VYSVĚTLIVKY.

Věcný rejstřík uvádí v abecedním pořadu hesel látku, jež byla předmětem jednání v plenu sněmovním (vyjma záležitosti imunitní, které jsou obsaženy v rejstříku osobním u jmen dotyčných poslanců) s odkazem na schůzi, v níž byla projednávána, na datum této schůze a na číslo stránky v těsnopiseckých zprávách. U osnov uzákoněných uvedeno datum a číslo, pod kterým byl zákon publikován ve Sbírce zákonů a nařízení.

Ve věcném rejstříku uvedeny i osobní záležitosti, pokud se netýkají členů poslanecké sněmovny neb vlády.

K vůli přehledu roztříděna látka pokud možno systematicky do skupin shrnujících materii téhož odboru s uvedením celého průběhu jednání o věci. Pro snazší vyhledávání látky použito i hesel speciálních, u nichž se sice genese jednání neuvádí, ale odkazuje na příslušnou skupinu nebo heslo, pod nímž průběh jednání je citován.

Uvnitř téhož hesla jest látka uspořádána tak, že se řadí buď v časovém pořadí aneb při rozsáhlých heslech kromě toho ještě i v podřadných skupinách s příslušným podtitulem:

vládní předlohy,

iniciativní návrhy,

usnesení senátu,

interpelace,

dotazy podle jedn. řádu,

vládní nařízení.

Znění předloh, návrhů, usnesení, interpelací, dotazů a vlád. nařízení uvedeno typem garmondovým, průběh jednání tiskem petitovým.

Tučná arabská číslice za zkratkou T. neb t. po citaci látky označuje číslo tisku poslanecké sněmovny, obyčejným tiskem ve znění merita se vyskytující číslice, číslo tisku senátu.

Proloženým tiskem označeny jsou ve znění tekst, nezařazeného pod subtitulky, pouze osnovy, které byly uzákoněny.

V petitové sazbě o průběhu jednání označují: první tučná arabská číslice plenární schůzi, v níž se o věci jednalo; pak následuje datum, kdy se tato schůze konala. Obyčejná arabská číslice značí stránku těsnopiseckých zpráv. Byla-li táž látka projednávána v téže schůzi vícekráte (rozdáním tisku, přikázáním výboru, rozdáním zprávy, projednáváním na pořadu, hlasováním a pod.) uvádí se číslo schůze a její datum pouze při prvé registraci příslušné materie.

Vysvětlení zkratek uvedeno na straně následující.

 

ZKRATKY.

br. - branný

č. - číslo

čt. - čtení

doplňov. - doplňovací

event. - eventuální

fin. - finanční

im. - imunitní

in. - iniciativní

interp. - interpelace

kap. - kapitola

kraj. - krajský

kom. pro dáv. z maj. - komise pro dávku z majetku

kult. - kulturní

lh. - lhůta (k podání zprávy)

maď. - maďarsky

min. - ministr, ministerstvo

náhr. - náhradník

nal. - naléhavá

na poř. - na pořadu denním

NS - Národní shromáždění

něm. - německy

obch. - obchodní

odpov. - odpověď

odst. - odstavec

okres. - okresní

piln. - pilnost

posl. - poslanec, poslanecká

pozměň. - pozměňovací

prohláš. - prohlášení

předs. - předsednictvo

přij. - přijat

přik. - přikázán

přizn. - přiznána

r. - rok

resol. - resoluce, resoluční

rozd. - rozdán

rozesl. - rozeslán

rozp. - rozpočtový

rozpr. - rozprava

rus. - rusky

říz. - řízení

s. - soud

Sb. z. - Sbírka zákonů a nařízení

sed. - sedrie

sděl. - sděleno

sen. - senát, senátor

schvál. - schválen

sněm. - sněmovna

soc.-pol. - sociálně-politický

stál. v. - stálý výbor

stát. - státní

škol. - školství

t. - tisk

techn.-doprav. - technicko-dopravní

trest. - trestní

usnes. posl. sněm. - usnesení poslanecké sněmovny

ústav.-práv. - ústavně-právní

v. - výbor

vlád. nař. - vládní nařízení

vyšetř. - vyšetřovací

zahr. - zahraniční

zák. - zákon

zast. - zastupitelství

zdrav. - zdravotnický

zeměd. - zemědělský

zemsk. - zemský

zkrác. jedn. - zkrácené jednání

zpr. - zpráva

zprav. - zpravodaj

živn. - živnostenský

 

Podle rozhodnutí společného předsednictva obou sněmoven z 10. prosince 1931 změněn byl z důvodů úsporných v Těsnopiseckých zprávách způsob, jakým se oznamuje rozdávání a příděl sněmovních tisků (usnesení, návrhů, interpelací a odpovědí) potud, že počínajíc Těsnopiseckou zprávou o 170. schůzi poslanecké sněmovny ze 16. března 1932 oznamují se v Těsnopiseckých zprávách pouze čísla tisků. Tekst nalezne se jenom v příslušném čísle tisku.

 

Tučná arabská číslice označuje plenární schůzi; následuje pak datum, kdy se schůze konala. Obyčejná arabská číslice na konci značí stránku těsnopisecké zprávy.

ZKRATKY

označující klubovní příslušnost členů NS.

REP

Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu

ČSD

Čsl. sociálně-demokratická strana dělnická

ČS

Čsl. strana národně-socialistická

K

Komunistická strana Československa

L

Čsl. strana lidová

HL

Slovenská strana ľudová

ND

Čsl. strana národně-demokratická

Ž

Čsl. živnostensko-obchodnická strana středostavovská

DSD

Deutsche sozial-demokratische Arbeiterpartei

 

Německá sociálně-demokratická strana dělnická

LW

Bund der Landwirte

 

Svaz německých zemědělců

DCHS

Deutsche christlich-soziale Volkspartei

 

Německá křesťansko-sociální strana lidová

DNS

Deutsche national-sozialistische Arbeiterpartei

 

Německá národně-socialistická strana dělnická

DN

Deutsche Nationalpartei

 

Německá strana národní

OKMN

Az országos keresztény-szocialista, Magyar nemzeti párt, Zipser Deutsche és Deutsche Gewerbepartei képviselöinek klubja

 

Krajinská strana křesťansko-sociální, maďarská národní, německá spišská a německá živnostenská strana

Strany sdružené:

DAWG

Deutsche Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft

 

Německá pracovní a hospodářská pospolitost

DG

Deutsche Gewerbepartei

 

Německá strana živnostenská

LB

Sudetendeutscher Landbund

 

Sudetskoněmecký svaz zemědělců

ZD

Zipser Deutsche Partei

 

Spišská strana německá

OKS

Országos keresztény-szocialista párt

 

Krajinská křesťansko-sociální strana

MN

Magyar nemzeti párt

 

Maďarská strana národní

Strana hospitující:

Volební sdružení polských stran a židovských stran

mk

Poslanci mimo klub

lig.

Liga proti vázaným kandidátním listinám

AZS

Avtonomnyj zemledělskij sojuz

VYSVĚTLIVKY.

Pod jménem poslance označena zkratkou jeho příslušnost ke klubu; více zkratek za sebou uvádí v časovém pořadu přestup poslance do jiného klubu.

Poslanecká činnost členů vlády uvedena v osobním rejstříku poslanců.

Činnost poslanců ve funkci členů vlády uvedena v rejstříku vlád.

Tučná arabská číslice označuje plenární schůzi; následuje pak datum, kdy se schůze konala. Obyčejná arabská číslice značí stránku těsnopisecké zprávy.

 

UPOZORNĚNÍ.

Podle rozhodnutí společného předsednictva obou sněmoven z 13. června 1934 změněn byl z důvodů úsporných způsob, jakým se registrovala činnost poslanců potud, že návrhy formální se nezaznamenávají a při návrzích pozměňovacích a resolučních uvádí se pouze číslo tisku (zprávy), k němuž se tyto návrhy vztahují, pak číslo schůze a její datum a stránka Těsnopisecké zprávy.

V rejstříku "Výbory" uvedeni jsou jen členové výboru ponejprv zvolení a pozdější trvalé změny členů.

 

ZKRATKY.

br. - branný

č. - číslo

fin. - finanční

im. - imunitní

in. - iniciativní

ink. - inkompatibilitní

interp. - interpelace

kap. - kapitola

kraj. - krajský

kom. pro dáv. z maj. - komise pro dávku z majetku

kult. - kulturní

min. - ministr, ministerstvo

náhr. - náhradník

nal. - naléhavá

NS - Národní shromáždění

obch. - obchodní

odpov. - odpověď

odst. - odstavec

okres. - okresní

parl. úsp. kom. - parlamentní úsporná a kontrolní komise

posl. - poslanec, poslanecká

prohláš. - prohlášení

předs. - předsednictvo

přij. - přijat

přik. - přikázán

r. - rok

resol. - resoluce, resoluční

rozd. - rozdán

rozesl. - rozeslán

rozp. - rozpočtový

s. - soud

Sb. z. - Sbírka zákonů a nařízení

sed. - sedrie

sděl. - sděleno

sen. - senát, senátor

schvál. - schválen

sněm. - sněmovna

soc.-pol. - sociálně-politický

stál. v. - stálý výbor

stát. - státní

škol. - školství

t. - tisk

techn.-doprav. - technicko-dopravní

trest. - trestní

usnes. posl. sněm. - usnesení poslanecké sněmovny

ústav.-práv. - ústavně-právní

v. - výbor

vlád. nař. - vládní nařízení

vyšetř. - vyšetřovací

zahr. - zahraniční

zák. - zákon

zast. - zastupitelství

zdrav. - zdravotnický

zeměd. - zemědělský

zemsk. - zemský

zpr. - zpráva

zprav. - zpravodaj

živn. - živnostenskýPřihlásit/registrovat se do ISP