"S" resp. Sed-Sei "S" resp. Sim-Sla "S" resp. Sla-Sli "S" resp. Slu-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Ste-Str "S" resp. Stř-Sur "S" resp. Svě-Szu "S" resp. Scha-Scho "S" resp. Schu-Šal "S" resp. Šam-Šte "S" resp. Štětka "S" resp. Što-Šve

STŘÍBRNÝ Jiří

I. A voleb. kraj

lig.

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 329 Sb. z., o dávce ze zábav, t. 11.

3, 17. XII. 1929; 5.

na zřízení zvláštního vyšetřujícího výboru podle § 22, odst. 3 jedn. řádu, t. 32.

7, 21. XII. 1929; 31.

na uznání zásluh Aloise Rašína, t. 213.

20, 20. II. 1930; 89.

na vydání zákona o řádu volení do poslanecké sněmovny, t. 242.

29, 18. III. 1930; 7.

Návrh pozměňovací:

k t. 652. 70, 25. IX. 1930; 87.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády (útok na Vladimíra Hurbana).

4, 18. XII. 1929; 10.

k témuž předmětu; reaguje na řeč min. zahr. věcí dr Beneše z 18. XII. 1929.

5, 19. XII. 1929; 64.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách a závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

54, 27. V. 1930; 37.

o vlastní imunitní věci t. 584.

81, 19. XI. 1930; 55.

o státním rozpočtu pro r. 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 30.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví též o srážce četnictva s nezaměstnanými dělníky v Duchcově 4. II. 193.

101, 5. II. 1931; 36.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; reaguje na vývody min. spravedlnosti dr Meissnera, jimiž tento odpovídal na výtky o konfiskační praksi (případ dr Chlubny).

103, 10. II. 1931; 35.

o Úmluvě mezi republikou Čsl. a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsané dne 30. XI. 1923, a Protokol z téhož dne (t. 791); mluví o odepření ověření volby dr K. Perglera volebním soudem.

109, 5. III. 1931; 15.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 31.

o vlastní imunitní věci (t. 1345).

139, 10. VII. 1931; 10.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

147, 25. XI. 1931; 56.

o téže věci.

147, 25. XI. 1931; 63.

o zákonu, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (t. 1578); mluví o svědcích vyšetřovacího výboru vedených proti jeho osobě, zejména o Wittenhoferovi.

165, 22. I. 1932; 8.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednané dne 23. března 1932 v Paříži a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. dubna 1932, č. 45 Sb. z. (t. 1730); mluví o verifikaci mandátu dr Perglera a o pokusu atentátu na tiskárnu "Slovák" v Růžomberku.

197, 22. VI. 1932; 4.

o státním rozpočtu na r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 9.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

301, 29. XI. 1933; 14.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (t. 2686).

337, 27. VI. 1934; 10.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

345, 6. XI. 1934; 1.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské, v níž odmítá tvrzení dr Stránského, jenž zasahuje do jeho sporu s dr Meissnerem a v níž žádá předsednictvo posl. sněmovny za zřízení zvláštního vyšetřovacího výboru, kterému by dr Stránský předložil veškerý materiál k disposici.

Interpelace:

naléhavá, o poplatku, žádaném na Československu za osvobození, jakož i o stavu jednání stran placení dluhu za vydržování našich zahraničních armád ve Francii a Italii a konečně o odškodném, požadovaném zahraničními maďarskými velkostatkáři za vyvlastněné pozemky v rámci pozemkové reformy,

t. 19. 12, 30. I. 1930; 26.

odpov. t. 194. 13, 3. II. 1930; 5.

naléhavá, o odpovědi, kterou dal sekční chef dr Polák za ministerstvo vnitra studentské deputaci o událostech 21. XII. t. r.,

t. 20. 12, 30. I. 1930; 26.

odpov. t. 153. 13, 3. II. 1930; 5.

naléhavá, o ratifikaci haagských ujednání bez souhlasu Národního shromáždění,

t. 428. 66, 24. VI. 1930; 21.

odpov. t. 533. 67, 16. IX. 1930; 16.

naléhavá, o projevu německého ministra dr Curtia,

t. 760. 95, 15. XII. 1930; 33.

odpov. t. 785. 96, 16. XII. 1930; 91.

naléhavá, o podpoře malých pivovarů,

t. 2206. 271, 18. V. 1933; 13.

odpov. t. 2225. 272, 19. V. 1933; 3.

o odsouzení a věznění železničáře Pechy v Maďarsku,

t. 209/X. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 477/V. 64, 17. VI. 1930; 5.

o podvodech v oficiosním listu vlády "Prager Presse",

t. 295/XVII. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 918/VII. 106, 19. II. 1931; 5.

o skandalisování politických odpůrců,

t. 295/XVIII. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 699/V. 76, 4. XI. 1930; 5.

o poměrech ve všeobecné nemocnici v Praze,

t. 532/VIII. 66, 24. VI. 1930; 22.

odpov. t. 918/XXIII. 106, 19. II. 1931; 6.

o zákazu veřejných schůzí v Praze svolaných proti popravě Slovinců,

t. 628/VII. 71, 2. X. 1930; 4.

odpov. t. 806/XIII. 97, 27. I. 1931; 11.

o zpolitisování ministerstva školství a národní osvěty,

t. 754/VII. 79, 17. XI. 1930; 5.

odpov. t. 2577/IX. 329, 5. VI. 1934; 6.

o prodeji lesů z volné ruky záhadnému spolku "Budoucnost" v Kolíně, velkostatkářem Lichtensteinem na panství Rataje nad Sázavou se schválením SPÚ,

t. 801/V. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 894/XII. 102, 6. II. 1931; 77.

o konfiskaci politického projevu na sjezdu důvěrníků Národní ligy ze dne 3. XI. 1930,

t. 801/XV. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 918/XIX. 106, 19. II. 1931; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

4, 18. XII. 1929; 4.

zpr. t. 964; zprav. dr Daněk; nevydán

118, 7. V. 1931; 34.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488, 493 tr. z. a § 1 zákona z 30. V. 1924, č. 124 Sb. z.)

12, 30. I. 1930; 4.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti cti ca Vl. Hurban)

16, 17. II. 1930; 14.

zpr. t. 1164; zprav. J. Pekárek; nevydán

138, 8. VII. 1931; 34.

okr. tr. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti)

39, 8. IV. 1930; 6.

zpr. t. 1119; zprav. dr Daněk; vydán

138, 8. VII. 1931; 33-4.

kraj. tr. s. v Praze (zločiny podle §§ 197, 200, 203, § 98, lit. b) tr. z)

45, 2. V. 1930; 8.

zpr. t. 584; zprav. dr Daněk; vydán

81, 19. XI. 1930; 55-7.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti cti)

72, 21. X. 1930; 11.

zpr. t. 1192; zprav. J. Pekárek; vydán

138, 8. VII. 1931; 34.

dopis ze dne 13. II. 1931, v němž žádá, aby imunitní výbor zakročil podle § 51 jedn. řádu proti posl. dr Stránskému pro urážky, pronesené v jeho řeči ve 105. schůzi posl. sněm.

108, 21. II. 1931; 23.

vyřízeno ve schůzi imunitního výboru 17. II. 1931.

108, 21. II. 1931; 24.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

112, 19. III. 1931; 11.

zpr. t. 1136; zprav. J. Pekárek; vydán

166, 28. I. 1932; 35.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti cti spáchaný tiskem)

133, 1. VII. 1931; 6.

zpr. t. 1514; zprav. dr Suchý; vydán

166, 28. I. 1932; 36.

kraj. tr. s. v Praze (zločiny podle §§ 101, 197, 199 a) tr. z.)

138, 8. VII. 1931; 41.

zpr. t. 1345; zprav. dr Markovič; projednáváno

139, 10. VII. 1931; 9-12.

vydán 140, 10. VII. 1931; 3-8.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

142, 14. X. 1931; 17.

žádost odvolána

202, 12. VII. 1932; 6.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 197, § 199 lit. a) tr. z.)

163, 21. I. 1932; 9.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §§. 9, 101 tr. zák.)

207, 20. X. 1932; 9.

zpráva ministerstva spravedlnosti ze dne 31. VII. 1934, č. 38.831, jíž dává věděti, že schválilo státním zastupitelstvím v Praze zamýšlené a jeho zprávou ze dne 18. VII. 1934, St. 5418/83 podrobně odůvodněné zastavení trestního řízení proti J. Stříbrnému.

343, 25. X. 1934; 8-16.

Volán k pořádku:

109, 5. III. 1931; 17.

 

STUNDA Štefan

XX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. dáv. z maj. - im. - rozp. - zeměd.

Návrhy iniciativní:

na rychlé poskytnutí pomoci postiženým katastrofálním krupobitím, průtrží mračen a jinými živelními pohromami na Abaujsku, Šarišsku a Zemplínsku, t. 1235.

128, 18. VI. 1931; 6.

na poskytnutí pomoci postiženým povodní na Slovensku, t. 2381.

300, 28. XI. 1933; 6.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 2117 (zákon, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 27. III. 1930, č. 43 Sb. z., o úpravě užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930 až 1932)

235, 22. XII. 1932; 24, doslov 30.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 3.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 96.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. I. do 28. II. 1933 (t. 2120)

234, 21. XII. 1932; 60.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933. 305, 4. XII. 1933; 42.

Interpelace:

o otázce případného zrušení 5 %ní výhody při státních a veřejných dodávkách pro dodavatele a podnikatele ze Slovenska a Podkarpatské Rusi,

t. 2116/IV. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2389/III. 303, 1. XII. 1933; 87.

v otázce vyplácení státních přislíbených podpor na stavbu vicinálních cest na Slovensku a Podkarpatské Rusi,

t. 2116/V. 238, 17. I. 1933; 8.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Praze (přečin urážky na cti)

170, 16. III. 1932; 8.

žádost odvolána

239, 31. I. 1933; 5.

 

SUCHÝ Oldřich, dr.

I.B voleb. kraj

REP

Nastoupil po zemřelém dr Otakaru Srdínkovi.

Volba verifikována 170, 16. III. 1932; 5.

Slib vykonal 99, 29. 1. 1931; 4.

Byl členem výb. im. - soc.-pol. - úst.-práv. - vyšetř. a zeměd.

Návrhy pozměňovací:

k t. 2271. 274, 24. V. 1933; 50.

k t. 2268. 277, 1. VI. 1933; 14.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 1089 (im. A. Hodinové)

120, 19. V. 1931; 29.

im. výb. zpr. t. 1110 (im. A. Hodinové)

120, 19. V. 1931; 29, doslov 31.

im. výb. zpr. t. 1111 (im. R. Gajdy)

120, 19. V. 1931; 31.

im. výb. zpr. t. 1112 (im. R. Gajdy)

123, 21. V. 1931; 31.

im. výb. zpr. t. 1188 (im. I. Majora)

124, 2. VI. 1931; 9.

doslov 125, 2. VI. 1931; 4.

im. výb. zpr. t. 1195 (im. F. Kubače)

130, 23. VI. 1931; 27.

im. výb. zpr. t. 1194 (im. J. Hrubého)

131, 25. VI. 1931; 19.

im. výb. zpr. t. 1514 (im. J. Stříbrného)

166, 28. I. 1932; 36.

im. výb. zpr. t. 1515 (im. H. Knirsche)

166, 28. I. 1932; 36.

im. výb. zpr. t. 1518 (im. K. Procházky)

166, 28. I. 1932; 36.

im. výb. zpr. t. 1619 (im. dr Noska a dr Nováka)

175, 7. IV. 1932; 5.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1840 (zákon o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací)

197, 22. VI. 1932; 8, doslov 24.

vyjádření o resol. 198, 23. VI. 1932; 14.

im. výb. zpr. t. 1830 (im. E. Höhnela)

222, 29. XI. 1932; 19.

im. výb. zpr. t. 1517 (im. dr Hassolda)

258, 21. III. 1933; 17, doslov 21.

im. výb. zpr. t. 1524 (im. I. Hrušovského)

258, 21. III. 1933; 21.

im. výb. zpr. t. 1761 (im. dr Schollicha)

258, 21. III. 1933; 22, doslov 28.

im. výb. zpr. t. 1803 (im. H. Knirsche)

284, 20. VI. 1933; 13, doslov 14.

im. výb. zpr. t. 2065 (im. F. Kubače)

284, 20. VI. 1933; 17.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2297 (zákon, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních)

285, 22. VI. 1933; 17.

doslov 286, 23. VI. 1933; 14.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2377 (zákon, kterým se prodlužuje mimořádná moc nařizovací podle zákona ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a blíže upravuje její použití)

299, 9. XI. 1933; 4, doslov 27.

im. výb. zpr. t. 2611 (im. K. Śliwky)

334, 19. VI. 1934; 16.

im. výb. zpr. t. 2613 (im. J. Vallo)

334, 19. VI. 1934; 16.

im. výb. zpr. t. 2614 (im. E. Russa)

334, 19. VI. 1934; 17.

im. výb. zpr. t. 2802 (im. J. Jurana)

367, 29. III. 1935; 28.

im. výb. zpr. t. 2878 (im. J. Hrubého)

367, 29. III. 1935; 28.

im. výb. zpr. t. 2880 (im. J. Novotného)

367, 29. III. 1935; 29, 30.

im. výb. zpr. t. 2881 (im. J. Hrubého)

367, 29. III. 1935; 31.

im. výb. zpr. t. 2885 (im. J. Siváka)

367, 29. III. 1935; 31.

im. výb. zpr. t. 2886 (im. J. Siváka)

367, 29. III. 1935; 32.

im. výb. zpr. t. 2616 (im. K. Śliwky)

367, 29. III. 1935; 32.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2960 (zákon, kterým se mění a doplňují řády volení do posl. sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev)

370, 5. IV. 1935; 15, 31, 33.

im. výb. zpr. t. 1762 (im. H. Müllera)

370, 5. IV. 1935; 34.

im. výb. zpr. t. 2945 (im. dr Mareše)

372, 11. IV. 1935; 53.

im. výb. zpr. t. 2946 (im. dr Mareše)

372, 11. IV. 1935; 53.

im. výb. zpr. t. 2950 (im. dr Mareše)

372, 11. IV. 1935; 53.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (t. 1105) a o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 27. V. 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV) (t. 1107).

119, 8. V. 1931; 10.

o zákonu, jímž se mění zákon o statní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (t. 1508).

157, 15. XII. 1931; 23.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 82.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 38.

 

SUROVIAK Štefan

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. bran. - rozp. - techn.-doprav. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státního zaměstnanectva, t. 161.

16, 17. II. 1930; 7.

na udělení okamžité podpory pohořelým obce Povinna (okres Kysucké Nové Město), t. 622.

67, 16. IX. 1930; 17.

na udělení podpory pohořelým obce Povinná, okres Kysucké Nové Město, t. 655.

69, 23. IX. 1930; 34.

na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým obcím v okrese kysucko-novoměstském a čadčanském, t. 1773.

185, 17. V. 1932; 4.

na poskytnutí podpory pohořelým v obci Krasno nad Kysucou, t. 1926.

203, 13. VII. 1932; 17.

ohledně poskytnutí podpory pohořelým v Nesluši (okres Kysucké Nové Město), t. 2039.

216, 17. XI. 1932; 4.

na udělení podpory pohořelým v obci Krasno nad Kysucou, t. 2258.

271, 18. V. 1933; 4.

na poskytnutí podpory pohořelým v obci Nesluša, okres Kysucké Nové Město, t. 2259.

271, 18. V. 1933; 4.

na poskytnutí podpory pohořelým v obci Krásna nad Kysucou, t. 2260.

271, 18. V. 1933; 4.

na poskytnutí podpory pohořelým v obci Vranie (okres Kysucké N. Město), t. 2287.

279, 2. VI. 1933; 4.

na udělení podpory pohořelým v obci Krasno nad Kysucou, t. 2367.

298, 8. XI. 1933; 4.

na udělení podpory pohořelým v obci Horelica - osada Kýčera, t. 2368.

298, 8. XI. 1933; 4.

na udělení podpory pohořelým v obci Budatín-Lhota, okres Kysucké Nové Město, t. 2405.

305, 4. XII. 1933; 3.

ohledně poskytnutí podpory z fondu pro živelní pohromy a ohledně odpisu daní pro postižené obyvatele všech obcí okresu čadcanského a kysuckonovoměstského, t. 2709.

339, 2. VII. 1934; 4.

na poskytnutí pomoci ohořelým v obci Lieskovec, pol. okres Kysucké N. Město, t. 2731.

343, 25. X. 1934; 22.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1749. 182, 4. V. 1932; 22.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 58.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 33.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474).

148, 26. XI. 1931; 48.

o zákonu, kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z. (t. 1749).

182, 4. V. 1932; 6.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 51.

Interpelace:

naléhavá, o pronajetí nosičské služby v obvodě košického ředitelství státních železnic,

t. 38. 12, 30. I. 1930; 26.

odpov. t. 164. 13, 3. II. 1930; 5.

naléhavá, o nespravedlivě prováděné revisi systemisace na čsl. st. železnicích,

t. 284. 48, 15. V. 1930; 67.

odpov. t. 404. 49, 16. V. 1930; 40.

naléhavá, o stranickém zneužívání úřední moci a politisování na úkor služby p. Rud. Janákem, doprav. kontrolorem v Spišské Nové Vsi,

t. 387. 58, 5. VI. 1930; 64.

odpov. t. 501. 59, 6. VI. 1930; 50.

naléhavá, o nesprávném postupu ředitelství stát. drah v Košicích při pronájmu nádražní holírny a úmývárny u d. ú. tamtéž,

t. 426. 66, 24. VI. 1930; 21.

odpov. t. 528. 67, 16. IX. 1930; 16.

naléhavá, o přeložení 22 zaměstnanců od dopravního úřadu v Břeclavě, tedy z obvodu brněnského ředitelství do obvodu ředitelství stát. drah v Bratislavě,

t. 542. 69, 23. IX. 1930; 34.

odpov. t. 623. 70, 25. IX. 1930; 94.

naléhavá, že se neuznávají učebné a externistické zkoušky na občanských školách,

t. 713. 82, 20. XI. 1930; 84.

odpov. t. 784. 83, 21. XI. 1930; 91.

naléhavá, o přeložení 22 zaměstnanců z obvodu brněnského ředitelství do obvodu ředitelství stát. drah v Bratislavě a ohledně nesprávně rozdělených vlaků mezi jízdním personálem bratislavského ředitelství a personálem ostatních českých ředitelstev,

t. 1095. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1175. 129, 19. VI. 1931; 4.

naléhavá, o vypuzování slovenčiny z úřadů a odebírání výdělku slovenskému řemeslnictvu a živnostnictvu železniční správou, t. 1181.

143, 15. X. 1931; 59.

odpov. t. 1414. 144, 16. X. 1931; 4.

naléhavá, o poškozování úřednictva centrál při povyšování,

t. 1214. 143, 15. X. 1931; 60.

odpov. t. 1402. 144, 16. X. 1931; 4.

naléhavá, o prozrazování úředního tajemství neznámými pachateli od ředitelství státních drah v Košicích a dú. v Žilině,

t. 1239. 143, 5. X. 1931; 60.

odpov. t. 1403. 144, 16. X. 1931; 4.

naléhavá, o pronásledování přednosty stanice Šahy pro jeho slovenské přesvědčení,

t. 1271. 143, 15. X. 1931; 60.

odpov. t. 1411. 144, 16. X. 1931; 4.

naléhavá, o nedostačující odpovědi vlády (č. 1414) na naléhavou interpelaci (č. 1181) o vypuzování slovenčiny ze železničních úřadů českými tiskopisy a o odebírání slov. živnostnictvu výdělku,

t. 1603. 181, 3. V. 1932; 42.

odpov. t. 1712. 182, 4. V. 1932; 3.

naléhavá, pro podezřívání železničních zaměstnanců v Slovenském Novém Městě z nespolehlivosti s pozadím stranickým, následkem čehož jsou tito překládáni na jiné stanice a tak bezdůvodně pronásledováni,

t. 1697. 199, 30. VI. 1932; 56.

odpov. t. 1901. 200, 1. VII. 1932; 60.

naléhavá, o odstrkování železničních úředníků Slováků z z vedoucích míst v košickém ředitelství stát. drah a pro dosazování na jich místa železničními úředníky z Čech a Moravy,

t. 1765. 199, 30. VI. 1932; 56.

odpov. t. 1843. 200, 1. VII. 1932; 60.

naléhavá, o schválném protahování vyřízení věci dr Jána Havaša, správce-učitele v Nesluši, ministerstvem školství,

t. 1965. 226, 13. XII. 1932; 19.

odpov. t. 2063. 227, 14. XII. 1932; 3.

naléhavá, o služebním provinění hlavního inspektora Emanuela Nechutného, přednosty dopravního úřadu v Prešově,

t. 2224. 271, 18. V. 1933; 13.

odpov. t. 2262. 272, 19. V. 1933; 3.

o revisi školského vzdělání stát. úředníků I. a II. služební třídy,

t. 1379/IV. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1612/XIII. 170, 16. III. 1932; 8.

o znepokojování a urážení víry obyvatelstva obce Nesluša správcem stát. lidové školy dr Janem Havašem,

t. 1379/V. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1572/XV. 167, 4. II. 1932; 47.

pro pensijní pojištění zaměstnanců drah, státem nepřevzatých, sloužících veřejné dopravě, a jich pomocných ústavů, resp. pro úpravu započítání polovice nepojištěné doby podle § 177 a) pensijního zákona č. 26/1929 Sb. z., doplněného zákonem č. 125/1931 Sb. z.,

t. 2470/VI. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2577/IV. 329, 5. VI. 1934; 6.

pro schválení služební pragmatiky zaměstnanců Tatranské elektrické vicinální dráhy,

t. 2470/VII. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2521/V. 323, 24. IV. 1934; 8.

pro vydání vlád. nař. k § 240, zák. č. 184 Sb. z., ze dne 8. XI. 1928 o připočítávání pomocným zaměstnancům čsl. železnic doby ztrávené v starobním a invalidním fondě do pensijního fondu čsl. železnic,

t. 2489/IX. 320, 6. III. 1923; 6.

odpov. t. 2602/III. 331, 12. VI. 1934; 4.

pro zrovnoprávnění presenčníků s nevojáky - zaměstnanci čsl. státních drah,

t. 2505/IX. 321, 8. III. 1934; 3.

odpov. t. 2602/XIV. 331, 12. VI. 1934; 4.

ve věci býv. stálých, nyní smluvních zaměstnanců čsl. státních drah, aby byli po určité době jmenováni do kategorie pomocných zaměstnanců,

t. 2547/I. 327, 15. V. 1934; 5.

odpov. t. 2728/XXIV.

343, 25. X. 1934; 22.

pro předčasné pensionování ze stranických důvodů strojmistra z topírny novožilinské Štefana Hajgera,

t. 2547/III. 327, 15. V. 1934; 5.

odpov. t. 2713/VI. 343, 25. X. 1934; 21.

ve věci interpelace výnosu min. železnic č. 6969 z r. 1933 o započítávání služební doby presenčníkům,

t. 2752/X. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2827/III. 360, 5. III. 1935; 9.

ohledně zkonfiskování odborového časopisu "Hlas slovenských železničiarov" č. 1, ze dne 1. ledna 1935,

t. 2752/VI. 365, 26. III. 1935; 5.

ohledně zkonfiskování odborového časopisu "Hlas slovenských železničiarov" č. 2, ze dne 15. ledna 1935, pro článek "Mozkový přídavek",

t. 2871/I. 368, 2. IV. 1935; 5.

ohledně opětovného zkonfiskování odborového časopisu "Hlas slovenských železničiarov" č. 5, ze dne 1. března 1935,

t. 2872/II. 368, 2. IV. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Žilině (přestupek útisku podle § 4 zákona z 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z.)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 457; zprav. J. Pekárek; nevydán

59, 6. VI. 1930; 46-7.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 1146; zprav. F. Ježek; vydán

127, 11. VI. 1931; 4.

kraj. s. v Bratislavě (přečin omluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin vyděračství podle § 50 tr. z. a přestupek útisku podle § 1 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z.)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 1794; zprav. F. Ježek; vydán

204, 13. VII. 1932; 6.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

90, 4. XII. 1930; 5.

žádost odvolána

133, 1. VII. 1931; 6.

kraj. s. v Trenčíně (přečin pomluvy spáchané tiskem podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z., se zřetelem na § 1 zák. č. 124/24 Sb. z., ve znění vyhlášky min. spravedlnosti ze dne 7. července 1933, č. 145 Sb. z., vydaného na podkladě § 43, odst. 1 zákona č. 108/33 Sb. z.)

347, 8. XI. 1934; 3.

kraj. s. v Trenčíně (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z.)

348, 27. XI. 1934; 6.

zpr. t. 2938; zprav. F. Richter; vydán

371, 9. IV. 1935; 32.

"S" resp. Sed-Sei "S" resp. Sim-Sla "S" resp. Sla-Sli "S" resp. Slu-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Ste-Str "S" resp. Stř-Sur "S" resp. Svě-Szu "S" resp. Scha-Scho "S" resp. Schu-Šal "S" resp. Šam-Šte "S" resp. Štětka "S" resp. Što-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP