Pátek 8. března 1929

Zpravodaj posl. dr Slávik: Slávna snemovňa! Staré príslovie hovorí, že každá cesta vedie do Ríma. A z dnešných predrečí pánov opozičníkov i z prednesu ústavne-právneho výboru predsa vysvitá, že keď i opozičné i vládné strany intenciu majú tú samú, predsa len ten dôsledok a tá konzekvencia nie je tá samá. Opozícia, pán kol. Bergmanna pán posl. Pik, zdôrazňovali nutnosť pomôcť štátnym úradníkom, menovite súdnictvu, štátnemu zastupitežstvu a úradníckemu sboru. To samé hlásajú všetky vládné strany a pri tom všetkom páni rečníci opozície vyjadrili sa, že hlasovať budú proti tomuto návrhu. Uznávame v plnom práve a v celom znení, že toto nie je návrh, ktorý by odpomohol všetkým biedam a preťaženostiam týchto sudcovských úradníkov, ale predsa len je to tiež návrh, ktorý aspoň čiastočne odpomáha týmto nedostatkom. A keď vidíme dobrú snahu intencie ministerstva spravedlnosti, ktoré všemožne pričinilo sa o to, aby tieto nedostatky súdnictva pokiaž možno boly odstránené, nemôžem viniť toto ministerstvo, že ono svojej povinnosti nevyhovelo. Vládné strany v senáte podaly už návrh, ale i opozičné strany podaly návrh a opozícia i vládné strany sjednotily sa v tom smysle, že soskupily sa okolo návrhu sen. dr Baxu. Tento návrh zákona i samé súdnictvo i štátné zastupitežstvo ako i sudcovskí úradníci akceptujú ako provizórium, ako niečo prechodné, čo im na ich hmotnom stave užahčí. Ale ústavne-právny výbor ako aj opozícia tu s tohoto miesta zasa súčasne prízvukovala, že nie sme spokojní iba s týmto provizóriom a žiadame, aby ministerstvo spravedlnosti a vláda podaly taký zákon, ktorý vyňal by tento zvláštný súbor úradníctva z platového zákona, z toho zákona, ktorý jedine vinný je tým, že naše súdnictvo prišlo až ku kritickému bodu.

Slávna snemovňa! Pán minister spravedlnosti a ministerstvo spravedlnosti učinilo všetko možné, čo sa učiniť dalo. Dobrá vôža bola i pri Národnom shromaždení, avšak práve zákon, ktorý Národné shromaždenie odhlasovalo, a tie zákony, ktoré mnohé agendy presunuly z iných orgánov na súdnictvo, zapríčinily to, že súdnictvo je preťažené a že sudcovia pri úradných výkonoch umierajú preťažením a prepracovaním.

Nivelizácia je tá, ktorá nedovolí, aby súdnictvo považované bolo za zvláštny status, aby súdnictvo a jeho členovia boli lepšie honorovaní, aby neodvislí boli majetkove a aby sudcovia, ktorí patria celej štátnej správe, boli akosi vyňatí z tohoto nivelizujúceho zákona.

Slávné Národné shromaždenie! Pán kol. Bergmann uvádza, že treba pomôcť súdnictvu, súdnemu úradníctvu, avšak za toto odpomoženie hlasovať nebude, aby zahájená bola materielná, prípadne aj iná odbremeňujúca akcia. Preto v tomto návrhu p. kol. Bergmanna vidím istý rozpor s tým, čo tvrdí, že vláda nestará sa dostatočne o súdnictvo.

Rezolúciu p. kol. Pika v istej časti by som prijal za svoju, ale vzhžadom na to, že návrh p. sen. dr Baxu v senáte je už pripravený a že okolo neho soskupily sa ako vládné tak aj opozičné strany, nepovažoval by som za dosť logické a považoval by som za predčasné, aby sme znova urgovali vládu, ktorá i tak povinná je tento zákon čím rýchlejšie previesť a dať odhlasovať.

Preto odporúčam slávnej snemovni, aby ústavne-právnym výborom navrhované zmeny, ako i tu predčítané novšie zmeny prijaté boly podža možnosti jednomysežne. (Souhlas.)

Předseda (zvoní): Přistoupíme ke hlasování.

Sněmovna je schopna se usnášeti.

Osnova má devět článků, nadpis a úvodní formuli. Ježto jest tu pozměňovací návrh, míním dáti hlasovati takto:

O čl. I budeme hlasovati podle zprávy výborové.

O čl. II bychom hlasovali nejprve v úpravě návrhu posl. Bradáče a druhů, jehož přijetí doporučuje pan zpravodaj; byla-li by zamítnuta, hlasovali bychom podle zprávy výborové.

O čl. III až IX, o nadpisu a úvodní formuli zákona budeme hlasovati podle zprávy výborové.

Jsou nějaké námitky proti přednesenému pořadu hlasování? (Nebyly.)

Není jich. Budeme tedy hlasovati, jak jsem uvedl.

Prosím paní a pány poslance, aby se posadili na svá místa. (Děje se.)

Kdo souhlasí s čl. I osnovy podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím je čl. I přijat podle zprávy výborové.

Kdo souhlasí s čl. II v úpravě návrhu pp. posl. Bradáče a druhů, jehož přijetí doporučuje p. zpravodaj, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím je čl. II osnovy přijat v úpravě návrhu pp. posl. Bradáče a druhů.

Kdo souhlasí s čl. III až IX, nadpisem a úvodní formulí zákona podle zprávy výborové, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Čl. III až IX, jakož i nadpis a úvodní formule zákona jsou schváleny podle zprávy výborové.

Tím posl. sněmovna přijala osnovu tuto ve čtení prvém.

Druhé čtení navrhnu na pořad schůze příští.

Tím vyřízen jest 2. odstavec pořadu.

Přistoupíme nyní k dokončení jednání o odst. 1 pořadu.

Ad 1. Hlasování o osnově zákona kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 13. června 1922, č. 188 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr Československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské (tisk 2045).

Míním dáti hlasovati tímto pořadem:

Nejprve o návrhu posl. inž. Nečase, Koudelky a soudr. na vrácení osnovy výboru dopravnímu.

Bude-li zamítnut, hlasovali bychom o celé osnově obsahující tři články, nadpis a úvodní formuli, najednou.

Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? (Nebyly).

Není jich. Budeme tedy hlasovati podle předneseného pořadu.

Kdo tedy souhlasí s návrhem posl. inž. Nečase, Koudelky a soudr. na vrácení osnovy výboru dopravnímu, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je menšina. Návrh na vrácení osnovy výboru dopravnímu je zamítnut.

Kdo nyní souhlasí s celou osnovou zákona, t. j. s jeho třemi články, nadpisem a úvodní formulí, ve znění doporučeném pány zpravodaji, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina Tím posl. sněmovna přijala osnovu tuto ve čtení prvém podle zprávy výborové.

Druhé čtení dám na pořad příští schůze.

Tím vyřízen jest první odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stíháním posl. Kršiaka (tisk 1883).

Zpravodajem jest p. posl. inž. Hrdina. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. inž. Hrdina: Slavná sněmovno! Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích za souhlas s trest. stí ním posl. Kršiaka pro dvojnásobný přečin podle §u 14, čís. 5, přečinu podle §u 14, čís. 1 a zločin podle §u 15, čís. 3 zákona na ochranu republiky.

Podle sdělení soudní stolice v Levoči ze dne 11. ledna 1928, čj. Nt III 2/28, dopustil se prý posl. Kršiak shora uvedených trestných činů výroky pronesenými na veřejném shromáždění dne 28. září 1927 ve Švedlaru.

Poněvadž výroky, které učinil posl. Kršiak, nebyly než kritika poměrů a nebyla jimi překročena mez imunity poslanecké, navrhuje imunitní výbor, aby posl. Kršiak k trest. stíhání vydán nebyl.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá.

Přistoupíme ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Kršiaka.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Kršiaka.

Tím vyřízen jest 3. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

4. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Hradci Král. za souhlas s trest. stíháním posl. Haruse (tisk 1903).

Zpravodajem jest p. posl. Košek. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. Košek: Slavná sněmovno! Okr. soud v Hradci Král. žádá za vydání posl. Haruse pro přestupek podle § 23 tiskového zákona, jehož se dopustil tím, že dne 2. listopadu 1927 v Doudlebách před továrnou Hernychovou, nemaje k tomu povolení, rozdával dělnictvu leták. Dále pro přestupek §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z., jehož se měl dopustiti tím, že dne 2. listopadu 192,7 bez předchozího povolení příslušných úřadů konal pod širým nebem před továrnou Hernychovou veřejnou schůzi.

Imunitní výbor při projednávání této záležitosti neshledal, že těmito přestupky by byla překročena mez posl. imunity a navrhuje tudíž, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Haruse.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen. Rozprava odpadá a přistoupíme ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Haruse.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Haruse.

Tím vyřízen jest 4. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

5.Zpráva výboru imunitného o žiadosti zem. trest. súdu v Prahe, v ktorej žiadá vydať k trest. stíhaniu posl. Harusa (tisk 1904).

Zpravodajem jest p. posl. dr Ravasz. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Ravasz: Slávna snemovňa! Dňa 3. apriža 1928 konala komunistická strana verejné shromaždenie v Kladne. Po skončení shromaždenia, ktoré sa spokojne skončilo, žud sa rozšiel v kžudu. Jedine posl. Harus asi s 200 osobami tiahol pred budovu policajného komisárstva, chcel tam improvisovane rečniť. Poneváč povolenie na to nemal, policajná stráž chcela dav rozohnať. Pri tom nastala trma - vrma a keď jedného účastnika chcela. policajná stráž predviesť, posl. Harus to znemožňoval svojím zákrokom. Inšpektor Hladík ho vyzval v mene zákona, aby neznemožňoval úradný výkon. Na to ho posl. Harus chytil za krk jednou rukou a s druhou udrel do hlavy, tak že musel byť násilne predvedený na policiu; pritom nadával policii.

Imunitný výbor navrhuje posl. snemovne pre tieto údajné delikty, ktoré imunitné právo poslanca nemôže kryť a nepadajú pod pôjem činnosti poslaneckej, vydať k trest. stíhaniu posl. Harusa.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme proto ke hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna svolila k trest. stíhání posl. Haruse.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se svoliti k trest. stíhání posl. Haruse.

Tím vyřízen jest 5. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

6. Zpráva výboru imunitného o žiadosti okr. súdu vo Frýdlantu, žiadajúcej vydať k trest. stíhaniu posl. Haiblicka (tisk 1905).

Zpravodajem jest p. posl. dr Ravasz. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Ravasz: Slávna snemovňa! Dňa 15. júna 1928 rečnil posl. Haiblick na schôdzke politickej strany v Hejnicích, ktorá polit. úradom nebola povolená. Dňa 28. júna 1928 ten istý poslanec podobne rečnil verejne na shromaždení vo Frýdlante bez úradneho povolenia. Pre tieto dva delikty žiada okresný súd vo Frýdlante vydať posl. Haiblicka k trest. stíhaniu.

Imunitný výbor sa usniesol posl. Haiblicka k trest. stíhaniu nevydať, poneváč výšudanými deliktami nenarušil svoju imunitu.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme proto k hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Haiblicka.

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Haiblicka.

Tím vyřízen jest 6. odstavec pořadu.

Přistoupíme k projednávání dalšího odstavce, jímž jest:

7. Zpráva výboru imunitného o žiadosti kraj. súdu v Chebu, v ktorej žiadá vydať k trest. stíhaniu posl. Wünscha (tisk 1906).

Zpravodajem jest p. posl. dr Ravasz. Dávám mu slovo.

Zpravodaj posl. dr Ravasz: Slávna snemovňa! Dňa 26. februára 1928 držal posl. Wünsch úradne nepovolené verejné žudové shromaždenie vo Falknove nad Ohří. Rečnil o sovietskom Rusku a vychvažoval tamojšie zariadenia, končiac svoju reč, volal na slávu sovietskému Rusku. Poneváč shromaždenoe nebolo povolené, policajný úradník vyzval posl. Wünscha, aby sa z miesta vzdialil, čomu on ale ihned zadosť neučinil. Pre tieto priestupky žiada trest. súd vydať posl. Wünscha k trest. stíhaniu.

Imunitný výbor usniesol sa navrhovať posl. snemovni nevydať posl. Wünscha pre výšudané delikty.

Předseda: Ke slovu není nikdo přihlášen, rozprava odpadá a přistoupíme proto k hlasování.

Pan zpravodaj navrhuje jménem výboru imunitního, aby posl. sněmovna nesvolila k trest. stíhání posl. Wünsche,

Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, nechť pozvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Tím posl. sněmovna usnesla se nesvoliti k trest. stíhání posl. Wünsche.

Tím vyřízen jest 7. odstavce pořadu.

Přerušuji další projednávání pořadu schůze.

Učiním ještě některá presidiální sdělení.

Dovolenou dal jsem na dnešní schůzi posl. Freisingovi pro neodkladné záležitosti.

Pan posl. dr Hnídek žádá o zdravotní dovolenou do konce června.

Navrhuji, aby dovolená byla udělena.

Kdo souhlasí s mým návrhem, zvedni ruku. (Děje se.)

To je většina. Dovolená jest udělena.

Nemocí se omluvili na tento týden, posl. Myslivec, dr Szüllö.

Lékařské vysvědčení předložil posl. Koczor.

Mezi schůzí byly tiskem rozdány a současně přikázány výboru iniciativnímu návrhy.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

2098. Návrh posl. Mlčocha, Pechmana a druhů na změnu a doplnění zákona ze dne 15. července 1927, č. 112 Sb. z. a n., kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou.

2099. Návrh posl. Mlčocha, Hýbnera, Macha a druhů na zavedení průkazu způsobilosti pro živnost mlynářskou.

Předseda: Mezi schůzí byla tiskem rozdána zpráva.

Zástupce sněm. tajemníka Nebuška (čte):

2103. Zpráva výborů zemědělského a rozpočtového o návrhu posl. Bradáče, dr Dolanského, dr Labaje, dr Kramáře, Mlčocha, Windirsche, dr Luschky, Stenzla, Staňka, Dubického, Nejezchleba-Marchy, dr inž. Botto, Adámka, F. Navrátila, Šamalíka a druhů (tisk 1968) na vydání zákona o elektrisačním fondu,

Předseda (zvoní): Podle usnesení předsednictva navrhuji, aby se příští schůze konala v úterý dne 12. března 1929 v 1/2 4. hod. odpol. s

pořadem:

1. Zpráva výborů zemědělského a rozpočtového o návrhu posl. Bradáče, dr Dolanského, dr Labaje, dr Kramáře, Mlčocha, Windirsche, dr Luschky, Stezla, Staňka, Dubického, Nejezehleba-Marchy, dr inž. Botto, Adámka, F. Navrátila, Šamalíka a druhů (tisk 1969) na změnu zákona ze dne 1. července 1926, čís. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova (tisk 2100).

2. Zpráva výborů zemědělského a rozpočtového o návrhu posl. Bradáče, dr Dolanského, dr Labaje, dr Kramáře, Mlčocha, Windirsche, dr Lusehky, Stenzla, Staňka, Dubického, Nejezehleba-Marchy, dr inž. Botto, Adámka, F. Navrátila, Šamalíka a druhů (tisk 1968) na vydání zákona o elektrisačním fondu (tisk 2103).

3. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 13. června 1922, č. 188 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské (tisk 2045).

4. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se doplňují a mění některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a v řízení exekučním (tisk 2046).

5. Zpráva výboru imunitného o žiadosti okr. súdu vo Vimperku v trest. veci posl. Školu (tisk 1909).

6. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitežstva v Košiciach v trest. veci posl. dr Szöllő (tisk 1910).

7. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitežstva v Košiciach v trest. veci posl. Fedora (tisk 1911).

8. Zpráva výboru imunitného o žiadosti zem. trest. súdu v Prahe v trestnej veci posl. Fedora (tisk 1912).

9. Zpráva výboru imunitného o žiadosti okr. súdu v Přibyslavi v trest. veci posl. Chloubu (tisk 1913).

10. Zpráva výboru imunitného o žiadosti zem. trest. súdu v Prahe v trest. veci posl. Můňu (tisk 1915).

11. Zpráva výboru imunitního o žádosti okr. soudu v Žižkově v trest. věci posl. Kopasze (tisk 1916).

Jsou proti tomuto mému návrhu nějaké námitky? (Námitky nebyly.)

Není jich. Návrh můj je přijat.

Končím schůzi.

(Konec schůze v 1 hod. 37 min. odpol.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP