Čtvrtek 12. prosince 1929

2. Volba předsedy sněmovny a jeho slib.

Podle §u 5 jedn. řádu volbu předsedy sněmovny provede předseda vlády.

§ 61 jedn. řádu předpisuje, že volbu předsedy sněmovny jest vždy konati hlasovacími lístky.

Upozorňuji, že pro dnešní volbu předsedy vydány byly zvláštní bílé hlasovací lístky podle §u 61 jedn. řádu, a že dlužno jich použíti. Hlasovací lístky pro volby uloženy jsou pro každého poslance v zásuvce jeho stolu.

Bílý lístek pro volbu předsedy jest v obálce s nadpisem: "Hlasovací lístek pro volbu předsedy" a prosím, aby na lístek napsáno bylo toliko jediné jméno, jinak by hlas byl neplatný.

Žádám tedy, aby nyní použito bylo výhradně těchto lístků bílých, opatřených razítkem předsednictva sněmovny.

Jakožto 4 skrutátory, předepsané §em 5 jedn. řádu ke sčítání hlasů, jmenuji pány poslance: Pika, Langra, dr Petersilku a Berana.

Žádám pány skrutátory, aby dohlíželi při sbírání hlasů do uren, s nimiž obcházeti budou úředníci sněmovní, a to: p. Pik v 1. a 2. úseku, p. Langr v 3. a 4. úseku, p. dr Petersilka v 5. a 6. úseku, p. Beran na presidiální tribuně, v to počítaje předsedajícího.

Páni skrutátoři po sebrání hlasovacích lístků sečtou hlasy a sdělí mi výsledek volby.

Upozorňuji však znovu, že nyní voliti se bude toliko předseda sněmovny a že tudíž na hlasovací lístek má se napsati jenom jediné jméno.

Aby se předešlo neplatnosti a tudíž opakování volby pro nastalé snad závady, žádám, aby každý odevzdával hlasovací lístek do urny toliko se svého místa, a upozorňuji, že jen přítomní členové mají hlasovací právo, jak již bylo rozhodnuto při dřívějších volbách ve sněmovně.

Konstatuji, že sněmovna jest způsobilá se usnášeti.

Žádám, aby započalo sbírání hlasovacích lístků. (Děje se.)

(Po sebrání hlasovacích lístků:)

Lístky jsou sebrány. Hlasování je tedy skončeno.

Žádám pp. skrutátory, aby spočítali hlasy a sdělili mně výsledek.

(Po provedení skrutinia:)

Žádám pana tajemníka sněmovny, aby přečetl výsledek volby.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Odevzdáno bylo hlasovacích lístků na jméno Jan Malypetr 206, na jméno Staněk 1; prázdných lístků 17, neplatných lístků 23. Celkem bylo odevzdáno 247 hlasovacích lístků. (Potlesk poslanců koaličních stran. - Výkřiky poslanců strany komunistické.)

Min. předseda Udržal: Ježto 206 hlasů zní na jméno Jan Malypetr a ježto číslo toto je v §u 61 jedn. řádu předepsaná prostá většina hlasů, je za předsedu posl. sněmovny zvolen posl. Jan Malypetr. (Hlučný potlesk poslanců koaličních stran. - Výkřiky poslanců strany komunistické.)

Táži se pana posl. Malypetra, zvoleného za předsedu, zda volbu přijímá.

Posl. Malypetr: Přijímám.

Min. předseda Udržal: Ježto zvolený předseda volbu přijímá, přikročíme ke slibu předsedy podle §u 7 jedn. řádu.

Žádám pana tajemníka sněmovny dr Říhu, aby přečetl formuli předsedova slibu. (Poslanci povstávají.)

Sněmovní tajemník dr Říha (čte):

"Slibuji, že budu zachovávati zákony a svůj úřad předsednický nestranně zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Posl. Malypetr (podávaje min. předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají. - Výkřiky poslanců strany komunistické.)

Min. předseda Udržal: Vykonav nyní volbu předsednickou, žádám zvoleného pana předsedu sněmovny, aby zaujal své místo a převzal vedení sněmovny.

Předseda Malypetr (vstupuje na předsednickou tribunu a ujímá se předsednictví):

Paní a pánové! Děkuji za důvěru, kterou jste mou opětovnou volbou předsedou poslanecké sněmovny projevili. Stejně jako v uplynulém období budu i nyní pokládati za svoji jedinou povinnost, abych při výkonu svého úřadu postupoval tak, jak jsem právě slíbil, to jest přesně a přísně podle zákonů republiky a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Podobně slibovali jste i vy, a všichni vzali jsme tím před obyvatelstvem celého státu na sebe závazek plniti své povinnosti co nejlépe a co nejsvědomitěji. Nebudou vždy lehké a cesty, po nichž budeme kráčeti, nebudou vždy snadno schůdné. To nemůže nás však ani odstrašovati, ani zdržovati v práci pro všeobecný, hmotný i duševní rozvoj všech vrstev obyvatelstva a pro vnitřní i mezinárodní upevnění republiky.

Budeme-li se při tom vždy říditi přesvědčením, že skutečná a pravdivá demokracie jest k tomu nejlepším prostředkem (Výkřiky komunistických poslanců.), dojdeme nejjistěji - byť možná pomaleji - k cíli. Nebudeme při tom přezírati obtíží, s nimiž se budeme setkávati, a zdoláme všecky překážky, budeme-li míti dostatek pevné a - hlavně - dobré vůle. Dobrá vůle a důvěra budou nejlepší zárukou zdaru. (Výkřiky komunistických poslanců.)

Lid republiky je si vědom, že nově zvolené zákonodárné sbory čekají úkoly velmi důležité a vážné; doufá, že se jim budeme věnovati s největší pílí a svědomitostí. V této naději nesmí býti zklamán. Je již na tolik vyspělý, aby věděl, že nelze splniti všecka zvláštní přání různých jeho složek, (Výkřiky komunistických poslanců.) ale žádá právem, aby o všech jeho potřebách bylo jednáno a rozhodováno co nejvážněji. Budeme si vědomi při tom své zodpovědnosti, k níž nás zavazuje důvěra těch, kdo nás sem vyslali.

Úloha nadmíru důležitá připadá při naší práci dennímu prostředníku mezi lidem a zákonodárnými sbory - našemu tisku. Je potřeba vzájemné součinnosti parlamentu s denním tiskem, založené právě tak na důvěře jako na dobré vůli. (Výkřiky komunistických poslanců.)

Chci doufati, že splníme postupně všecky úkoly, jež nám doba a poměry uloží. S odvahou a rozvahou začněme svoji práci v souladu všech ústavních činitelů státu, v čele s prvním občanem republiky, jejím zakladatelem a presidentem, slavným Tomášem Garriguem Masarykem. (Výborně! - Potlesk koaličních poslanců. - Výkřiky komunistických poslanců. Hluk. - Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Než přistoupíme k projednáván dalšího odstavce dnešního pořadu, vykoná poslanecký slib ještě pan předseda vlády.

Žádám pana tajemníka sněmovny, aby přečetl formuli slibu. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):"Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Min. předseda Udržal (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Potlesk koaličních poslanců.

- Poslanci usedají.)

Předseda (zvoní): Přikročíme ke 3. odstavci pořadu schůze, jímž je:

3. Volba 6 místopředsedů a jejich sliby.

Podle §u 5 jedn. řádu má předseda sněmovny, ujav se předsednictví, provésti volbu nejprve 6 místopředsedů.

Byl jsem požádán, aby volba tato pro zjednodušení vykonala se zdvižením ruky místo hlasovacími lístky.

§ 61, odst. 2. jedn. řádu připouští voliti zdvižením ruky, není-li námitek. (Námitky nebyly.)

Námitek není. budeme tedy voliti pozdvižením ruky.

Žádám o přečtení kandidátní listiny.

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Kandidátní listina pro volbu 6 místopředsedů: 1. Stivín, 2. Špatný, 3. Roudnický, 4. dr Lukavský, 5. Taub, 6. Zierhut.

Předseda: Jak bylo rozhodnuto, vykonáme volbu zdvižením ruky.

Při hlasování dám sečísti hlasy těmi pány skrutátory, které jmenoval pan předseda vlády. Každý z pánů skrutátorů bude sčítati hlasy v onom úseku, v němž měl dohled na sbírání hlasovacích lístků při volbě předsedy.

Kdo tedy nyní souhlasí s prve přečtenou kandidátní listinou, nechť pozvedne ruku. (Děje se. - Výkřiky a pískání komunistických poslanců.)

Prosím o klid.

(Po sečtení hlasů:)

Žádám p. tajemníka sněmovny, aby přečetl výsledek volby.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Pro navrženou kandidátku vyslovilo se 203 hlasů, proti ní 23 hlasy.

Předseda (zvoní): Většina vyslovila se pro navržené kandidáty, kteří jsou tudíž zvoleni za místopředsedy.

Táži se zvolených, zda volbu přijímají.

Pan posl. Stivín?

Posl. Stivín: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Špatný?

Posl. Špatný: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Roudnický?

Posl. Roudnický: Přijímám.

Předseda: Pan posl. dr Lukavský?

Posl. dr Lukavský: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Taub?

Posl. Taub (německy): Ano.

Předseda: Pan posl. Zierhut?

Posl. Zierhut (německy): Ano. (Hluk na levici.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Zvolení pánové přijali své funkce a vykonají tedy podle §u 7 jedn. řádu do rukou předsedových slib místopředsednický. (Hluk. Předseda zvoní.)

Prosím o klid.

Žádám pana tajemníka, aby přečetl slibovací formuli v jazyku českém, pokud se týče také v jazyku německém pro pány místopředsedy, Tauba a Zierhuta, kteří podle §u 49, odst..6 jedn. řádu přejí si slibovati v jazyku německé své národnosti.

Žádám pp. místopředsedy, aby ke mně přistoupili a složili slib. z

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

"Slibuji, že budu zachovávati zákony a svůj úřad předsednický nestranně zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

"Ich gelobe, die Gesetze zu beobachten und mein Vorsitzendenamt nach bestem Wissen und Gewissen unparteiisch auszuüben."

Předseda: Pan posl. Stivín.

Posl. Stivín (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Pan posl. Špatný.

Posl. Špatný (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Pan posl. Roudnický.

Posl. Roudnický (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Pan posl. dr Lukavský.

Posl. dr Lukavský (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Předseda: Pan posl. Taub.

Posl. Taub (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe.

Předseda: Pan posl. Zierhut.

Posl. Zierhut (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe.

Předseda: Páni místopředsedové vykonali slib a žádám je tudíž, aby zaujali svá místa místopředsednického stolu po obou stranách předsedových. (Děje se.)

Tím vyřídili jsme 3. odstavec pořadu.

Přikročíme ke 4. odstavci pořadu, jímž jest:

4. Volba 10 zapisovatelů a 8 pořadatelů.

Podle §u 61 jedn. řádu lze volby - vyjma předsedovu - vykonati zdvižením ruky. není-li námitek. (Námitek nebylo.)

Bylo projeveno přání, aby pro zjednodušení volby zapisovatelů a pořadatelů vykonány byly zdvižením ruky. (Námitek nebylo.)

Námitek není. Vykonáme tedy obě volby zdvižením ruky.

Žádám pana tajemníka sněmovny, aby přečetl kandidátní listinu nejprve pro volbu 10 zapisovatelů.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Kandidátní listina pro volbu 10 zapisovatelů posl. sněmovny:

posl. Dubický, Petrovič, Pik, Langr, Rýpar, Ježek, Vávra, de Witte, Macháček, dr Petersilka.

Předseda: Žádám pana tajemníka sněmovny, aby přečetl kandidátní listinu pro volbu 8 pořadatelů.

Sněm. tajemník dr Říha (čte): Kandidátní listina pro volbu 8 pořadatelů:

posl. Mašata, Chalupník, Sladký, Košek, Petrovický, Jiráček, Katz, dr Peters.

Předseda: Také při této volbě dám sečíst. hlasy.

Žádám dosavadní čtyři pány skrutátory, aby se ujali sčítání hlasů v úsecích jim prve přikázaných.

Kdo tedy souhlasí s volbou 10 zapisovatelů a 8 pořadatelů podle přečtených kandidátních listin, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

(Po sečtení hlasů:)

Žádám pana tajemníka sněmovny, aby přečetl výsledek volby.

Sněm. tajemník dr Říha (čte ): Pro navrženou kandidátní listinu vyslovilo se 197 poslanců, proti 32 poslanců.

Předseda (zvoní): Jsou tedy zvoleni zapisovateli pp. posl. Dubický, Petrovič, Pik, Langr, Rýpar, Ježek, Vávra, de Witte, Macháček, dr Petersilka.

Táži se zvolených pánů, zda přijímají volbu.

Pan posl. Dubický.

Posl. Dubický: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Petrovič.

Posl. Petrovič: Prijímam.

Předseda: Pan posl. Pik.

Posl. Pik: Ano.

Předseda: Pan posl. Langr.

Posl. Langr: Ano.

Předseda: Pan posl. Rýpar.

Posl. Rýpar: Ano.

Předseda: Pan posl. Ježek.

Posl. Ježek: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Vávra.

Posl. Vávra: Přijímám.

Předseda: Pan posl. de Witte.

Posl. de Witte (německy): Ano.

Předseda: Pan posl. Macháček. (Hlasy: Není přítomen!)

Pan posl. dr Petersilka.

Posl. dr Petersilka (německy): Ano.

Předseda: Pořadateli jsou zvoleni pp. poslanci: Mašata, Chalupník, Sladký, Košek, Petrovický, Jiráček, Katz a dr Peters.

Táži se zvolených pánů, zda volbu přijímají.

Pan posl. Mašata.

Posl. Mašata: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Chalupník.

Posl. Chalupník: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Sladký.

Posl. Sladký: Přijímám.

Předseda: Pan posl. Košek.

Posl. Košek: Ano.

Předseda: Pan posl. Petrovický.

Posl. Petrovický: Ano.

Předseda: Pan posl. Jiráček.

Posl. Jiráček: Ano.

Předseda: Pan posl. Katz.

Posl. Katz (německy): Ano.

Předseda: Pan posl. dr Peters.

Posl. dr Peters (německy): Ano.

Předseda (zvoní): Přerušuji projednávání pořadu a učiním ještě některá presidiální sdělení.

Předseda vlády oznámil předsednictvu posl. sněmovny zproštění dřívější a jmenování nové vlády, a to přípisem ze dne 7. prosince 1929, č. 6693/909/S-29 m. r., jenž zní:

Pan president republiky zprostiv mne a ostatní resortní ministry, jichž demisi dekretem ze dne 27. října t. r. přijal, dalšího vedení vládních záležitostí, jmenoval dekretem ze dne 7. prosince 1929 mne opětně předsedou vlády a poslance: dr Edvarda Beneše ministrem věcí zahraničních, dr Juraje Slávika ministrem vnitra, dr Ivana Dérera ministrem vyučování a národní osvěty, dr Alfreda Meissnera ministrem spravedlnosti, dr Josefa Matouška ministrem průmyslu, obchodu a živností, Rudolfa Mlčocha ministrem železnic, dr Emila Franke ministrem pošt a telegrafů, inž. Jana Dostálka ministrem veřejných prací, Bohumíra Bradáče ministrem zemědělství, dr Karla Viškovského ministrem národní obrany, dr Ludvíka Czecha ministrem sociální péče, dr Františka Spinu ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, Msgr. dr Jana Šrámka ministrem pro sjednocení zákonů a organisace správy, Rudolfa Bechyni ministrem pro zásobování lidu, prof. dr Karla Engliše ministrem financí.

O tom kladu si za čest učiniti sdělení.

Nemocí jsou omluveni pp. posl. dr Švehla, dr Staněk, Prokůpek, dr Hodža.

O ustavení klubů poslaneckých došla dosud tato oznámení:

Žádám o přečteni.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte): Klub poslanců československé soc. dem. strany dělnické oznámil, že byli zvoleni: předsedou posl. Tomášek; I. místopředsedou posl. dr Meissner; II. místopředsedou posl. Prokeš; jednatelem posl. Pik; pokladníkem posl. Klein; revisory posl. Bečko, Jaša; pořadateli posl. Chalupník, Neumeister; členy výboru posl. Bechyně, dr Dérer, Stivín, Koudelka, Remeš, inž. Nečas, dr Winter, Srba a Hampl.

Podle §u 15 jedn. řádu přihlásili se za členy tohoto klubu posl. Bečko, Bechyně, Benda, V. Beneš, Biňovec, Brodecký, Brožík, dr Dérer, Hampl, Hummelhans, Husnaj, Chalupa, Chalupník, Jaroš, Jaša, Jurnečková, Klein, Koudelka, Kučera, dr Macek, dr Mareš, dr Markovič, dr Meissner, inž. Nečas, Neumeister, Nový, Pik, Polach, Prokeš, Remeš, Seidl, Srba, Staněk, Stivín, F. Svoboda, Tayerle, Tomášek, Vácha, dr Winter.

Za hospitanty klubu poslanců čsl. soc. demokratické strany dělnické přihlásili se podle §u 15 jedn. řádu posl. dr Buzek, Chobot, dr Reisz a dr Singer.

Klub poslanců československé strany národně socialistické oznámil, že zvoleni byli: předsedou posl. dr Franke; I. místopředsedou posl. Zeminová, II. místopředsedou posl. B. Procházka, III. místopředsedou posl. Langr; I. jednatelem posl. Špatný, II. jednatelem posl. dr Patejdl; pokladníkem posl. Netolický.

Podle §u 15 jedn. řádu přihlásili se za členy tohoto klubu posl. dr E. Beneš, Bergmann, David, Fiala, dr Franke, Hatina, Hrušovský, Knejzlík, Lanc, Langr, Malý, Mikuláš, dr Moudrý, Netolický, dr Patejdl, Pechmanová-Klosová, Polívka, B. Procházka, Richter, Sladký, Slavíček, Stejskal, dr Stránský, O. Svoboda, Šeba, Šmejcová, Špatný, Tučný, Tykal, Vaněk, inž. Záhorský, Zeminová.

Klub poslanců komunistické strany Československa oznámil, že zvoleni byli: předsedou posl. Gottwald; místopředsedy posl. dr Stern, Štětka.

Podle §u 15 jedn. řádu přihlásili se za členy tohoto klubu posl. Babel, Barša, Čižinská, Dvořák, Gottwald, Hadek, Haiblick, Hodinová, Höhnel, Hrubý, Hruška, Juran, Kuhnová, Kliment, Krosnář, Kubač, Major, Novotný, K. Procházka, Rjevaj, Sydorjak, Śliwka, Steiner, dr Stern, J. Svoboda, Štětka, Tyll, Vallo, Zápotocký.

Klub poslanců čsl. Strany lidové oznámil, že zvoleni byli: předsedou posl. dr Šrámek; místopředsedy posl. dr Mičura, dr Nosek, Šamalík; zapisovateli posl. Vičánek, Knotek; pokladníkem posl. Sedláček.

Podle §u 15 jedn. řádu přihlásili se za členy tohoto klubu posl. Adámek, Bezděk, dr Daněk, dr Dolanský, inž. Dostálek, Janalík, Kaňourek, Knotek, Košek, dr Mičura, Myslivec, Navrátil, dr Nosek, dr J. Novák, Petr, Roudnický, Rýpar, Sedláček, Stanislav, Stašek, Světlík, Šamalík, dr Šrámek, Vaculík, Vičánek.

Klub poslanců "Deutsche sozialdemokr. Arbeiterpartei" oznámil, že zvoleni byli: předsedou posl. dr Czech; I. místopředsedou posl. Pohl; II. místopředsedou a jednatelem posl. Taub; pokladníkem posl. Schäfer; přísedícími posl. de Witte, Hackenberg, Grünzner.

Podle §u 15 jedn. řádu přihlásili se za členy tohoto klubu posl. Blatná, dr Czech, Dietl, Grünzner, Hackenberg, Häusler, Heeger, Jaksch, Katz, Kaufmann, Kirpalová, Kremser, Leibl, Macoun, Müller, Pohl, Roscher, Schäfer, Schweichhart, Taub, de Witte.

Klub poslancov slovenskej žudovej strany oznámil, že zvoleni byli: předsedou posl. Hlinka; I. místopředsedou posl. dr Tiso, II. místopředsedou posl. dr Fritz; jednatelem posl. Mojto; zapisovatelem posl. Grebáč-Orlov; pokladníkem posl. Sivák.

Podle §u 15 jedn. řádu přihlásili se za členy tohoto klubu posl. Hlinka, dr Tiso, dr Fritz, Čuřík, dr Gažík, Grebáč-Orlov, Danihel, Macháček, dr Mederlý, Mojto, dr Labaj, Onderčo, dr Polyák, dr Pružinský, dr Ravasz, Sivák, Slušný, Suroviak, Šalát.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP