"S" resp. Sed-Sei "S" resp. Sim-Sla "S" resp. Sla-Sli "S" resp. Slu-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Ste-Str "S" resp. Stř-Sur "S" resp. Svě-Szu "S" resp. Scha-Scho "S" resp. Schu-Šal "S" resp. Šam-Šte "S" resp. Štětka "S" resp. Što-Šve

SVĚTLÍK František

XII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. zahr.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 139 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 16. X. 1929 (k tisku 1, příloha G) kterým se schvaluje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou ze dne 19. IX. 1929)

9, 16. I. 1930; 32.

zahr. výb. zpr. t. 385 (smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o úpravě technicko-hospodářských otázek na hraničních tratích Dunaje, Moravy a Dyje, podepsaná v Praze dne 12. XII. 1928 se závěrečným protokolem z téhož dne)

46, 8. V. 1930; 26.

zahr. výb. zpr. t. 470 (přátelská a obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Čínskou, podepsaná v Nankinu dne 12. II. 1930)

62, 13. VI. 1930; 5.

zahr. výb. zpr. t. 791 (Úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsaná dne 30. XI. 1923, a Protokol z téhož dne)

109, 5. III. 1931; 8.

zahr. výb. zpr. t. 1276 (obchodní úmluva mezi Československem a Tureckem, podepsaná v Ankaře dne 17. I. 1931)

158, 16. XII. 1931; 5.

zahr. výb. zpr. t. 1485 (dodatkový protokol ze dne 3. IX. 1931 k obchodní smlouvě uzavřené dne 16. II. 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. IX. 1931, č. 149 Sb. z.)

168, 11. II. 1932; 6.

doslov 174, 7. IV. 1932; 6.

zahr. výb. zpr. t. 1593 (obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 27. XI. 1931 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. XII. 1931, č. 215 Sb. z.)

185, 17. V. 1932; 5.

zahr. výb. zpr. t. 1786 (návrh úmluvy z roku 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání)

188, 24. V. 1932; 7,

doslov 189, 25. V. 1932; 21.

zahr. výb. zpr. t. 2495 (dohoda k II. dodatkovému protokolu ze dne 27. VI. 1932 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. II. 1927, sjednaná dne 2. XII. 1933 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. XII. 1933, č. 255 Sb. z.)

322, 15. III. 1934; 5.

zahr. výb. zpr. t. 2598 (obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 30. IV. 1934)

331, 12. VI. 1934; 5, 7.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

13, 3. II. 1930; 29.

o Mezinárodní Úmluvě o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsané v Ženevě dne 8. listopadu 1927 a jejím Protokolu z téhož dne, dále o Dodatkové Dohodě k Mezinárodnímu Ujednání o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsané v Ženevě dne 11. července 1928 a o jejím Protokolu a konečně o dopisech šéfa československé delegace na mezinárodní konferenci, na níž výše uvedená Dohoda byla smluvena, kteréž dopisy se týkají československého vývozního režimu křemence a chmelových sazenic, jsou adresovány jednak delegaci rumunské, německé a delegaci království Srbů, Chorvatů a Slovinců, jednak generálnímu tajemníku Společnosti Národů a jsou datovány dnem 9., 10. a 11. VII. 1928 (t. 541).

64, 17. VI. 1930; 19.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

143, 15. X. 1931; 8.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

265, 26. IV. 1933; 8.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášení min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

345, 6. XI. 1934; 51.

 

SVOBODA František

XI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona, kterým se upravují právní poměry domovníků, t. 397.

43, 24. IV. 1930; 6.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 391 (zákon, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání)

44, 25. IV. 1930; 11.

doslov 45, 2. V. 1930; 45.

vyjádření o resolucích 46, 8. V. 1930; 9.

rozp. výb. zpr. t. 1509 (zákon, kterým se doplňují zákony týkající se bytové péče)

155, 14. XII. 1931; 9, doslov 25.

rozp. výb. zpr. t. 1785 (zákon o odškodnění nemocí z povolání)

188, 24. V. 1932; 8.

doslov 189, 25. V. 1932; 21.

rozp. výb. zpr. t. 2283 (návrh posl. Hummelhanse, Špatného, dr Lukavského a Mašaty na dobudování sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze)

281, 7. VI. 1933; 10.

rozp. výb. zpr. t. 2493 (zákon, kterým se prodlužují a doplňuj zákony týkající se bytové péče)

318, 21. II. 1934; 6.

Interpelace:

o porušování ustanovení o noční práci v pekárnách v Brně,

t. 628/X. 71, 2. X. 1930; 5.

o provedené změně stanov Kontribučenské spořitelny ve Vyškově, kterou se porušilo ustanovení základního zákona spořitelního (§ 6 do 14. dubna 1920, č. 302 Sb. z.)

t. 628/XI. 71, 2. X. 1930; 5.

odpov. t. 892/II. 97, 27. I. 1931; 12.

o způsobu vyřizování trestní věci proti funkcionářům rolnického družstevního lihovaru v Tišnově pro obvinění ze zločinu zpronevěry, resp. zločinu krádeže,

t. 1422/XX. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1637/XV. 170, 16. III. 1932; 8.

v záležitosti stavby údolní přehrady u Kyniček a výstavby úředních budov v Brně,

t. 2846/XVII. 364, 21. III. 1935; 6.

 

SVOBODA Josef

I. A voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 3, 17. XII. 1929; 4.

Byl členem výb. inic. - rozp. - soc.-pol. - úst.-práv. - zdrav. - zeměd. - živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona, kterým se upravují právní poměry domovníků, t. 992.

109, 5. III. 1931; 6.

na zachování zaměstnanců ve třídách nemocenského pojištění, t. 1220.

128, 18. VI. 1931; 6.

na okamžité poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým drobným zemědělcům v obcích Obříství, Brozánky, D. Beřkovice, Dušníky, Kly, Větrušice, Tuháň, Záboř, Chlumí, Netřeby, Dřínov, Přívoz, Čečelice, Libiš, Bišice, Konětopy, Hlavno Sudovo, Mečeříž, Slivno H. a D. atd., t. 1877.

197, 22. VI. 1932; 4.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami na Příbramsku, t. 1969.

207, 20. X. 1932; 8.

na zákaz ničení obilí a rozdělení vykoupeného obilí nezaměstnaným, t. 2472.

315, 15. II. 1934; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 819. 91, 5. XII. 1930; 50.

k t. 2232. 267, 28. IV. 1933; 37.

k t. 2453. 311, 19. XII. 1933; 28.

k t. 2870. 368, 2. IV. 1935; 11.

Návrhy resoluční:

k t. 1806. 192, 3. VI. 1932; 23.

k t. 2001. 210, 25. X. 1932; 31.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

4, 18. XII. 1929; 41.

o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 23. V. 1922, č. 168 Sb. z. (t. 819)

91, 5. XII. 1930; 44.

o zákonu o státním vězení t. 1138); mluví o hospodářské tísni v dělnickém stavu (t. 1138).

129, 19. VI. 1931; 10.

o dohodách mezi republikou Rakouskou a republikou Československou (t. 1470, 1471 a 1472); mluví o persekuci dělnického tisku.

167, 4. II. 1932; 29.

o zákonu o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (t. 1806)

190, 1. VI. 1932; 9.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001); mluví o stávce kovodělníků a o rozpuštění Svazu přátel SSSR.

209, 24. X. 1932; 24.

o zákonu o změně a doplnění některých předpisů o řízení exekučním a o trestním stíhání pletich při dražbách (t. 2105).

229, 16. XII. 1932; 10.

o zákonu o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích (t. 2312).

288, 28. VI. 1933; 15.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení. min. fin. dr Trapla z 6. XI. 1933.

304, 2. XII. 1933; 15.

o zákonu, jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. V. 1933, č. 74 Sb. z., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům, a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. VII. 1933, č. 155 Sb. z., o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců (t. 2453).

311, 19. XII. 1933; 13.

o dodatkových ujednáních k československo-německé hospodářské dohodě (t. 2466 a 2494); mluví o smrtí dělníka Fr. Kadlece, která nastala ve vyšetřovací vazbě na pražském policejním ředitelství.

320, 6. III. 1934; 8.

o iniciativních návrzích poslanců na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami (t. 2679).

339, 2. VII. 1934; 36.

o zákonu o hasičském příspěvku při požárním pojištění (t. 2870).

368, 2. IV. 1935; 9.

Interpelace:

o mzdovém boji ve státních lomech v Požárech, vyvolaném diktátorským postupem správy lomů a o - - jednání četnického aparátu vůči stávkujícím,

t. 1405/III. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1572/XVII. 167, 4. II. 1932; 47.

o praksi okresních úřadů,

t. 1956/VII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2221/XIII. 263, 25. IV. 1933; 3.

o případu Josefa Sedláka ze Kbel,

t. 2042/IX. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2163/V. 251, 23. II. 1933; 3.

o protizákonném postupu četnictva v Berouně,

t. 2042/XV. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2183/XVII. 258, 21. III. 1933; 5.

o nezákonném omezování činnosti Federace proletářské tělovýchovy v Praze VII,

t. 2170/I. 253, 28. II. 1933; 4.

odpov. t. 2250/VI. 271, 18. V. 1933; 14.

o chystaném provádění stavby železničního mostu v létě letošního roku vojenským plukem přes Vltavu u obcí Skochovice-Měchenice,

t. 2209/III. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2357/IX. 297, 6. XI. 1933; 4.

o nezákonném postupu okresního úřadu v Čáslavi při rozpouštění schůze okresního vedení komunistické strany Čsl.,

t. 2339/I. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/XIX. 313, 17. I. 1934; 7.

o strašlivém režimu ve věznici policejního ředitelství v Praze, špatné a nedostatečné stravě, nehygienickém zařízení a špatném nakládání s uvězněnými,

t. 2517/I. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2643/VI. 334, 19. VI. 1934; 5.

o pobuřujícím postupu asistujícího komisaře dr Kotíka z Poděbrad na májovém projevu v Pečkách,

t. 2576/XI. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/XI. 343, 25. X. 1934; 22.

o nezaměstnanosti na Berounsku-Hořovicku a o řádění okresního hejtmana Plavce,

t. 2882/XI. 360, 5. III. 1935; 9.

o propuštění vojínů, nastoupivších službu v roce 1933,

t. 2826/X. 360, 5. III. 1935; 9.

o daňových nedoplatcích vojenské továrny na letadla v Letňanech,

t. 2826/XII. 360, 5. III. 1935; 9.

o ztýrání nezaměstnaného Rudolfa Flose z Kolína,

t. 2826/XVI. 360, 5. III. 1935; 9.

o jednostranném postupu krajského trestního soudu v Praze ve věci starosty města Čelakovic n. Lab., který se dopustil řady trestných činů,

t. 2846/VII. 364, 21. III. 1935; 6.

že zvolení samosprávní činitelé v obcích protizákonně zneužívají funkce proti nezaměstnaným a vědomě zakrývají tyto protizákonné činy,

t. 2933/IV. 371, 9. IV. 1935; 34.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Uh. Hradišti (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

39, 8. IV. 1930; 6.

zpr. t. 1232; zprav. dr Ravasz; nevydán

134, 1. VII. 1931; 7.

kraj. tr. s. v Praze (přečin podle § 17, č. 1, al. 2 zákona na ochranu republiky)

356, 13. XII. 1934; 38.

zpr. t. 2942; zprav. F. Richter; vydán

371, 9. IV. 1935; 33.

Volán k pořádku:

144, 16. X. 1931; 13.

176, 14. IV. 1932; 9.

233, 20. XII. 1932; 4.

234, 21. XII. 1932; 67, 69.

335, 21. VI. 1934; 6.

353, 5. XII. 1934; 13.

Slovo odňato:

320, 6. III. 1934; 10.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 2 schůze a zbaven posl. platu na měsíc srpen.

200, 1. VII. 1932; 45.

 

SVOBODA Otakar

IX. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. im. - zdrav.

Zemřel 14. VI. 1930.

64, 17. VI. 1930; 3.

Po něm nastoupil Tůma Josef.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Č. Budějovicích (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem podle §§ 488, 491, 493 tr. z.)

8, 8. I. 1930; 5.

 

SZENTIVÁNYI József

XX. voleb. kraj

MN

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. rozp. a zahr.

Návrh iniciativní:

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; obírá se též otázkou maďarské menšiny, darem presidenta Masaryka této menšině a interviewy dr Beneše o maďarské menšině v RČS, poskytnuté cizím žurnalistům.

105, 13. II. 1931; 38.

o bankovním zákonu (t. 1647).

171, 17. III. 1932; 23.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

214, 8. XI. 1932; 39.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji za demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 38.

o zákonu o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317).

290, 4. VII. 1933; 18.

o zákonu o zastavování činnosti a rozpouštění politických stran (t. 2358).

296, 20. X. 1933; 40.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 57.

o zákonu, jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. května 1933, č. 74 Sb. z., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům, a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 55 Sb. z., o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců (t. 2453).

311, 19. XII. 1933; 21.

Interpelace:

o podněcování nálady proti Maďarsku v kruzích slovenských pomocí úřední asistence,

t. 1045/VII. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1452/XVI. 155, 14. XII. 1931; 5.

o neodůvodněném a smrtí končícím použití zbraně celní stráží obvodu Svätý Král oproti neozbrojené skupině podloudníků, kteří nekladli odpor,

t. 2205/IV. 262, 28. III. 1933; 3.

odpov. t. 2330/XIII. 293, 17. X. 1933; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Rim. Sobotě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

293, 17. X. 1933; 10.

zpr. t. 2656; zprav. dr Markovič; nevydán

348, 17. XI. 1934; 8.

kraj. s. v Rim. Sobotě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

293, 17. X. 1933; 10.

zpr. t. 2659; zprav. dr Markovič; nevydán

356, 13. XII. 1934; 35-6.

kraj. s. v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

313, 17. I. 1934; 8.

zpr. t. 2665; zprav. dr Markovič; vydán

357, 18. XII. 1934; 14.

kraj. s. v Rim. Sobotě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

313, 17. I. 1934; 8.

zpr. t. 2658; zprav. dr Markovič; vydán

369, 4. IV. 1935; 31-32.

kraj. s. v Rim. Sobotě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

323, 24. IV. 1934; 8.

zpr. t. 2703; zprav. F. Richter; vydán

369, 4. IV. 1935; 32.

kraj. s. v Rim. Sobotě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

330, 7. VI. 1934; 3.

zpr. t. 2910; zprav. dr Márkovič; nevydán

369, 4. IV. 1935; 32.

kraj. s. v Rim. Sobotě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

348, 27. XI. 1934; 5.

zpr. t. 2666; zprav. dr Markovič; vydán

371, 9. IV. 1935; 28.

 

SZÜLLÖ Géza, dr.

XVI. voleb. kraj.

OKS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. rozp. - vyšetř. a zahr.

Návrhy iniciativní:

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

na bezodkladnou pomoc s bídou zápasícím rolníkům a zemědělským dělníkům na Slovensku a v Podkarpatské Rusi berními slevami, berním moratoriem a zahájením veřejných prací, t. 1649.

170, 16. III. 1932; 8.

ve věci škod způsobených povodní řeky Hronu, t. 2850.

364, 21. III. 1935; 6.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

13, 3. II. 1930; 26.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. IV. v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení mm. zahr. věcí dr Beneše z 20. V. 1930.

53, 26. V. 1930; 20.

o Úmluvě mezi republikou Čsl. a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých), správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsané dne 30. XI. 1923, a Protokol z téhož dne (t. 791); jménem společného klubu zemské křesť. soc. strany, maďarské národní strany a spišské německé strany činí projev, v němž odsuzuje samovolnost vládního režimu (volební soud neověřil volbu dr Perglera) a žádá definitivní úpravu otázky státního občanství.

109, 5. III. 1931; 23.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

146, 24. XI. 1931; 9.

o zákonu, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (t. 1578).

165, 22. I. 1932; 6.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

213, 4. XI. 1932; 3.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120).

233, 20. XII. 1932; 18.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160).

250, 21. II. 1933; 29.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 27.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

265, 26. IV. 1933; 4.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358); podává jménem svého parlamentního klubu prohlášení k zákonu.

296, 20. X. 1933; 21.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637).

332, 14. VI. 1934; 7.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

340, 3. VII. 1934; 4.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

345, 6. XI. 1934; 38.

Interpelace:

naléhavá, o protizákonném jednání a zatýkání, ke kterému došlo dne 25. VII. 1930 ve Vráblech,

t. 643. 72, 21. X. 1930; 32.

odpov. t. 708. 74, 23. X. 1930; 31.

naléhavá, ve věci lidí bez vlasti,

t. 1091. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1217. 129, 19. VI. 1931; 4.

o nekvalifikovaném popuzování proti národnosti a podněcování nenávisti, ku kterému došlo při skautské slavnosti, konané ve vládní budově v Bratislavě dne 26. II. 1930,

t. 174/XII. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 549/I. 67, 16. IX. 1930; 11.

o působení Jos. Cavara, správce státní obecné školy v St. Ďale,

t. 561/V. 67, 16. IX. 1930; 14.

odpov. t. 806/XIV. 97, 27. I. 1931; 11.

o zabraňování zřízení řím. kat. obecné školy ve Vlkách,

t. 769/VIII. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 1098/VIII. 120, 19. V. 1931; 8.

o naléhavém poukázání soudcovského přídavku nezapočitatelného do pense soudců a jich vdov pensionovaných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi před 1. lednem 1925,

t. 893/XVI. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1209/X. 126, 11. VI. 1931; 4.

o liknavém poukazování jednotných pensí,

t. 938/XVI. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1393/XVII. 142, 14. X. 1931; 13.

o křivdivém vládním dozoru nad volným užíváním církevního majetku římsko-katolického na Slovensku,

t. 1017/XII. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 2533/IV. 325, 3. V. 1934; 5.

o vypovědění maďarských odborných listů, zvláště budapešťského odborného listu "Orvosi Hetilap", z území Slovenska a Podkarpatské Rusi,

t. 1035/VIII. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1319/VII. 142, 14. X. 1931; 11.

o odnárodňování, které se děje v obci Malá Borša,

t. 1045/VIII. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 2341/XV. 293, 17. X. 1933; 9.

o obžalobách z korupce, vedených v poslední době vládními stranami proti sobě navzájem, které přivodily nezbytně úplné zkorumpování veřejného života československého,

t. 1483/XVIII. 155, 14. XII. 1931; 6.

že se liknavě zodpovídají interpelace podávané v posl. sněmovně,

t. 1547/XVII. 163, 21. I. 1932; 6.

o přehmatech censury, resp. o konfiskaci listu "Prágai Magyar Hirlap",

t. 2176/III. 264, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2250/IX. 271, 18. V. 1933; 14.

o nespravedlivé praksi censury, o častém zabavování listu Prágai Magyar Hirlap a o plánu vlády, že chce založit maďarský list,

t. 2211/VI. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2357/X. 297, 6. XI. 1933; 4.

o vyučovacím jazyku vůbec a o vyučovacím jazyku náboženství na lidových školách v obcích Barotorovo, Chrastince, Nanince a Slov. Ďarmoty,

t. 2249/VIII. 271, 18. V. 1933; 4.

odpov. t. 2728/XXVIII. 343, 25. X. 1934; 22.

o obmezování osobní a politické svobody státních pensistů,

t. 2289/V. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2344/XXIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o opomíjení maďarského jazyka na státních drahách a poštách,

t. 2349/III. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/XIII. 313, 17. I. 1934; 7.

o šikanosní výzvě, kterou zaslala berní správa Bratislava-město všem kulturním, společenským a tělovýchovným spolkům,

t. 2790/VI. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2832/I. 362, 12. III. 1935; 5.

o plakátech, vydaných a rozšiřovaných v Humenném na úkor maďarské menšiny,

t. 2790/VII. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2861/XI. 367, 29. III. 1935; 5.

ve věci zrušení škodlivého vládního dozoru nad řím. kat. církevními statky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi,

t. 2790/VIII. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2940/I. 372, 11. IV. 1935; 58.

o zabraňování činnosti místní skupiny Sz. M. K. E. v Humenném tamějším okresním náčelníkem a zemským úřadem na Slovensku,

t. 2790/IX. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2861/V. 367, 29. III. 1935; 5.

o četnických šikanách, ku kterým dochází na Slovensku,

t. 2846/IX. 364, 21. III. 1935; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Košicích (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 613; zprav. dr Markovič; nevydán

93, 11. XII. 1930; 5-6.

kraj. s. v Nitře (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 17.

zpr. t. 733; zprav. dr Daněk;

67, 16. IX. 1930; 17.

zpr. t. 733; zprav. dr Daněk; nevydán

110, 6. III. 1931; 36.

kraj. s. v Bratislavě (zločin podle § 2, event. přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

221, 25. XI. 1932; 5.

zpr. t. 2595; zprav. dr Markovič; nevydán

334, 19. VI. 1934; 15.

"S" resp. Sed-Sei "S" resp. Sim-Sla "S" resp. Sla-Sli "S" resp. Slu-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Ste-Str "S" resp. Stř-Sur "S" resp. Svě-Szu "S" resp. Scha-Scho "S" resp. Schu-Šal "S" resp. Šam-Šte "S" resp. Štětka "S" resp. Što-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP