"T" resp. Tau-Tom "T" resp. Tou-Tor "T" resp. Tuč-Tyl

TUČNÝ Alois

I A. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. soc.-pol. - stál. a živn.-obch.

Odpovídá

jako místopředs. soc.-pol. výb. na dotaz:

J. Štětky, zda je předseda soc.-pol. výb. dr Winter ochoten svolati bezodkladně schůzi soc.-pol. výboru a dáti na porad návrh posl. Zápotockého a soudr. t. 687 na odvolání nařízení o t. zv. sevčasnění práce v pekárnách, jakož i specielní debatu o návrhu posl. Štětky a soudr. t. 1417 na vydání zákona o 7- a 6hodinové době pracovní bez zkrácení mezd.

249, 16. II. 1933; 8.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se mění zákon ze dne 1. dubna 1921, č. 155 Sb. z., t. 54.

9, 16. I. 1930; 7.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon náhradový, t. 56.

9, 16. I. 1930; 7.

na změnu zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a zřízenců (služební pragmatika), t. 110.

9, 16. I. 1930; 9.

aby byl vydán zákon o nedělním klidu v obchodech, prodejnách a kancelářích, t. 55.

9, 16. I. 1930; 33.

a změnu zákona ze dne 7. července 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon), t. 45.

10, 23. I. 1930; 6.

aby byl. vydán nový zákon o obchodních pomocnících a jiných zřízencích, t. 75.

10, 23. I. 1930; 6.

jímž se mění a doplňuje zákon o úrazovém pojištění dělníků, t. 91.

10, 23. I. 1930; 6.

na změnu zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, t. 92.

10, 23. I. 1930; 6.

aby byl vydán zákon o nedělním a svátečním klidu v živnosti holičské, vlásenkářské a kadeřnické v republice Československé, t. 94.

10, 23. I. 1930; 6.

na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z, o zubním lékařství a zubní technice, t. 95.

10, 23. I. 1930; 6.

aby byl vydán zákon na úpravu poměrů kupeckých učňů a praktikantů, t. 108.

10, 23. I. 1930; 6.

aby byl vydán zákon, jímž se mění, případně doplňují ustanovení zákona ze dne 14. ledna 1910, ř. z. č. 19, o době pracovní a uzavírání krámů v živnostech obchodních a v závodech příbuzných, t. 715.

75, 24. X. 1930; 36.

aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 19. prosince 1918, č. 91, o osmihodinné době pracovní, t. 1359.

142, 14. X. 1931; 15.

Návrhy resoluční:

k t. 1215. 132, 26. VI. 1931; 70.

k t. 2597 (koal.). 330, 7. VI. 1934; 42.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 304 (zákon o stavebním ruchu) při doslovu za J. Dubického.

38, 4. IV. 1930; 21.

vyjádření o resol. 39, 8. IV. 1930; 8.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1529 (zákon o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině)

159, 17. XII. 1931; 41.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2501 (návrh posl. Skopala Procházky, Kleina, Tučného, Sedláčka, Kirpalové a Zierhuta na změnu a doplnění zákona o zubním lékařství a zubní technice)

340, 3. VII. 1934; 62, 72.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

7, 21. XII. 1929; 19.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala

z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví též o srážce četnictva s nezaměstnanými dělníky v Duchcově 4. II. 1931.

101, 5. II. 1931; 27.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 9.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků.

176, 14. IV. 1932; 26.

o státním rozpočtu na r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 59.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 80.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o změnách řádu volení v obcích (t. 2305), v níž opravuje tvrzení posl. Zápotockého o výrocích, jež prý pronesl na konferenci delegátů Čsl. obce dělnické o zamýšlené úpravě podpor v nezaměstnanosti.

287, 27. VI. 1933; 31.

Interpelace:

o protizákonném obsahu jednostranně uplatňovaných pracovních smluv,

t. 14/XXI. 6, 20. XII. 1929; 89.

odpov. t. 206/XI. 36, 2. IV. 1930; 8.

ve věci zaměstnavatelské prevence, aby zaměstnancům bylo znemožněno využití výhod pojistného zákonodárství,

t. 917/XIV. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1412/I. 144, 16. X. 1931; 4.

o zavádění nové formy pracovních knížek pro zaměstnanec na Slovensku,

t. 1268/XIII. 133, 1. VII. 1931; 4.

o nutnosti mimořádné ochrany služebního poměru soukromých zaměstnanců,

t. 1447/XI. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1990/X. 210, 25. X. 1932; 3.

o kritických poměrech v kamenolomech na Skutečsku a Prosetínsku

t. 1668/XIII. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2098/II. 238, 17. I. 1933; 8.

o nedostatečné ochraně státních hranic,

t. 2489/II. 320, 6. III. 1934; 6.

odpov. t. 2602/XII. 331, 12. VI. 1934; 4.

o protizákonném porušování zákona osmihodinové době pracovní, nedostatečném vybavení živnostenské inspekce a uplatňování kompetence ministerstva vnitra v řízení a trestání za nedodržování zákonných ustanovení,

t. 2547/IV. 327, 15. V. 1934; 5.

odpov. t. 2741/XIII. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci poměrů u Československé dunajské akciové plavební společnosti v Bratislavě,

t. 2547/VIII. 327, 15. V. 1934; 5.

odpov. t. 2741/VI. 343, 25. X. 1934; 2.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti cti)

12, 30. I. 1930; 5.

zpr. t. 869; zprav. Jan Tůma; vydán

114, 26. III. 1931; 14.

 

TŮMA Jan

IX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. im. - rozp. - úst.-práv. - zdrav. a živn.-obch.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 313 (im. K. Śliwky)

40, 8. IV. 1930; 4.

im. výb. zpr. t. 314 (im. Č. Hrušky)

40, 8. IV. 1930; 4.

im. výb. zpr. t. 601 (im. K. Śliwky)

91, 5. XII. 1930; 59.

im. výb. zpr. t. 607 (im. K. Procházky).

91, 5. XII. 1930; 59.

im. výb. zpr. t. 599 (im. dr Sterna)

91, 5. XII. 1930; 59-60.

im. výb. zpr. t. 602 (im. K. Śliwky)

91, 5. XII. 1930; 61.

im. výb. zpr. t. 632 (im. J. Šamalíka)

94, 12. XII. 1930; 52.

im. výb. zpr. t. 633 (im. J. Šamalíka)

94, 12. XII. 1930; 53.

im. výb. zpr. t. 600 (im. dr Sterna)

110, 6. III. 1931; 35, 36.

im. výb. zpr. t. 738 (im. dr E. Beneše)

111, 17. III. 1931; 22.

im. výb. zpr. t. 854 (im. E. Höhnela)

111, 17. III. 1931; 26.

im. výb. zpr. t. 867 (im. J. Jurana)

114, 26. III. 1931; 8.

im. výb. zpr. t. 868 (im. E. Zajička)

114, 26. III. 1931; 14.

im. výb. zpr. t. 869 (im. A. Tučného)

114, 26. III. 1931; 14.

im. výb. zpr. t. 855 (im. E. Höhnela)

116, 23. IV. 1931; 37, 38.

im. výb. zpr. t. 883 (im. dr Beneše)

117, 24. IV. 1931; 25.

im. výb. zpr. t. 1165 (im. H. Wagnera)

129, 19. VI. 1931; 39.

im. výb. zpr. t. 1162 (im. K. Haiblicka)

130, 23. VI. 1931; 26.

im. výb. zpr. t. 1256 (im. K. Gottwalda)

136, 3. VII. 1931; 35.

im. výb. zpr. t. 1257 (im. J. Dvořáka)

136, 3. VII. 1931; 35.

im. výb. zpr. t. 1258 (im. Č. Hrušky)

140, 10. VII. 1931; 9, doslov 11.

im. výb. zpr. t. 1312 (im. Č. Hrušky)

140, 10. VII. 1931; 12, doslov 13.

im. výb. zpr. t. 1369 (im. A. Hadka)

144, 16. X. 1931; 67.

im. výb. zpr. t. 1368 (im. O. Rjevaje)

144, 16. X. 1931; 67.

im. výb. zpr. t. 1555 (im. K. Śliwky)

178, 22. IV. 1932; 86.

im. výb. zpr. t. 1556 (im. K. Śliwky)

181, 3. V. 1932; 41.

im. výb. zpr. t. 1598 (im. E. Höhnela)

181, 3. V. 1932; 41.

im. výb. zpr. t. 1599 (im. dr Sterna)

182, 4. V. 1932; 26.

im. výb. zpr. t. 1737 (im. M. Čižinské)

187, 20. V. 1932; 24.

im. výb. zpr. t. 1738 (im. Fr. Viereckla)

187, 20. V. 1932; 25.

im. výb. zpr. t. 1763 (im. A. Šaláta)

197, 22. VI. 1932; 27.

im. výb. zpr. t. 1801 (im. A. Hodinové)

222, 29. XI. 1932; 18.

im. výb. zpr. t. 1802 (im. dr Sterna)

222, 29. XI. 1932; 18.

im. výb. zpr. t. 1833 (im. A. Roudnického)

222, 29. XI. 1932; 19.

im. výb. zpr. t. 1834 (im. A. Tylla)

222, 29. XI. 1932; 20.

im. výb. zpr. t. 2315 (im. V. Kopeckého)

325, 3. V. 1934; 16.

im. výb. zpr. t. 2514 (im. H. Krumpe)

331, 12. VI. 1934; 10.

im. výb. zpr. t. 2652 (im. inž. Kalliny)

338, 28. VI. 1934; 32.

im. výb. zpr. t. 2653 (im. J. Bečko)

338, 28. VI. 1934; 32.

im. výb. zpr. t. 2691 (im. K. Gottwalda, J. Krosnáře, J. Štětky a V. Kopeckého)

338, 28. VI. 1934; 32, 40.

im. výb. zpr. t. 2694 (im. J. Vallo)

357, 18. XII. 1934; 14, 15.

im. výb. zpr. t. 2612 (im. K. Śliwky)

363, 14. III. 1935; 34, 35.

im. výb. zpr. t. 2696 (im. J. Kaliňáka)

369, 4. IV. 1933; 32.

im. výb. zpr. t. 2697 (im. J. Hrubého)

369, 4. IV. 1935; 33.

im. výb. zpr. t. 2695 (im. A. Chmelíka)

371, 9. IV. 1935; 28.

im. výb. zpr. t. 2943 (im. A. Hlinky)

371, 9. IV. 1935; 33.

im. výb. zpr. t. 2944 (im. dr Jabloniczkého)

372, 11. IV. 1935; 52.

im. výb. zpr. t. 2947 (im. A. Bródy)

372, 11. IV. 1935; 54.

im. výb. zpr. t. 2948 (im. A. Bródy)

372, 11. IV. 1935; 54.

im. výb. zpr. t. 2949 (im. A. Bródy)

372, 11. IV. 1935; 54.

im. výb. zpr. t. 2951 (im. A. Bródy)

372, 11. IV. 1935; 54.

im. výb. zpr. t. 2973 (im. A. Jiráčka)

372, 11. IV. 1935; 57.

im. výb. zpr. t. 2649 (im. J. Dvořáka)

373, 12. IV. 1935; 31.

im. výb. zpr. t. 2976 (im. R. Böhma)

373, 12. IV. 1935; 31.

 

TŮMA Josef

X. voleb. kraj

ČS

Nastoupil po zemřelém Otakaru Svobodovi.

Volba verifikována 99, 29. I. 1931; 4.

Slib vykonal 66, 24. VI. 1930; 4.

Byl členem výb. in. - rozp. - soc.-pol. - zdrav. - zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 3. IV. 1925, č. 54 Sb. z., t. 1503.

155, 14. XII. 1931; 7.

na rychlé poskytnutí pomoci zemědělcům na okrese píseckém, kteří živelní pohromou byli postiženi, t. 1919.

202, 12. VII. 1932; 32.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 108.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927 č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); obírá se hlavně poměry cestářů.

115, 27. III. 1931; 30.

o zákonu o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech) (t. 1279)

136, 3. VII. 1931; 16.

o bankovním zákonu (t. 1647); mluví o zjevech stále se zostřující hospodářské krise.

171, 17. III. 1932; 75.

o imunitní věci posl. Ostrého (t. 2302)

286, 23. VI. 1933; 19.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 39.

Interpelace:

o zrušení a přeložení vojenských lesních podniků (truhlárny a pily) ve Velkých Levárech na Slovensku,

t. 747/I. 78, 5. XI. 1930; 3.

odpov. t. 892/XIV. 97, 27. I. 1931; 12.

o propuštění cestářů okresu Strakonice

t. 893/XXVI. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1068/XIV. 117, 24. IV. 1931; 30.

o civilních zaměstnancích vojenských skladů, dílen zdravotních a léčebných ústavů,

t. 1536/IV. 163, 21. I. 1932; 5.

odpov. t. 1700/XII. 179, 28. IV. 1932; 4.

o poměrech zaměstnanců v hostinské živnosti,

t. 2104/II. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2227/XIV. 266, 27. IV. 1933; 84.

o vypovídání kolektivních smluv a zhoršování pracovních i mzdových poměrů dělnictva na státních pilách,

t. 2116/XII. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2210/II. 263, 25. IV. 1933; 3.

o hrubém porušování zákonné 8hodinné doby pracovní v závodech holičských,

t. 2142/I. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2221/IV. 263, 25. IV. 1933; 3.

o hrubém porušování zákonné 8hodinové pracovní doby v závodech řeznických a uzenářských,

t. 2356/IX. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2476/IV. 315, 15. II. 1934; 6.

Žádost ve věcech imunity:

žádost, aby proti posl. Ostrému zakročeno bylo podle § 51 jedn. řádu pro urážlivý výrok, jehož proti němu použil ve včerejší schůzi posl. sněmovny.

283, 9. VI. 1933; 3.

zpr. t. 2302; zprav. dr Daněk; důtka udělena

286, 23. VI. 1933; 16-20.

 

TUMLÍŘOVÁ Marie, inž. dr.

I.B voleb. kraj

REP

Nastoupil po zemřelém Adolfu Prokůpkovi.

Volba verifikována 357, 18. XII. 1934; 6.

Slib vykonala 344, 26. X. 1934; 2.

Byla členem výb. kult.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

351, 30. XI. 1934; 76.

 

TYKAL Josef

XIV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. inic. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - techn.-doprav. - úst.-práv. - zeměd. - živn.-obch.

Návrh iniciativní:

na doplnění živnostenského řádu novým paragrafem 21 h, t. 2327.

291, 7. VII. 1933; 29.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 2598 (obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 30. IV. 1934)

331, 12. VI. 1934; 6.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2599 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Nizozemským ze dne 20. ledna 1923, sjednaná v Haagu dne 9. dubna 1934 a uvedená v proztímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. dubna 1934, č. 82 Sb. z.)

331, 12. VI. 1934; 9.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2815 (zákon o hospodářském vyzvědačství)

364, 21. III. 1935; 11, 21.

oprava chyb 365, 26. III. 1935; 20.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2853 (dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 8. února 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, č. 21 Sb. z.)

365, 26. III. 1935; 5.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2968 (dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou s Spojenými státy americkými ze dne 29. října 1923, sjednaná ve Washingtoně dne 29. března 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 29. března 1935, č. 44 Sb. z.)

371, 9. IV. 1935; 25.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2864 (zákon o zákazu přídavků při prodeji zboží neb provádění výkonů)

373, 12. IV. 1935; 27.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

43, 24. IV. 1930; 39.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

91, 5. XII. 193; 9.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (t. 1539), o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z., finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 238 Sb. z., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace (t. 1511) a o zákonu kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užít dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotcích a podobných kapitálů (t. 1527)

159, 17. XII. 1931; 17.

o návrzích na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami (t. 1899).

203, 13. VII. 1932; 9.

o zákonu o dani z elektrických zdrojů záření (t. 2155).

248, 10. II. 1933; 10.

Interpelace:

o poškozování živnosti košikářské a zúčastněných dělníků,

t. 1379/II. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1754/X. 188, 24. 5. 1932; 3.

 

TYLL Alois

IV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. im. - rozp. - soc. pol. a techn.-doprav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o generální úpravě platových, služebních a pensijních požitků všech stát. a veř. zaměstnanců a zaměstnanců stát. a veř. podniků, t. 406.

45, 2. V. 1930; 8.

na vydání zákonů o zaopatření slepců v Československu, t. 2529.

323, 24. IV. 1934; 8.

na poskytnutí rychlé podpory zemědělcům, domkářům, jakož i drobným živnostníkům, postiženým živelní pohromou na okresu Mnichovo Hradiště, Turnov a Český Dub, t. 2571.

327, 15. V. 1934; 5.

na vydání zákona o změně zákona č. 279 ze dne 19. prosince 1934 o započítání vojenské služby presenční v některých služebních poměrech, t. 2862.

365, 26. III. 1935; 5.

na vydání zákona o zrušení úsporných opatření u nižšího personálu, t. 2863.

365, 26. III. 1935; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 430. 49, 16. 1930; 27.

k t. 652. 70, 25. IX. 1930; 85-7.

k t. 2118. 237, 23. XII. 1932; 27.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a. pozůstalých po nich (t. 430)

49, 16. V. 1930; 11.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

59, 6. VI. 1930; 39.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

70, 25. IX. 1930; 22.

o vlastní imunitní věci (t. 877).

104, 12. II. 1931; 82.

o imunitní věci J. Barši (t. 1169).

131, 25. VI. 1931; 18.

o zákonu, kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 1509); mluví o snížení platů státních a veřejných zaměstnanců.

155, 14. XII. 1931; 14.

o zákonu o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací (t. 1840); mluví o poměrech u fy Baťa ve Zlíně.

197, 22. VI. 1932; 14.

o zákonu, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky Podkarpatoruských elektráren akciové společnosti v Užhorodě (t. 2095); mluví o stávce rosicko-oslavanských havířů a o činnosti dr Lányho v ministerstvu spravedlnosti (práva politických vězňů).

227, 14. XII. 1932; 17.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 41.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230); mluví o situaci státních zaměstnanců, hlavně železničářů.

272, 19. V. 1933; 25.

o zákonu o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317).

290, 4. VII. 1933; 36.

o zákonu o jízdě motorovými vozidly (t. 2859).

364, 21. III. 1935; 34.

Interpelace:

naléhavá, o neslýchaném zacházení se zásilkami volebního materiálu pro Mezinárodní Federaci železničářů,

t. 770. 95, 15. XII. 1930; 33.

odpov. t. 834. 96, 16. XII. 1930; 92.

naléhavá, o teroru při podpisování kandidátních listin "Mezinárodní Federace železničářů" pro volby do nemocenských pokladen čsl. státních drah,

t. 771. 95, 15. XII. 1930; 33.

odpov. t. 810. 96, 16. XII. 1930; 91.

naléhavá, o neslýchaném týrání a nepředstavitelně sprostém zacházení s nováčky v litoměřické důstojnické škole,

t. 778. 95, 15. XII. 1930; 33.

odpov. t. 840. 96, 16. XII. 1930; 92.

naléhavá, o neslýchaném pronásledování nemocného dílenského zaměstnance Rudolfa Turka v Nymburce,

t. 886. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 935. 105, 13. II. 1931; 51.

naléhavá, o neslýchaném politickém teroru vůči dílenskému zaměstnanci čsl. drah v Praze na. Masarykově nádraží, Františku Zíkovi,

t. 1476. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1575. 171, 17. III. 1932; 87.

o zabavení dělnických peněz a bezdůvodné persekuci dělníků v Podmoklici,

t. 1007/V. 113, 20. III. 1931; 5.

odpov. t. 1241/XV. 133, 1. VII. 1931; 5.

o neslýchaném brutálním postupu proti bývalému strojnímu topiči Jos. Bergerovi v Jistebníku a jeho rodině a o úžasném byrokratickém liknavém vyřizování podané žádosti trať. řemeslníka Víta Kotoučka v Přerově,

t. 1130/XIII. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1487/IV. 160, 17. XII. 1931; 3.

o pronásledování dělnictva okresním hejtmanem v Hořicích,

t. 1405/I. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1537/IX. 163, 21. I. 1932; 8.

o chystaném zavření cukrovarů v Libně-vsi,

t. 1483/I. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1645/VIII. 173, 30. III. 1932; 6.

o lichvě provedené proti Anně Babincové z Beluše,

t. 1797/IX. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 1979/XVIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o trestání dělníků za účastenství na stávce a její průběh v Dovhé na Podkarpatské Rusi,

t. 2548/XI. 326, 4. V. 1934; 35.

odpov. t. 2728/V. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci odejmutí práva zprostředkovati výplatu státního příplatku k podpoře v nezaměstnání Ústřednímu svazu tesařů v ČSR,

t. 2732/II. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2819/IV. 360, 5. III. 1935; 9.

o brutálním postupu četnictva a bezdůvodném zatýkání v Hradci Král.,

t. 2838/I. 364, 21. III. 1935; 6.

o těžkém zranění těhotné nezaměstnané dělnice četnictvem v Lysé n. Labem,

t. 2846/XVIII. 364, 21. III. 1935; 6.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Českém Dubě (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z.)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 724; zprav. V. Košek; vydán

104, 12. II. 1931; 81.

okr. s. v Nymburce (přestupek urážky na cti podle § 488 tr. z.)

67, 16. IX. 1930; 19.

zpr. t. 877; zprav. dr Moudrý; vydán

104, 12. II. 1931; 81-6.

kraj. s. v Ml. Boleslavi (přestupky podle § 3 a § 19 zákona shromažďovacího a podle § 279 tr. z.)

112, 19. III. 1931; 11.

zpr. t. 2903; zprav. dr Mareš; nevydán

368, 2. IV. 1935; 21.

okr. s. v Hradci Král. (přestupek proti bezpečnosti cti)

120, 19. V. 1931; 9.

zpr. t. 1607; zprav. J. Pekárek; vydán

182, 4. V. 1932; 27.

kraj. s. v Hradci Král. (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky)

124, 2. VI. 1931; 8.

zpr. t. 1443; zprav. dr Markovič; nevydán

160, 17. XII. 1931; 4-5.

kraj. s. v Ml. Boleslavi (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

163, 21. I. 1932; 9.

zpr. t. 1736; zprav. dr Daněk; nevydán

187, 20. V. 1932; 24.

kraj. s. v Hradci Král. (přečin podle § 15, č. 2 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

170, 16. III. 1932; 8.

zpr. t. 2398; zprav. V. Košek; nevydán

325, 3. V. 1934; 17-18.

kraj. s. v Hradci Král. (zločin podle § 81 a přestupek podle § 312 tr. z.)

170, 16. III. 1932; 9.

zpr. t. 1834; zprav. Jan Tůma; nevydán

222, 29. XI. 1932; 19-20.

kraj. s. v Hradci Král. (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího)

207, 20. X. 1932; 8.

zpr. t. 2434; zprav. dr Moudrý; vydán

329, 5. VI. 1934; 30-31.

min. železnic: disciplinární stíhání (přestupky proti ustanovení §§ 18 a 34 služebního řádu pro zaměstnance státních drah) 254, 14. III. 1935; 5.

žádost odvolána

323, 24. IV. 1934; 8.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

104, 12. II. 1931; 82.

131, 25. VI. 1931; 18.

173, 30. III. 1932; 19.

233, 20. XII. 1932; 3.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.

"T" resp. Tau-Tom "T" resp. Tou-Tor "T" resp. Tuč-TylPřihlásit/registrovat se do ISP