Úterý 27. ledna 1931

Začátek schůze ve 3 hod. 22 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Malypetr.

Místopředsedové: Roudnický, dr Lukavský, Stivín, Špatný, Taub, Zierhut.

Zapisovatelé: Marek, Petrovič.

209 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Udržal; ministři Bechyně, dr Czech, dr Dérer, inž. Dostálek, dr Franke, dr Matoušek, dr Meissner, Mlčoch, dr Slávik, dr Spina, dr Šrámek, dr Viškovský.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Mikyška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 97. schůzi poslanecké sněmovny.

Těžká ztráta, (Poslanci povstávají.) kterou utrpěla sněmovna ve vánoční přestávce, ukládá mi za povinnost začíti v dnešní schůzi sdělením o neočekávaném úmrtí našeho kolegy a bývalého ministra, profesora MUDr Otakara Srdínka.

Úmrtní oznámení se smutným datem 21. prosince m. r., kdy o 2. hodině odpolední profesor dr Srdínko vydechl naposledy, jen velmi stručně vyjádřilo jeho celoživotní práci.

Bylť zesnulý nejen od převratu členem Národního shromáždění a poslancem ve všech třech volebních obdobích, v 7. vládě ministrem školství a nár. osvěty, v 9. a 10. vládě ministrem zemědělství, ale též řádným profesorem lékařské fakulty Karlovy university, řádným členem Královské české společnosti nauk, České akademie věd a umění a členem veliké řady vědeckých, hospodářských, politických, kulturních i celonárodních institucí.

Jeho dvojí obsáhlá činnost vědce a politika počala v době převratu, kdy vír dějinných událostí strhl do svého proudu také dr Srdínka, který již od mládí rostl v prostředí politickém.

Narodil se dne 1. ledna 1875 ve Svobodných Dvorech u Hradce Králové z vážené rolnické rodiny. Jeho otec byl zemským, později říšským poslancem.

Po absolvování lékařského studia, za něhož vyvinul již činnost literární a organisační, stal se r. 1900 asistentem, r. 1901 se habilitoval, r. 1906 stal se mimořádným, r. 1909 skutečným mimořádným a 1912 řádným profesorem. V době převratu byl děkanem lékařské fakulty.

Z lásky k zemědělství habilitoval se roku 1908 i na technice v oboru zemědělského a lesního inženýrství a přednášel nauku o mikroskopické anatomii a vývoji domácích zvířat.

Jeho badatelská činnost vykazuje ke stu vědeckých prací; mnohé z nich došly světového uznání.

Tvořivá snaha v jeho působnosti vysokoškolské razila mimoděk cestu jeho pozdější činnosti politické. Rozbory státních rozpočtů rakouských, původně se zřením výhradně k vysokým školám, byly mu průpravou k ovládání rozpočtové materie při generálním zpravodajství o rozpočtech Československé republiky, kteroužto funkci zastával v letech 1919 až 1925.

Jeho nejdůležitější politická činnost začala r. 1918 povoláním do Národního výboru. V listopadu téhož roku byl vyslán republikánskou stranou, jejímž členem byl od vzniku české strany agrární, do revolučního Národního shromáždění. Jako člen výboru školského, zdravotního, rozpočtového, kulturního (jehož byl předsedou), výboru pro Velkou Prahu a výboru branného, byl jedním z nejpilnějších pracovníků revolučního Národního shromáždění a neúnavným zpravodajem ve věcech rozpočtových, zdravotních, školských, zaměstnaneckých i sociálních.

Při volbách do Národního shromáždění r. 1920, 1925 a 1929 zvolen byl v pražském volebním kraji poslancem a byl v prvním volebním období vyslán do výborů: rozpočtového, kulturního a Stálého. Ve druhém volebním období zastával od 2. prosince 1925 až do 18. března 1926 úřad ministra školství a nár. osvěty a od 12. října téhož roku až do 27. října 1929 úřad ministra zemědělství.

Při veškeré této činnosti neutuchala jeho práce publicistická a organisační. Byl tvůrcem a zakladatelem ústavu biologicko-embryologického, spoluzakladatelem organisace agrárních akademiků a vysokoškolských učitelů všech vysokých škol. Akademický dům a spolek čsl. mediků jmenovali ho za účinnou podporu svých úkolů stavovských i sociálních svým čestným členem.

Jeho činnost publicistická - kromě zmíněných již statí vědeckých v časopisech českých, německých a francouzských - obsahuje řadu článků věnovaných otázkám politickým, universitním, celonárodním a agrárním.

Jeho nenávratný odchod připravil nás o jednoho z nejpilnějších kolegů, národ o jednoho z nejlepších pracovníků.

Povstáním vzdali jste zesnulému poctu a projevili účast nad předčasnou smrtí, které nepřestaneme želeti, jako jeho života a práce nepřestaneme nikdy vzpomínati. (Poslanci usedají.)

Ministerstvo vnitra sdělilo:

přípisem ze dne 13. ledna 1931, č. 356/1931-7, že na místo zesnulého posl. dr Srdínko povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny jako poslance dr Oldřicha Suchého, tajemníka Zemědělské rady a majitele hospodářství v Malenovicích u Kutné Hory, a že mu vydalo ověřující list poslanecký;

přípisem ze dne 22. ledna 1931, č. 3.288/1931-7, že na místo posl. Macháčka, který se vzdal mandátu poslaneckého (přípisem ze dne 6. ledna 1931, povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny jako poslance Josefa Galoviče, železničního traťmistra v Nových Zámcích, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Pan posl. Galovič dostavil se do dnešní schůze.

Ježto před tím podle §u 6 jedn. řádu podepsal v kanceláři sněmovní slibovací formuli, přistoupíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibovací, pan posl. Galovič ke mně přistoupí a vykoná slib podáním ruky a slovem "sžubujem".

Žádám o přečtení slibovací formule a pana posl. Galoviče, aby přistoupil ke mně vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Sžubujem, že budem verný republike Československej a že budem zachovávať zákony a mandát svoj zastávať podža svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Posl. Galovič (podávaje předsedovi ruku): Sžubujem. (Poslanci usedají. - Potlesk.)

Předseda: Dovolené dal jsem na dnešní schůzi posl. Šamalíkovi, Kaňourkovi, Rázusovi; na tento týden posl. Světlíkovi - vesměs pro neodkladné zaměstnání.

Nemocí omluvili se posl. dr Hodáč a Halke.

Lékařská vysvědčení předložili posl. Liška a Schubert.

Došla oznámení o změně v klubu a o změnách ve výborech.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Posl. Jelinek, dr Kafka, dr Peters a dr Rosche oznámili přípisem ze dne 5. prosince 1930 současně s předsednictvem klubu poslanců "Bund der Landwirte und der Deutschen Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft", že přestávají býti řádnými členy jmenovaného klubu a zůstávají jeho hospitanty.

Pojmenování klubu zůstává nezměněno.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců "Bund der Landwirte und der Deutschen Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft" posl. Böllmanna za posl. Platzera.

Klub poslanců komunistické strany Československa vyslal do výboru rozpočtového posl. Jurana za posl. dr Sterna a posl. Dvořáka za posl. Kopeckého; do výboru ústavně-právního posl. dr Sterna za posl. Jos. Svobodu.

Předseda: Došla vládní nařízení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Vládní nařízení ze dne 19. prosince 19.30 o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (předložené předsedou vlády přípisem ze dne 5. ledna 1931, č. j. 76/31 m. r.).

Předseda: Toto vládní nařízení přikázal jsem výboru rozpočtovému.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Nařízení vlády ze dne 23. prosince 1930, kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů vydaný vládním nařízením ze dne 27. března 1930, č. 32 Sb. z. a n., (předložené předsedou vlády přípisem ze dne 10. ledna 1931, č. j. 420/31 m. r.).

Předseda: Přikázal jsem výborům rozpočtovému a živnostensko-obchodnímu.

Ze senátu došla sdělení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Předseda senátu NSRČ sdělil:

přípisem ze dne 18. prosince 1930 (k tisku 350 sen.), že senát projednal v 70., 71., 72. a 74. schůzi dne 15., 16., 17. a 18. prosince 1930 zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu a přijal osnovu státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1931 ve znění usneseném posl. sněmovnou;

přípisy ze dne 19. prosince 1930, že senát usnesl se v 75. schůzi dne 19. prosince 1930 k návrhu posl. sněmovny ze dne 12. prosince 1930, aby o další 3 měsíce prodlouženy byly lhůty daně §em 43 úst. listiny k projednání usnesení senátu o osnovách:

zákona o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 úst. listiny (tisk 2016/I sen.),

zákona, kterým se mění §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 2245/I sen.),

zákona o veřejné stráži zemědělské (tisk 699-II sen.),

zákona o ochraně polního majetku (tisk 702-II sen.);

přípisy z téhož dne, že senát projednal a přijal v 75. schůzi dne 19. prosince 1930 zkráceným jednáním podle §u 55 jedn. řádu osnovy:

zákona, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (tisk 357 sen.),

zákona, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (tisk 366 sen.),

zákona o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (tisk 367 sen.) - a to vesměs ve znění usneseném posl. sněmovnou;

přípisem ze dne 22. ledna 1931, k tisku 362 sen., že senát projednal a přijal ve schůzích 76. a 77. dne 21. a 22. ledna 1931 zkráceným jednáním podle §u 55 jedn. řádu osnovu zákona, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí.

Předseda: Došly naléhavé interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Naléhavé interpelace:

posl. Tylla, Babela a soudr. ministru železnic o neslýchaném pronásledování nemocného dílenského zaměstnance Rudolfa Turka v Nymburce;

posl. Klimenta, Śliwky, Hrubého a soudr. ministru soc. péče:

o nezákonném propouštění nováčků odcházejících do presenční služby,

o ustavičném propouštění dělníků Karlovy Huti na Ostravsku;

posl. Köhlera a druhů vládě, aby bylo vydáno nařízení na ochranu soukromých zaměstnanců proti výpovědi.

Předseda: Došly dotazy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Dotazy:

posl. Richtra ministru nár. obrany o přeložení expositury Kanceláře legií z Brna do Bystřice pod Hostýnem (č. D 391-III);

posl. dr Daňka, Bezděka a druhů ministru železnic a ministru soc. péče o pensijním důchodu Jos. Schwedy, býv. železničního zaměstnance v Husovicích (č. D 392-III);

posl. Roudnického, Kaňourka a druhů ministru železnic o dostavbě dráhy Čičenice-Týn n. Vlt.-Bechyně-Tábor (č. D 393-III);

posl. Kurťaka:

ministru nár. obrany, že se nespravedlivě žádají přeplatky z pense vdovy Emilie Gebe z Užhorodu, kterou dostává po svém manželu Ladislavu Gebe, nadporučíku býv. vojska rak. uherského, který padl ve světové válce (č. D 389-III),

ministru spravedlnosti o věci Ivana Jakaba, hostinského z Chustu, vězněného podle neodůvodněných příkazů (č. D 366-III),

ministru soc. péče, že zemřelý Osip Dankovič z Ťačova, Chustská ul. č. 95, nebyl obeslán k lékařské prohlídce, a o důchodu jeho vdovy (č. D 367-III),

vládě o autonomii Podkarpatské Rusi (č. D 368-III),

ministru školství a nár. osvěty o schvalování učebnic na Podkarpatské Rusi (č. D 369-III);

posl. Sladkého:

ministrům veř. prací, zemědělství a financí o urychleném vybudování přehrady na Kamenci, v kat. obci Špičky u Hranic na Moravě (č. D 396-III),

ministru veř. zdravotnictví a tělesné výchovy o zřízení řádně vybudovaného sociálního ústavu pro Valašsko (č. D 397-III),

ministru veř. prací o podpoře ze silničního fondu na silnici Val. Meziříčí-Rožnov-Velké Karlovice (č. D 398-III),

min. předsedovi a ministru školství a nár. osvěty o poškození zemských škol. inspektorů staropensistů prováděním zákona č. 70/1930 Sb. z. a n. (č. D 418-III),

ministrům nár. obrany a soc. péče o zkrácení občanů obce Kateřinic u Vsetína ve válce nevyplacením odměny za práci při opevňování Vídně (č. D 419-III),

ministru školství a nár. osvěty o urychleném postátnění učitelů státního hraničářského školství v býv. historických zemích ČSR (č. D 420-III);

posl. Jaši:

ministru zemědělství:

o regulaci potoka v Polešovicích, okres Uh. Hradiště (č. D 401-III),

o regulaci řeky Moravy v dalším úseku pod Nedakonicemi, aby jednak odčiněny byly škody způsobené průtržemi strmých ochranných hrází a aby zabráněno bylo novým katastrofálním zátopám (č. D 413-III),

ministru pošt a telegrafů, zda hodlá působiti k tomu, aby správa čsl. rozhlasu snížila chudým posluchačům a držitelům krystalových stanic roční poplatek za stanici na polovinu (č. D 405-III);

posl. dr Peterse ministru vnitra o poškozování četnických staropensistů ustanoveními vládního nařízení čís. 96/30 k zákonu čís. 70/30 (č. D 399-III);

posl. Tylla ministru železnic o dílenském zaměstnanci Rudolfu Turkovi z Nymburka (č. D 400-III);

posl. Adámka:

ministru financí:

o odpisech pozemkové daně pro krupobitím poškozené zemědělce na okresu Polička v roce 1929 (č. D 406-III),

o poplatkové věci a vymáhání přeplatků a daní na poplatníku V. Melounovi z Krouné, okres Skuteč (č. D 408-III),

o předpisu daně domovní třídní Jos. Urbanovi ve Filipově okresní berní správou v Chrudimi (č. D 407-III),

ministru soc. péče o rozdělení podpor ze "Státního podpůrného fondu československých invalidů" a nepřiznání důchodu manželům Antonínu a Anně Zavřelovým ve Vojtěchově u Hlinska v Čechách (č. D 409-III);

posl. Windirsche:

ministru železnic o stížnosti na přednostu stanice Josefodol-Maxov (č. D 402-III),

ministru financí o stížnostech na berní úřad v Teplicích-Šanově (č. D 410-III);

posl. inž. Kalliny ministru pošt a telegrafů: o velkém zatížení majetníků hotelů a lázeňských domů ve větších lázeňských místech tím, že se předpisy telefonního řádu o zavádění státního telefonu do jednotlivých hotelových pokojů a pokojů pro lázeňské hosty vykládají méně blahovolně (č. D 411-III),

že truhlářskému mistru Janu Udovi v Přísečnici nebylo zaplaceno účtovaných 700 Kč za dodané truhlářské práce (č. D 412-III);

posl. Šamalíka a druhů ministru financí:

o předepsání daně z obratu Jos. Hamplovi v Horním Štěpánově (č. D 394-III),

o předpisování obratové daně zemědělcům v obci Olšínky u Zvole (č. D 395-III);

posl. Hokky:

ministru železníc vo veci zaradenia školského vlaku na trati Královo n. Tisou-Berehovo (č. D 403-III),

ministru školstva a nár. osvety o vyučovaní nemeckému jazyku na gymnaziu v Berehove (č. D 404-III).

Předseda: Došly odpovědi na dotazy.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Odpovědi:

min. financí na dotazy:

posl. inž. Kalliny, že domu s malými byty Hanuše Christena z Bohatic, čís. 152 u Karlových Varů (vystavěl jej a dřívějším majitelem byl stavitel Rott) nebylo přiznáno úplné osvobození od daní (č. D 315-III),

posl. Jaši, jak hodlá pan ministr soc. péče a financí zajistit odškodnění těch zaměstnanců cukrovarského průmyslu, zejména dělnictva, kteří redukováním výroby a rušením závodů ztrácejí zaměstnání (č. D 63-III);

min. nár. obrany na dotazy:

posl. dr Daňka a druhů v záležitosti náhradní zálohy Jos. Božka (č. D 344-III),

posl. Sedláčka a druhů o soutěži vojenských podniků živnostníkům (č. D 321-III),

posl. Adámka o zařazování do náhradní zálohy (č. D 322-III);

min. zemědělství na dotazy:

posl. Sladkého:

o nespokojenosti bezkydských goralů s režimem správců státních statků a lesů na Těšínsku (č. D 339-III),

o dalších regulačních pracech na řece Bečvě Rožnovské (č. D 212-III),

posl. Roudnického a druhů o odprodeji rybníka "Holzwehr" městu Jindřichovu Hradci (č. D 286-III);

min. obchodu na dotaz posl. Sladkého o projektovaném přeložení mechanické pletárny v Hlučíně (č. D 355-III);

min. železnic na dotazy:

posl. dr Daňka a druhů o výstavbě železniční dráhy na trati Červená Skala-Margecany (č. D 342-III),

posl. dr Mičury a druhů o odklade stavby dráhy Červená Skala-Margecany (č. D 335-III),

posl. Fedora o spišsko-novoveskej stanici (č. D 365-III).

Předseda: Počátkem schůze byly rozdány tištěné vládní návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

847. Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu zdravotně-veterinární úmluva mezi Československem a Francií, podepsaná v Paříži dne 3. října 1930.

898. Vládní návrh zákona, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru ke přidělené půdě (Malý zákon přídělový).

Předseda: Počátkem schůze bylo rozdáno tištěné usnesení senátu.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

895. Usnesení senátu NSRČ o vládním návrhu zákona (tisk sen. 253 a 362), kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí.

Předseda: Počátkem schůze byly rozdány tištěné zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

862. Zpráva výboru imunitného o žiadosti, ktorou žiadá policajne riaditežstvo v Bratislave vydať súhlas k trest. stíhaniu posl. Steinera.

863. Zpráva výboru imunitného o žiadosti kraj. súdu v Mor. Ostrave, ktorou tento žiada vydať k trest. stíhaniu posl. Śliwku.

864. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitelstva v Košiciach, ktorou žiada vydať k trest. stíhaniu posl. Sedorjaka.

865. Zpráva výboru imunitného o žiadosti okr. súdu vo Falknove, ktorou tento žiada vydať k trest. stíhaniu posl. Haiblicka.

866. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. dr Reisze.

867. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. trest. soudu v Brně za souhlas s trest. stíháním posl. Jurana.

868. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu ve Znojmě za souhlas s trest. stíháním posl. Zajička.

869. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Praze za vydání posl. Tučného.

870. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. úřadu v Náměstově za vydání posl. Grebáče-Orlova.

876. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. dr Sterna.

877. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Nymburce za souhlas s trest. stíháním posl. Tylla.

878. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v N. Jičíně za souhlas s trest. stíháním posl. dr Sterna.

879. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. Zápotockého.

880. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Bratislavě za souhlas s trest. stíháním posl. Kuhnové.

881. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Litoměřicích za souhlas s trest. stíháním posl. Krumpe.

882. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Litoměřicích za souhlas s trest. stíháním posl. Krumpe.

883. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. trest. soudu v Praze za souhlas s trest. stíháním posl. dr Beneše.

Předseda: Počátkem schůze byly rozdány tištěné interpelace.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

822. Interpelace:

I. posl. Hrušovského, Polívku, Mikuláša a druhov min. spravedlnosti, zemedelstva a financií vo veci pozemkových kníh, pozemkového katastru, dedičného práva a urbárskych pomerov na Slovensku,

II. posl. Malého a druhů min. vnitra o odevzdání vybírané dávky pro účely hasičstva na Podkarpatské Rusi,

III. posl. Zeminové, Hatiny, Šeby a druhů vládě o zrušení dávky ze zábav pro podniky sportovní a tělovýchovné,

IV. posl. Bergmanna, Špatného, Mikuláše a druhů vládě o provádění pozemkové reformy na velkostatku Brandýs nad Labem,

V. posl. Bergmanna, Richtra a druhů min. spravedlnosti o započtení praktikantské doby kancel. pomocníkům moravských soudů,

VI. posl. dr Törköly a druhov vláde o tajnej inštrukcii vydanej vo spojení so sčítaním žudu,

VII. posl. Kopeckého a soudr. min. školství a nár. osvěty o týrání chudých žáků učiteli,

VIII. posl. Kopeckého, Štětky a soudr. min. nár. obrany a min. zahraničí o neslýchaném odírání vojínů,

IX. posl. Knotka, Staška a druhů min. školství a nár. osvěty o případu odborného učitele Jiřího Strádala z Úsobí u Něm. Brodu,

X. posl. Knotka, Roudnického, Kaňourka a druhů min. zemědělství o rozdílení nouzových podpor v okrese prachatickém,

XI. posl. Knotka, Koška, Šamalíka a druhů min. financí o vymáhání placení náhrady daně pozemkové a přirážek samosprávných u nabyvatelů drobných přídělů z pozemkové reformy,

XII. posl. dr Daňka, Bezděka, Šamalíka a druhů min. zemědělství o státním diagnostickém a serotherapeutickém ústavu v Ivanovicích na Hané,

XIII. posl. dr Schollicha a druhů min. školství a nár. osvěty o přidělení státních cen německým umělcům a spisovatelům,

XIV. posl. inž. Kalliny a druhů vládě, že některé státní úřady nezachovávají předpisy jazykového zákona,


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP