Čtvrtek 13. června 1929

Tedy ti, kteří zlekáni jsouce kapitalistickou rozpínavostí a kapitalistickou vládní persekucí začínají hlásati dělnictvu, že je lépe se zaměstnavateli se smlouvati a dohadovati než bojovati, ti dnes útočí proti jednotě rudých odborových organisací, proti jejich třídnímu bojovnému podkladu. Nebudu zde polemisovati s řečmi, které tu byly prosloveny býv. naším soudruhem posl. Bolenem, nebudu polemisovati s tou ustrašeností před kapitalistickým náporem, která z celého jeho referátu čišela. Je to pochopitelno, neboť kapitalismus je silný a bezohledný, kapitalismus může persekvovati, může proti revolučnímu hnutí vystupovat, ale to neznamená, že, protože je silný a že sahá k persekučním zákrokům, my před ním budeme ustupovati, že budeme hlásati heslo průmyslového míru, heslo přezimování, heslo, že je teď lepší a výhodnější místo revoluce jíti sázet zelí. Je-li někdo ulekaným a myslí-li, že je třeba ustupovati, dobře, ať jde sázeti zelí, ale ať z toho svého sázení zelí a z té politické ustrašenosti nedělá politický program, ať se nekryje žádným hrdinstvím, ať na tyto cesty nesvádí dělnickou třídu, poněvadž dělnická třída v této době kapitalistického náporu, v této době třebas i kapitalistické persekuce nepůjde sázeti zelí, nýbrž bude bojovati a organisovati svoji bojovnou frontu a bude bojovati, i když reformisté budou její bojovnou frontu zrazovati, když budou dělati stávkokazecké služby kapitálu, i když likvidátoři budou v této zradě napomáhati. Takové jsou poměry a budoucnost nás o tom poučí.

Uvedu zde jen jeden případ o tom, kam se dostávají u nás likvidátoři, jakmile vstoupí na tu šikmou plochu reformismu, zastírání třídních protiv a hledání sblížení s dnešní vládnoucí kapitalistickou společností. To je případ stávky ve Vratimově. Nebudu zase citovati svůj vlastní úsudek, cituji článek z "Práva Lidu", který mluví o paktu, který tam doporučoval Nádvorník dělnictvu jménem likvidátorů. "Právo Lidu" říká o podmínkách, na základě kterých bylo ujednáno likvidování stávky Nádvorníkem a likvidátory ve Vratimově, toto:

"Všichni nemocní propuštění dělníci budou přijati zpět podle potřeby závodu." To značí, že by se dělníci přijímali zpět do zaměstnání podle libovůle závodu. "Drahotní výpomoc ve výši 250 Kč dostali by pouze dělníci, otcové pěti dětí. A takových dělníků není v závodě ani jedna čtvrtina. Dělníci by podle ujednaní dostali dne 1. srpna 100 Kč drahotní výpomoci a druhých 100 Kč až na vánoce. A ujednání, podle něhož by byli dělníci přijímáni do zaměstnání podle potřeby závodu, a to na základě vyhlášky, přibíjené na vrata továrny spolu se jmény dělníků, uznanými správou závodu za hodné zpětného přijetí do zaměstnání."

Tedy takto charakterisuje "Právo Lidu" požadavky a podmínky, které sjednal Nádvorník a na základě kterých bylo doporučeno dělnictvu likvidátory celou stávku skončiti, a označuje je za naprosto nedostatečné. Říká, že dělníci udělali správně, když tyto podmínky odmítli a setrvali ve stávce. Tak mluví "Právo Lidu", ale fakt je, že tu hadr chtěl práti onuci, poněvadž za nedlouho potom přišel pro sjednání těchto podmínek pan posl. Chalupník k vratimovskému dělnictvu a doporučoval mu přijati tyto podmínky:

"1. Ihned po navázání jednání mezi zaměstnavateli a dělnictvem nastoupí zaměstnanci práci." - To znamená, aby se skončila stávka dříve, než bude dokončeno jednání, aby se navázalo jednání a přesto, aby dělníci hned nastoupili práci.

"2. Ujednání bude se díti jen na podkladě ostravsko-vítkovické smlouvy." - To je ta nevýhodná smlouva, kterou dělníci právě nechtějí a proti které stávkují.

"3. Deputát uhlí se zrušuje a dělnictvo bude je platiti za režijní cenu.

4. Příplatky - premie - na mzdu budou se díti podle výkonu a kvalifikace.

5. Reservy se zrušují - avšak budou přibíráni sezonní dělníci na skládání kýzu a dřeva." - To znamená, že dělníci budou přijímáni podle toho, jak to bude závod potřebovati.

"6. Propuštění dělníků se nezrušuje, avšak propuštění dostanou z reservního fondu pensi." - To se jedná o nemocné propuštěné dělníky. Nádvorník souhlasil s jich propuštěním, "Právo Lidu" mu to vytýká, ale na druhé straně se na propouštění dělníků zase přistupuje, ale slibuje se, že dostanou pensi z reservního fondu.

"7. Závodní výbor - stávající - se neuznává a budou provedeny nové volby.

8. Dělnictvo nastoupí práci podle technických možností."

To je ta vaše hanebná kapitulace, kterou doporučoval Nádvorník a kterou dělníci odmítli a kterou pak doporučoval Chalupník a kterou dělníci zase odmítli a bojují dále za svoje požadavky. To je právě kořen té věci. (Výkřiky posl. Jaši.) Je možné, že dělníky ve Vratimově ubijete svými zradami a ubijete je jen proto, abyste dokázali, že je lépe před zaměstnavateli a kapitalisty se sehnouti, než za svoje právo bojovati. To je ta vaše cesta, po které jdete, abyste podlomili bojeschopnost mezi dělnictvem. Proč to děláte? To je docela jasné, poněvadž si připravujete cestu do vlády. V čem spočívá váš rozpor mezi agrární stranu a soc. demokraty? Že jste revoluční stranou, že chcete zaváděti socialismus? Hlouposti - v tom že se stáváte konkurenty na ministerská křesla. Proto se vás agrárníci bojí, ne proto, že byste chtěli socialisovati, neboť o vás dávno vědí, že za pár zbytkových statků dovedete prodati socialisaci, že za pár sinekur dovedete prodati požadavky dělnictva. Avšak příliš nenasytně se jim cpete do sinekur a vládních křesel a proto ta konkurence mezi vámi a agrárníky. Tak ty věci jsou. (Výkřiky čsl. soc.-demokratických poslanců.) Vy dávno už nejste červeným strašidlem pro agrárníky, nevystrkujete červené sukno a červené prapory. Vy čekáte netrpělivě a přímo s úzkostí, husí kůže vám naskakuje na zádech, že se vládní koalice ještě nehroutí, a vy byste vlezli do vládního chomoutu s kýmkoliv, jste ochotni vytvořiti novou rudozelenou, novou rudočervenou, žlutočervenou nebo podobnou koalici, jen abyste dostali sinekury, jen abyste se dostali ke žlabům, od kterých vás vykopli. (Posl. Jaša: Váš Bimka šel k agrárníkům přímo!) Milý příteli, žádná strana není proti tomu očkována, aby jednotlivci se nedali koupiti. I z našeho středu se dají jednotlivci koupiti, ale my říkáme dělníkům přímo: dávejte si pozor na každého jednotlivce, který vás zaprodává, a když vás prodá jednotlivec, vykopněte ho a nejděte za ním. Ale vy říkáte dělníkům: My vás budeme prodávati a vy pojďte s námi do vládního chomoutu. A to je to, proti čemu bojujeme. (Výkřiky poslanců čsl. strany soc.-demokratické.)

Zde se nejedná o vás, o jednotlivce, já tu neútočím na jednotlivce, co je mně po jednotlivci, ale o politiku celé strany tu jde. Mezi vámi by mohli býti charakterní jednotlivci, ale celá politika je bezcharakterní. A kdybyste desetkráte jako jednotlivci byli charakterní, když děláte bezcharakterní, zrádcovskou a dělnické třídě nebezpečnou politiku (Potlesk poslanců strany komunistické.), osobní poctivost jednotlivců vás nijak nezachrání. Tak je to, milý příteli. (Posl. Jaša: Ty ještě budeš na prodej, až tě Moskva vyhodí!) Nebudeme mluviti o tom, koho Moskva vyhodí, ale já řeknu dělnictvu otevřeně: v té chvíli, kdybych měl začíti dělati takovou politiku, jako děláte vy, moji bývalí soudruzi, je potřebí, aby mě dělníci vypráskali. (Potlesk poslanců strany komunistické.)

Předseda (zvoní): Pane řečníku, upozorňuji, že vaše řečnická lhůta je velmi překročena.

Posl. Zápotocký (pokračuje): Již jsem hotov.

A všecky tyto... (Posl. Jaša: Kdo nejvíce křičí, obyčejně je nejlaciněji ke koupi!) Kdybych se dal koupiti, tak byste mne koupili. Nabídky jsem od vás měl. A kdybych zítra přišel a chtěl se státi zrádcem, budete mě kupovati. Tak to vypadá. V domě oběšencově nemluvte o provaze. Vy znáte, co je to kupování duší. (Posl. Jaša: Ale vás si kupují!) Pochopitelně, vždyť je to zájem vlády, aby jednotlivce kupovala. Vláda nejenom že si kupuje jednotlivce, ale celé politické strany si dovede koupiti. Toho důkazem jste přece vy. O tom se nebudeme souditi. (Posl. Jaša: Třetina vašich politických činitelů na Mor. Slovácku již není ve straně, nebo již s nimi jednají! Bimka, náměstek starosty!) A buď ujištěn, že každý, kdo k něčemu takovému přičuchne, od nás vyletí, půjde za vámi a můžete si ho vzíti, s celou minulostí vám ho odkážeme a nebudeme toho litovati. Máte nejlepší příležitost rozšiřovati dále svoje řady na účet těch, kteří od nás utekou. Mějte tedy z toho radost. My vám všechny ty přírůstky přejeme, ať jste masovou stranou těch, kteří se dali koupiti. My vám takovou masovost záviděti nebudeme. (Posl. Jaša: Kdo nejvíce křičí, obyčejně je nejlaciněji na prodej!) O tom nebudeme mluviti, to ukáže budoucnost.

Je tedy pochopitelno, že všechny útoky se dnes soustřeďují nakonec proti komunistické straně. Proč? Protože komunistická strana je tu opravdu tou lučavkou, která zasahuje do dnešních poměrů. To je to nebezpečí celého dnešního kapitalistického pořádku. A právě proto, že komunistická strana neslevuje se svých revolučních zásad, proto je takovým kamenem úrazu a balvanem na cestě toho dnešního klidného kapitalistického vývoje. Vždyť, kdyby komunistická strana byla jinou, kdyby se s ní dalo jako se stranou jednati, kdyby se dala kupovati, nebo kdyby byla schopna nějak kompromisovati ve svém celku, pochopitelně by toto stanovisko ke komunistické straně bylo jiné.

Já tu pro příklad cituji zase jenom vládní orgán, a to "Venkov", který vítá vytváření nové komunistické strany v Československu, komunistické strany likvidátorů. Co říká "Venkov"? "Ale ano, komunistická strana, masová strana, která může u nás existovati, proč pak ne! Proč pak bychom nedovolili existenci komunistické strany, ale potřebujeme jedno, aby ta komunistická strana nebyla závislá na Moskvě." K čemu potřebujete tu Moskvu, k čemu potřebujete tu komunistickou internacionálu? Vybudujte si svou českou komunistickou stranu, na Moskvě nezávislou, může býti oposiční, může jíti proti sociálním demokratům, proti agrárníkům, všechno je možné, jak se říká v tom článku "Venkova", můžete býti navždy oposiční, protisociálně-demokratičtí, protiagrárničtí, jen musíte býti samostatní a nepodléhati Moskvě. A proč na jedné straně agrárníci slibují, a na druhé hrozí na vaši adresu, na sociálně-demokratickou adresu? Vy jste dnes konkurenty při tom rvaní se o vládní křesla, vždyť vy to v každém svém článku naznačujete, že byste se chtěli dostat do vlády a že byste rádi vytlačili agrárníky, že byste rádi ve vládě hráli prim, že byste chtěli býti větší a silnější stranou než agrárníci, aby ve vládě se musili agrárníci vám do určité míry také podřizovat. To říkáte, a nedivte se, že agrárníkům záleží na tom, aby si ten prim ve vládě udrželi a že žárlivě střeží, abyste neztloustli. Pochopitelně agrárníkům záleží na tom, aby byla rozvrácena komunistická strana, která je internacionální a která má spojení s Moskvou, ale říkají: sociální demokraté ten úkol, rozvrátiti komunistickou stranu, nikdy nesplní. To už nám slibují od začátku, slibovali nám to, když byli ve vládě. My jsme jim pomáhali, dali jsme jim všechno k disposici, a nedocílili toho, aby komunisty zdecimovali. My už soc. demokratům nevěříme. Konečně, kdyby soc. demokraté rozvrátili komunistickou stranu, chtějí to učinit na svůj účet, chtějí z toho ztloustnout. Nejde jim o komunisty, nýbrž o komunistické hlasy a mandáty, aby je mohli položiti na váhu, když se bude jednat o ministerská křesla. O to tu jde. Agrárníci říkají: Náš zájem je, abychom sociálním demokratům, když už je jednou musíme vzít do vlády, nemusili dávat více křesel, než bude potřebí. Nemáme zájmu na tom, říkají agrárníci, abyste vy tloustli, nýbrž na tom, aby komunistická strana byla rozvrácena. Vy jste nekňubové, vy to nedovedete přes to, že jsme vám k tomu dali příležitost. Zde je příležitost nová, jsou tu likvidátoři. To je to neštěstí - "Venkov" to říká - že v Československu ti sakramentští dělníci na komunismus drží. Ono se jim to jméno komunista nějak líbí a protože se jim to líbí, musíme jim dát novou komunistickou stranu, která by nám neubližovala, a k tomu cíli má sloužiti nová komunistická strana, která se dnes zakládá a na adresu jejich říkají: Když budete hodni, když si budete šikovně počínat, my vám nebudeme překážet, my vás budeme podporovat, můžete trhnout nejen z komunistické strany, nýbrž i od soc. demokratů. "Bude-li tu nová komunistická strana, přejdou tito socialističtí nespokojenci od soc. demokratů k ní a s dělníky, kteří se odkloní od Moskvy, vybudují druhou masovou komunistickou stranu. Není pravda, že posice nove komunistické strany jsou beznadějné. Tak mluví a píší jen socialisté, poněvadž se obávají dalšího úpadku a nových neúspěchů. Bude-li tu nová komunistická strana, pak teprve bude horko rudé Moskvě a III. internacionále." To píše "Venkov." Říká, že když budete šikovní, nejen od komunistů, ale i od sociálních demokratů můžete trhnouti. To je náš zájem, abyste jim něco trhli. Když jim něco trhnete, budou míti v příští koaliční vládě o jednoho ministra méně a my to s velkým jásotem přijmeme. Takto věci vypadají. A mezi těmito věcmi a tímto vaším kramářským handrkováním, které tu je, pochopitelně my jdeme svojí cestou, těžkou dnes. Vy máte moc, vy máte možnost persekvovati, vy máte možnost zneužívati své moci a svého nadpráví. Na to musíme býti připraveni. Ale ta moc, o kterou se opíráte, stojí na hliněných nohách. Každý den se třesete před tím, co přinese budoucnost, a vidíte hrozivé mraky, které vyvstávají na vašem kapitalistickém horizontu, ty blížící se krise a rozpory, které vyrůstají mezi kapitalistickými státy, které ženou k válce, vidíte, že se dále a dále udržuje dělnický stát, sovětské Rusko. Vy sice nad tím pohrdlivě krčíte nos, krčíte nos nad pětiletým industrialisačním plánem, říkáte, to jsou blázni, fantasti, že to, co chtějí, nikdy nezřídí, ale při tom je přece otázka: A co, jestli to zřídí, poněvadž ti, kteří o to usilují a kteří to budují, jsou vedeni pevnou vůlí dobudovati a zříditi, jsou vedeni pevným odhodláním splniti všechno, co si předsevzali a jsou přesvědčeni také, že splnění těchto cílů a plánů znamená ohromný převrat v celém jejich hospodářství, že znamená ohromné posílení socialismu a socialistické výstavby proti celému kapitalistickému světu? O tom jsou přesvědčeni. Naproti tomu vy nevíte, co vám přinese zítra budoucnost, neznáte, co přinesou všechna vaše opatření. Směšné jsou vaše flastry, jaké dáváte své společnosti takovým četnickým zákonem, kárným právem, kde si chcete určité vrstvy, na jejichž bajonety tak se spoléháte, zajišťovati. Vždyť na druhé straně musíte tyto vrstvy ochuzovati, vy je spoutáváte a děláte z nich otroky. To jsou ty protivy, které jdou celou vaší společností a na těchto protivách my stavíme, do těchto protiv a trhlin vrážíme klín a říkáme dělníkům: těchto trhlin je třeba využívati a postaviti bojovné heslo: třída proti třídě, proti vašim nacionálním frásím, vlasteneckým průpovídkám, vlasteneckým fangličkám jíti za třídními zájmy, spojovati se s mezinárodním proletariátem a opírati se o sovětské Rusko, o sovětský proletariát a počítati s tím, že přijdou slabé chvíle i pro vaše kapitalistické panstvo. Vy připravujete válku a vraždění obyvatelstva. V těchto chvílích se odkrývají slabiny každého státu a pro tuto chvíli je třeba organisovati dělnickou třídu, aby proti vám vystoupila, aby vpadla vzad těm, kteří sporů třídních zneužívají a chtějí je popírati. Vy proto dnes nás můžete kaceřovati, proti nám vystupovati. Vy se smějete našemu tvrzení, že přijde sociální revoluce, že přijde sociální převrat a při tom se sociální revoluce sami nejvíce bojíte a jí strachujete. Tak se věci mají. Takhle to dnes vypadá, s tím je potřebí počítati, tak je potřebí otevřeně se na věci dívati. Ale když myslíte, že rozvrátíte komunistickou stranu, když myslíte, že odvrátíte dělníka od třídního boje, pak se klamete. Neodvrátíte dělnickou třídu od třídního boje, poněvadž byste musili přestati s vykořisťováním dělnictva, a kdybyste měli přestati s vykořisťováním dělnictva, pak kopete hrob vlastním základům své kapitalistické společnosti. Vy bez ožebračování dělnické třídy a pracujících vrstev obyvatelstva nemůžete existovati, a protože bude pokračovati vaše vykořisťování a ožebračování chudých a pracujících vrstev obyvatelstva, proto bude také vyrůstati třídní nenávist, třídní rozpor a třídní hněv, a na té třídní nenávisti, třídním rozporu a třídním hněvu my stavíme. A kdybychom desetkráte byli dneska poraženi, kdybyste nás desetkráte zatlačili nazpět, my znovu zreorganisujeme novou dělnickou frontu, (Potlesk komunistických poslanců.) a dělnické projevy a akce a znovu se přikloníme k mezinárodnímu proletariátu, český proletariát znovu sblížíme s proletariátem ruským a s proletariátem mezinárodního světa. Kdybyste chtěli desetkráte zde budovati nové komunistické strany, které nemají býti komunistickými stranami, nýbrž které mají sloužiti vašim zájmům a které mají sloužiti k zakrývání vašich zájmů, my nadále budeme hrdě proklamovati svoji příslušnost k rudé odborové internacionále a k mezinárodní dělnické rudé komunistické internacionále a nadále budeme se hlásiti k ruskému proletariátu a věříme, že ne nám, nýbrž vám bude jednou z těch věcí horko, i když budete při tom klepati zuby! - (Výborně! Potlesk komunistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Dalším přihlášeným řečníkem je p. posl. Vomela. Dávám mu slovo.

Posl. Vomela: Slavná sněmovno! Při rozpravě o právě projednávané předloze o četnickém kázeňském a kárném právu budiž mně dovoleno, abych nejprve tlumočil naše stanovisko a názor na četnictvo vůbec, neboť pod tímto zorným úhlem objeví se teprve jasně náš postup při projednávání této důležité předlohy.

My, jako všichni, kdož prodchnuti jsou láskou k tomuto státu, pokládáme za prostou a nutnou povinnost, aby bylo vykonáno vše na ochranu a k zajištění klidu, pořádku a jistoty občanstva tohoto státu, aby toto mohlo se klidně věnovati své práci a svému povolání.

Proto je naší snahou, aby zde byl řádně vybudovaný a ukázněný bezpečnostní sbor, který by nebyl nástrojem té či oné politické strany, nástrojem jakékoliv agitace, nýbrž jedině a výhradně ochráncem občanstva a strážcem pořádku a zákonů československého státu.

Četnictvo v Československé republice je stejně, jako tomu bylo za Rakouska, vojensky organisovaným sborem strážním. Rozdíl jest jen v tom, že tehdy četnictvo podléhalo ministerstvu zeměbrany, které v určitých záležitostech bylo povinno dohadovati se s ministerstvem vnitra, kdežto dnes je četnictvo podřízeno výhradně ministerstvu vnitra. Tuto změnu musíme jenom vítati, neboť nesmíme zapomenouti, že četnictvo jako veřejný bezpečnostní orgán jest výkonným orgánem politických úřadů, které nejenom veškerou jeho bezpečnostní službu a agendu řídí, ale které jsou k jejímu řízení oprávněny.

Naskýtá se zde proto otázka, v jakém souladu a souvislosti je to s vojenskou organisací četnictva. Otázka tato byla přetřásána veřejně v tisku minulého roku, jedněm četnictvo dnešní bylo moc vojenské, druhým opět málo, a tito druzí podstatný nedostatek vojenské organisace četnictva viděli v tom, že četnictvo je podřízeno ministerstvu vnitra, že jeho představenými jsou civilní úředníci ministerstva vnitra - právníci - a ne důstojníci.

Podle mého názoru domnívám se však, že není na škodu věci, když v čele četnictva, které přece má stále co dělati s trestním zákonem a jinými právními předpisy, stojí právě právník, a dále že četnictvo jistě není zkráceno tím, jestliže o jeho osobních a hlavně hmotných poměrech, jež mnohdy přinášejí s sebou složité otázky právní, rozhoduje právník. A konečně viděli jsme právě při projednávání předlohy ve výborech, že bylo žádáno, aby ta či ona otázka byla přenesena výhradně na ministerstvo vnitra, a že takřka všeobecně bylo apelováno, aby vždy alespoň jeden člen kárného výboru byl právníkem.

Avšak tím na tuto otázku není odpověděno a se zřetelem na správnou odpověď musíme podle mého názoru přihlédnouti k samému jádru věci a říci si předem, co jest účelem četnictva.

Účelem četnictva je udržování veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti v celém území Československé republiky. To jedině musí pro nás býti rozhodným a od toho nesmíme se nijak uchýliti.

Dále je zde otázka vojenské organisace. Vojenská organisace musí nám býti pouze prostředkem k dosažení tohoto účelu a já neváhám říci prostředkem, dnes ještě jedině možným a plně nám zaručujícím dosažení tohoto základního účelu, přece však jen prostředkem, pro který nesmíme zapomínati na věc samu - a pro prostředek zanedbávati sám účel.

Nepochybuji o tom, naopak jsem přesvědčen, že četnictvo při dosavadní vojenské organisaci jistě dostojí také úkolům, které mu zákon o četnictvu k odvrácení vnějšího nebezpečí a pro případ válečného stavu ukládá. My chceme, aby četnictvo bylo a zůstalo neohroženým zastáncem práva a zákona a tedy veřejným orgánem veřejné bezpečnosti. Zároveň uznáváme, že plné dosažení tohoto účelu dnes zaručuje nám jedině dosavadní jeho vojenská organisace a proto také při ní setrváváme, a to nejen v zájmu četnictva samého a přesného konání jeho služby, ale i v zájmu veřejnosti.

Jsme si také vědomi, že četník nemohl by konati řádně svou těžkou službu bez jistých oprávnění, která se dotýkají až ústavně zaručených práv, jako zatčení, domovní prohlídky atd., ale chceme, aby četník byl si také plně vědom těchto práv a z nich vyplývající odpovědnosti a před zneužitím těchto práv byl také varován. Četník má ve výkonu své služby daleko více práv než stráž bezpečnostní a proto také samozřejmě musí míti i více povinností.

S tohoto stanoviska chápeme podřízení četnictva vojenským trestním zákonům a soudům, jakož i vojenskému služebnímu řádu. A s tohoto stanoviska uznáváme také potřebu vojenské kázně v četnictvu, na níž spočívá právě projednávaná předloha.

Bylo zde také mluveno opětně o odnětí volebního práva četnictvu. Odnětí volebního práva četnictvu stalo se současně s vojskem a ukázalo se nutným, nechtěli-li jsme připustiti, aby tyto dvě základní opory státu byly vrženy do víru stranických a politických bojů. Četnictvo jako strážce zákona a veřejného pořádku je ochráncem občanstva a proto musí proti všem škůdcům právního řádu vystupovati stejně. (Výborně!)

Četnictvo, a to velice rád konstatuji, jsouc si vědomo svého důležitého poslání, propadlo také ze všech státních zaměstnanců nejméně oné stranické vřavě a organisační horečce, která se u nás krátce po převratu tak rozšířila. Odnětí volebního práva četnictvu nebylo tedy vyvoláno četnictvem a také proti němu nesměřovalo, bylo však vyvoláno stranami, které své stranické zájmy nedovedly podříditi vyšším zájmům státním a snažily se svou namnoze rozvratnou činnost rozšířiti i na četnictvo a vojsko. Četnictvo ve veliké většině netouží ani po volebním právu, aby mohlo řádně a nestranně konati svou povinnost, protože má republiku a svůj stát rádo.

Bylo zde také poukazováno na to, že četnictvu nedostává se stavovské organisace. Ale ani tato výtka není oprávněna, neboť loňského roku, v jubilejním roce republiky, byl přetvořen Masarykův četnický podpůrný fond v řádný spolek podle zákona spolčovacího a tak vytvořilo si četnictvo nehlučnou cestou legální řádnou organisaci na nejširším svépomocném podkladě. Vedle péče o sebevzdělání může poskytovati podpory, poskytovati a zprostředkovati půjčky, zakládati a provozovati nejrůznější svépomocné podniky a družstva a vůbec pečovati o povznesení četnického stavu.

Přirozeně, že zvláštnosti četnické služby, dislokace a rozvrstvení četnictva přinesly s sebou jisté odchylky od běžné formy spolkové, jako na př. nemůže téměř 12.000 četníků přijíti najednou na valnou hromadu a musí tedy vykonávati svá práva delegáty atd., ale tím na podstatě se nic nemění. Četnictvo má dnes svou řádnou legální organisaci a bude záležeti jenom na něm, jak si ji dále vybuduje.

Vítáme tuto předlohu, jak již jsem se zmínil, protože v ní vidíme pokrok proti dosavadnímu stavu, což uznává i samo četnictvo. Předlohou dostává se disciplinární, kárné právo četnictva na půdu zákona a četnictvu se dostává dále ochrany proti eventuálním přehmatům a zneužití moci snad se strany jich velitelů. Bylo sice dožadováno se volby členů kárného výboru; i když však nebylo tomuto požadavku vyhověno, nebylo tím četnictvo postaveno hůře než ostatní státní zaměstnanci, kteří v disciplinárních senátech nemají rovněž své volené zástupce. Osnova dává nyní dostatečnou záruku objektivního projednání případů disciplinárních i kárných.

S povděkem také konstatujeme, že ministerstvo vnitra, jsouc si vědomo pravého účelu a poslání četnictva, věnuje v poslední době zvláštní pozornost zdokonalení a prohloubení bezpečnostní služby zakládáním pátracích stanic atd. Žádáme jenom, aby ministerstvo vnitra na této slibné a jedině správné cestě v zájmu veškeré veřejnosti setrvalo a dbalo, aby četnictvo bylo pokud možno zbaveno všeho, co je od plnění jeho vznešeného úkolu oddaluje.

Četnictvo je živlem spolehlivým a osvědčeným a bylo také zkonsolidováno dříve nežli armáda. Je také dobře známo, že za vpádu maďarských bolševiků na Slovensko prokázalo v mnohých případech větší odolnost než tehdejší řady vojenské. Zdůrazňuji také, že osnovou zákona o četnickém kázeňském a kárném právu nechceme, aby z četnictva, jak bylo zde řečeno, byl vytvořen snad druhořadý občan, nýbrž naopak - odvolávám se na to, co jsem zde o četnictvu řekl na začátku - jest naším přáním, aby četnictvo v rámci svého spolku pracovalo na svých kulturních, hospodářských a sociálních zájmech a potřebách.

Stejně také zdůrazňuji nutnost vyřešení otázky četnických invalidů. Četnická služba je uznaně službou nejnebezpečnější, čehož dokladem je veliký počet ve službě padlých četníků, nehledě k velikému počtu četníků, kteří ztratili zdraví buď útokem a napadením zločinců nebo následkem nepříznivých poměrů služebních. Léčebný fond vykazuje také největší procento tuberkulosy a onemocnění právě v řadách četnictva a proto i těmto otázkám je nutno věnovati náležitou pozornost, neboť význam četnictva vynucuje si řešení i této humanitní povinnosti.

Dále je také nutno věnovati pozornost úpravě vedlejších požitků četnictva. Nechci také tyto bolesti četnictva přejíti, abych neupozornil na neudržitelnost stavu četnického důstojnictva výkonného a jmenování vrchních strážmistrů, absolventů informačních běhů, důstojníky.

Naše strana, strana republikánská, plně chápe, jak jsem již dnes řekl, význam četnictva pro stát, pro bezvadný chod a vědomí bezpečnosti veškerého pokojného a řádného občanstva tohoto státu, neboť četnictvo jest zárukou a strážcem pořádku. Jest si také plně vědoma těžké, namáhavé služby četnictva, pro kterou má plné pochopení a uznání. Proto nechce a nebude dělati s četnictvem demagogii, nechce slibovati nemožnosti, ale bude se vždycky upřímně a opravdově snažiti, aby četnictvo, jako významná a důležitá složka našeho státního aparátu, při výkonu své těžké a odpovědné služby cítilo se spokojené, aby tuto službu konalo s láskou a rádo. Proto bude jeho snahy a potřeby také vždy podporovati a četnictvo najde v ní také vždy upřímného a opravdového zastánce.

Z těchže důvodů budeme také pro předlohu zákona hlasovati. (Potlesk.)

Předseda (zvoní): Dalším přihlášeným řečníkem je p. posl. Harus. Dávám mu slovo.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP