Sobota 21. prosince 1929

Předseda (zvoní): Upozorňuji pana řečníka, že již velmi překročil řečnickou lhůtu.

Posl. Tučný (pokračuje): Je totiž pravdou, na které nemůže nikdo nic změnit, že nejbezpečnější oporou existence státu jsou široké vrstvy obyvatelstva, které se svým státem jsou spokojeny. A my v tomto znamení, ve znamení pokračovati v základní linii naší politiky, nastupujeme těžkou úlohu v nové periodě parlamentní práce, nastupujeme ji v přesvědčení, že budeme všemi lidmi dobré vůle v této snaze podporováni. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Dalším přihlášeným řečníkem je pan posl. dr Reisz. Dávám mu slovo.

Posl. dr Reisz: Slávna snemovňa! My, poslanci židovskej strany, máme dnes prvý raz príležitosť prehovoriť z tejto parlamentnej tribúny v mene židovského národa.

Nebola to naša chyba, že sme dosiaž tohoto nášho práva ústavou zaručeného vykonávať nemohli, nebola to z našej strany žahostajnosť ku štátu a jeho vývoji, ale bol to výsledok volebného zákona, nepriaznivého pre rozsídlenie židovstva v republike, a bol to dôsledok vežkých ťažkostí, ktoré nám činily administratívné úrady Podkarpatskej Rusi. To boly tie príčiny, že sme sa pri vožbách r. 1925 vzdor našich 100.000 židovských hlasov do parlamentu nedostali. Jestliže sa nám teraz podarilo, že naša dôvera vo víťazstvo demokratickej myšlienky je splnená, je to dôkazom toho, že táto vôža a presvedčenie našich voličov sú a boly prirodzeným a nezbytným ich požiadavkom a právom.

Prišli sme do parlamentu s tým úmyslom, aby sme niesli spoluodpovednosť a aby sme dža možnosti aktívne spolupracovali na rozvoj i republiky. (Výborně!)

Z tohoto vyplýva i naše stanovisko k vláde i vládnemu prehláseniu.

Vládne prehlásenie nám vyhovuje a nás uspokojuje. Lebo vláda chce venovať jej záujem hospodárskym pomerom a potlačeniu krízy. Vládne prehlásenie sžubuje výstavbu školstva bez každého rozdielu, a vláda sžubuje spravodlivú administratívu a splnenie iných vážných požiadavkov obyvatežstva.

My máme vežký záujem na uskutočnení tohoto priaznivého vládneho programu a my vidíme garanciu, že tento vládny program bude čo najvážnejšie prevedený, v tej okolnosti, že vo vláde sedia najvýbornejšie a najlepšie osobnosti nášho politického života a že za vládou stoja vežké politické strany ako vo snemovni, tak v senáte, ktoré reprezentujú vežkú väčšinu československého obyvatežstva, takže táto vláda má nielen právo, ale má aj povinnosť svoje prehlásenie uskutočniť.

Z tohoto dôvodu budeme koncentračnú vládu a jej prácu v duchu jej prehlásenia z plného presvedčenia podporovať.

Dúfame, že vláda bude mať záujem o všetky oprávnené a vážné práva židovského obyvatežstva.

Žiadame vládu, aby otázku štátnej príslušnosti liberálnejšie posudzovala ako dosavádné vlády, tým viac, že v prvých rokoch našej republiky bolo síce pochopitežné, že v tejto otázke sa postupovalo často i s nedôverou a vežkou prísnosťou, ale dnes po úplnej konsolidácii nášho štátu možno očakávať, že bude uznané prirodzené právo loyálneho, pracovitého a desaťročia tu usedlého obyvatežstva.

Rovnako žiadame, aby proti tým neščastnikom, ktorí štátnu príslušnosť vôbec nemajú, práva vypovedacieho vo východných krajoch republiky použivané bolo správnejšie a v tých istých smerniciach, ako v západnej časti štátu.

Slavná snemovňa! My poslanci židovskej strany prehlašujeme, že budeme v tejto snemovni svedomite pracovať a dúfame, že naša činnosť bude nielen k dobru našich židovských voličov, ale i k blahu československého štátu. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Listina řečníků k rozpravě o vládním prohlášení je vyčerpána. Ke slovu není nikdo přihlášen. Rozprava je tedy skončena.

Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Podle §u 65 jedn. řádu je rozprava o vládním prohlášení zakončiti hlasováním, zda sněmovna prohlášení to schvaluje čili nic. Sněmovna může se usnésti, že hlasování odkládá. (Výkřiky komunistických poslanců. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Návrh na odklad hlasování podán nebyl. Budeme tudíž hlasovati.

Kdo souhlasí s tím, aby sněmovna schválila prohlášení pana předsedy vlády Udržala, nechť zvedne ruku. (Děje se. - Výkřiky poslanců komunistických: Pryč s vládou fašistů!)

To je většina. Prohlášení pana předsedy vlády Udržala je schváleno.

Tím vyřízen jest prvý odstavec pořadu dnešní schůze a přerušuji další projednávání pořadu.

Před ukončením schůze učiním ještě některá presidiální sdělení.

Dovolené dal jsem na dnešní schůzi posl. dr Marešovi, Prokešovi, Bečkovi, Pikovi, Husnajovi a Chobotovi pro neodkladné záležitosti.

Posl. Kopecký oznámil současně s klubem poslanců komunistické strany Československa, že se stal členem tohoto klubu.

Došlo oznámení o změně ve výboru rozpočtovém. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Klub poslanců "Deutsche nat.-soz. Arbeiterpartei" vyslal do výboru rozpočtového posl. Krebse za posl. Geyera.

Předseda: Mezi schůzí byly tiskem rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

32. Návrh posl. Stříbrného, dr Perglera, Gajdy a druhů na zřízení zvláštního vyšetřujícího výboru podle §u 22, odst. 3 jedn. řádu.

34. Návrh posl. Bergmanna, Zeminové, Špatného a druhů na novelisaci zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 396 Sb. z. a n., kterým se zvyšují drahotní přídavky válečných poškozenců.

35. Návrh posl. Bezděka, Sedláčka, Janalíka a druhů, aby letošního roku ještě provedena byla obvyklá akce stravování a ošacování chudých dětí.

36. Návrh posl. Bergmanna, Procházky, Tučného a druhů ve věci výplaty mimořádných remunerací státním zaměstnancům.

Předseda: Posl. Gottwald ve své dnešní řeči učinil projevy ohrožující bezpečnost státu a hrubě urážlivé.

Předsednictvo usneslo se podle §u 9, lit. m) jedn. řádu vyloučiti projevy tyto ze zprávy těsnopisecké.

Dneškem ukončili jsme předvánoční úkol sněmovny. Činnost sněmovny byla vážná, semknutá a s vědomím dobrého zahájení nového volebního období můžeme skončiti toto krátké, ale slibné období pracovní, v němž vyřízeny dvě osnovy finanční a přes 40 řečníku všech parlamentních stran ujalo se slova k prohlášení pana předsedy vlády o vládním programu.

Přeji všem paním a pánům poslancům, abyste krátkých prázdnin o nastávajících svátcích užili na zotavenou pro další práce sněmovní, a všem Vám přeji v Novém roce všeho dobra. (Potlesk.)

Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby příští schůze svolána byla písemně s pořadem, který podle §u 40 a § 9, lit. d) jedn. řádu určí předsednictvo.

Jsou proti tomuto návrhu nějaké námitky? (Nebyly.)

Není jich. Návrh můj jest přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 1 hod. 38 min. odpol.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP