Středa 13. března 1929

Začátek schůze v 5 hod. 36 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Malypetr.

Místopředsedové: Stivín, dr Buday, inž. Dostálek, Horák, Slavíček, Zierhut.

Zapisovatelé: Dubický, Chalupník.

154 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Udržal; ministři dr Labaj, Najman, dr Nosek, inž. Novák, dr Srdínko, dr Šrámek, dr Štefánek, dr Tiso.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce Nebuška.

Předseda (zvoní): Zahajuji 191. schůzi poslanecké sněmovny.

Ministerstvo vnitra oznámilo přípisem ze dne 7. března 1929, č. 8.734/1929-7, že na místo posl. Kubicsko, zbaveného mandátu, povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny jako poslance Imricha Mateje, krejčovského pomocníka v Bardejově, když náhradník Josef Balász vzdal se mandátu, na nějž jej designoval volební soud.

Pan posl. Matej dostavil se do schůze.

Ježto před tím podle §u 6 jedn. řádu pode psal ve sněmovní kanceláři formuli slibovací, přikročíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena i bude ústavou předepsaná slibovací formule, pan posl. Matej ke mně přistoupí a vykoná předepsaný slib podáním ruky a slovem "sžubujem".

Žádám, aby přečtena byla slibovací formule a aby pan poslanec Matej ke mně přistoupil vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte): "Sžubujem, že budem verný republike Československej a že budem zachovávať zákony a mandát svoj zastávať podža svojho najlepšieho vedomia a svedomia."

Předseda: Pan posl. Matej.

Posl. Matej (podávaje ruku předsedovi): Sžubujem. (Poslanci usedají.)

Dovolené dal jsem: dodatečně na dobu od 8. do 12. března t. r. posl. dr Jabloniczkému z rodinných důvodů; na dnešní schůzi posl. Tomáškovi, Kleinovi, Dubickému, Koškovi, Dědičovi, dr Gátimu, Jílkovi, Kollárikové, Landové-Štychové, Schmerdovi, Sedorjakovi, dr Sternovi, Školovi, Vobecké, Vrtaníkovi, Wünschovi - vesměs pro neodkladné záležitosti.

Nemocí omluvili se: posl. Jaša, Zeman; na dnešní schůzi posl. Weberová, Cibulka, Haiblick, Chlouba, Kršiak, Śliwka, Štětka, Zápotocký; na dnešní a dodatečně na včerejší schůzi posl. Sladký; na tento týden posl. Böhm, Kurťak.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Fischer.

Pan posl. Matej oznámil zároveň s klubem poslanců komunistické strany v Československu, že stal se členem tohoto klubu.

Došlo oznámení o změně ve výboru. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Do výboru iniciativního vyslal klub poslanců republ. strany zeměděl. a malorol. lidu posl. Machníka za posl. Bistřického.

Předseda: Došla naléhavá interpelace. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Naléhavá interpelace posl. Zeminové, Bergmanna, Špatného a druhů vládě o nezbytném zavedení dvojsvátků o velikonocích, letnicích a vánocích s právy úplného klidu nedělního.

Předseda: Došly dotazy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Dotazy:

posl. dr Holotu ministru železníc a vnútra o II. triednom prídavku penzionovaného železničiara Bertalana Virág (č. D 1371-II),

posl. Adámka ministru financí o daňových paušálech u zemědělců a započítávání do těchto i příležitostného povoznictví (č. D 1386-II).

Předseda: Došly odpovědi na dotazy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

Odpovědi:

min. vnitra na dotazy: posl. dr Mičury a druhů o poskytnutí okamžité podpory požárem postiženému obyvatelstvu ve Vočiciach (č. D 1239-II),

posl. Brodeckého:

o šikanování četnických gážistů velitelem četnického oddělení v Mukačevě (č. D 1285-II),

o zdraví škodlivém ubytování četnictva ve Velké Revúci (č. D 1286-II);

ministra pověřeného správou ministerstva financí na dotaz posl. Adámka o předpisu daně z obratu kováři Václavu Polanskému v Oldříši berní správou ve Vys. Mýtě (č. D 1300-II);

min. průmyslu, obchodu a živností a ministra nár. obrany na dotaz posl. Knejzlíka o zadávání vojenských dodávek (č. D 1231-II);

vlády na dotaz posl. dr Daňka, Bezděka, Šamalíka a druhů o započtení vojenské služby do postupu státních zaměstnanců, býv. poddůstojníků z povolání (č. D 1287-II).

Předseda: Počátkem schůze byly tiskem rozdány zprávy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

2112. Zpráva I. výboru zásobovacího, II. výboru branného a III. výboru rozpočtového o návrhu posl. Staňka, dr inž. Botto, Bradáče, Mašaty, dr Viškovského a druhů (tisk 2016) na mimořádná opatření v důsledku katastrofální letošní zimy.

2113. Zpráva výborů kulturního a rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 2035) o Národním divadle v Praze.

Předseda: Počátkem schůze byla tiskem rozdána Těsnopisecká zpráva o 184. schůzi posl. sněmovny.

Iniciativní výbor ve schůzi konané dne 13. března 1929 se usnesl přikázati k řádnému projednání návrhy, a to:

Výborům rozpočtovému a soc.-politickému:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

2034. Návrh posl. Tauba, Kirpalové a soudr., aby byla ihned zahájena pomocná akce pro děti postižené mrazy.

2050. Návrh posl. Moudrého a druhů, aby město Klatovy zařazeno bylo do skupiny B pro vyměření činovného.

2087. Návrh posl. Horpynky, inž. Junga a druhů na všeobecný pensijní zákon.

2088. Návrh posl. inž. Junga, Horpynky, Simma a druhů na zrovnoprávnění odpočivných platů všech stát. a veř. zaměstnanců a učitelů a zaopatřovacích platů pozůstalých po nich.

2101. Návrh posl. Simma, Krebse a druhů na změnu zákona z r. 1888 a zákona č. 207/ 1919 Sb. z. a n. o úrazovém pojištění dělníků.

2102. Návrh posl. Horpynky, Krebse a druhů na přeřazení města Litoměřic do skupiny B činovného.

Předseda: Výborům dopravnímu a rozpočtovému:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

2047. Návrh posl. Biňovce, inž. Nečase a soudr. na poskytnutí finanční podpory okresům a větším městům na odstranění sněhových spoust ze silnic a jízdních tratí.

2049. Návrh posl. Mikuláše, Netolického, Práška a druhů na změnu zákona čís. 338 ze dne 12. srpna 1921 o dani z vodní síly.

Předseda: Výboru živnostenskému:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

2056. Návrh posl. Mlčocha, Al. Beneše, Kyncla a druhů na zavedení průkazu způsobilosti pro živnost papučářskou.

2098. Návrh posl. Mlčocha, Pechmana a druhů na změnu a doplnění zákona ze dne 15. července 1927, č. 112 Sb. z. a n., kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou.

2099. Návrh posl. Mlčocha, Hýbnera, Macha a druhů na zavedení průkazu způsobilosti pro živnost mlynářskou.

Předseda: Výborům živnostenskému a rozpočtovému:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

2055. Návrh posl. Al. Beneše, Náprstka, Pekárka, Jiráčka, Pechmana, Hýbnera a druhů na poskytnutí mimořádných daňových úlev v důsledku enormních povětrnostních vlivů, zvláště katastrofálních mrazů a sněhových vánic letošní zimy, které zavinily téměř úplné zastavení výrobního a obchodního provozu.

Předseda: Výborům zdravotnímu a rozpočtovému:

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

2107. Návrh posl. Práška, Pechmanové, Červinky a druhů na novelisaci epidemického zákona ze dne 14. dubna 1913, čís. 67 ř. z.

Předseda (zvoní): Přistoupíme k projednávání prvního odstavce pořadu, jímž jest:

1. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 13. června 1922, č. 188 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské (tisk 2045).

Zpravodajem výboru pro dopravu a veř. práce je p. posl. Ježek, výboru pro průmysl, obchod a živnosti p. posl. Náprstek a výboru rozpočtového p. posl. Pekárek.

Táži se pp. zpravodajů, mají-li nějaké návrhy na změny nebo opravy textové.

Zpravodaj posl. Ježek: Nikoli.

Zpravodaj posl. Náprstek: Nikoli.

Zpravodaj posl. Pekárek: Rovněž ne.

Předseda (zvoní): Návrhů není.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Zbývá ještě hlasovati o resoluci, otištěné ve zprávě výborové.

Kdo souhlasí s touto resolucí otištěnou ve zprávě výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím resoluce tato jest přijata.

Tím vyřízen jest 1. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (tisk 2046).

Zpravodajem výboru ústavně-právního je za omluveného posl. dr Slávika p. posl. dr Králík.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr Králík: Vyznačil jsem opravy tiskových chyb ve výtisku zprávy výborové, který odevzdávám předsednictvu, a navrhuji, aby tyto opravy byly v osnově provedeny.

Předseda (zvoní): Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji posl. sněmovna přijala ve čtení prvém, s opravami, které navrhuje pan zpravodaj, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu také ve čtení druhém.

Rozhodneme ještě o resolučním návrhu pp. posl. dr Meissnera, dr Dérera, inž. Nečase, Brodeckého a soudr.

Žádám pana zpravodaje, aby se o něm vyjádřil.

Zpravodaj posl. dr Králík: Resoluční návrh pp. posl. dr Meissnera, dr Dérera a soudr., týká se úpravy poměrů soudcovských a zaměstnanců soudních. Poněvadž ústavněprávním výborem byla tato záležitost projednána a také byla příslušná resoluce již slavnou sněmovnou přijata, považuji přijetí tohoto resolučního návrhu za pleonasmus a doporučuji slavné sněmovně, aby jej zamítla.

Předseda: Kdo tedy souhlasí s resolučním návrhem pp. posl. dr Meissnera, dr Dérera, inž. Nečase, Brodeckého a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Resoluce je zamítnuta.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova (tisk 2100).

Zpravodajem výboru zemědělského jest za omluveného posl. Dubického posl. Šamalík; zpravodajem výboru rozpočtového posl. Adámek. Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. Šamalík: Navrhuji opravu tiskových chyb, aby totiž

1. v nadpisu zákona na konec byla připojena slova "ve znění zákona ze dne 28. června 1928, čís. 112 Sb. z. a n.",

2. ve čl. I, čís. 2 za slova "se použije" místo tečky byla dána dvojtečka.

Předseda (zvoní): Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, s opravami, které při druhém čtení přednesl pan zpravodaj, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím poslanecká sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Jest nám ještě rozhodnouti o návrzích resolučních.

Především jsou to 4 resoluční návrhy obou výborů, otištěné v tisku 2100, dále resoluční návrh posl. Leibla a soudr.

Žádám pp. zpravodaje, aby se k těmto resolučním návrhům vyslovili.

Zpravodaj posl. Šamalík: Doporučuji slavné sněmovně ku přijetí 4 resoluce, jak jsou v důvodové zprávě vytisknuty; ovšem navrhuji zamítnutí resolučního návrhu p. kol. Leibla a soudr. proto, poněvadž tato resoluce vůbec nebyla projednána zemědělským výborem.

Zpravodaj posl. Adámek: Připojuji se k návrhu kol. Šamalíka.

Předseda (zvoní): Budeme nyní hlasovati o resolucích.

Kdo souhlasí se 4 resolučními návrhy obou výborů, jichž přijetí doporučují páni zpravodajové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluční návrhy tyto jsou přijaty.

Kdo nyní souhlasí s resolučním návrhem p. posl. Leibla a soudr., nechť zvedne ruku. (Děje se.) To je menšina. Tento resoluční návrh je zamítnut.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

4. Druhé čtení osnovy zákona o elektrisačním fondu (tisk 2103).

Zpravodajem výboru zemědělského jest posl. dr Jos. Černý, zpravodajem výboru rozpočtového posl. Šamalík.

Jsou nějaké návrhy oprav nebo změn textových?

Zpravodaj posl. dr Jos. Černý: Při vytisknutí §u 5 vypadlo v prvé řádce slovo "fondu"; tedy by zněla první řádka: "Běžnými příjmy fondu jsou" atd.

Zpravodaj posl. Šamalík: Navrhuji touž opravu tiskové chyby.

Předseda (zvoní): Kdo ve druhém čtení souhlasí s osnovou zákona tak, jak ji poslanecká sněmovna přijala ve čtení prvém, s opravou, kterou navrhují páni zpravodajové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna přijala tuto osnovu zákona také ve čtení druhém.

Rozhodneme ještě o 4 resolučních návrzích, doporučených oběma výbory a otištěných ve výborové zprávě.

Kdo souhlasí s těmito 4 návrhy resolučními, otištěnými ve zprávě výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Resoluce tyto jsou přijaty. Tím vyřízen jest 4. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

5. Zpráva výboru imunitného o žiadosti okr. súdu vo Vimperku v trest. veci posl. Školu (tisk 1909).

Zpravodajem jest posl. dr Ravasz. Dávám mu slovo.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP