PÁNEK Rudolf

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. in. - rozp. - soc. pol. - soc. a star. poj. a zahr.

Návrhy:

aby byl vydán zákon o závaznosti kolektivních (tarifních) smluv (t. 79).

19, 4. V. 1926; 170, II.

na změnu zák. ze dne 12. VIII. 1921, č. 295 Sb. z., o poplatku ze služebních smluv (t. 90).

21, 18. V. 1926; 259, II.

aby vydán byl zákon o prodloužení působnosti zákona ze dne 22. XII. 1920, č. 689 Sb. z., pro soukromé úředníky a zřízence (t. 115).

24, 14. VI. 1926; 487, II.

aby bylo vydáno nařízení vlády o prodloužení výpovědi služebních poměrů zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. I. 1910, č. 20 ř. z. (t. 227).

42, 20. X. 1926; 37, III.

na změnu nařízení vlády ze dne 7. VII. 1926, č. 113 Sb. z., o úpravě služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě (t. 243).

42, 20. X. 1926; 38, III.

na změnu zákona ze dne 17. XII. 1919, č. 16 Sb. z. z r. 1920, jímž upravují se služební poměry trvale ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (t. 383).

71, 5. IV. 1927; 125, IV.

na změnu zákona ze dne 7. VII. 1926, č. 103 a 104 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (plat. zákon) (t. 585).

115, 17. II. 1928; 910, V.

aby vláda předložila senátu seznamy veškerého úřednictva ve státních úřadech, ústavech, fondech a v podnicích státních a státem spravovaných (t. 615).

125, 29. III. 1928; 275, VI.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1906, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon) (t. 774).

152, 13. XI. 1928; 113, VII.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon) (t. 805).

162, 14. II. 1929; 731, VII.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon) (t. 848).

171, 20. III. 1929; 3, VIII.

1 pozměňov. návrh k fin. zák. pro r. 1927 (zpr. t. 300) ku kap. XXII.

58, 14. XII. 1926; 979, III.

19 pozměňov. návrhů k předloze o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814).

165, 21. II. 1929; 834, VII.

Resoluce:

16 resol. k předloze o úpravě platových poměrů stát. zaměstnanců (t. 146) stran 1. poskytnutí peněžitých záloh, 2. zařazení příslušníků pohraniční fin. stráže do I. platové stupnice pro zřízence, 3. absolventů mistrovských a průmysl. škol. 4. zařazení do vyšší služební třídy, 5. úřednictva se středoškolským vzděláním, 6. obsazování systemisov. míst a zamezení interkalářů, 7. zařadění služebních míst do skupin činovného, 8. započítání vojen. služby po př. soukromé praxe, 9. vyrovnání disparity mezi požitky soudců a úředníků s vysokoškolským vzděláním, 10. služební pragmatiky a kárného práva pro četnické gážisty, 11. zvýšení přídavků příslušníkům stráže bezpečnosti a fin. stráže, 12. úpravy výslužného osob odešedších do pense do 31. XII. 1925 a unifikace jejich požitků s pensemi dle nového zákona, 13. osvobození od nájemného zaměstnanců v úředních bytech, 14. úpravy přídavků četnickým gážistům, 15. přídavku v jazykově smíšených územích, kde se úřaduje v jazyku menšin, 16. zrušení §u 17 zák. z 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z.

33, 24. VI. 1926; 891-893, II.

2 resol. při projednávání rozpočtu pro r. 1927 (zpr. t. 300).

58, 14. XII. 1926; 982-983, III.

5 resol. k předloze o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 382) stran: 1. obsazování systemisovaných míst kancelářských úředníků u stát. úřadů, soudů, státních nebo státem spravovaných ústavů, podniků a fondů, 2. úpravy otázky staropensistů a úředních titulů, 3. systematického provádění stavby obytných domů pro státní zaměstnance a úpravy tak zv. slovenské výhody, 4. vyhlášení zbývajících služebních řádů, 5. provedení systemisace míst ve státní službě s platností k 1. I. 1926.

74, 7. IV. 1927; 341, IV.

4 resol. k předloze o organisaci politické správy (zpr. t. 490) stran: 1. zřízení Jednotného pensijního fondu korporací zaměstnanců samosprávných svazků obecních, 2. převodu úředníků samosprávných na systém státní, 3. úpravy minimálních požitků zřízenců ve venkovských obcích s příslušným větším počtem obyvatel, 4. přizpůsobení odpočivných a zaopatřovacích požitků zaopatřovacím platům stát. zaměstnanců.

97, 14. VII. 1927; 1298, IV.

k předloze o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) stran přiměřeného zvýšení činovného státním zaměstnancům, po př. platů těch, kteří činovného nemají.

124, 28. III. 1928; 229, VI.

61 resol. k fin. zákonu pro r. 1929 (zpr. t. 770) ke kap. II., V., VI., VII., X., XI., XV., XVII., XVIII., XXI. a ke skup. III.-a.

159, 22. XI. 1928; 642-658, VII.

3 resol. k předloze o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814) stran: 1. nemocenského pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, 2. poskytnutí dočasného státního příspěvku nositelům pensijního pojištění, aby se mohla pojištěncům a důchodcům započítati nepojištěná doba ve smyslu návrhu odborné vlád. komise, 3. přiznání doplatku k důchodům.

165, 21. II. 1929; 847, VII.

Zpravodajem:

soc. pol. v. o úmluvě sjednané v Římě 6. IV. 1922 mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, Královstvím SHS a RČS o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou (zpr. t. 82).

20, 6. V. 1926; 244, II.

soc. pol. v. o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě dne 6. IV. 1922 (zpr. t. 83).

20, 6. V. 1926; 247, II.

soc. pol. v. o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami sjednanými v Římě 6. IV. 1922 a ve Vídni 30. XI. 1923 (zpr. t. 168).

39, 30. VI. 1926; 1123, II.

soc. pol. v. o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 313).

59, 16. XII. 1926; 1037, III.

zahr. v. o Mezinárodních úmluvách o přepravě zboží, cestujících a zavazadel po železnicích (zpr. t. 346).

64, 15. III. 1927; 15, IV.

zahr. v. o úmluvě o závazcích vzešlých z hospodaření poštovní správy uherské a c. a k. poštovní správy vojenské a správy polních pošt, jakož i z hospodaření poštovních zpráv států, jimž připadla bývalá území uherská, sjednané mezi Maďarskem se strany jedné, Rakouskem, Rumunskem, král. Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem se strany druhé a o závěrečném protokolu k této úmluvě, podepsaném v Budapešti 15. XII. 1922 (zpr. t. 353).

66, 17. III. 1927; 72, IV.

zahr. v. o úmluvě o závazcích, vzešlých z hospodaření bývalé správy rakouské a poštovních správ států nástupnických a o závěrečném protokolu k této úmluvě, podepsaném v Římě 6. IV. 1922 (zpr. t. 354).

66, 17. III. 1927; 74, IV.

zahr. v. o obchodní a plavební úmluvě s Finskem ze dne 2. III. 1927 (zpr. t. 432).

84, 14. VI. 1927; 800, IV.

zahr. v. o obchodní úmluvě s republikou Tureckou ze dne 31. V. 1927 (zpr. t. 512).

98, 15. VII. 1927; 1409, IV.

soc. pol. v. o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 560).

112, 16. XII. 1927; 798, V.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dra Švehly.

5, 19. XII. 1925; 89, I.

o jednání státní policie v Karlových Varech (nal. interp. t. 39).

12, 16. III. 1926; 329, I.

o úpravě platových poměrů stát. zaměst. (zpr. t. 157), učitelstva škol obec. a občan. (zpr. t. 159) a stát. obec. a obvod. lékařů (zpr. t. 158).

32, 24. VI. 1926; 797, II.

o dani z cukru (zpr. t. 176) a o zvýšení daně z lihu (zpr. t. 177).

37, 26. VI. 1926; 1079, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300).

55, 9. XII. 1926; 473, III.

o osnově zákona o stabilisačních bilancích (zpr. t. 413), v níž obírá se i systemisací.

84, 14. VI. 1927; 632, IV.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491).

97, 14. VII. 1927; 1244, IV.

o ochraně domácího trhu práce (zpr. t. 590).

118, 13. III. 1928; 23, VI.

o stavebním ruchu (zpr. t. 611), o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 613).

124, 28. III. 1928; 185, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770).

152, 13. XI. 1928; 76, VII.

o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814).

164, 20. II. 1929; 773, VII.

o stát. závěrečném účtu za rok 1927 (zpr. t. 815).

167, 12. III. 1929; 954, VII.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 851), o stavebním ruchu (zpr. t. 852) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 853).

172, 21. III. 1929; 36, VIII.

Interpelace:

naléhavá ve věci novelisace zákona o pensijním pojištění soukromých úředníků (t. 229).

42, 20. X. 1926; 37, III.

naléhavá ve věci vydání nařízení vlády o výpovědi služebních poměrů zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. I. 1910, č. 20 ř. z. (t. 230).

42, 20. X. 1926; 37, III.

naléhavá ve věci zákona o nemocenském pojištění soukromého úřednictva (t. 231).

42, 20. X. 1926; 37, III.

naléhavá v příčině zdražení cukru (t. 750).

147, 18. X. 1928; 16, VII.

odpov. t. 828/1.

166, 5. III. 1929; 923, VII.

ve věci zavedení nové výzbroje pro pohraniční finanční stráž (t. 282/3).

50, 24. XI. 1926; 310, III.

odpov. t. 414.

80, 8. VI. 1927; 430, IV.

aby bylo vydáno nařízení vlády o nemocenském pojištění zaměstnanců ČSR, přidělených služebně mimo hranice republiky (t. 367).

67, 29. III. 1927; 82, IV.

v záležitosti systemisace služebních míst ve státních úřadech a podnicích (t. 528/1).

101, 16. XI. 1927; 44, V.

v záležitosti převodu samosprávných zaměstnanců do zákona č. 108 z r. 1926, t. z v. platového (t. 540).

103, 1. XII. 1927; 71, V.

odpov. t. 632/2.

126, 23. V. 1928; 288, VI.

ohledně vydání služebního řádu pro zaměstnance státních hutních a báňských podniků (t. 540/1).

103, 1. XII. 1927; 71, V.

odpov. t. 828/3.

166, 5. III. 1929; 923, VII.

v záležitosti vydání nového zákona o služebním poměru zaměstnanců ve vyšších službách soukromých, tzv. zákona o obchodních pomocnících (t. 540/2).

103, 1. XII. 1927; 71, V.

odpov. t. 605/7.

120, 20. III. 1928; 77, VI.

v záležitosti novelisace zákonů o nemocenském a pensijním pojištění soukromého úřednictva (t. 540/3).

103, 1. XII. 1927; 71, V.

týkající se sebevražd u finanční stráže (t. 564/7).

113, 14. II. 1928; 860, V.

odpov. t. 728/5.

141, 25. IX. 1928; 858, VI.

v záležitosti přiznání odškodného pozůstalým po příslušnících finanční stráže, kteří byli ve službě zabiti nebo následkem zranění stali se invalidními (t. 564/8).

113, 14. II. 1928; 860, V.

odpov. t. 823/1.

164, 20. II. 1929; 766, VII.

o zadržování uchopitelské odměny kontroloru Janu Šikovi a legionáři Vítu Votípkovi hlavním finančním ředitelstvím v Užhorodě (t. 795/10).

160, 30. I. 1929; 703, VII.

odpov. t. 872/7.

174, 23. IV. 1929; 5, VIII.

ve věci systemisace služebních míst (t. 928/3).

181, 18. VI. 1929; 8, VIII.

Dotazy:

stran odstranění neblahých následků vadných zákonů o stavebním ruchu (stavební katastrofa v Praze na Poříčí).

143, 9. X. 1928; VII.

odpov. předsedy dr. M. Hrubana.

147, 18. X. 1928; 3, VII.

 

PASTYŘÍK Josef

VII. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Zvolen provisorně zapisovatelem

1, 17. XII. 1925; 15, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem

6, 18. II. 1926; 142, I.

Zvolen při nové volbě zapisovatelem

53, 30. XI. 1926; 370, III.

Byl členem výb. dáv. z maj. - ink. (II. náhr.) - kult. - nár. hosp. - úst. práv. - zahr. a živn.

Návrhy:

na změnu § 151 živnostenského řádu (nov. z r. 1907) (t. 86).

19, 4. V. 1926; 176, II.

Zpravodajem:

zahr. v. o vyclívání anglických reklamních tiskopisů (zpr. t. 38).

14, 24. III. 1926; 7, II.; doslov 8, II.

zahr. v. o prozatímní úpravě obchodních styků s republikou Tureckou (zpr. t. 269).

50, 24. XI. 1926; 329, III.

zahr. v. o prozatímní obchodní dohodě s dominiem Kanadou, sjednané v Praze 20. XII. 1926 (zpr. t. 361).

67, 29. III. 1927; 84, IV.

ústav. práv. v. o provedení úmluv s republikou Rakouskou z 29. V. 1925 a král. Italským ze 4. V. 1926 o plnění smluv o pojištění na život a důchody (zpr. t. 483).

95, 12. VII. 1927; 995, IV.

živn. v. o předloze zákona proti nekalé soutěži (zpr. t. 499).

98, 15. VII. 1927; 1391, IV; doslov 1407, IV.

živn. v. o čepování alkoholických nápojů v den před volbami a v den volby (zpr. t. 775).

157, 20. XI. 1928; 390, VII.; doslov 400, VII.

živn. v. o zrušení zák. čl. XXV/1899 o stát. důchodku z výčepu nápojů, dále § 11 zák. ze dne 10. XII. 1918, č. 64 Sb. z., a o doplňku živnost. zák. pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (zpr. t. 836).

169, 14. III. 1929; 987, VII.

živn. v. o změně § 151 živnost. řádu (nov. z r. 1907) (zpr. t. 880).

180, 12. VI. 1929; 20, VIII.; doslov 24, VIII.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě s Polskem o otázkách právních a finančních (zpr. t. 40).

13, 17. III. 1926; 421, I.

o vlád. prohlášení min. předs. dr. A. Švehly, o výkladu min. fin. dr. K. Engliše k rozpočtu na r. 1927 a o naléh. interpelacích ve věcech hospodářských t. 226, 228, 232, 233, 237 a 244.

42, 20. X. 1926; 56, III.

o zavedení průkazu způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (zpr. t. 501).

98, 15. VII. 1927; 1382, IV.

 

PAVELKA Artur

VII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. kult. - soc. pol. a techn. doprav.

Návrhy:

na poskytnutí státní výpomoci povodní postiženým ve Věřovanech a okolí, pol. okres Přerov (t. 210).

40, 1. VII. 1926; 1134, II.

Zpravodajem:

techn. doprav. v. o cejchování vnitrozemských lodí (zpr. t. 682).

139, 11. VII. 1928; 739, VI.

tiskové opravy 140, 21. VII. 1928; 839-840, VI.

techn. doprav. v. o změně a doplňku zákona č. 188/1922, jímž se upravuje poměr čsl. stát. správy k čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské (zpr. t. 866).

173, 22. III. 1929; 22, VIII.; doslov 31, VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770).

155, 15. XI. 1928; 169, VII.

 

PETOR Juraj

VIII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Návrhy:

ve věci mimořádné podpory vyhořelým obyvatelům obce Sňahnica, okres Žilina, Slovensko (t. 628).

126, 23. V. 1928; 287, VI.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160).

35, 25. VI. 1926; 1009, II.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491).

97, 14. VII. 1927; 1242, IV.

o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634).

127, 24. V. 1928; 358, VI.

o stávce zeměd. dělnictva na Slovensku, při rozpravě o užití dílčích dlužních úpisů "Dražické 51/2% investiční půjčky elektrisační z r. 1928 v částce 30.000.000 Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů (zpr. t. 877).

176, 24. IV. 1929; 8, VIII.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod váleč. poškozenců (zpr. t. 948), v kteréžto řeči za komunistický klub protestuje proti rozhazování peněz poplatnictva na uvítání egyptského krále Fuada.

185, 27. VI. 1929; 40, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

stát. zast. v Bratislavě a sedrie v Trenčíně (přečin podle § II., č. 1 a 2 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

101, 16. XI. 1927; 43, V.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a sedrie v Trenčíně z 23. II. 1928, č. j. Nt VI 7/28/2 (přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3 - II. odst. a 2 zák. čl. XLI/1914).

118, 13. X. 1928; 4, VI.

stát. zast. v Bratislavě a sedrie v Trenčíně (přečin podle § 14, č. 5 zák. č. 50/1927 a § 159 a násl. voj. tr. z.) (čís. 6045).

126, 23. V. 1928; 290, VI.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a sedrie v Trenčíně (přečin podle § 14, č. 3 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky) (č. předs. 7360).

155, 15. XI. 1928; 147, VII.

zpr. t. 834; zprav. R. Wagner.

167, 12. III. 1929; 945, VII.

nevydán 174, 23. IV. 1929; 11, VIII.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a sedrie v Trenčíně ze 7. XI. 1928, Nt VI 54/28/7 (přečin podle § 14, 3, 5 zákona č. 56/1923 a přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, odst. I, č. 1 a 2 a § 9 zák. čl. XLI/1914) (č. předs. 7436).

160, 30. I. 1929; 705, VII.

zem. tr. s. v Praze (zločin podle § 87 tr. z.) (č. předs. 7654).

160, 30. I. 1929; 705, VII.

vrchního stát. zast. a sedrie v Bratislavě z 23. I. 1929, č. j. Nt 10/29 (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II., č. 1, 2 a § 8, č. 3 zák. čl. XLI/1914 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a §§ 48, 50 branného zákona č. 193/20) (č. předs. 8107).

164, 20. II. 1929; 766, VII.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Trenčíně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky) (č. předs. 8697).

177, 4. VI. 1929; 7, VIII.

Volán k pořádku:

127, 24. V. 1928; 362, VI.

176, 24. IV. 1929; 14, VIII.

 

PETŘÍK Josef

V. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. in. a nár. hosp.

Návrhy:

na státní pomoc postiženým průtrží mračen v obci Malci v politickém okrese Sušici (t. 643).

128, 5. VI. 1928; 409, VI.

k provedení opatření na ochranu produkce živočišné a opatření krmiv dobytčích pro drobné a střední zemědělské podniky (t. 749).

143, 9. X. 1928; 897, VI.

3 pozměňov. návrhy k předloze o poskytování podpor při živelních pohromách (zpr. t. 500) k § 1.

96, 13. VII. 1927; 1094-1095, IV.

2 pozměňov. a 1 event. návrh k předloze o veřejné stráži zemědělské (zpr. t. 699) k §§ 8 a 10.

140, 21. VII. 1928; 830, VI.

5 pozměňov. návrhů k předloze o ochraně polního majetku (zpr. t. 702) k §§ 1, 3, 8 a 23.

140, 21. VII. 1928; 832-833, VI.

Resoluce:

1 resol. k návrhu V. Donáta stran uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102) týkající se prodloužení drobných pachtů na 6 let těm, jimž pachty končí sklizňovým obdobím t. r.

22, 19. V. 1926; 410, II.

1 resol. o poskytování podpor při živelních pohromách (zpr. t. 500) stran splácení zápůjček poskytnutých poškozeným.

96, 13. VII. 1927; 1095, IV.

Řeč v rozpravě:

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102).

22, 19. V. 1926; 377, II.

o návrzích v záležitostech živelních pohrom (zpr. t. 213).

41, 14. X. 1926; 20, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300).

58, 14. XII. 1926; 834, III.

o návrzích v záležitosti poskytnutí státní podpory postiženým živelními pohromami (zpr. t. 351).

65, 16. III. 1927; 53, IV.

o přímých daních (zpr. t. 411), o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412).

81, 9. VI. 1927; 515, IV.

o návrzích v příčině živelních pohrom (zpr. t. 509).

98, 15. VII. 1927; 1429, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549).

110, 15. XII. 1927; 557, V.

o zatímní ochraně lesů (zpr. t. 587).

117, 29. II. 1928, 969, V.

o veřejné stráži zemědělské (zpr. t. 699) a o ochraně polního majetku (zpr. t. 702).

140, 21. VII. 1928; 820, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770).

158, 21. XI. 1928; 504, VII.

 

PICHL Jiří

I. vol. kraj.

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Zvolen provisorně pořadatelem.

1, 17. XII. 1925; 15, I.

Zvolen definitivně pořadatelem.

6, 18. II. 1926; 142, I.

Byl členem výb. dáv. z maj. - ink. (II. náhr.) - kult. - nár. hosp. a techn. doprav.

Resoluce:

k předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411) stran podání specifikované zprávy min. fin. o výnosu jednotlivých daní.

84, 14. VI. 1927; 747, IV.

Zpravodajem:

o vojenských požitcích zaopatřovacích (zpr. t. 34).

12, 16. III. 1926; 355, I.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160).

34, 25. VI. 1926; 949, II.

o původcovu právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (zpr. t. 271).

50, 24. XI. 1926; 314, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300).

56, 10. XII. 1926; 650, III.

o stavebním ruchu (zpr. t. 372).

71, 5. IV. 1927; 127, IV.

o osnově zákona o silničním fondu (zpr. t. 467).

90, 1. VII. 1927; 918, IV.

o organisaci politické správy (zpr. t. 490) a o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491).

95, 12. VII. 1927; 1042, IV.

o doplňku a změně zákonů o četnictvu a sborech stráže bezpečnosti (zpr. t. 485).

99, 25. X. 1927; 10, V.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549).

110, 15. XII. 1927; 543, V.

o stavebním ruchu (zpr. t. 611), o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 613).

122, 27. III. 1928; 107, VI.

o nabytí místní dráhy Votice-Sedlčany státem (zpr. t. 663).

132, 15. VI. 1928; 492, VI.

o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 692).

138, 10. VII. 1928; 693, VI.

o změně a doplňku zákona č. 22/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756).

146, 12. X. 1928; 1087, VI.

o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814).

164, 20. II. 1929; 796, VII.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 851), o stavebním ruchu (zpr. t. 852) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 853).

172, 21. III. 1929; 51, VIII.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod. váleč. poškozenců (zpr. t. 948).

185, 27. VI. 1929; 20, VIII.

Interpelace:

o tom, proč vláda ČSR neodpovídá na protest československé Obce Sokolské proti porušení řádu, platného pro udílení velké medaile ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy za zásluhy a vítězství v oboru tělesné výchovy (t. 822/3).

164, 20. II. 1929; 765, VII.

odpov. t. 861/1.

174, 23. IV. 1929; 4, VIII.

o porušování předpisů vládního nařízení č. 15 z r. 1927 orgány státní správy (t. 915/3).

179, 11. VI. 1929; 4, VIII.

vládě republiky Československé, zdali je ochotna předložiti Národnímu shromáždění návrh zákona, zlepšující dosavadní zaopatření československých válečných poškozenců státem (t. 940/1).

185, 27. VI. 1929; 4, VIII.

 

PIVKO Cyrill

VIII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. br. - in. a rozp.

Návrhy:

na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím v Turci na Slovensku (t. 453).

87, 24. VI. 1927; 853, IV.

na poskytnutí státní pomoci postiženým katastrofálním požárem v Horní Štubni na Slovensku (t. 496).

96, 13. VII. 1927; 1086, IV.

Řeč v rozpravě:

o přímých daních (zpr. t. 411), o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412).

82, 10. VI. 1927; 562, IV.

 

PLAMÍNKOVÁ Františka F.

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byla členem výb. kult. - nár. hosp. - rozp. - soc. pol. - soc. a star. poj. a zahr.

Návrhy:

na změnu § 6 zákona ze dne 24. V. 1886, čís. 90 ř. z., o donucovacích pracovnách a ústavech polepšovacích (t. 77).

19, 4. V. 1926; 175, II.

na vydání zákona, kterým se upravuje správa národního školství v hlavním městě Praze (t. 78).

19, 4. V. 1926; 175, II.

pozměňov. návrh k předloze o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 613) k § 5.

124, 28. III. 1928; 229, VI.

4 pozměňov. návrhy k předloze o pomocné praxi porodnické a výcviku porodních asistentek (zpr. t. 649) k §§ 6, 7 a 9.

130, 12. VI. 1928; 452, VI.

6 pozměňov. návrhů k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) k čl. IV. sazební č. 129, čl. V., VI., VII., VIII. a IX.

31, 22. VI. 1926; 678, II.

k předloze o příspěvcích pro bursovní fond Pražské bursy pro zboží a cenné papíry (zpr. t. 270) k § 1, odst. 2. lit. a).

50, 24. XI. 1926; 320, III.

2 pozměňov. návrhy k fin. zák. pro r. 1927 (zpr. t. 300) ku kap. X.

58, 14. XII. 1926; 962-964.

3 pozměňov. a 1 event. návrh k předloze o stavebním ruchu (t. 368) k §§ 34, 36 a 39.

73, 6. IV. 1927; 192, IV.

82 pozměňov. a doplňov. návrhů k předloze o přímých daních (zpr. t. 411).

84, 14. VI. 1927; 733-739, IV.

pozměňov. návrh k předloze o stavebním ruchu (zpr. t. 611) k § 57.

124, 28. III. 1928; 214, VI.

7 pozměňov. návrhů k předloze o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) k §§ 9 a 31.

124, 28. III. 1928; 228, VI.

aby min. školství a nár. osvěty a ministr financí ve schůzi senátu podali zprávu o stavu jmění Náboženské Matice, o jeho výnosu a o finančním důsledku kongruové předlohy.

35, 25. VI. 1926; 998, II.

na oddělené hlasování o úhradě na platy duchovních podle zákona kongruového při hlasování o kap. XXII. tit. 11 rozpočtu a fin. zák. pro r. 1927 (zpr. t. 300).

58, 14. XII. 1926; 979, III.

aby vlád. návrh zákona (t. 466) o pomocné praxi porodnické, jakož i o výcviku porodních asistentek přikázán byl také ústav. práv. v.

116, 28. II. 1928; 944, V.

Resoluce:

3 resol. k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) stran 1. zákona o plodinových bursách (dozor a řád pro jednání cenových komisí); 2. provedení konsumentských komor; 3. reorganisace zemědělsko-zpravovědného ústavu.

31, 22. VI. 1926; 688, II.

k předloze o úpravě platových poměrů stát. zaměstnanců (t. 146) stran opatření sirotků.

33, 24. VI. 1926; 893, II.

6 resol. k předloze o úpravě platových poměrů učitelstva obec. a občan. škol (t. 147) stran 1. výměry učební povinnosti a výše odměn za hodiny ji převyšující, 2. povinného vzdělání pro učitele cizích jazyků na školách národních, 3. funkčních přídavků ředitelů a správců škol, 4. úpravy příjmu učitelstva měšť. škol, 5. učitelek ručních prací a domácích nauk, 6. vyučování cizím jazykům na školách národních.

33, 24. VI. 1926; 927, II.

18 resol. při projednávání rozpočtu pro r. 1927 (zpr. t. 300).

58, 14. XII. 1926; 982-1004.

4 resol. k předloze o přímých daních (zpr. t. 411) stran: 1. stylisace tiskopisů pro přiznání k dani, 2. ustanovení, že opakování trestních činů má platiti za zvláště přitěžující okolnosti, 3. revise katastru pozemkového a bonity půdy pro zjištění skutečného čistého katastrálního výnosu půdy, 4. osvobození od daně domovní barákových budov zakoupených obcemi v době popřevratové, aby se odpomohlo bytové krisi.

84, 14. VI. 1927; 748, IV.

2 resol. k předloze o stavebním ruchu (zpr. t. 611) stran: 1. obnovení návrhu zákona o stavební povinnosti a 2. předložení návrhu zákona, který by provedl zásady v §§ 70 a 71 vyslovené.

124, 28. III. 1928; 221, VI.

k předloze o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) stran revise činží v domech, které byly vystaveny anebo nástavbou nebo přestavbou opatřeny se státní zárukou a snížení činží přiměřeně ke stavebním nákladům, prokázaným při jednání o státní záruku.

124, 28. III. 1928; 229, VI.

4 resol. k předloze o pomocné praxi porodnické a výcviku porodních asistentek (zpr. t. 649) stran: 1. rayonování porodnické pomoci a ustanovení numeri clausi, 2. provádění §§ 15, 16 a 17 (odst. 1. a 4.) zákona č. 236/1922, 3. vydání instrukcí úředního šetření, na jehož základě má býti provedeno odnětí diplomu nebo odnětí oprávnění k výkonům porodnické praxe podle § 7.

130, 12. VI. 1928; 543, VI.

2 resol. k fin. zákonu pro r. 1929 (zpr. t. 770) ke kap. XVIII.

159, 22. XI. 1928; 659, VII.

3 resol. k předloze o stavebním ruchu (zpr. t. 852) stran: 1. předepsání zvláštní dávky z výnosu domů stavěných bez státní záruky majitelům, kteří se nepřiměřeně obohatili, 2. revise činží v domech vystavených nebo nástavbou anebo přestavbou opatřených se státní zárukou a snížení činží přiměřeného stavebním nákladům, 3. poskytnutí osvobození od daně domovní, činžovní a třídní žadatelům prokázavším, že účinek těchto úlev daňových se projeví ve výši nájemného.

172, 21. III. 1929; 63, VIII.

Řeč v rozpravě:

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102).

22, 19. V. 1926, 392, II.

o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání zák., jímž se částečně mění celní sazebník pro čsl. celní území (zpr. t. 140).

30, 21. VI. 1926; 595, II.

o úpravě platových poměrů stát. zaměst. (zpr. t. 157), učitelstva škol obec. a občan. (zpr. t. 159) a stát. obec. a obvod. lékařů (zpr. t. 158).

33, 24. VI. 1926; 865, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300).

57, 13. XII. 1926; 782, III.

o předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411).

81, 9. VI. 1927; 483, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549).

110, 15. XII. 1927; 564, V.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod váleč. poškozenců (zpr. t. 561).

112, 16. XII. 1927; 820, V.

o stavebním ruchu (zpr. t. 611) o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 613).

124, 28. III. 1928; 196, VI.

o pomocné praxi porodnické a výcviku porodních asistentek (zpr. t. 649).

130, 12. VI. 1928; 432, VI.

o prozatímní dohodě s Persií (zpr. t. 733), v níž mluví o otázce cukerní.

141, 25. IX. 1928; 867, VI.

o prohlášení min. veř. prací dr. Spiny o stavební katastrofě na Poříčí a o změně a doplňku zákona č. 221/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáři (zpr. t. 756).

145, 11. X. 1928; 971, VI.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770).

155, 15, XI. 1928; 216, VII.

o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi některých nemovitostí československému státu pro některé stavby (zpr. t. 786).

157, 20. XI. 1928; 406, VII.

o vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní výrobním podnikům průmyslovým (zpr. t. 788).

159, 22. XI. 1928; 625, VII.

o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814).

164, 20. II. 1929; 808, VII.

o státních starobních podporách (zpr. t. 850).

172, 21. III. 1929; 6, VIII.

o změně a doplňku zákona č. 188/1922, jímž se upravuje poměr čsl. stát. správy k čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské (zpr. t. 866).

173, 22. III. 1929; 30, VIII.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod váleč. poškozenců (zpr. t. 948).

185, 27. VI. 1929; 40, VIII.

Interpelace:

naléhavá stran porušení práv žen vládním nařízením čís. 113 ze dne 7. VII. 1926 o úpravě služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě (t. 253).

47, 16. XI. 1926; 269, III.

odpov. t. 632/6.

126, 23. V. 1928; 289, VI.

naléhavá o porušování § 10 zákona čís. 226/22 (malý školský zákon) samým ministerstvem školství a národní osvěty (t. 254).

47, 16. XI. 1926; 269, III.

odpov. t. 332/15.

62, 23. II. 1927; 1146, III.

naléhavá o poškozování učitelstva národních škol nezákonnou praxí zemské školní rady v Čechách při obsazování míst trvale uprázdněných na veřejných školách národních (t. 255).

47, 16. XI. 1926; 269, III.

odpov. t. 358/4.

67, 29. III. 1927; 81, IV.

naléhavá o praxi, kterou ministerstvo školství a národní osvěty odpírá provádění § 3 zákona 455/19 (t. 256).

47, 16. XI. 1926; 269, III.

odpov. t. 728/3.

141, 25. IX. 1928; 858, VI.

v záležitosti přídavků poštovních zaměstnanců v lázeňských místech (t. 521).

99, 25. X. 1927; 4, V.

odpov. t. 605/6.

120, 20. III. 1928; 77, VI.

ve věci reformy školské správy (t. 598/3).

119, 15. III. 1928; 49, VI.

odpov. t. 632/9.

126, 23. V. 1928; 289, VI.

o žádoucím urychleném novelisování a prodloužení zákona o stavebním ruchu ze dne 28. III. 1928, č. 43 Sb. z., o podání osnovy nového stavebního řádu (t. 689/4).

138, 10. VII. 1928; 661, VI.

pro jmenování německých učitelů na českých státních školách menšinových (t. 727/2).

141, 25. IX. 1928; 858, VI.

o odmítání žen s akademickým vzděláním hlavně pak právnickým, které se hlásí do konceptní služby státní a soudní (t. 826/2).

166, 5. III. 1929; 922 VII.

odpov. t. 898/5.

177, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o překážkách Všeobecného pensijního ústavu, jež mu znemožnily uveřejnění matematické bilance (t. 826/3).

166, 5. III. 1929; 922, VII.

odpov. t. 898/6.

177, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o tom, proč nebyla ratifikována smlouva o likvidaci rakouského pensijního pojištění soukromých zaměstnanců (t. 826/4).

166, 5. III. 1929; 922, VII.

odpov. t. 898/7.

177, 4. VI. 1929; 5, VIII.

v záležitosti ohrožení jednoročních učebných kursů (t. zv. IV. ročníků) při měšťanských školách (t. 915/4).

179, 11. VI. 1929; 4, VIII.

 

POCISK Ján

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) - techn. doprav. - úst. práv. a zahr.

Návrhy:

na poskytnutí státní pomoci postiženým průtrží mračen a krupobitím na východním Slovensku (t. 438).

85, 21. VI. 1927; 843, IV.

Zpravodajem:

zahr. v. o obchodní smlouvě s Japonskem, sjednané v Praze 30. X. 1925 (zpr. t. 127).

28, 18. VI. 1926; 524, II.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300).

58, 14. XII. 1926; 881, III.

o přímých daních (zpr. t. 411), o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412) a o stabilisačních bilancích (zpr. t. 413).

84, 14. VI. 1927; 653, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549).

108, 13. XII. 1927; 223, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770).

157, 20. XI. 1928; 429, VII.

Volán k pořádku:

32, 24. VI. 1926; 811, II.

 

PODOBA Ján

VIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.).

Návrhy:

na okamžitou státní pomoc povodní poškozeným v obcích: Horňany, Bobot-Lehota, Farkaška a v jejich okolí v okrese bánovském na Slovensku (t. 907).

179, 11. VI. 1929; 3, VIII.

Řeč v rozpravě:

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102).

22, 19. V. 1926; 317, II.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549).

110, 15. XII. 1927; 562, V.

Žádost ve věcech imunity:

okres. úřadu v Bánovcích (přestupek rozšiřování resp. vylepování plakátů jeho synem Podobou ml. bez úředního povolení).

39, 30. VI. 1926; 1121, II.

zpr. t. 284; zprav. R. Wagner.

50, 24. XI. 1926; 310, III.

nevydán 52, 30. XI. 1926; 364, III.

vrchního stát. zast. a sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II., č. 1 zák. čl. XLI/1914).

118, 13. III. 1928; 4, VI.

zpr. t. 688; zprav. dr. B. Baxa.

138, 10. VII. 1928; 661, VI.

nevydán 139, 11. VII. 1928; 766, VI.

 

POLACH Johann

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 6, 18. II. 1926; 139, I.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) - kult. - nár. hosp. a soc. pol.

Návrhy:

pozměňov. návrh k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) k čl. II., sazební č. 90.

31, 22. VI. 1926; 677, II.

31 pozměňov. návrhů k předloze o úpravě platových poměrů stát. zaměstnanců (t. 146) k §§ 1, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 67, 86, 142, 143, 144, 150, 153, 154, 161, 163, 192, 196, 210, 212, 215.

33, 24. VI. 1926; 882-885, II.

event. návrh k předloze o úpravě platových poměrů stát. zaměstnanců (t. 146) k §§ 97-137.

33, 24. VI. 1926; 883, II.

19 pozměňov. návrhů k předloze o úpravě platových poměrů učitelstva obec. a občan. škol (t. 147) k §§ 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 36, 40.

33, 24. VI. 1926; 916-918, II.

13 pozměňov. návrhů k předloze o stavebním ruchu (t. 368) k §§ 2, 12, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 48, 49, 56 a 79.

73, 6. IV. 1927; 191-192, IV.

1 pozměňov. návrh k předloze o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (zpr. t. 465) k § 1, odst. 1.

90, 1. VII. 1927; 908, IV.

7 pozměňov. návrhů k předloze o pomocných školách (třídách) (zpr. t. 760) k §§ 3, 5, 8, 11, 12, 16 a 18.

150, 12. XI. 1928; 47, VII.

aby min. vnitra ve schůzi senátu podal zprávu o zákazech oslavných schůzí něm. soc. dem. strany dělnické na památku Giacoma Matteottiho.

28, 18. VI. 1926; 529, II.

Resoluce:

3 resol. k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) stran 1. cla prostého dovozu krmiv a slevy dopravného; 2. revise majetkových převodů obecních statků do soukromého majetku, jež se udály za posledních 40 let; 3. zákazu termínového obchodu obilím.

31, 22. VI. 1926; 685-686, II.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě s Polskem o otázkách právních a finančních (zpr. t. 40).

13, 17. III. 1926; 414, I; něm. 435, I.

o uzákonění nového definitivního celního sazebníku (zpr. t. 102).

22, 19. V. 1926; 305, II.; něm. 426, II.

o úpravě platových poměrů stát. zaměst. (zpr. t. 157), učitelstva škol obec. a občan. (zpr. t. 159) a stát. obec. a obvod. lékařů (zpr. t. 158).

32, 24. VI. 1926; 758, II.; něm. 828, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300).

56, 10. XII. 1926; 620, III.; něm. 686, III.

o stavebním ruchu (zpr. t. 372).

71, 5. IV. 1927; 138, IV; něm. 168, IV.

o přímých daních (zpr. t. 411), o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412).

84, 14. VI. 1927; 679, IV; něm. 830, IV.

o dodatkové úmluvě ze dne 21. VII. 1927 k obchodní dohodě s republikou Rakouskou (zpr. t. 538).

103, 1. XII. 1927; 75, V; něm. 100, V.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549).

109, 14. XII. 1927; 333, V; něm. 438, V.

o pomocných školách (třídách) (zpr. t. 760).

150, 12. XI. 1928; 36, VII.; něm. 52, VII.

o stát. rozpočtu pro rok 1929 (zpr. t. 770).

155, 15. XI. 1928; 204, VII.; něm. 292, VII.

Interpelace:

stran konfiskace časopisu "Volksfreund" (t. 598/7).

119, 15. III. 1928; 49, VI.

odpov. t. 823/4.

164, 20. II. 1929; 766, VII.

 

PRAUSE Johann

VII. voleb. kraj

LW (DG)

Volba verifikována 21, 18. V. 1926; 258, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Zvolen zapisovatelem 53, 30. XI. 1926; 370, III.

Byl členem výb. nár. hosp. - rozp. - soc. pol. - soc. a star. poj. - techn. doprav. - zahr. a živn.

Návrhy:

na vydání zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 118 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 296).

54, 7. XII. 1926; 375, III.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (zpr. t. 74).

19, 4. V. 1926; 204, II.

Řeč v rozpravě:

o změně §§ 275 a 276 zákona o sociálním pojištění zaměstnanců (zpr. t. 203).

40, 1. VII. 1926; 1144, II.; něm. 1190, II.

o stavebním ruchu (zpr. t. 372).

71, 5. IV. 1927; 148, IV; něm. 173, IV.

o změně a doplňku zákona č. 221/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756).

145, 11. X. 1928; 1051, VI.; něm. 1075, VI.

Interpelace:

stran novelisace pojištění osob samostatně hospodařících (t. 58/1).

14, 24. III. 1926; 3, II.

odpov. t. 219/5.

41, 14. X. 1926; 5, III.

stran voleb do živnostenských soudů (t. 71/4).

16, 21. IV. 1926; 16, II.

odpov. t. 103/11.

23, 1. VI. 1926; 465, II.

stran úpravy pracovní doby v živnosti pekařské (t. 77/6).

16, 21. IV. 1926; 16, II.

odpov. t. 103/9.

23, 1. VI. 1926; 465, II.

 

PRINZ Jan

VI. voleb. kraj

REP

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. živn.

Volba zrušena nálezem volebního soudu ze dne 24. IV. 1926; na jeho místě prohlášen zvoleným Kořínek Ludwig (LW).

21, 18. V. 1926; 257, II.

 

PROCHÁZKA Adolf, JUDr.

VII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Zvolen zapisovatelem 53, 30. XI. 1926; 370, III.

Byl členem výb. br. - ink. - rozp. a úst. práv.

Návrhy:

na změnu a doplnění zákona ze dne 15. IV. 1920, čís. 326 Sb. z., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění (t. 48).

12, 16. III. 1926; 326, I.

na zřízení "Státního fondu k vybavení z dluhů veřejných zaměstnanců" (t. 49).

12, 16. III. 1926; 326, I.

na doplnění zákona ze dne 19. XII. 1919, čís. 663 Sb. z., o stálých seznamech voličských (t. 92).

21, 18. V. 1926; 259, II.

na opatření vydatné pomoci poškozeným živelními pohromami v okresích severní, východní a střední Moravy (t. 133).

28, 18. VI. 1926; 523, II.

aby senát Národního shromáždění usnesl se na zákonu na ochranu mládeže před zhoubným tiskem a na potírání oplzlých tiskovin, písemností, děl výtvarných, fotografických neb filmových (t. 356).

64, 15. III. 1927; 4, IV.

(koaliční) sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 746).

143, 9. X. 1928; 897, VI.

Resoluce:

k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) stran sdělení výsledku provádění pozemkové reformy.

31, 22. VI. 1926; 685, II.

k předloze o úpravě platových poměrů stát. zaměstnanců (t. 146) stran úpravy přechodní systemisace.

33, 24. VI. 1926; 893, II.

k předloze o úpravě platů duchovenstva (t. 149) stran opatření proti protistátní propagandě.

35, 25. VI. 1926; 1032, II.

Zpravodajem:

rozp. v. o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání zák., jímž se částečně mění celní sazebník pro čsl. celní území (zpr. t. 140).

29, 21. VI. 1926; 535, II.;

doslov 31, 22. VI. 1926; 692, II.

rozp. v. o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (zpr. t. 159).

32, 24. VI. 1926; 756, II.

rozp. v. o úpravě platů duchovenstva (zpr. t. 160).

34, 25. VI. 1926; 939, II.;

doslov 35, 25. VI. 1926; 1029, II.

rozp. v. o dani z uhlí (zpr. t. 199).

40, 1. VII. 1926; 1135, II.; doslov 1137, II.

doslov k resolucím 1175, II.

rozp. v. o finanční podpoře elektrisace venkova (zpr. t. 205).

40, 1. VII. 1926; 1151, II.; doslov 1156, II.

rozp. v. o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace (zpr. t. 246).

47, 16. XI. 1926; 270, III.; doslov 271, III.

ústav. práv. v. o původcovu právu k literárním, uměleckým hudebním a výtvarným a fotografickým dílům (zpr. t. 271).

49, 18. XI. 1926; 286, III.;

doslov 50, 24. XI. 1926; 316, III.

rozp. v. o úmluvě s královstvím Italským o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly italské pojišťovny s pojistníky čsl. a čsl. pojišťovny s pojistníky italskými (zpr. t. 286).

51, 25. XI. 1926; 342, III.

ústav. práv. v. o úmluvě s republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s pojistníky čsl. a čsl. pojišťovny životní s pojistníky rakouskými (zpr. t. 287).

51, 25. XI. 1926; 342, III.

ústav. práv. v. o "Druhém dodatečném zápisu k úmluvě s republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. VI. 1924", podepsaném v Praze 17. IX. 1926 (zpr. t. 273).

51, 25. XI. 1926; 345, III.

rozp. v. o změně a prodloužení zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 311).

59, 16. XII. 1926; 1033, III.; doslov 1036, III.

rozp. v. o sčítání lidu (zpr. t. 350).

65, 16. III. 1927; 42, IV.

rozp. v. o změně a doplnění některých ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním (zpr. t. 364).

69, 31. III. 1927; 98, IV.

ústav. práv. v. o směnečném zákonu (zpr. t. 399).

76, 11. V. 1927; 397, IV.

tiskové opravy 78, 12. V. 1927; 423, IV.

rozp. v. o přímých daních (zpr. t. 411).

81, 9. VI. 1927; 440, IV;

doslov 84, 14. VI. 1927; 752, IV.

opravy tiskových chyb 801-803, IV.

10 poznámek k resolucím 804-807, IV.

rozp. v. o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických (zpr. t. 465).

90, 1. VII. 1927; 900, IV.

ústav. práv. v. o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (zpr. t. 476).

93, 11. VII. 1927; 970; IV; doslov 978, IV.

oprava tiskové chyby 95, 12. VII. 1927; 998, IV.

ústav. práv. v. o volbách zemských a okres. zastupitelstev (zpr. t. 491).

95, 12. VII. 1927; 1005, IV;

doslov 97, 14. VII. 1927; 1305, IV.

oprava tiskových chyb 1353, IV.

poznámka k resoluci 1354, IV.

rozp. v. k doplňku zákona o přímých daních (zpr. t. 557).

112, 16. XII. 1927; 796, V.

tisková oprava 827, V.

rozp. v. k předloze o směnečném poplatku (zpr. t. 592).

119, 15. III. 1928; 50, VI.

ústav. práv. v. o osnově zákona, kterým se stanoví doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni (zpr. t. 588).

119, 15. III. 1928; 60, VI.; doslov 64, VI.

vyjádření k resol. J. Hubky 120, 20. III. 1928; 82, VI.

rozp. v. k předloze o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634).

126, 23. V. 1928; 292, VI.;

doslov 127, 24. IV. 1928; 384, VI.

rozp. v. o změně zákona o finanční podpoře elektrisace venkova (zpr. t. 620).

127, 24. V. 1928; 390, VI.

ústav. práv. v. o změně hlavy II. zák. o organisaci polit. správy ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z. (zpr. t. 676).

135, 21. VI. 1928; 514, VI.; doslov 607, VI.

vyjádření k resoluci 136, 22. VI. 1928; 647, VI.

rozp. v. k předloze o soustavě drobných mincí (zpr. t. 681).

136, 22. VI. 1928; 650, VI.

rozp. v. o změně a doplňku zákona č. 221/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756).

144, 10. X. 1928; 922, VI.;

doslov 146, 12. X. 1928; 1184, VI.

rozp. v. o doplňku zákona č. 43/1928 o stavebním ruchu (zpr. t. 787).

159, 22. XI. 1928; 632, VII.; doslov 641, VII.

rozp. v. o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 814).

163, 15. II. 1929; 758, VII.;

doslov 165, 21. II. 1929; 850, VII.

ústav. práv. v. o změně a doplňku trestních zákonů a trestních řádů (zpr. t. 854).

171, 20. III. 1929; 6, VIII.

rozp. v. o ochraně nájemníků (zpr. t. 851).

172, 21. III. 1929; 25, VIII.; doslov 61, VIII.

rozp. v. o osvobození věnování na oslavu Svatováclavského tisíciletí od kolků a poplatků a daně z obohacení (zpr. t. 885).

177, 4. VI. 1929; 7, VIII.; doslov 27, VIII.

tisková oprava 179, 11. VI. 1929; 6, VIII.

ústav. práv. v. o úmluvě s královstvím SHS o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rak.-uher. (zpr. t. 931) a o osnově zákona, kterým se provádí úmluva s král. SHS o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rak.-uher. (zpr. t. 930).

182, 19. VI. 1929; 5, VIII.; doslov 12, VIII.

tisková oprava 21, VIII.

2 vyjádření k resolucím 22, VIII.

ústav. práv. v. o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (zpr. t. 932).

183, 25. VI. 1929; 4, VIII.; doslov II., VIII.

Řeč v rozpravě:

o katastrofálním výbuchu třaskavin v Praze (nal. interp. t. 46).

10, 10. III. 1926; 176, I.

při projednávání zpr. im. v. o žádosti za zavedení kárného řízení dle § 51 jedn. ř. proti sen. Fr. Toužilovi a J. Sochorovi.

40, 1. VII. 1926; 1183, II.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549).

108, 13. XII. 1927; 185, V.

Prohlášení:

jménem koalovaných většinových stran k prohlášení předsedy vlády min. N. O. Fr. Udržala o špionáži kapitána Falouta.

179, 11. VI. 1929; 27, VIII.

Interpelace:

v záležitostech řídícího učitele Stanislava Spáčila z Bušína (t. 156/4).

38, 30. VI. 1926; 1095, II.

odpov. t. 358/6.

67, 29. III. 1927; 81, IV.

Žádost ve věcech imunity:

sen. dr. K. Hellera za vyslovení důtky podle § 51 jedn. řádu.

90, 1. VII. 1927; 888, IV.

 

PROŠEK Josef

IV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. br. - ink. (II. a I. náhr.) - kult. - soc. pol. - úst. práv. - zahr. a živn.

Návrhy:

na pomoc postiženým povodní na okresích křivoklátském a rakovnickém (t. 137).

28, 18. VI. 1926; 523, II.

na úpravu Labe v obci Brzánkách, okres Roudnice nad Labem (t. 395).

76, 11. V. 1927; 396, IV.

na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou na okrese roudnickém (t. 679).

135, 21. VI. 1928; 513, VI.

Resoluce:

k předloze katastrálního zákona (zpr. t. 539) stran zaražení chmelnic mezi role.

104, 2. XII. 1927; 113, V.

Zpravodajem:

br. v. o stanovení mírového počtu československého vojska od 1. X. 1927 (zpr. t. 388).

73, 6. IV. 1927; 208, IV;

doslov 74, 7. IV. 1927; 342, IV.

zahr. v. o provedení úmluv s republikou Rakouskou z 29. V. 1925 a král. Italským ze 4. V. 1926 o plnění smluv o pojištění na život a důchody (zpr. t. 483).

95, 12. VII. 1927; 996, IV.

živn. v. o zavedení průkazu způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (zpr. t. 501).

98, 15. VII. 1927; 1379, IV; doslov 1389, IV.

živn. v. o změně a doplňku zákona, jímž se upravuje poměr čsl. státní správy k Čsl. plavební akciové společnosti Oderské (zpr. t. 595).

133, 19. VI. 1928; 502, VI.

živn. v. o osnově zákona, kterým se živnost dekoratér ská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (§ 1 živn. ř. a § 1 živn. zák.) pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (zpr. t. 761).

148, 29. X. 1928; 21, VII.; doslov 24, VII.

živn. v. o změně a doplňku zákona č. 188 z r. 1922, jímž se upravuje poměr čsl. stát. správy k čsl. plavebním společnostem Labské a Dunajské (zpr. t. 866).

173, 22. III. 1929; 24, VIII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300).

55, 9. XII. 1926; 464, III.

o pozemkovém katastru a jeho vedení (zpr. t. 539).

103, 1. XII. 1927; 96, V.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549).

109, 14. XII. 1927; 415, V.

o prohlášení min. veřej. prací dr. Spiny o hornické stávce v severočeském hnědouhelném revíru.

119, 15. III. 1928; 58, VI.

o změně hlavy II. zák. o organisaci polit. správy ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z. (zpr. t. 676).

135, 21. VI. 1928; 532, VI.

o změně a doplňku zákona č. 221/1924 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 756).

146, 12. X. 1928; 1113, VI.

Interpelace:

v záležitosti šikanování zemědělců při periodickém cejchování vah (t. 84/10).

19, 4. V. 1926; 176, II.

odpov. t. 332/4.

62, 23. II. 1927; 1146, III.

ohledně stavby budovy pro poštovní a telegrafní úřad v Lounech (t. 564/1).

113, 14. II. 1928; 859, V.

odpov. t. 632/7.

126, 23. V. 1928; 289, VI.

v záležitosti transitních skladišť na chmel (t. 762/3).

148, 29. X. 1928; 19, VII.

odpov. t. 898/3.

177, 4. VI. 1929; 5, VIII.

 

PRŮŠA Josef

IV. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.) - nár. hosp. - rozp. - soc. pol. - soc. a star. poj. - stál. (náhr.) a živn.

Návrhy:

na poskytnutí státní podpory poškozeným průtrží mračen a povodní na Libochovicku (t. 196).

38, 30. VI. 1926; 1096, II.

na poskytnutí pomoci postiženým krupobitím v obvodu zlonickém, okres Slaný (t. 498).

96, 13. VII. 1927; 1086, IV.

na poskytnutí podpory postiženým živelní pohromou v obcích Kostomlaty a Ctiněvsi, okres Roudnice (t. 519).

99, 25. X. 1927; 3, V.

17 pozměňov. návrhů k návrhu posl. Mašaty na částečnou změnu celního sazebníku (zpr. t. 140) k čl. I sazební č. 24, 32-34, 37 b/1, b/2, b/3, c, 41, 43 b/1, b/2, 45, 82 a, b, 86, 88, 90.

31, 22. VI. 1926; 679-681, II.

42 pozměňov. a 1 doplňov. návrh k fin. zák. pro r. 1927 (zpr. t. 300) ku kap. I., III., V, VI., X., XI., XIV., XVII., XIX., XXI. a ke skup. II., odd. III. a IV.

58, 14. XII. 1926; 951-980, III.

154 pozměňov. a doplňov. návrhů k předloze zákona o přímých daních (zpr. t. 411).

84, 14. VI. 1927; 719-732, IV.

2 pozměňov. a 3 doplňov. návrhy k předloze o poskytování podpor při živelních pohromách (zpr. t. 500) k §§ 1, 2 a 3.

96, 13. VII. 1927; 1094, IV.

9 pozměňov. návrhů k osnově katastrálního zákona (zpr. t. 539) k §§ 9, 11, 12, 29, 56, 84, 96 a 105.

104, 2. XII. 1927; 112, V.

31 pozměňov. návrhů k fin. zák. pro r. 1928 (zpr. t. 549).

112, 16. XII. 1927; 768-784, V.

24 pozměňov. a 17 event. návrhů k předloze o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) k §§ 1, 2, 4, 7-10, 12-16, 20, 24, 30, 31, 36 a 37.

124, 28. III. 1928; 221-225, VI.

7 pozměňov. a 1 event. návrh k předloze o státních starobních podporách (zpr. t. 850) k §§ 1, 2, 3, 6, 7, 8 a 9.

172, 21. III. 1929; 18-19, VIII.

při projednávání zpr. t. 300, aby se přes hlasování o stát. rozpočtu pro r. 1927 přešlo k dennímu pořadu a aby vláda předložila nový rozpočet, zvláštní pro Podkarp. Rus, zvláštní pro Slovensko a zvláštní pro tak zv. historické české země.

58, 14. XII. 1926; 951, III.

aby ministři: zahraničí a vnitra podali vysvětlení o tom, proč byl dvěma členům posádky sovětského ledoborce "Krasina" zakázán vjezd do Československa a nebyla povolena přednáška v Teplicích.

157, 20. XI. 1928; 444, VII.

Resoluce:

23 resol. při projednávání rozpočtu pro r. 1927 (zpr. t. 300).

58, 14. XII. 1926; 984-1006, III.

4 resol. k fin. zák. pro r. 1928 (zpr. t. 549) ke kap. IV, V, VII a XVIII.

112, 16, XII. 1927; 741-753, V.

Řeč v rozpravě:

o úpravě obchodních styků s Albánií (zpr. t. 42).

16, 21. IV. 1926; 23, II.

o usnes. posl. sněm. o návrhu posl. Mašaty a druhů na vydání zák., jímž se částečné mění celní sazebník pro čsl. celní území (zpr. t. 140).

31, 22. VI. 1926; 622, II.

o vlád. prohlášení min. předs. dr. A. Švehly, o výkladu min. fin. dr. K. Engliše k rozpočtu na r. 1927 a o naléh. interpelacích ve věcech hospodářských (t. 233 a 244), ve věci gen. Gajdy (t. 232).

46, 26. X. 1926; 255, III.

o stát. rozpočtu pro rok 1927 (zpr. t. 300).

58, 14. XII. 1926; 921, III.

o povolení daňových výhod pro nově vzniklé výrobní podniky národohospodářské důležitosti (zpr. t. 352).

65, 16. III. 1927; 49, IV.

o úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 412).

84, 14. VI. 1927; 649, IV.

o osnově zákona o silničním fondu (zpr. t. 467).

90, 1, VII. 1927; 916, IV.

o poskytování podpor při živelních pohromách (zpr. t. 500).

96, 13. VII. 1927; 1091, IV.

o stát. rozpočtu na rok 1928 (zpr. t. 549).

112, 16. XII. 1927; 680, V.

o prohlášení min. veřej. prací dr. Spiny o hornické stávce v severočeském hnědouhelném revíru.

117, 29. II. 1928; 994, V.

o stavebním ruchu (zpr. t. 611), o ochraně nájemníků (zpr. t. 612) a o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 613).

124, 28. III. 1928; 180, VI.

o příplatcích některým stát. a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě atd. (zpr. t. 634).

127, 24. V. 1928; 372, VI.

o mimořádných opatřeních bytové péče (zpr. t. 692).

139, 11. VII. 1928; 710, VI.

o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku (zpr. t. 748), v níž mluví o situaci ve stávkovém obvodu kladensko-slánském.

143, 9. X. 1928; 901, VI.

o vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní výrobním podnikům průmyslovým (zpr. t. 788).

159, 22. XI. 1928; 628, VII.

Interpelace:

o bezdůvodné a nesmyslné konfiskaci časopisu "Výboj" čís. 5., roč. VIII. orgánu Federace Proletářské Tělovýchovy pro tělovýchovné a organisační pracovníky (t. 795/2).

160, 30. I. 1929; 703, VII.

odpov. t. 872/3.

174, 23. IV. 1929; 5, VIII.

Volán k pořádku:

16, 21. IV. 1926; 26, II.

96, 13. VII. 1927; 1094, IV.

143, 9. X. 1928; 905, VI.Přihlásit/registrovat se do ISP