"S" resp. Sed-Sei "S" resp. Sim-Sla "S" resp. Sla-Sli "S" resp. Slu-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Ste-Str "S" resp. Stř-Sur "S" resp. Svě-Szu "S" resp. Scha-Scho "S" resp. Schu-Šal "S" resp. Šam-Šte "S" resp. Štětka "S" resp. Što-Šve

SLAVÍČEK Jan

I. A voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. bran. - rozp. - živn.-obchod.

Vzdal se posl. mandátu 27. II. 1935.

360, 5. III. 1935; 5.

Po něm nastoupil Motyčka Jaroslav.

Návrhy iniciativní:

na postátnění a řádné organisování živnostenského školství pokračovacího a živnostenského školství odborného, t. 64.

9, 16. I. 1930; 8.

na doplnění § 20 živn. řádu, upraveného zákonem ze dne 5. II. 1907, č. 26 ř. z., jímž se povoluje přeložení koncese hostinské do jiné místnosti v téže obci, t. 74.

9, 16. I. 1930; 8.

na zákonitou úpravu mimořádných úlev při placení přímých daní, t. 166.

16, 17. II. 1930; 7.

na vybudování peněžního Ústředí pro živnostenské družstevnictví v republice Československé, t. 220.

25, 26. II. 1930; 3.

na reorganisaci živnostenských a obchodních komor, t. 236.

28, 11. III. 1930; 6.

na zrušení zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z., o dani z masa, t. 362.

41, 10. IV. 1930; 6.

na vydání zákona o právní úpravě živnosti drogistické, t. 796.

85, 25. XI. 1930; 121.

na vydání vládního nařízení, jímž se zřizuje sociálně-politická sekce při ministerstvu průmyslu, obchodu a živností a této se přiděluje 10,000.000 Kč z mimořádného úvěru na zmírnění následků hospodářské krise pro podporu nemajetných a bez práce se nalézajících živnostníků, t. 921.

101, 5. II. 1931; 74.

na změnu zákona o dopravě motorovými vozidly ze dne 23. XII. 1932, č. 198 Sb. z., t. 2555.

325, 3. V. 1934; 5.

Návrhy resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

k t. 2419. 307, 6. XII. 1933; 27.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 2467 (protokol o interpretaci čl. XX obchodní úmluvy ze dne 23. IV. 1925 mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaný ve Varšavě dne 26. X. 1933 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. XI. 1933, č. 212 Sb. z.)

317, 20. II. 1934; 16.

živn. obch. výb. zpr. t. 2360 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. VII. 1928, sjednaná v Paříži dne 12. V. 1933 a uvedená v prozatímní platnost vlád. vyhláškou ze dne 7. VII. 1933, č. 110 Sb. z.)

319, 22. II. 1934; 14.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2468 (noty, jimiž se prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. X. 1933, vyměněné v Praze dne 30. XI. 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. XII. 1933, č. 216 Sb. z.)

336, 26. VI. 1934; 9.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2527 (obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaná v Praze dne 10. II. 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 27. II. 1934, č. 40 Sb. z.)

336, 26. VI. 1934; 9.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2534-2538 (ujednání, jimiž se dále prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. X. 1933, sjednaná v Praze)

336, 26. VI. 1934; 9.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2673 (dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o vyclívání lázeňských a turistických propagačních tiskovin, sjednaná výměnou not dne 29. V. 1934, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. VI. 1934, č. 103 Sb. z.)

348, 27. XI. 1934; 6.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

5, 19. XII. 1929; 65.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 328).

42, 11. IV. 1930; 18.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

59, 6. VI. 1930; 38.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780) o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 20.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 71.

o zákonu o podpoře zahraničního obchodu (t. 1346).

141, 11. VII. 1931; 28.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807).

191, 2. VI. 1932; 5.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

241, 1. II. 1933; 52.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

306, 5. XII. 1933; 3.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (t. 2419).

307, 6. XII. 1933; 12.

o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným (t. 2499) a zemědělcům (t. 2500).

319, 22. II. 1934; 38.

Interpelace:

o rozdílení koloniálního zboží pro poškozené zemědělce živelní pohromou v jižních Čechách,

t. 386/XI. 43, 24. IV. 1930; 4.

odpov. t. 772/III. 86, 26. XI. 1930; 135.

ve věci porušování jazykového zákona v Patentním uřadě,

t. 973/XI. 111, 17. III. 1931; 7.

odpov. t. 1209/V. 126, 11. VI. 1931; 4.

o pořádání odborných kursů knihařských ve vojenském zátiší v Milovicích,

t. 1017/VI. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1319/XVI. 142, 14. X. 1931; 11.

o praksi při povolování dovozu dobytka hovězího i vepřového, jakož i při povolování dovozu ovoce,

t. 1715/II. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 2250/I. 271, 18. V. 1933; 4.

vedení a hospodaření u patentního úřadu,

t. 1715/IV. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1781/XV. 194, 17. VI. 1932; 6.

o nedodržování jazykového zákona v Patentním úřadě a nezákonném služebním rozkazu č. 986 ze dne 5. srpna 1924, kterým president Patentního úřadu dr. Němec nařídil úřednictvu jeho nedodržování,

t. 1841/IX. 194, 17. VI. 1932; 6.

o valorisaci poplatků v Patentním úřadě,

t. 1841/X. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 1957/XV. 207, 20. X. 1932; 8.

 

SLÁVIK Juraj, dr.

XX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. bran. - úsp. kom. a úst.-práv.

Jmenován ministrem vnitra 7. XII. 1929.

1, 12. XII. 1929; 22.

Odpovídá

jako předseda úst.-práv. výb. na dotaz:

J. Štětky, že do subkomise pro novelu tiskového zákona nebyl zvolen poslanec komunist. strany.

340, 3. VII. 1934; 74.

Návrh iniciativní:

na pomoc požárem postiženým v obci Béša v pol. okr. Velké Kapušany, t. 2640.

332, 14. VI. 1934; 3.

Návrh pozměňovací:

k t. 2960 (koal.) 370, 5. IV. 1935; 29.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 2637 (zákon, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z.)

332, 14. VI. 1934; 4, doslov 38.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2915 (zákon o ochraně a obraně proti leteckým a jiným podobným útokům)

369, 4. IV. 1935; 6, 28.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zřízení pomníků dr Aloisu Rašínovi a dr Milánu Rostislavu Štefánikovi (t. 2156); jménem slovenských poslanců koalovaných stran odmítá obsah řeči, pronesený posl. Šalátem v rozpravě o zákonu.

247, 10. II. 1933; 47.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358); mluví o událostech na Pribinových slavnostech v Nitře v srpnu 1933.

296, 20. X. 1933; 31.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

340, 3. VII. 1934; 28.

 

ŚLIWKA Karol

XIV. voleb. kraj.

K

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. inic.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o sestátnění polských soukromých škol v ČSR, t. 1950.

205, 21. VII. 1932; 5.

Návrh resoluční:

k t. 662. 83, 21. XI. 1930; 84.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 54.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

59, 6. VI. 1930; 31.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759); mluví o politických a hospodářských poměrech v republice Polské.

78, 5. XI. 1930; 36.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise, (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 44.

o zákonu, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (t. 1105) a o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV) (t. 1107); mluví o poměrech pracujícího lidu ve Slezsku.

119, 8. V. 1931; 16.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931; protestuje proti odsouzení dr Sterna.

153, 2. XII. 1931; 65.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); mluví o poměrech ve Slezsku.

200, 1. VII. 1932; 23.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001); mluví též o poměrech v Polsku.

210, 25. X. 1932; 17.

o návrzích Fr. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny NSRČ. (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. (t. 2272)

274, 24. V. 1933; 38.

o zákonu, kterým se ruší úřad (ministerstvo) pro zásobování lidu a činí opatření s tím souvislá (t. 2328).

292, 8. VII. 1933; 19.

o doplňkovém protokolu k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě s Italií (t. 2496); mluví o poměrech ve Slezsku.

322, 15. III. 1934; 6.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 3. července 1924, č. 170 Sb. z., o hornických soudech rozhodčích (t. 2578).

328, 17. V. 1934; 9.

o zákonu o hlášení pobytu (t. 2847) a o zákonu o pobytu cizinců (t. 2848).

363, 14. III. 1935; 27.

o vlastní imunitní věci (t. 2612).

363, 14. III. 1935; 34.

o vlastní imunitní věci (t. 2634).

367, 29. III. 1935; 33.

Věcná poznámka:

za rozpravy o t. 846, v níž reaguje na vývody věcné poznámky E. Chobota pronesené v rozpravě.

96, 16. XII. 1930; 76.

za rozpravy o t. 1900 a 1886, v níž dotýká se událostí v Duchcově 25. a 26. VI. 1932, sokolského sletu v Praze a jednání pořadatele posl. Mašaty vůči vyloučeným komunistickým poslancům.

200, 1. VII. 1932; 48.

Interpelace:

o sebevraždě vojína Fr. Špetíka od 32. letky 1. leteckého pluku v Chebu,

t. 79/IX. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 477/XVII. 64, 17. VI. 1930; 5.

o nepořádcích v okr. nemocenské pojišťovně ve Fryštátě na Těšínsku,

t. 295/XII. 36, 2. IV. 1930; 6.

o hromadném propouštění horníků v revíru ostravsko-karvínském a o nedostatku jakéhokoliv zaopatření nebo pomoci pro propuštěné,

t. 402/I. 46, 8. V. 1930; 5.

odpov. t. 2713/II. 343, 25. X. 1934; 21.

o šikanování četnictvem v Č. Těšíně,

t. 1064/VIII. 116, 23. IV. 1931; 10.

odpov. t. 2389/V. 303, 1. XII. 1933; 87.

o povodních na slezských řekách a jejich regulacích,

t. 1422/XVIII. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1600/I. 167, 4. II. 1932; 6.

o přidělení dostatečné subvence nebo o postátnění polských soukromých škol: mateřských školek, obecných škol, měšťanských škol a polského reálného gymnasia v Orlové,

t. 1558/XIX. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 2330/IX. 293, 17. X. 1933; 9.

o subvencích na elektrisaci v obcích Nebory a Oldřichovice ve Slezsku,

t. 2558/XX. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1700/I. 179, 28. IV. 1932; 4.

o přeložení fryštátského okresu při t. zv. "stravovací" akci z kategorie "rolnické" do kategorie "průmyslové",

t. 1558/XXI. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1721/VI. 183, 10. V. 1932; 5.

o udělování podpor v nezaměstnanosti také nezaměstnaným, kteří nejsou příslušníky Československé republiky, ale již po léta v republice přebývají,

t. 1558/XXII. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1721/I. 183, 10. V. 1932; 5.

o poskytnutí pomoci na nouzové práce města Třince,

t. 2035/IV. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2168/XXII. 253, 28. II. 1933; 4.

o udělení podpory v nezaměstnanosti neorganisovaným hutníkům železných hutí Báňské a hutní společnosti v Třinci,

t. 2035/V. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2171/VI. 254, 14. III. 1933; 5.

o nemocenských pojišťovnách v Českém Těšíně a Frýdku,

t. 2142/VIII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2256/V. 275, 30. V. 1933; 3.

o zabití Pavla Čmiela finančním strážníkem a o náhradě jeho rodině za jeho zabití,

t. 2205/V. 262, 28. III. 1933; 3.

odpov. t. 2306/XVIII. 289, 3. VII. 1933; 4.

o protizákonném jednání vrch. četnického strážmistra praporčíka Rodra v Třinci, okr. Č. Těšín, a maření vyjednávání stávkujících s firmou,

t. 2334/VIII. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/VI. 315, 15. II. 1934; 6.

o postátnění polských soukromých škol v Československé republice, zvláště polského reálného gymnasia (Julia Slowackého) v Orlové, polských měšťanských škol a polských obec. škol,

t. 2343/VI. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/XIII. 315, 15. II. 1934; 6.

o zatýkání Poláků a vypovídání Poláků z Československé republiky a českých občanů z Polska,

t. 2601/VIII. 330, 7. VI. 1934; 43.

odpov. t. 2738/XIX. 343, 25. X. 1934; 22.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle § 14, č. 5, § 15, č. 2, § 16, č. za zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 513; zprav. dr Stránský; nevydán

77, 4. XI. 1930; 15.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3, přečiny podle § 14, č. 5, § 18, č. 2 a 3, § 15, č. 2, případně přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 9.

zpr. t. 346; zprav. dr Markovič; nevydán

41, 10. IV. 1930; 27.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 9.

zpr. t. 348; zprav. dr Markovič; nevydán

45, 2. V. 1930; 55-6.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle §§ 283 a 284 tr. z. a přestupek podle §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

3, 17. XII. 1929; 9.

zpr. t. 313; zprav. J. Tůma; nevydán

40, 8. IV. 1930; 4.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločiny podle § 15, č. 3, přečiny podle § 11, č. 1, 2, § 14, č. 5, § 18, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky a přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 14 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

5, 19. XII. 1929; 4.

zpr. t. 601; zprav. J. Tůma; nevydán

91, 5. XII. 1930; 59.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863)

5, 19. XII. 1929; 4.

zpr. t. 602; zprav. J. Tůma; nevydán

91, 5. XII. 1930; 61.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločiny podle § 15, č. 3 a § 16, č. 2 a přečiny podle § 14, č. 5, § 15, č. 2 a § 16, č. 1 zákona na

ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 4.

zpr. t. 271; zprav. J. Koudelka; nevydán

33, 21. III. 1930; 50.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločiny podle § 15, č. 3 a přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 1 až 3 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 4.

zpr. t. 272; zprav. J. Koudelka; nevydán

33, 21. III. 1930; 50.

okr. s. ve Fryštátě (přečiny podle § 1, č. 2 a § 14, č. 5 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 577; zprav. F. Ježek; nevydán

83, 21. XI. 1930; 85-7.

okr. s. v Č. Těšíně (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

9, 16. I. 1930; 9.

zpr. t. 367; zprav. J. Kudelka; nevydán

51, 20. V. 1930; 12.

okr. s. v Jablunkově (přestupek shromažďovacího zákona)

9, 16. I. 1930; 9.

zpr. t. 366; zprav. J. Koudelka; nevydán

51, 20. V. 1930; 12.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

9, 16. I. 1930; 9.

zpr. t. 365; zprav. J. Koudelka; nevydán

49, 16. V. 1930; 37.

okr. s. ve Fryštátě (přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863)

9, 16. I. 1930; 9.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

9, 16. I. 1930; 9.

zpr. t. 509; zprav. J. Koudelka; nevydán

69, 23. IX. 1930; 32.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle § 14, č. 5, § 15, č. 2, § 16, č. 1 a § 18, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky)

10, 23. I. 1930; 7.

zpr. t. 1166; zprav. F. Ježek; nevydán

129, 19. VI. 1931; 39.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 a přečiny podle § 14, č. 5, § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky)

10, 23. I. 1930; 7.

zpr. t. 605; zprav. L. Marek; nevydán

93, 11. XII. 1930; 4.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

10, 23. I. 1930; 7.

zpr. t. 518; zprav. dr Stránský; nevydán

73, 21. X. 1930; 4-5.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin urážky na cti podle §§ 488, 491 a 496 tr. z.)

10, 23. I. 1930; 7.

zpr. t. 519; zprav. F. Ježek; nevydán

80, 17. XI. 1930; 3-7.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5, zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 488, 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863)

12, 30. I. 1930; 5.

zpr. t. 586; zprav. F. Richter; nevydán

85, 25. XI. 1930; 89.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

12, 30. I. 1930; 5.

zpr. t. 587; zprav. F. Richter; nevydán

85, 25. XI. 1930; 89-90.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14 č. 5 zákona na ochranu republiky)

13, 3. II. 1930; 6.

zpr. t. 510; zprav. J. Koudelka; nevydán

69, 23. IX. 1930; 32-3.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3 a 19 zákona č. 135 ř. z. z r. 1867)

13, 3. II. 1930; 6.

zpr. t. 863; zprav. dr Markovič; nevydán

112, 19. III. 1931; 76.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle § 14, č. 1, 5, § 15, č. 2 a § 18, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky)

16, 17. II. 1930; 13.

zpr. t. 591; zprav. F. Richter; nevydán

89, 29. XI. 1930; 53.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3. zákona na ochranu republiky)

17, 18. II. 1930; 3.

zpr. t. 610; zprav. L. Marek; nevydán

93, 11. XII. 1930; 4-5.

kraj. s v Mor. Ostravě (přečiny podle § 14, č. 5, § 15, č. 2, § 16, č. 1, zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

39, 8. IV. 1930; 6.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, odst. III zákona na ochranu republiky)

52, 22. V. 1930; 5.

zpr. t. 678; zprav. dr Mareš; nevydán

99, 29. I. 1931; 34.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím)

67, 16. IX. 1930; 17.

zpr. t. 732; zprav. dr Daněk; nevydán

110, 6. III. 1931; 34.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přestupek podle §§ 491, 496 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. a z r. 1863 a přečiny podle § 14, č. 5 a § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 17.

zpr. t. 731; zprav. dr Daněk; nevydán

110, 6. III. 1931; 33-4.

okr. s. v Jablunkově (přestupek shromažďovacího zákona)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 726; zprav. dr Daněk; nevydán

104, 12. II. 1931; 86.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin výzvy k trest. činům podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky (§ 98 tr. z. event. §§ 1 a 2 zákona o útisku)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 725; zprav. dr Daněk; nevydán

100, 3. II. 1931; 32-3.

okr. s. ve Fryštátě (přestupky podle §§ 488, 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863)

67, 16. IX. 1930; 19.

žádost odvolána

76, 4. XI. 1930; 6.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 279 tr. z. a přestupek podle §§ 3, 19 zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z.)

114, 26. III. 1931; 6.

zpr. t. 2706; zprav. F. Richter; nevydán

359, 20. XII. 1934; 15.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přestupky podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího, § 312 tr. z. a přečiny podle §§ 283, 284, § 279, lit. a) tr. z.)

128, 18. VI. 1931; 6.

zpr. t. 1555; zprav. Jan Tůma; nevydán

178, 22. IV. 1932; 86.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího a přečiny podle § 14 č. 1 zákona na ochranu republiky a § 283 tr. z.)

128, 18. VI. 1931; 6.

zpr. t. 1556; zprav. Jan Tůma; nevydán

181, 3. V. 1932; 41.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny urážky na cti podle §§ 487, 488, 491, 496 tr. z.)

163, 21. I. 1932; 9.

zpr. t. 1707; zprav. dr Moudrý; vydán

184, 12. V. 1932; 26.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3, přečiny podle § 11, č. 2, § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 14, 19 zákona shromažďovacího)

163, 21. I. 1932; 10.

zpr. t. 1706; zprav. dr Stránský; nevydán

183, 10. V. 1932; 19.

okr. s. ve Fryštátě (přestupek urážky na cti podle §§ 488, 489 tr. z.)

184, 12. V. 1932; 4.

zpr. t. 1912; zprav. dr Stránský; vydán

253, 28. II. 1933; 30.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle § 14, č. 5, § 15, č. 2 a § 18, č. 1 až 3 zákona na ochranu republiky)

226, 13. XII. 1932; 5.

zpr. t. 2435; zprav. dr Moudrý; vydán

329, 5. VI. 1934; 31.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 83 tr. z. a přečiny podle §§ 283, 284 tr. z.)

237, 23. XII. 1932; 29.

zpr. t. 2412; zprav. dr Stránský; nevydán

327, 15. V. 1934; 10-11.

okr. s. ve Fryštátě (přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky)

264, 25. IV. 1933; 4.

zpr. t. 2303; zprav. F. Richter; nevydán

289, 3. VII. 1933; 5.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přestupky podle § 4, odst. 1 a 2 zákona o útisku, §§ 14 a 19 zákona o právu shromažďovacím a zločin podle § 87 tr. z.)

300, 28. XI. 1933; 6.

zpr. t. 2612; zprav. Jan Tůma; vydán

363, 14. III. 1935; 34, 35.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

315, 15. II. 1934; 6.

zpr. t. 2611; zprav. dr Suchý; nevydán

334, 19. VI. 1934; 16.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 a přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 1 až 3 zákona na ochranu republiky)

317, 20. II. 1934; 6.

zpr. t. 2616; zprav. dr Suchý; vydán

367, 29. III. 1935; 32-33.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle § 14, č. 1 a 5, § 16, č. 1 a § 18, č. 1 až 3 zákona na ochranu republiky a pro přestupek podle § 312 tr. z.)

321, 8. III. 1934; 4.

zpr. t. 2634; zprav. dr Daněk; vydán

367, 29. III. 1935; 33-35.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky)

325, 3. V. 1934; 5.

zpr. t. 2707; zprav. F. Richter; nevydán

359, 20. XII. 1934; 15.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle § 14, č. 1 a 5, § 15, č. 3 a § 18, č. 1 až 3 zákona na ochranu republiky)

353, 5. XII. 1934; 3.

zpr. t. 2928; zprav. F. Richter; nevydán

370, 5. IV. 1935; 38.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

96, 16. XII. 1930; 41.

140, 10. VII. 1931; 14.

200, 1. VII. 1932; 48, 49, 60.

367, 29. III. 1935; 34.

Slovo odňato:

200, 1. VII. 1932; 48.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden

2, 13. XII. 1929; 8-9.

"S" resp. Sed-Sei "S" resp. Sim-Sla "S" resp. Sla-Sli "S" resp. Slu-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Ste-Str "S" resp. Stř-Sur "S" resp. Svě-Szu "S" resp. Scha-Scho "S" resp. Schu-Šal "S" resp. Šam-Šte "S" resp. Štětka "S" resp. Što-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP