"G" resp. Gaj-Gla  "G" resp. Gol-Glu

GAJDA Rudolf

IA voleb. kraj

hospitant HL (lig.)

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. bran.

Stal se hospitantem klubu poslanců slovenské strany ľudové.

3, 17. XII. 1929; 59.

Pozbyl posl. mandátu nálezem voleb. soudu z 12. XII. 1931.

163, 21. I. 1932; 2.

Za něho nastoupil Chmelík Antonín.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652); odpovídá na řeč dr Keibla o demonstracích proti něm. zvuk. filmům, pronesenou za rozpravy.

70, 25. IX. 1930; 56.

o vlastní imunitní věci (t. 595).

83, 21. XI. 1930; 88.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

96, 16. XII. 1930; 51.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 8. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví též o konfiskační praxi.

105, 13. II. 1931; 11.

o vlastní imunitní věci (t. 842).

110, 6. III. 1931; 38.

o imunitní věci J. Stříbrného (t. 1345).

140, 10. VII. 1931; 6.

Interpelace:

naléhavá, o urychlení návratu čs. stát. příslušníků, býv. zajatců ze sovětského Ruska,

t. 361. 58, 5. VI. 1930; 64.

odpov. t. 494. 59, 6. VI. 1930; 50.

o nápadném postupu berního úřadu v Brně při vymáhání daně obratové,

t. 306/IV. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 620/XX. 68, 17. IX. 1930; 5.

o přidělování lesů státním pozemkovým úřadem,

t. 1017/VII. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1209/III. 126, 11. VI. 1931; 4.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §u 214 tr. z.)

6, 20. XII. 1929; 89.

zprav. t. 842; zprav. dr Kalaš; vydán

110, 6. III. 1931; 38-9.

okr. tr. s. v Praze (přestupek urážky na cti)

12, 30. I. 1930; 5.

zpr. t. 1112; zprav. dr Suchý; vydán

123, 21. V. 1931; 31.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §§ 197, 199a) tr. z.)

28, 11. III. 1930; 7.

zpr. t. 1111; zprav. dr Suchý; nevydán

120, 19. V. 1931; 31-2.

kraj. tr. s. v Praze (zločiny podle §§ 197, 200 a 183 tr. z.)

36, 2. IV. 1930; 9.

zpr. t. 595; zprav. dr Daněk; vydán

83, 21. XI. 1930; 88-9.

kraj. tr. s. v Praze (zločiny podle § 2, odst. I, II, III, § 13, odst. III, přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 12, 33 zbrojn. patentu ze dne 24. X. 1852, č. 223 ř. z.)

46, 8. V. 1930; 7.

zpr. t. 608; zprav. dr Daněk; vydán

89, 29. XI. 1930; 53-4.

okr. s. v Mor. Ostravě (přestupek urážky na cti podle § 488 tr. z.)

67, 16. IX. 1930; 18.

žádost odvolána

96, 16. XII. 1930; 5.

okr. s. v Chrudimi (přestupek §§ 489, 491 tr. z.)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1170; zprav. F. Richter; vydán:

136, 3. VII. 1931; 34.

okr. s. v Pardubicích (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 489, 491 tr. z.)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1171; zprav. F. Richter; vydán:

136, 3. VII. 1931; 34.

okr. s. v Přelouči (přestupek proti bezpečnosti cti)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1172; zprav. F. Richter; vydán:

136, 3. VII. 1931; 34-5.

okr. s. v Litomyšli (přestupky proti bezpečnosti cti)

128, 18. VI. 1931; 6.

okr. s. ve Vys. Mýtě (přestupek proti bezpečnosti cti)

128, 18. VI. 1931; 7.

okr. s v Písku (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.)

138, 8. VII. 1931; 5.

okr. s. v Holicích (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488 tr. z.)

142, 14. X. 1931; 16.

okr. s. v Holicích (dvanáctinásobný přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.)

142, 14. X. 1931; 16.

okr. s. v Poličce (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.)

142, 14. X. 1931; 17.

Volán k pořádku:

110, 6. III. 1931; 38, 39.

140, 10. VII. 1931; 7.

 

GALOVIČ Josef

XVI. voleb. kraj

HL

Nastoupil za Pavla Macháčka, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 109, 5. III. 1931; 4.

Slib vykonal 97, 27. I. 1931; 5.

Byl členem výb. zahr. a zásob.

Interpelace:

naléhavá, pro zrušení likvidace pensí při ředitelství státních železnic v Bratislavě (M. A. V.) a v Košicích (K. B. D.),

t. 2071. 258, 21. III. 1933; 29.

odpov. t. 2179. 259, 23. III. 1933; 3.

naléhavá, pro stranické zneužívání úřední pravomoci ředitelem státních drah v Košicích inž. Robertem Burianem,

t. 2223. 271, 18. V. 1933; 13.

odpov. t. 2263. 272, 19. V. 1933; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Komárně (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, čís. 1 a 2, § 9, čís. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

181, 3. V. 1932; 5.

zpr. t. 2057; zprav. F. Richter; nevydán

226, 13. XII. 1932; 18.

 

GAŽÍK Marek, dr.

XV. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. inic. - kom. pro dáv. z maj. - rozp. - ústav.-práv. - soc.-pol. - zeměd.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

91, 5. XII. 1930; 21.

o prohlášení předsedy vlády F. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 25.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 19.

k zákonu o mimořádné moci nařizovací (t. 2292).

282, 8. VI. 1933; 14.

k zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358); mluví též o událostech v Nitře v srpnu 1933.

296, 20. X. 1933; 44.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (t. 2686).

338, 28. VI. 1934; 5.

Interpelace:

o státní ludové škole v obci Velké Rovné a o školním inspektoru E. Pavlákovi,

t. 1668/XII. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1957/XIV. 207, 20. X. 1932; 8.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Praze (přestupek podle § 431 tr. z.)

360, 5. III. 1935; 9.

 

GEYER Josef

VII. voleb. kraj

DNS, SPV

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. inkompatib., - rozp. - soc. pol. - techn. doprav. - zeměd.

Vystoupil z klubu poslanců "Deutsche nat.-soz. Arbeiterpartei" a stal se členem nově utvořeného klubu "Sudetendeutsche parlamentarische Vereinigung" 4. X. 1933.

293, 17. X. 1933; 4.

Pozbyl mandátu dnem 11. XI. 1933 nálezem mandátového senátu Nejvyššího správního soudu z 25. XI. 1933.

300, 28. XI. 1933; 5.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona na ochranu osob zaměstnaných v závodech, kde se radium dobývá, zpracovává nebo kde se ho užívá, t. 129.

10, 23. I. 1930; 6.

na změnu zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních, t. 1000.

109, 5. III. 1931; 7.

na zařazení města Aše do skupiny míst B činovného, t. 1308.

135, 3. VII. 1931; 4.

na přeřadění města Hroznětína do skupiny míst C činovného, t. 1298.

136, 3. VII. 1931; 4.

na novelování zákona o dani z vodní síly, t. 1687.

176, 14. IV. 1932; 5.

aby byla co nejdříve vydána opatření, jimiž by se zmírnily ohromné škody, způsobené živelní pohromou na den Božího těla, t. 1848.

194, 17. VI. 1932; 6.

aby byla provedena potření, nutná k ozdravění a opětnému vybudování hospodářství, a to tak, že by se veškerá výroba účinně upravila podle potřeby, která se má zjistiti, t. 2139.

239, 31. I. 1933; 5.

aby dary spořitelen byly osvobozeny od zvláštní daně výdělkové, t. 2201.

259, 23. III. 1933; 15.

na změnu § 28 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním, t. 2244.

268, 9. V. 1933; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 2191. 257, 16. III. 1933; 60.

Návrhy resoluční:

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 33-46.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 36, 42.

k t. 2191. 257, 16. III. 1933; 66.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 20.

o zákonu o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (t. 277) a o zákonu o výrobě chleba (t. 294).

32, 20. III. 1930; 23.

o zákonu o ochraně nájemníků (t. 303) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 302).

33, 21. III. 1930; 32.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388).

42, 11. IV. 1930; 33.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495).

58, 5. VI. 1930; 7.

o zákonu o poštovní spořitelně (t. 645).

68, 17. IX. 1930; 25.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759); dotýká se též projevu říšskoněmeckého ministra pro zahraniční věci dr Curtia o protiněmeckých demonstracích v Praze a vývodů francouzského politika Hervé o připojení Rakouska k Německu.

78, 5. XI. 1930; 15.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

83, 21. XI. 1930; 47.

o stát. rozpočtu pro r. 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 93.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (t. 843).

96, 16. XII. 1930; 81.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 900).

107, 20. II. 1931; 41.

o zákonu, kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku (t. 1177).

123, 21. V. 1931; 16.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 3.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (t. 1539), o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 3. VII. 1923, č. 143 Sb. z. a n., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 16. XII. 1926, č. 238 Sb. z. a n., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace (t. 1511) a o zákonu, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (t. 1527).

159, 17. XII. 1931; 12.

o zákonu, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1.000,000.000 Kč (t. 1578).

165, 22. I. 1932; 16.

o zákonu o překládání vojenských soudců, kteří dosáhli určitého věku nebo nejsou schopni plniti úřední a služební povinnosti, do výslužby a o zprošťování jich od vykonávání služby pro trestní řízení (t. 1513); mluví o sebevraždách vojínu čsl. armády.

166, 28. I. 1932; 10.

o bankovním zákonu (t. 1647); protestuje proti pronásledování příslušníků něm. nár.-sociální strany.

172, 18. III. 1932; 4.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807).

191, 2. VI. 1932; 5.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. XII. 1923, č. 7. Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel (t. 1920).

202, 12. VII. 1932; 13.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120).

234, 21. XII. 1932; 14.

o zákonu, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (t. 2172).

252, 24. II. 1933; 19.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 12.

o zákonu o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích (t. 2312).

288, 28. VI. 1933; 7.

o zákonu o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (t. 2325).

291, 7. VII. 1933; 17.

Interpelace:

naléhavá, o moravských drobných rolnících, strádajících nouzí,

t. 229. 38, 4. IV. 1930; 28.

odpov. t. 330. 39, 8. IV. 1930; 6.

aby učitelům na německých menšinových školách byly vypláceny vánoční remunerace ze správních přebytků,

t. 79/IV. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 894/IV. 102, 6. II. 1931; 76.

o přiměřené úpravě diet státních zaměstnanců,

t. 115/XVIII. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 555/X. 67, 16. IX. 1930; 12.

o opožděném doručování poštovních zásilek v Železné Rudě,

t. 274/IV. 36, 2. IV. 1930; 5.

odpov. t. 549/XVIII. 67, 16. IX. 1930; 12.

o prominutí cvičení ve zbrani,

t. 320/XV. 41, 10. IV. 1930; 5,

odpov. t. 549/XXI. 67, 16. IX. 1930; 12.

o náhradě zpronevěřených peněz,

t. 408/XII. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 627/XIX. 67, 16. IX. 1930; 16.

o rozmnožení systemisovaných míst, valorisaci předválečných platů a přiznání 35leté služební doby dílenským mistrům, dílovedoucím a jejich čekatelům u čsl. tabákové režie,

t. 432/IX. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 1010/V. 114, 26. III. 1931; 5.

o právních poměrech okr. škol. inspektorů, o přizpůsobení jejich dietního paušálu a o poskytnutí funkčního přídavku,

t. 440/XIV. 57, 3. VI. 1930; 5.

odpov. t. 1450/II. 145, 24. XI. 1931; 14.

o nepřístojnostech u poštovního úřadu v Stolzenhainu,

t. 456/V. 57, 3. VI. 1930; 14.

odpov. t. 653/XVI. 71, 2. X. 1930; 6.

o nucených srážkách z platu mužstva na Masarykovu leteckou ligu,

t. 456/VI. 57, 3. VI. 1930; 14.

odpov. t. 674/XIV. 72, 21. X. 1930; 8.

o zdlouhavém doručování pošty u poštovního úřadu Město Literbachy,

t. 456/XVII. 57, 3. VI. 1930; 14.

odpov. t. 653/XXIV. 71, 2. X. 1930; 6.

o zamýšleném přeložení finančního ředitelství z Opavy do Brna,

t. 532/XII. 66, 24. VI. 1930; 22.

o nesmírných a stálých přehmatech vrch. četnického strážmistra Karla Janusche z Německých Hořovic proti tamějšímu obyvatelstvu,

t. 557/III. 67, 16. IX. 1930; 10.

odpov. t. 674/XI. 72, 21. X. 1930; 8.

o neustálém zhoršování některých výrobků stát. tabákové režie,

t. 658/II. 72, 21. X. 1930; 8.

odpov. t. 954/I. 108, 21. II. 1931; 23.

o úrazu způsobeném nedbalostí v obvodu stanice jesenické,

t. 658/XII. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 968/XI. 111, 17. III. 1931; 7.

o degradaci poštovního úřadu v Hostinném přeřazením z I. třídy do II.,

t. 675/VII. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 806/XXV. 97, 27. I. 1931; 12.

odpov. t. 1063/V. 116, 23. IV. 1931; 11.

o přehmatech četnictva v Habersbirku u Falknova,

t. 890/IV. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1072/XI. 118, 7. V. 1931; 8.

o neslýchaném jednání četnického vrchního strážmistra,

t. 938/X. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 1269/VII. 141, 11. VII. 1931; 37.

o svévolném a nespravedlivém propuštění ze služby,

t. 1017/II. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1158/XIII. 124, 2. VI. 1931; 7.

o přijímání dělnic u čsl. tabákové režie,

t. 1017/XV. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1412/IV. 144, 16. X. 1931; 5.

o neschopnosti k službě pošt. revidenta Otakara Vrkoče u pošt. úřadu Karlovy Vary I,

t. 1029/IX. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1269/XVII. 141, 11. VII. 1931; 38.

o odmítnutí daňových odpisů,

t. 1097/IV. 120, 19. V. 1931; 7.

odpov. t. 1452/II. 155, 14. XII. 1931; 5.

o novém neslýchaném jednání vrch. četnického strážmistra Václava Macha v Olšových Vratech u Karlových Varů,

t. 1097/V. 120, 19. V. 1931; 7.

odpov. t. 1395/XIII. 142, 14. X. 1931; 14.

že se exekučně vymáhají daně prokazatelně zaplacené a že se nepřihlíží k návrhům poplatníků na provedení úkazů,

t. 1108/II. 123, 21. V. 1931; 34.

odpov. t. 1450/VIII. 145, 24. XI. 931; 15.

že vildštejnský berní úřad po mnoho let nevyřizuje odvolání a tedy neprávem zahajuje a vede exekuce na domnělé daňové pohledávky,

t. 1108/V. 123, 21. V. 1931; 34.

odpov. t. 1637/X. 170, 16. III. 1932; 8.

že okresní nemocenská pojišťovna v Kar. Varech porušila zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n.,

t. 1318/V. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1637/XIV. 170, 16. III. 1932; 8.

o chování čsl. konsulátu nebo jeho konsula v Č. Kamenici vůči tělocvičnému spolku v Sehmě v Rudohoří v Sasku,

t. 1438/XII. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1645/XI. 173, 30. III. 1932; 6.

o svévolném úřadování u poštovního úřadu v Schönfeldu u Lokte,

t. 1445/XIII. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1645/XIII. 173, 30. III. 1932; 6.

jak chebské velitelství četnického oddělení vyřídilo podání německé národně socialistické strany dělnické v Teplé,

t. 1558/III. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1669/VII. 174, 7. IV. 1932; 5.

o zabavení č. 48 časopisu "Elbogner Zeitung" ze dne 28. listopadu 1931,

t. 1579/IX. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1754/VI. 188, 24. 5. 1932; 3.

o přidělování společníků trafikantům válečným poškozencům,

t. 1613/XVII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 2294/XVI. 286, 23. VI. 1933; 3.

o ochraně osob zaměstnaných ve státních podnicích dobývajících a zpracovávajících radium,

t. 1693/II. 177, 21. IV. 1932; 4.

o vystavění mostu místo zbouraného řetězového mostu v Lokti,

t. 1780/XIV. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 2051/VII. 221, 25. XI. 1932; 5.

že ve stanici Nejda u Karlových Varů bylo odepřeno dopraviti 54 výletníků,

t. 1841/V. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 2177/VII. 254, 14. III. 1933; 5.

 

GLÄSEL Christof

VII. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. bran., im., inic., rozp., soc.-pol., techn. -doprav., zahr., zdrav., zeměd. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

aby lázeňské město Jáchymov bylo zařazeno do skupiny míst B činovného, t. 706.

72, 21. X. 1930; 11.

aby město Aš bylo přeřazeno do skupiny míst B činovného, t. 1143.

120, 19. V. 1931; 9.

na novelování § 10, odst. 1, bod 10 zákona ze dne 4. května 1926, č. 87 Sb. z., o podomním obchodu, t. 1144.

120, 19. V. 1931; 33.

aby byla poskytnuta ihned vydatná pomoc osobám postiženým průtrží mračen dne 6. července t. r. v obcích Breitenbach, Hirschenstand a Nové Hamry v okrese Nejdek-Nové Hamry, t. 1352.

142, 14. X. 1931; 15.

na poskytnutí mimořádné pomoci pro ohromné škody způsobené povodní v okresech kraslickém, loketském a vejprtském, t. 1606.

168, 11. II. 1932; 4.

na poskytnutí rychlé a mimořádné pomoci rolníkům a domkářům z obce Friedersreuthu v okrese ašském, poškozeným bouří dne 14. července 1932, t. 1885.

207, 20. X. 1932; 8.

aby při podpoře v nezaměstnanosti bylo zavedeno povinné vydávání potravin, t. 1993.

207, 20. X. 1932; 8.

aby byla vydána ustanovení, že zemědělci mohou platiti daně zemědělskými plodinami, t. 1994.

207, 20. X. 1932; 8.

na poskytnutí mimořádných nouzových výpomocí zemědělců zvlášť poškozeným krupobitím z osad Hart, Hněvín a Ensenbruck v pol. okrese chebském, t. 2735.

343, 25. X. 1934; 22.

aby byl vydán zákon na ochranu zemědělských kultur proti škodlivým vlivům hraničících lesů, t. 2736.

343, 25. X. 1934; 22.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430).

49, 16. V. 1930; 25.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

83, 21. XI. 1930; 26.

k zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a k zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120).

234, 21. XII. 1932; 39.

k zákonu o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu (t. 2509).

321, 8. III. 1934; 32.

Interpelace:

že československá tabáková režie používá jen jednojazyčných českých tiskopisů,

t. 174/IV. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 627/X. 67, 16. IX. 1930; 16.

že plzeňská sokolská župa zamýšlí uspořádati v Chebu velkou českou manifestaci,

t. 456/XVI. 57, 3. VI. 1930; 14.

odpov. t. 620/XXII. 68, 17. IX. 1930; 5.

o zákazu turnéřského sletu pořádaného chebskou Jahnovou turnéřskou župou v neděli dne 5. října a spojenou s lidovou tělocvičnou hrou "Boj o žerď" v ašském okrese,

t. 705/III. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 918/XVI. 106, 19. II. 1931; 6.

o zabavení časopisu "Deutscher Landbote" v Karlových Varech,

t. 705/V. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 892/XI. 97, 27. I. 1931; 12.

že ašský okresní úřad úředně snížil ceny mléka,

t. 747/XIII. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 1037/XIV. 116, 23. IV. 1931; 10.

o bezohledném vymáhání daní vildštejnským berním úřadem,

t. 1029/I. 116, 23. IV. 1931; 7.

odpov. t. 1452/XVII. 155, 14. XII. 1931; 5.

že ustanovení o dani z obratu ztěžují dopravu mlýnských výrobků mezi zemědělcem a mlynářem,

t. 1907/XII. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 1979/XI. 207, 20. X. 1932; 8.

že se obcím přikazuje dávka z přírůstku hodnoty nemovitosti opožděně,

t. 1907/XV. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2145/X. 247, 10. II. 1933; 5.

o zabavení časopisu "Deutscher Landruf" v Chebu č. 66, ze dne 11. června 1932,

t. 1907/XVIII. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2012/XII. 211, 3. XI. 1932; 4.

že při pietní slavnosti v domě vystavěném na paměť padlých v Chebu bylo zakázáno zpívati "Staroněmeckou pohřební píseň,

t. 2132/X. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/IX. 266, 27. IV. 1933; 84.

že v železničních vlacích bylo omezeno kouření,

t. 2182/VII. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2341/VIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o podporování německého rozhlasu v Československé republice,

t. 2182/VIII. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2256/XII. 275, 30. V. 1933; 3.

o pobuřujícím, ostrém chování četnictva ke klidným občanům v neděli dne 12. března t. r. v Aši,

t. 2209/VII. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2341/VII. 293, 17. X. 1933; 9.

o stížnostech do postupu chebské berní správy,

t. 2376/IX. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2502/II. 320, 6. III. 1934; 6.

o podpoře rozhlasu všeobecně a německého rozhlasu zvláště,

t. 2384/IV. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2502/III. 320, 6. III. 1934; 6.

o automatisaci ašské státní telefonní ústředny,

t. 2384/V. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2476/VIII. 315, 15. II. 1934; 6.

že se v Aši vyskytla trichinosa,

t. 2576/I. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2738/XIII. 343, 25. X. 1934; 22.

že se ašský okresní úřad chová nepřátelský k rolníkům,

t. 2748/XV. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/XVIII. 360, 5. III. 1935; 9.

o zrušení tak zvaných tarifních kilometrů k vypočítávání cen jízdy a sazeb dopravného,

t. 2748/XVI. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/VII. 360, 5. III. 1935; 9.

"G" resp. Gaj-Gla  "G" resp. Gol-GluPřihlásit/registrovat se do ISP