"S" resp. Sed-Sei "S" resp. Sim-Sla "S" resp. Sla-Sli "S" resp. Slu-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Ste-Str "S" resp. Stř-Sur "S" resp. Svě-Szu "S" resp. Scha-Scho "S" resp. Schu-Šal "S" resp. Šam-Šte "S" resp. Štětka "S" resp. Što-Šve

SIMM Hugo

IV. voleb. kraj

DNS, SPV

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. kult. - rozp. - soc. pol. - úst. práv. - zdrav. a živn.-obch.

Vystoupil z klubu poslanců "Deutsche nat.-soz. Arbeiterpartei" a stal se členem nově utvořeného klubu "Sudeten-deutsche parlamentarische Vereinigung" 4. X. 1933.

293, 17. X. 1933; 4.

Pozbyl mandátu dnem 11. XI. 1933 nálezem mandátového senátu nejvyššího správního soudu z 25. XI. 1933.

300, 28. XI. 1933; 5.

Návrhy iniciativní:

na vyplacení vánočního daru válečným poškozencům, t. 122.

10, 23, I. 1930; 6.

na zákonnou úpravu smírčího řízení při sporech z pracovního poměru, t. 146.

12, 30. I. 1930; 27.

na zákonitou úpravu "Lékárnické platebny pro Československou republiku" se sídlem v Praze k zajištění platů kondicinujících lékárníků a čekatelů zaměstnaných ve veřejných a ústavních lékárnách, t. 296.

36, 2. IV. 1930; 8.

na přeřazení města Liberce do skupiny míst A činovného, t. 473.

57, 3. VI. 1930; 5.

aby německé zemské komisi pro ochranu dětí a péči o mládež byly přiděleny vhodné budovy a pozemky a tím se jí umožnila kulturní a sociální ochranná práce, t. 475.

54, 27. V. 1930; 77.

na zařazení města Rýnovice do třídy skupiny míst města Jablonce n. Nis., t. 907.

100, 3. II. 1931; 33.

na přeřadění města Jablonce n. N. do skupiny míst A činovného, t. 1002.

109, 5. III. 1931; 7.

na přeřazení souvislých místních obcí Dolního a Horního Hanychova do skupiny míst B činovného, t. 1297.

137, 4. VII. 1931; 3.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obyvatelům Hrabětic (městská obec Honsberk), poškozeným smrští dne 22. června 1933, t. 2326.

291, 7. VII. 1933; 29.

Návrh pozměňovací:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 10-11.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 26-28.

k t. 1109. 126, 11. VI 1931; 34.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 28.

o opatřeních Stál. výb. o stavebním ruchu (t. 136), o ochraně nájemníků (t. 137) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 116).

10, 23. I. 1930; 20.

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

21, 21. II. 1930; 78.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců ve znění zákona z 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. a n. (t. 644); připojuje pozdrav národně socialistické straně Německa, která získala ve volbách ze 14. IX. 1930.

67, 16. IX. 1930; 43.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

69, 23. IX. 1930; 17.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Čsl. a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, č. 114 Sb. z. a n. (t. 700); mluví o hospodářské situaci státu.

72, 21. X. 1930; 12.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 86.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

90, 4. XII. 1930; 8.

o zákonech o nabytí místních drah v údolí Gelnice (t. 1124), Litovel-Senice (t. 1125) a Liberec-Jablonec-Tanvald (t. 1109) státem.

122, 20. V. 1931; 8.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. X. 1931.

145, 24. XI. 1931; 28.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474); mluví též o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

148, 26. XI. 1931; 17.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

177, 21. IV. 1932; 13.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. XI. 1931, č. 177 Sb. z. a n., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886)

199, 30. VI. 1932; 47.

o zákonu o zastavení účinnosti zákona o vánočním přípěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 2062); jménem něm. nár. soc. strany dělnické odmítá záměry vlády na snížení platu státním zaměstnancům.

221, 25. XI. 1932; 21.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 7.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2208).

262, 28. III. 1933; 19.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 35.

Interpelace:

naléhavá, že v zimě 1929/30 dlužno zříditi stravování potřebných dětí,

t. 30. 12, 30. I. 1930; 26.

odpov. t. 165. 13, 3. II. 1930; 5.

naléhavá, o hrozných hospodářských poměrech v jabloneckém kraji,

t. 2019. 258, 21. III. 1933; 29.

odpov. t. 2167. 259, 23. III. 1933; 3.

o nepatřičných událostech při otevírání českých menšinových škol,

t. 79/XV. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 699/VIII. 76, 4. XI. 1930; 5.

o vydání zákona proti hospodářskému vyzvědačství a na ochranu vlastního průmyslu,

t. 115/II. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 549/XIV. 67, 16. IX. 1930; 12.

o nesnesitelných poměrech, které způsobil kominík Václav Blecha v Jablonci n. N.,

t. 174/VI. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 555/XI. 67, 16. IX. 1930; 12.

o jazykových opatřeních zemské školní rady pro Čechy,

t. 174/IX. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 699/IX. 76, 4. XI. 1930; 5.

o vánočních remuneracích na středních školách,

t. 174/XXVII. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 894/IV. 102, 6. II. 1931; 76.

o požadavcích, aby okresním hejtmanům a úředním zřízencům okresních úřadů byly opatřeny služební byty,

t. 174/XXVIII. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 420/IX. 48, 15. V. 1930; 68.

o naléhavých dopravních požadavcích města Jablonce n. N.,

t. 204/XII. 28, 11. III. 1930; 5.

odpov. t. 555/VIII. 67, 16. IX. 1930; 12.

o záboru německé obecné školy ve Vrchlabí,

t. 440/XIII. 57, 3. VI. 1930; 5.

odpov. t. 954/XI. 108, 21. II. 1931; 23.

o vojenské posádce města Vrchlabí,

t. 456/IV. 57, 3. VI. 1930; 13.

odpov. t. 659/VI. 72, 21. X. 1930; 7.

o započtení služební doby učitelům veřejných škol pro postup do vyšších platů,

t. 456/XI. 57, 3. VI. 1930; 14.

odpov. t. 1037/II. 116, 23. IV. 1931; 10.

o úlevách, které by se měly poskytnouti organisacím péče o mládež,

t. 456/XVIII. 57, 3. VI. 1930; 14.

odpov. t. 659/IV. 72, 21. X. 1930; 7.

aby písemný styk organisací péče o mládež byl osvobozen od poštovného,

t. 456/XIX. 57, 3. VI. 1930; 14.

odpov. t. 627/XX. 67, 16. IX. 1930; 16.

o jazykové praxi státních úřadů

t. 488/I. 64, 17. VI. 1930; 4.

odpov. t. 627/XVII. 67, 16. IX. 1930; 6.

že jest nutno předložiti návrh zákona o pěstounkách mateřských škol

t. 557/I. 67, 16. IX. 1930; 10.

odpov. t. 1063/VI. 116, 23. IV. 1931; 11.

o zřízení české menšinové občanské školy v Zálesní Lhotě,

t. 557/VII. 67, 16. IX. 1930; 10.

odpov. t. 1037/XIX. 116, 23. IV. 1931; 10.

o nedostatečném provádění zákona ze dne 21. března 1929, č. 43 Sb. z. a n., o státní starobní podpoře,

t. 557/XI. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 2347/VIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o zrušení prozatímní postupné 3. třídy dívčí obecné školy v Benešově n. Ploučnicí,

t. 561/III. 67, 16. IX. 1930; 14.

odpov. t. 1629/XVII. 170, 16. III. 1932; 8.

o přísném postupu liberecké berní správy,

t. 747/IV. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 968/XIII. 111, 17. III. 1931; 7.

o dvojjazyčném úřadování u německých okresů,

t. 844/XII. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1098/XIV. 120, 19. V. 1931; 8.

o učitelích nepovinných předmětů na obecných a občanských školách,

t. 851/III. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1158/XVII. 124, 2. VI. 1931; 7.

o vadné telefonní službě v Jablonci n. N.

t. 851/VII. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1184/VIII. 124, 2. VI. 1931; 7.

že jest nutno, aby do zkušební komise slovenského ústavu pro vzdělání učitelů v Bratislavě byli jmenováni němečtí členové,

t. 893/XVII. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1600/II. 167, 4. II. 1932; 6.

o nesnesitelných poměrech které způsobil kominík Václav Blecha v Jablonci n. N.,

t. 938/XX. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1241/XVIII. 133, 1. VII. 1931; 5,

o systemisaci místa pedela na Karlově universitě,

t. 973/IV. 111, 17. III. 1931; 6.

odpov. t. 1406/XIV. 142, 14. X. 1931; 15.

o zabavení čísel 37, 40, 41, 44, 45 a 47 periodického tiskopisu "Volkswehr" v Jablonci n. Nisou,

t. 1007/II. 113, 20. III. 1931; 5.

odpov. t. 1184/III. 124, 2. VI. 1931; 7.

o přidělování služebních bytů ředitelům odborných škol,

t. 1240/X. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1452/XIX. 155, 14. XII. 1931; 5.

o úpravě právních a hmotných poměrů okr. školních inspektorů,

t. 1240/XI. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1450/II. 145, 24. XI. 1931; 14.

o vyměření funkčního přídavku řídícím učitelům a ředitelům občanských škol,

t. 1438/III. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1700/XXII. 179, 28. IV. 1932; 4.

o získávání německých dětí pro českou menšinovou školu v Jakubčovicích,

t. 1447/XIII. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 2344/V. 293, 17. X. 1933; 9.

že chebský staniční úřad odpírá uznati poukázky na slevu jízdného,

t. 1547/IX. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 2341/XXI. 293, 17. X. 1933; 9.

aby byla vydána naléhavá opatření, jimiž by se zabránilo těžkým sociálním škodám při ustanovování hmotně prvních poměrů důstojníků,

t. 1562/II. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1754/XXIII. 188, 24. 5. 1932; 3.

o české menšinové škole a o české mateřské škole v Dörnsdorfu u Přísečnice v Rudohoří,

t. 1562/XIII. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1978/VIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o naléhavé rekonstrukci spojovací silnice z Jablonce n. N. do Prahy přes Rychnov a Hodkovice,

t. 1753/III. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1978/IX. 207, 20. X. 1932; 8.

o naléhavé úpravě dopravních poměrů v Jablonci n. Nisou,

t. 1753/IV. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 2012/XX. 211, 3. XI. 1932; 4.

o organisaci odborných živnostenských škol,

t. 1797/XIV. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 2031/XV. 219, 24. XI. 1932; 5.

o výsleších německých národních socialistů, které prováděl vrchní strážmistr Špulka v Hodkovicích,

t. 1797/XV. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 1978/VII. 207, 20. X. 1932; 8.

o neobyčejně zpožděné sociální péči o studenty,

t. 1846/V. 198, 23. VI. 1932; 4.

odpov. t. 2051/III. 221, 25. XI. 1932; 5.

o změnách ve vnitřní službě země Moravsko-slezské a tím způsobeném odstrčení státních techniků,

t. 1930/XXII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2168/XIX. 253, 28. II. 1933; 4.

o započítávání služební doby učitelům,

t. 1977/IV. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2177/VIII. 254, 14. III. 1933; 5.

o organisaci odborných živnostenských škol,

t. 2084/XII. 232, 20. XII. 1932; 63.

o úředních opatřeních proti projevu nezaměstnaných v Jablonci n. Nisou dne 30. ledna 1933 a o strašlivém hospodářském stavu jabloneckého okresu,

t. 2165/VI. 250, 21. II. 1933; 3.

odpov. t. 2369/X. 300, 28. XI. 1933; 6.

aby stanici Rychnov u Jablonce n. N. bylo povoleno vydávati nedělní zpáteční jízdenky,

t. 2211/III. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2256/XVI. 275, 30. V 1933; 3.

o poskytnutí naléhavé pomoci pohraničním krajům,

t. 2339/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/XIV. 315, 15. II. 1934; 6.

o krutém vedení exekucí na dlužníky daní

t. 2339/V. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/VII. 315, 15. II. 1934; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Liberci (zločin resp. přečin spáchaný tiskem)

142, 14. X, 1931; 16.

 

SINGER Ludvík, dr.

I A. voleb. kraj

hospitant ČSD (PŽ)

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 2, 13. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. úst. práv.

Zemřel 23. VII. 1931.

142, 14. X. 1931; 4.

Po něm nastoupil Goldstein Angelo, dr.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

22, 22. II. 1930; 54.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 122.

 

SIVÁK Jozef

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. kult. - úsp. kom. (náhr.) vyšetř. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí podpory pro pohořelé v obcích Podhradí a Dvorníky, t. 423.

48, 15. V. 1930; 5.

na vydání zákona, kterým zřizuje se slovenská vysoká škola technická, t. 565.

67, 16. IX. 1930; 17.

na poskytnutí podpory pohořelým obce Sklenné (okres turč. sv.-martinský) na Slovensku, t. 2682.

336, 26. VI. 1934; 6.

na udělení rychlé podpory pohořelým v Bystřičanech (okres prievidzský), t. 2774.

353, 5. XII. 1934; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. fin., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 85.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

151, 30. XI. 1931; 3.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886).

199, 30. VI. 1932; 34.

o dodatkových úmluvách k československo-německým hospodářským dohodám (t. 2029 a 2076); mluví o hospodaření min. dr Czecha v ministerstvu soc. péče a o postupu min. pošt a telegrafů dr Franke při obsazování míst na Slovensku (expedienti).

256, 15. III. 1933; 8.

o zákonu, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (t. 2282).

283, 9. VI. 1933; 9.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 34.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 44.

Interpelace:

naléhavá, o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých nestátních zaměstnanců ve veřejné službě školské na Slovensku a v Podkarpatské Rusi a pozůstalých po nich,

t. 21. 12, 30. I. 1930; 26.

odpov. t. 151. 13, 3. II. 1930; 4.

naléhavá, o neoprávněném postupu censury,

t. 333. 58, 5. VI. 1930; 64.

odpov. t. 492. 59, 6. VI. 1930; 50.

naléhavá, o Československé tiskové kanceláři a její odbočce v Bratislavě,

t. 618. 69, 23. IX. 1930; 34.

odpov. t. 661. 70, 25. IX. 1930; 94.

naléhavá, pro porušení honebního zákona krajinským úřadem v Bratislavě a pro ničení užitkové zvěřiny,

t. 1015. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1103. 119, 8. V. 1931; 4.

naléhavá, o státní měšťanské škole v Handlové,

t. 1270. 143, 15. X. 1931; 60.

odpov. t. 1415. 144, 16. X. 1931; 4.

naléhavá, o stipendiích pro posluchače vysoké školy technické z východního Slovenska,

t. 2033. 258, 21. III. 1933; 29.

odpov. t. 2162. 259, 23. III. 1933; 3.

ve věci podomních slovenských oknářů a sklářů,

t. 488/VII. 64, 17. VI. 1930; 4.

odpov. t. 772/VIII. 86, 26. XI. 1930; 135.

ve věci vysoké školy technické na Slovensku,

t. 658/VIII. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 1158/I. 124, 2. VI. 1931; 6.

o zakládání a honorování slovenských lektorátů na zahraničních universitách,

t. 1318/VIII. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1612/IV. 170, 16. III. 1932; 8.

ve věci státní lidové školy v Handlové,

t. 1693/I. 177, 21. IV. 1932; 4.

odpov. t. 2012/IV. 211, 3. XI. 1932; 4.

o zemědělských a též sezónních dělnících,

t. 1797/I. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 1979/XIV. 207, 20. X. 1932; 8.

ve věci produktivní péče o nezaměstnané a státní stravovací akci,

t. 2011/VI. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2250/VII. 271, 18. V. 1933; 14.

ve věci zabaveného obilí a jiných předmětů,

t. 2610/II. 332, 14. VI. 1934; 42.

odpov. t. 2738/XV. 343, 25. X. 1934; 22.

pro veřejné shromáždění slovenské žudové strany v Prievid,

t. 2712/VIII. 343, 25. X. 1934; 21.

odpov. t. 2749/III. 346, 7. XI. 1934; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Trenčíně (přečiny podle § 14 č. 5 a § 16, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 638; zprav. dr Markovič; nevydán

94, 12. XII. 1930; 55.

kraj. s. v Nitře (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

60, 11. VI. 1930; 5.

zpr. t. 694; zprav. F. Richter; vydán

99, 29, I. 1931; 35.

kraj. s. v Nitře (zločin podle § 10, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 4, odst. I a II zákona č. 309/21 Sb. z.)

315, 15. II. 1934; 6.

kraj. s. v Nitře (přečin podle § 14, č. 3 a 5 a přečin podle § 16, č. 1 (§ 10, č. 1) zákona na ochranu republiky)

320, 6. III. 1934; 6.

zpr. t. 2803; zprav. dr Daněk; nevydán

364, 21. III. 1935; 39.

kraj. s. v Nitře (přečin podle § 14, č. 5 zákon na ochranu republiky)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2898; zprav. V. Košek; nevydán

368, 2. IV. 1935; 20.

kraj. s. v Nitře (přečiny podle § 14, č. 3 a 5 a § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2899; zprav. V. Košek; nevydán

368, 2. IV. 1935; 20.

kraj. s. v Nitře (přečiny podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2900; zprav. V. Košek; nevydán

368, 2. IV. 1935; 20.

kraj. s. v Nitře (přečiny podle § 14, č. 3 a 5 a § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky)

343, 25. X. 1934; 23.

zpr. t. 2808; zprav. dr Daněk; nevydán

364, 21. III. 1935; 40.

kraj. s. v Nitře (přečin podle § 14, č. 3 a podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

360, 5. III. 1935; 10.

zpr. t. 2885; zprav. dr Suchý; nevydán

367, 29. III. 1935; 31-32.

kraj. s. v Nitře (přečin podle § 14, č. 3 a podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky)

360, 5. III. 1935; 10.

zpr. t. 2886; zprav. dr Suchý; vydán pouze pro přečin podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky)

367, 29. III. 1935; 32.

 

SKOPAL PROCHÁZKA Martin

XIII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. kult. - rozp. - soc. pol. - techn.-doprav. - úst. prav. - zahr. - zdrav. a živn.-obch.

Návrh iniciativní:

(koal.), na změnu a doplnění zákona o zubním lékařství a zubní technice, t. 2390.

301, 29. XI. 1933; 77.

Návrhy pozměňovací:

(koal.) k t. 2454. 312, 20. XII. 1933; 6.

(koal.) k t. 2501. 340, 3. VII. 1934; 71.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 2494 (dodatkové ujednání k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 21. prosince 1933 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. prosince 1933, č. 241 Sb. z.)

320, 6. III. 1934; 8.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2526 (dodatkový protokol k obchodní úmluvě ze dne 2. července 1928 mezi Československem a Francií, podepsaný v Praze dne 28. února 1934 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. března 1934, č. 41 Sb. z.)

324, 26. IV. 1934; 4.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2051 (návrh posl. Skopala Procházky, Kleina, Tučného, Sedláčka, Kirpalové a Zierhuta na změnu a doplnění zákona o zubním lékařství a zubní technice)

340, 3. VII. 1934; 60, oprava chyb 73.

 

SLADKÝ Václav

XIV. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. kult.

Zvolen provisorně pořadatelem poslanecké sněmovny.

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Zvolen definitivně pořadatelem poslanecké sněmovny.

11, 24. I. 1930; 8.

Návrh iniciativní:

aby byla neprodleně poskytnuta vydatná pomoc, valašskému obyvatelstvu a Hranicku a Vsacku, postiženému těžkou živelní pohromou, t. 1328.

139, 10. VII. 1931; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

21, 21. II. 1930; 56.

o smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o užívání městských objektů bývalé obce Těšína, podepsané v Olomouci dne 21. XII. 1929, se Závěrečným protokolem z téhož dne (t. 662) a o doplňkovém protokolu ze dne 4. VIII. 1930 k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, podepsaném v Římě dne 1. III. 1924, uvedeném v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 20. VIII. 1930, č. 116 Sb. z. (t. 664)

81, 19. XI. 1930; 35.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 68.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

151, 30. XI. 1931; 8.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 79.

Interpelace:

o přenesení společné pohraniční stanice z Petrovic do Žebrzydovic,

t. 14/VIII. 6, 20. XII. 1929; 88.

odpov. t. 342/XII. 43, 24. IV. 1930; 5.

o zachování slezského finančního ředitelství v Opavě,

t. 14/XII. 6, 20. XII. 1929; 88.

o stavbě domů obytných pro železniční zaměstnance v Mor. Ostravě, Bohumíně, Petrovicích a Kadani v Čechách,

t. 14/XVII. 6, 20. XII. 1929; 89.

odpov. t. 342/XI. 43, 24. IV. 1930; 5.

o ponechání Slezského pozemkového a komunálního úvěrního ústavu v Opavě,

t. 14/XVIII. 6, 20. XII. 1929; 89.

odpov. t. 342/II. 43, 24. IV. 1930; 5.

o urychleném provádění regulačních prací na Ostravsku,

t. 809/IX. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1406/IX. 142, 14. X. 1931; 14.

o stavbě Masarykovy jubilejní nemocnice v Českém Těšíně,

t. 973/II. 111, 17. III. 1931; 6.

odpov. t. 1931/XV. 207, 20. X. 1932; 8.

o neutěšitelných poměrech aprobovaných kandidátů profesury, neumístěných na středních školách,

t. 1268/VIII. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1922/II. 207, 20. X. 1932; 8.

o kritické situaci dělnictva v báňském revíru ostravsko-karvínském,

t. 1268/XV. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1990/III. 210, 25. X. 1932; 3.

o nevhodném a neúsporném umístění státních finančních úřadů v Opavě,

t. 1483/IX. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1813/XVI. 194, 17. VI. 1932; 6.

o jmenování vysokoškolských profesorů na filosofické fakultě Masarykovy university v Brně,

t. 2204/VII. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2369/II. 300, 28. XI. 1933; 6.

o zakrytém "numeru clausu", provedeném via facti na středních školách, a o přijímání nových sil učitelských na střední školy,

t. 2576/XVI. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2741/VII. 343, 25. X. 1934; 22.

o zabavení některých míst ve "Slánském Čechoslováku" a v " Kladenském Čechoslováku",

t. 2601/IV. 330, 7. VI. 1934; 43.

odpov. t. 2728/III. 343, 25. X. 1934; 22.

"S" resp. Sed-Sei "S" resp. Sim-Sla "S" resp. Sla-Sli "S" resp. Slu-Sta "S" resp. Sta-Ste "S" resp. Ste-Str "S" resp. Stř-Sur "S" resp. Svě-Szu "S" resp. Scha-Scho "S" resp. Schu-Šal "S" resp. Šam-Šte "S" resp. Štětka "S" resp. Što-ŠvePřihlásit/registrovat se do ISP