsgemeinschaft" posl. Böllmanna za posl. Viereckla.

Předseda: Od volebního soudu došlo sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Volební soud v Praze sdělil přípisem ze dne 26. června 1931, čís. 75/31, že přezkoumal podle §u 8 a §u 10 zákona ze dne 29. února 1920, č. 125 Sb. z. a n., volitelnost člena posl. sněmovny Petra Solfronka, majitele tiskárny a komerčního rady v Prostějově, nastoupivšího na místo resignovavšího posl. Knejzlíka, a usnesl se jeho volbu ověřiti.

Předseda: Došly naléhavé interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Naléhavé interpelace:

posl. dr Hassolda a druhů ministru železnic o dopravování lázeňských hostů v dobytčích vozech;

posl. dr Sterna, Höhnela a soudr.:

ministrovi soc. péče, jak firma "Konstruktiva" postupuje při státních nouzových pracích;

ministrům veř. prací, soc. péče a vnitra o stávce silničních stavebních dělníků u firmy Konstruktiva a o ohromných zlořádech u této firmy.

Předseda: Došly odpovědi na dotazy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Odpovědi:

min. železnic a vnitra na dotaz posl. Brodeckého, Staňka a soudr. o panu přednostovi stanice Mukačevo, Ivanu Sernovkovi (č. D 483-III),

min. soc. péče a veř. prací na dotaz posl. Sladkého o porušování zákonných ustanovení o sociálních opatřeních pro hornictvo (č. D 351-III),

min. veř. prací na dotaz posl. Fedora o poukázania drahotného prídavku Lubiku Vilemu a druhov (č. D 520-III),

vlády na dotaz posl. Kurťaka o náhradě válečné škody Fedoru Petričkovi z obce Izky v okrese volovském (č. D 463-III),

min. financí a vnitra na dotaz posl. dr Keibla o zařazení obce Dolního Gruntu nad Labem do skupiny C činovného (č. D 473-III).

Předseda: Počátkem schůze byl rozdán tištěný vládní návrh.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

1306. Vládní návrh zákona o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1931.

Předseda: Počátkem schůze byly rozdány tištěné interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

1268. Interpelace:

I. posl. Polívku, Hrušovského a druhov min. vnútra o katastrofálnom požiaru, ktorým bola postihnutá obec Dobšina na Slovensku,

II. posl. Polívku, Hrušovského a druhov min. vnútra o nešťastiu, ktorým bola postihnutá obec Muráň na Slovensku požiarom,

III. posl. Hrušovského, Polívku a druhov min. zemedelstva o živelných škodách v okrese skalickom na Slovensku a strážnickom na Morave,

IV. posl. Rjevaje, Vallo a soudr. min. vnitra o zakázaných veřejných a členských schůzích KSČ na Slovensku,

V. posl. Vallo, Steinera a soudr. min. nár. obrany o zabití dětí na vojenském cvičišti u Košic,

VI. posl. Bergmanna, Zeminové, Šmejcové a druhů min. soc. péče o nesprávném provádění zákona č. 133/1930 zemskými úřady pro péči o válečné poškozence,

VII. posl. Hrušovského, Polívku a druhov min. vnútra, ver. prác, soc. pečlivosti a zemedelstva o pomeroch obyvatelstva doliny bocianskej na Slovensku,

VIII. posl. Sladkého, inž. Záhorského, Pechmanové-Klosové a druhů min. školství a nár. osvěty o neutěšitelných poměrech aprobovaných kandidátů profesury, neumístěných na středních školách,

IX. posl. Bergmanna, B. Procházky, Malého, Fialy a druhů vládě o přiznání cestovních dnů k zákonitým dovoleným na zotavenou zaměstnancům na Podkarpatské Rusi a slevy jízdného na železnicích těmto zaměstnancům, jakož i jejich rodinám k absolvování zákonitých dovolených v historických zemích,

X. posl. Hokky a druhov min. ver. prác o zaistení pašienkovej potreby pre dobytok robotníkov erárnych solných dolov v Slatinských Doloch,

XI. posl. Hokky a druhov min. ver. prác o 10%-nom podiele na zisku erárnych robotníkov v Slatinských Doloch,

XII. posl. Hokky a druhov min. ver. prác o hromadnom prepúšťaní robotníkov solných baní v Slatinských Doloch,

XIII. posl. Tučného, Hrušovského, Polívky a druhů min. soc. péče a min. vnitra o zavádění nové formy pracovních knížek pro zaměstnance na Slovensku,

XIV. posl. inž. Nečase, Koudelky, dr Mareše a soudr. vládě a min. zemědělství o škodách, způsobených živočišné výrobě, zájmům zemědělství a zájmům státu Státním diagnostickým a serotherap. ústavem v Ivanovicích,

XV. posl. Sladkého, Tučného, Lance, Zeminové a druhů předsedovi vlády, min. soc. péče a min. veř. prací o kritické situaci dělnictva v báňském revíru ostravsko-karvínském,

XVI. posl. dr Tisu a druhov min. obchodu, priemyslu a živností straniva sníženia ceny tabuľového skla.

Předseda: Počátkem schůze byly rozdány tištěné odpovědi.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

1241. Odpovědi:

I. min. soc. péče a min. obchodu na interp. posl. Pechmanové-Klosové, Tučného, Tykala, Davida a druhů o vnucování živnostenských listů domáckému dělnictvu sklářskému (tisk 769/XI),

II. min. nár. obrany na interp. posl. Petrovického, Sedláčka a druhů o pořádání odborných kursů knihařských ve vojenském zátiší v Milovicích (tisk 973/X),

III. min. financí na interp. posl. Hrušovského, Polívky a druhů ve věcech porušení zákona o přímých daních bratislavským finančním ředitelstvím (tisk 893/XXI),

IV. min. zemědělství na interp. posl. Kubače a soudr. o přídělu podpor občanstvu postiženému živelní pohromou ve Čkyni (tisk 809/I),

V. min. nár. obrany na interp. posl. Štětky, Kopeckého a soudr. o zabití vojína Miloše Rélicha v Terezíně (tisk 1007/X),

VI. min. zemědělství na interp. posl. Knotka, Roudnického, Kaňourka a druhů o rozdílení nouzových podpor v okrese prachatickém (tisk 822/X),

VII. min. zemědělství a min. vnitra na interp. posl. Kurťaka a druhů o stížnosti obcí Nižního Svidníku a Dobroslavy (v okrese stropkovském na Slovensku) proti přídělu pastvin podle zákona č. 43/1930 Sb. z. a n. (tisk 938/VI),

VIII. min. národní obrany na interp. posl. dr Schollicha a druhů o smrti vojína Rudolfa Traspela u děl. pluku 152 v Olomouci (tisk 1017/XIII),

IX. min. veř. zdravotnictví a tělesné výchovy na interp. posl. Horpynky a druhů, že 5 let nebyl vyřízen rekurs (tisk 801/XIV),

X. min. vnitra na interp. posl. Fritschera a druhů o zabavení č. 3 časopisu "Der Tabakarbeiter" z r. 1931 (tisk 1007/XI),

XI. min. vnitra na interp. posl. dr Hassolda a druhů o nezákonitém jednání obecního notáře v Krompaších (na Slovensku) (tisk 1064/VI),

XII. min. vnitra na interp. posl. Kunze a druhů, že se orgánové státní policie v Šumperku dopustili tělesného ztýrání (tisk 1064/V),

XIII. min. spravedlnosti na interp. posl. dr Kafky a druhů o zabavení týdeníku "Die Wirtschaft" ze dne 31. ledna 1931, č. 5, ročník XIII. (tisk 1029/XV),

XIV. min. financí na interp. posl. Hokky a druhů o neupravenosti katastrálních držebnostních archů na Podkarpatské Rusi (tisk 938/V),

XV. min. vnitra na interp. posl. Tylla, Štětky a soudr. o zabavení dělnických peněz a bezdůvodné persekuci dělníků v Podmoklici (tisk 1007/V),

XVI. min. vnitra na interp. posl. dr Holoty a druhů o vyhoštění děkana-faráře Antonína Felixe Sipose a jeho sestry Anny Siposové, ovdovělé Heimanové, a o jejich násilném dopravení na státní hranice (tisk 1017/IV),

XVII. min. spravedlnosti na interp. posl. Štětky a soudr. o svévolném zdržení dopisu posl. Hadka kraj. soudem v Olomouci (tisk 1060/II),

XVIII. min. obchodu na interp. posl. Simma a druhů o nesnesitelných poměrech, které způsobil kominický mistr Václav Blecha v Jablonci n./N. (tisk 938/XX),

XIX. vlády na interp. posl. Krebse, inž. Junga a druhů o zákonu na úpravu požitků staropensistů (tisk 938/XXI),

XX. min. vnitra na interp. posl. dr Schollicha, inž. Junga a druhů o zabavení č. 5 frýdeckého časopisu "Deutsche Volkswehr" ze dne 31. ledna 1931 (tisk 1060/III).

Předseda: Počátkem schůze byla rozdána tištěná Těsnopisecká zpráva o 126. schůzi posl. sněmovny.

Počátkem schůze byly rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu tištěné návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

1281. Návrh posl. Knotka, Staška, Kaňourka, Koška a druhů na poskytnutí pomoci obyvatelstvu v okresech pelhřimovském a kamenickém n. Lipou postiženému živelní pohromou.

1282. Návrh posl. dr Zadiny, Honzla a druhů na urychlené poskytnutí pomoci zemědělcům, postiženým v r. 1931 živelními pohromami na Českomoravské vysočině.

1283. Návrh posl. Chalupy, Tomáška a soudr. na poskytnutí všestranné pomoci obyvatelstvu obce Skuhrova, Kvásin a přilehlých obcí, jež postiženy byly živelní pohromou.

1284. Návrh posl. Váchy, Srby a soudr., aby neprodleně poskytnuta byla vydatná pomoc obyvatelstvu obce Stojice, Svojčice, Svinčany, Jeníkovice, Bezděkov a Barchov s připojenými osadami v okresu přeloučském, postiženému živelními pohromami.

1285. Návrh posl. Janalíka, dr Dolanského a druhů na poskytnutí pomoci zemědělcům živelní pohromou postiženým v okrese telečském a jihlavském.

1286. Návrh posl. dr Staňka, dr Hodži, Mašaty, Berana, inž. Žilky, dr Štefánka, dr Zadiny, Křemena, Marka, dr Suchého a druhů na rychlé poskytnutí pomoci postiženým v roce 1931 živelními pohromami.

1287. Návrh posl. Nejezchleba-Marchy a druhů na poskytnutí pomoci zemědělskému obyvatelstvu v obcích na Tišnovsku postiženému živelními pohromami.

1288. Návrh posl. Neumeistra, Hummelhanse a soudr. na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou na okrese votickém postiženým.

1289. Návrh posl. Vaňka, Mikuláše a druhů, aby byla poskytnuta neprodleně pomoc a podpora živelní pohromou postiženým zemědělcům v okresích jihlavském, telečském a moravsko-krumlovském.

1290. Návrh posl. Petra a druhů na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům v obci Bílově, okres Kralovice u Plzně.

1291. Návrh posl. Koška, Knotka, Staška a druhů na rychlé poskytnutí pomoci obyvatelstvu postiženým živelní pohromou na okrese jičínském a libáňském.

1292. Návrh posl. Šaláta a druhov, aby sa urýchlene poskytlo podpory pohorelcom v obci Klaku, okres Nová Baňa a v obci Stará Kremnička, okres Kremnice.

1293. Návrh posl. Hlinku, dr Mederlého a druhov na poskytnutie pomoci mimoriadnou živelnou katastrofou postiženému vinohradnictvu okresu bratislavského a modranského, menovite vinohradnictvu mesta Svätého Jura.

1294. Návrh posl. Wagnera a druhů na vydatnou podporu zemědělců, postižených živelní pohromou dne 10. června 1931.

1295. Návrh posl. dr Mayr-Hartinga a druhů, aby se rychle poskytla pomoc městu Schönbachu těžce postiženému živelní pohromou.

1296. Návrh posl. de Witte, Pohla, Blatné, Katze a soudr. na vydatná pomocná opatření pro obec Schönbach, postiženou živelní pohromou.

1300. Návrh posl. Šamalíka, Knotka, Rýpara, dr Mičury a druhů na vydání zákona o poskytování podpor při živelních pohromách.

1307. Návrh posl. Novotného, Kubače, Jurana a soudr. na okamžitou pomoc malozemědělcům poškozeným živelními pohromami.

Předseda: Výboru imunitnímu přikázal jsem žádosti.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Žádosti:

kraj. trest. soudu v Praze ze dne 22. června 1931, č. Nt XIX 5/31, za souhlas s trest. stíháním posl. K. Procházky pro přečin proti cti spáchaný tiskem (č. J 373-III),

kraj. soudu v Č. Lípě ze dne 18. června 1931, č. Nt IX 52/31, za souhlas s trest. stíháním posl. Höhnela pro přečiny podle §u 14, č. 1 a §u 16, č. 3 zákona na ochranu republiky (č. J 374-III),

kraj. soudu v Č. Lípě ze dne 18. června 1931, č. Nt IX 76/31, za souhlas s trest. stíháním posl. Babela pro přečin podle §u 283 tr. z. a zločin podle §u 81 tr. z. (č. J 375-III),

kraj. trest. soudu v Praze ze dne 26. června 1931, č. Nt XIX 6/31, za souhlas s trest. stíháním posl. Stříbrného pro přečin proti cti spáchaný tiskem (č. J 376-III).

Předseda: Odvolána byla žádost imunitní.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Kraj. soud v Bratislavě přípisem ze dne 24. června 1931, č. Nt XVII 30/29, odvolal žádost ze dne 29. dubna 1929 za souhlas s trest. stíháním posl. Suroviaka pro přečin pomluvy podle §u 1, §u 3, odst. II, č. 1 a 2, §u 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 (č. J 36-III, presid. sdělení 3. schůze).

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvého odstavce pořadu, jímž jest:

1. Zpráva výborů ústavně-právního a technicko-dopravního o vládním návrhu zákona (tisk 1202), kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly (tisk 1243).

Zpravodajem výboru ústavně-právního jest p. posl. Richter, zpravodajem výboru technicko-dopravního p. posl. Stašek.

Oba pp. zpravodajové přednesli již své zprávy v minulé 132. schůzi sněmovny dne 26. června t. r.

Poněvadž jsou přihlášeni řečníci, zahájíme rozpravu.

Podle usnesení předsednictva navrhuji lhůtu řečnickou 30 minut. (Námitky nebyly.)

Námitek není. Navržená lhůta jest schválena.

Přihlášeni jsou řečníci: na straně "proti" pp. posl. Babel, Čižinská, Barša; na straně "pro" pp. posl. inž. Nečas, Böhm.

Dávám slovo p. posl. Babelovi.

Posl. Babel (německy): S jakým cynismem odpovídá československá vykořisťovatelská vláda na každý požadavek pracujících vrstev obyvatelstva, dokazuje znovu nynější vládní návrh, obsahující zákon o přizpůsobení k mezinárodním smlouvám ze dne 24. dubna 1926 pro motorová vozidla a některé změny dosavadních předpisů.

Celé desítiletí zabývá se již československá vláda velkým automobilovým zákonem, což jest naléhavě nutné, jelikož všechny dosavadní předpisy a nařízení při dnešním prudkém rozvoji automobilové dopravy naprosto nestačí. Úřední časopis automobilového klubu uveřejnil již letos na jaře takový návrh zákona, jejž vypracovalo ministerstvo veřejných prací, při čemž dlužno poznamenati, že tajemník automobilového klubu sedí také v ministerstvu veřejných prací a že měl své prsty i při vypracování tohoto návrhu zákona. Řidiči motorových vozidel z povolání, kteří tím dostali do rukou první směrnice nového návrhu zákona, poznali hned velké nebezpečí, které jim z toho hrozí a prostřednictvím svazu automobilových řidičů z povolání podali své vlastní návrhy ministerstvu veřejných prací a všem poslaneckým klubům. Jak nebylo lze jinak očekávati, tato vláda, ve které sedí 7 socialistických ministrů, požadavků automobilových řidičů z povolání prostě nedbala a nepřibrala k poradám ani jediného zástupce korporací, které na tom mají zájem.

Dnes leží před námi místo skutečného automobilového zákona bídný zmetek, který na delší dobu jako prozatímní ustanovení má nahraditi automobilový zákon. V tomto návrhu zákona jest jasně zřejmo, že tam byla vpasována četná zmocnění a krutá ustanovení, která jsou ohromným zklamáním pro automobilové řidiče z povolání a znamenají ještě zostřený trestní systém. Na příklad § 3 zmocňuje vládu, aby nařízením měnila a doplňovala dosavadní nařízení podle přání nějakého byrokrata. My tento paragraf odmítáme. Předkládá-li již vláda zákon přizpůsobený mezinárodním smlouvám o jízdě motorovými vozidly, má postupovati jen podle ustanovení mezinárodních smluv ze dne 24. dubna 1926 a má rozhodnouti jen o ustanoveních, týkajících se označování vozů a jejich nejvyšší rychlosti. Vše jiné jest přehmatem československé vlády v neprospěch automobilových řidičů z povolání.

K § 4 návrhu zákona dlužno poznamenati: Tento paragraf obsahuje neslýchaný útok na řidiče automobilů z povolání. Celý smysl tohoto paragrafu jest, že státní, okresní a policejní úřady mají zcela libovolně nařizovati, aby se při přestupcích předpisů o jízdě ihned od řidiče automobilu vybrala pokuta až do 50 Kč. Zde se stane, že bez jakéhokoliv důkladného vyšetřování skutečného vinníka, zcela podle rozvážení četníka nebo policisty bude příslušnému řidiči vozu uložen trest. Nezaplatí-li nebo nebude-li moci zaplatiti, pak bude míti ještě co dělati se soudem, což jeho trest ještě zostří, neboť výpověď četníka nebo policisty jest u měšťáckých třídních soudů samozřejmě rozhodující, i kdyby celá armáda odvodních svědků chtěla jejich výpovědím odporovati; pro to máme nesčetné příklady. Nejzajímavější při tom jest, že řidič automobilu, když zaplatí pokutu, nemá práva se odvolati. Tedy bude zde panovati pravá fašistická diktatura. Odmítáme rovněž úplně tento § 4.

Svaz automobilových řidičů z povolání podal k automobilovému zákonu vlastní návrhy a požadavky, které sice nesdílí úplně a zcela našeho stanoviska a také nezpůsobí žádné radikální změny, ale které jako základ nejmenších požadavků plně a zcela podporujeme. Řidiči automobilů z povolání budou míti dnes příležitost konstatovati, jak se tak zvané socialistické strany staví k tomuto zákonu, zdali jej v této neslýchané formě přijímají nebo zamítají a zdali podporují požadavky řidičů automobilů z povolání, které jsme přednesli.

Žádáme, aby byl ihned vydán automobilový zákon, v němž by se přihlíželo ke všem těmto požadavkům řidičů automobilů z povolání. Považujeme za svou povinnost podporovati požadavky řidičů automobilů z povolání.

Řidiči automobilů z povolání jsou dnes jednou z těch kategorií, které jsou nejhanebněji vykořisťovány a mimo to jim hrozí všechna nebezpečí jejich odpovědného povolání. Přes to, že tisíce těchto lidí pro velmi velkou nabídku řidičů automobilů z řad těch nezaměstnaných, kteří si absolvováním nějakého kursu vyhledali toto povolání jako novou existenci, jest vůbec bez zaměstnání, žádá a vynucuje se všude 12 až 16 a ještě více hodin služby, mimo to beze vší náhrady za práci přes čas a bez jakéhokoliv povolení živnostenského inspektorátu, jak si to troufá na př. velká dopravní společnost v Praze. Za dnešní krise, které se podnikatelé pokoušejí zvláště využíti, nelze se diviti, když 30 až 35letí řidiči automobilů jsou pro podnikatele již příliš staří a že je vyhazují na ulici. Tím hůře musí to dopadnouti pro každého řidiče vozu, když se podle návrhu zákona podaného ministerstvem veřejných prací podrobně zapisuje každý trest, co může býti a pravděpodobně také bude pojato i do dnešních zvláštních zmocnění. Každý podnikatel může se před přijetím řidiče přesvědčiti, jak často byl dříve trestán a pak bez důvodů odmítnouti přijetí. To jest plus pro vykořisťovatele, těžké poškození řidičů automobilů

V době velmi těžké hospodářské krise, kdy jest beztoho velký nával na pracovní místa, zvláště mezi dopravním dělnictvem, přichází ještě ministr železnic Mlčoch ve svém výkladu ze dne 18. června t. r. s ohlášením, že do podzimu bude vydán zákon, podle něhož všechny autobusové podniky budou nuceny držeti se železničních sazeb. Při nynějším zdražení vozů vysokými cly a zdražení pohonných látek jest zcela jasné, že se tím zamýšlí zničiti celou řadu drobných autobusových podniků, a tím ztratí existenci tisíce řidičů vozů z povolání. Tak podporuje vláda technický pokrok v dopravě. Aby se čelilo nezaměstnanosti v povolání řidičů automobilů, může pomoci jen snížení pracovní doby při úplném vyrovnání. Ale proti tomu se staví celá vláda i se sociálfašisty všech odstínů.

Když pan inž. Nečas od české sociální demokracie v dopravním výboru žádal, aby se dodržovala osmihodinná pracovní doba, jest velmi příznačné, že když bylo zamítnuto pojmouti toto ustanovení do zákona, pan inž. Nečas prostě prohlásil, že tento bod má býti pojat aspoň do důvodové zprávy. Větší demagogie již neexistuje, zákonem to nemusí býti ustanoveno, jen když to jest pro zdání uvedeno v důvodové zprávě. Na konec nebyl učiněn ani tento ústupek. Tak vypadá v praxi pomoc sociálfašistů poskytnutá řidičům automobilů z povolání. Řidiči automobilů z povolání musejí se úplně odpoutati od této společnosti a proti ní co nejostřeji bojovati. Musejí bez těchto živlů, tak zvaných také dělnických vůdců, pod revolučním vedením užíti k dosažení svých požadavků jediného pomocného prostředku a to ihned organisačně na základě jednotné fronty se zdola dobře připraviti, [Další slova byla usnesením předsednictva posl. sněmovny ze dne 1. července 1931 podle §u 9 lit. m) jedn. řádu vyloučena z těsnopisecké zprávy. Viz těsnopiseckou zprávu o 135. schůzi posl. sněmovny.] (Potlesk komunistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Dále je k slovu přihlášen pan posl. inž. Nečas. Dávám mu slovo.

Posl. inž. Nečas: Slavná sněmovno! Budiž mi dovoleno, abych několika slovy reagoval na řeč předcházejícího řečníka kol. Babela, který mluvil o tom, že sociální demokraté nebo sociálfašisté nehájili docela dobře zájmů řidičů a automobilového provozu, a ukazoval na některá nevýhodná ustanovení předložené a právě projednávané osnovy.

Nebudu se detailně zabývati těmito útoky, jenom chci prohlásiti, že ve výboru technicko-dopravním, kde jsme tu věc velmi podrobně projednávali, seděl také zástupce komunistického klubu, ale neotevřel vůbec úst a teprve nyní v plenu sněmovny přicházejí a uplatňují některé z těch našich návrhů, jež jsme se snažili prosaditi už ve výboru.

Klub poslanců čsl. soc. demokratické strany dělnické lituje také, že parlament projednává dnes předlohu o Mezinárodní úmluvě o jízdě motorovými vozidly a že nebyl místo této provisorní a nouzové osnovy předložen parlamentu definitivní automobilový zákon. Po urychleném uzákonění definitivní automobilové předlohy volá již 10 let celá naše veřejnost, obecenstvo, které trpí pochopitelně zastaralými předpisy a stálými nehodami z toho vyplývajícími, řidiči i majitelé automobilů. Až budou psány jednou dějiny našeho parlamentu v prvém desetiletí republiky Československé, bude počítána kapitola o automobilovém zákonu k nejstinnějším. Předložení automobilového zákona je několik let zbytečně odsunováno, ač tu jde o předlohu rázu celkem neutrálního a při tom všeobecně užitečnou, celku sloužící a prospěšnou všem vrstvám obyvatelstva.

Klub poslanců čsl. soc. dem. strany dělnické interpeloval o věci vládu několikráte, a to naléhavě. 15. března 1928 v tisku 1523 poukázáno bylo naším klubem na velké nebezpečí, jež vzniká celé veřejnosti tím, že předpisy o jízdě a řízení motorových vozidel a o bezpečnostních opatřeních jsou více než 20 let staré - z 28. dubna 1910, č. 81 ř. z.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP