Čtvrtek 13. prosince 1928

Začátek schůze ve 3 hod. 33 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: Malypetr.

Místopředsedové: inž. Dostálek, dr Buday, Horák, Slavíček, Stivín, Zierhut.

Zapisovatelé: Špatný, Vávra.

236 poslanců podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři dr Gažík, dr Mayr-Harting, dr Nosek, inž. Novák, dr Spina, dr Srdínko, Udržal, dr Vlasák.

Z kanceláře sněmovny: sněm. tajemník dr Říha; jeho zástupce dr Mikyška.


Denní pořad

176. schůze poslanecké sněmovny N. S. R. Č.

svolané na

čtvrtek dne 13. prosince 1928 na 3 hod. odpol.:

1. Zpráva výboru pro dopravu a veř. práce o usnesení senátu (tisk sněm. 1749) k vládnímu návrhu (tisk sen. 633 a 682) zákona o cejchování vnitrozemských lodí (tisk 1793).

2. Zpráva výboru zahraničního a výboru pro záležitosti obchodu, průmyslu a živností o vládním návrhu (tisk 1735), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení II. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. prosince 1925, podepsaný v Bruselu dne 21. února 1928 (tisk 1848).

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti posl. Krejčího, aby podle §u 51 jedn. řádu byla udělena důtka posl. Karpíškové.

Předseda (zvoní): Zahajuji 176. schůzi poslanecké sněmovny.

Truchlivou vzpomínkou zahajuji dnešní schůzi. (Poslanci povstávají.) Želíme opět ztráty jednoho z členů naší sněmovny: poslance profesora Václava Doležala, podlehnuvšího dne 12. minulého měsíce těžkému úrazu, který utrpěl při srážce auta s vlakem, když - podle své povinnosti - jel na schůzi. Zesnulý zastával svůj poslanecký mandát, který nastoupil po dr Chvalkovském, necelých 20 měsíců, a přece i v této poměrně krátké době uplatnil mnohostranně své nevšední schopnosti a odborné znalosti.

Nabyv důkladné průpravy na vyšším ovocnicko-zahradnickém učilišti v Lednici na Moravě a na pomologickém ústavu v Klosterneuburku, věnoval se poslání učitelskému a působil před vypuknutím války na zahradnických školách v Chrudimi a Lednici. Válečná doba přerušila tuto jeho činnost až do r. 1920, kdy se vrátil do vlasti jako poručík 5. pluku ruských legií a opět se věnoval učitelství. R. 1923 stal se profesorem zahradní architektury na státní vyšší ovocnářsko-vinařské a zahradnické škole v Mělníku. V otázkách zemědělských, zejména pokud šlo o zahradnictví a vinařství, a stejně v oboru školství, byl zesnulý nejen znamenitým odborníkem, nýbrž i vřelým a účinným zastáncem těchto oborů na půdě parlamentní. Pro svůj široký rozhled a bystrý postřeh byl klubem strany republikánské vyslán do výborů: branného, dopravního, rozpočtového, soc.-politického, ústavně-právního a živnostenského, v nichž tak jako v plenu osvědčil se co pohotový a věcný řečník. Bohaté své zkušenosti ukládal i v četných statích časopiseckých. Pěstoval čilé styky se zahraničím, jež mu daly podnět k zájezdům do ciziny, kde - jako v Jugoslavii, ve Francii a v Italii - spolu s jinými pověřen byl zastupováním našeho parlamentu. Odešel v největším rozmachu svých skvělých schopností. Jeho památku uctili jste povstáním se svých míst, dávajíce tím i souhlas, aby smuteční tato moje vzpomínka zapsána byla v zápisu o dnešní schůzi. (Poslanci usedají.)

Ministerstvo vnitra sdělilo přípisem ze dne 27. listopadu 1928, č. 67.335/1928-7, že na místo zemřelého posl. Doležala povolalo podle §u 56 řádu volení do posl. sněmovny jako poslance Václava Vomelu, poštmistra a starostu v Opočnici, a že mu vydalo ověřující list poslanecký.

Jmenovaný pan poslanec dostavil se do dnešní schůze.

Ježto před tím podle §u 6 jedn. řádu v kanceláři sněmovní podepsal slibovací formuli, přikročíme ke slibu podle §u 22 úst. listiny a §u 6 jedn. řádu tím způsobem, že přečtena bude ústavou předepsaná formule slibovací, a to v jazyku českém, a slibující přistoupí ke mně a vykoná slib podáním ruky a slovem "slibuji".

Žádám o přečtení slibovací formule a pana posl. Vomelu žádám, aby přistoupil ke mně vykonat slib. (Poslanci povstávají.)

Sněm. tajemník dr Říha (čte):

Slibuji, že budu věren republice Československé a že budu zachovávati zákony a mandát svůj zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Posl. Vomela (podávaje předsedovi ruku): Slibuji. (Poslanci usedají. - Posl. Mikulíček: Pane předsedo, dnes měl skládati slib ještě jeden poslanec, ale byl odveden do kriminálu! Co jste v té věci učinil?)

Předseda (zvoní):

Náměstek předsedy vlády sdělil přípisem ze dne 26. listopadu 1928, č. j. 7101 S-28 m. r., že president republiky vyhověl rozhodnutím ze dne 25. listopadu 1928 žádosti ministra financí dr Engliše za sproštění z úřadu ministra financí a jmenoval odb. přednostu ministerstva financí dr Bohumila Vlasáka ministrem a pověřil ho správou ministerstva financí.

Od volebního soudu v Praze došel přípis ze dne 17. listopadu 1928, čís. 145/28, kterým se ověřují volby poslanců:

1. Ondřeje Tótha, řecko-katolického faráře v Hažíně, nastoupivšího místo zemřelého posl. Žalobina,

2. dr Otakara Klapky, vrchního právního rady okr. správní komise v Říčanech, a

3. Karla Vlčka, poštovního úředníka na Kladně,

nastoupivších místo posl. Stříbrného a Trnobranského podle nálezu volebního soudu ze dne 19. května 1928, č. 94/38,

4. Rudolfa Schneidra, malíře skla v Arnultovicích, nastoupivšího místo poslance dr Roscheho, jenž se mandátu vzdal,

5. Cyrila Prokopa, malozemědělce v Krivé, nastoupivšího místo posl. dr Gagatky, jenž se mandátu vzdal.

Pan posl. Vomela oznámil současně s klubem poslanců republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, že stal se členem tohoto klubu.

Dovolenou dal jsem na dnešní schůzi p. posl. Tománkovi pro neodkladné záležitosti.

Nemocí omluvila se pí. posl. Karpíšková.

Lékařské vysvědčení předložil dodatečně posl. Haken.

Došla oznámení o změnách ve výborech. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Soc.-politický výbor zvolil ve schůzi dne 13. listopadu 1928 zapisovateli posl. Al. Petra a G. Navrátila.

Do výboru soc.-politického vyslal klub poslanců republ. strany zeměděl. a malorolnického lidu dne 9. listopadu 1928 posl. Doležala za posl. Kocsise a posl. P. Macka za posl. Tůmu, dne 13. listopadu 1928 posl. Mašatu za posl. Doležala, dne 15. listopadu 1928 posl. dr Zadinu za posl. Křemena, na další posl. Křemena za posl. dr Zadinu a posl. dr Viškovského za posl. Mašatu, dne 21. listopadu 1928 posl. inž. Hrdinu za posl. dr Viškovského, dne 27. listopadu 1928 posl. Tůmu za posl. Malíka, dne 28. listopadu 1928 posl. dr Viškovského za posl. Tůmu, dne 6. prosince 1928 posl. Malíka za posl. dr Viškovského; klub poslancov slovenskej žudovej strany posl. Pavlačku za posl. Pázmána; klub poslanců čsl. nár. demokracie posl. dr Samka za posl. Votrubu; klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte und der Deutschen Gewerbepartei" dne 10. listopadu 1928 posl. Freisinga za posl. Halkeho, dne 15. listopadu 1928 posl. Platzera za posl. Freisinga, dne 16. listopadu 1928 posl. Freisinga za posl. Platzera; klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické dne 13. listopadu 1928 posl. Karpíškovou za posl. Brodeckého, dne 10. prosince 1928 posl. Brodeckého za posl. Karpíškovou; klub poslanců komunistické strany v Československu dne 9. listopadu 1928 posl. Haruse za posl. Kopasze, dne 12. listopadu 1928 posl. Štětku za posl. Haruse, dne 14. listopadu 1928 posl. Schmerdu za posl. Čermáka.

Do výboru imunitního vyslal klub poslanců "Deutsche christl.-soz. Volkspartei" posl. Bobka za posl. Oehlingera; klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické posl. Johanise za posl. Kříže; klub poslanců čsl. strany nár.-socialistické posl. Moudrého za posl. Davida; klub poslanců "Deutsche soz. dem. Arbeiterpartei" posl. Pohla za posl. Heegera.

Do výboru rozpočtového vyslal klub poslanců čsl. soc.-dem. strany dělnické posl. Remeše za posl. dr J. Macka; klub poslanců "Deutsche Nationalpartei" posl. inž. Kallinu za posl. Horpynku; klub poslanců komunistické strany v Československu posl. Štětku a Schmerdu za posl. Mikulíčka a Hrušku.

Klub poslanců "Vereinigter parlam. Klub des Bundes der Landwirte und der Deutschen Gewerbepartei" vyslal do výboru zemědělského posl. Wagnera za posl. Gläsela; do výboru iniciativního posl. Wagnera za posl. Böhma.

Předseda: Od vlády došla sdělení. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Náměstek předsedy vlády sdělil přípisy ze dne 9. listopadu 1928, č. j. 16.634 a 16.635/28 m. r., že vláda předložila senátu k projednání a schválení návrhy:

zákona o prodeji vína vlastní výroby držiteli vinohradů a ovocných sadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi,

zákona, kterým se zrušuje zák. čl. XXV/1899 o státním důchodku z výčepu nápojů, dále § 11 zákona ze dne 10. prosince 1918, č. 64 Sb. z. a n., o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku, a doplňuje živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Předseda: Došla sdělení ze senátu. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Předseda senátu sdělil:

přípisy ze dne 29. října 1928, že senát schválil ve 147. a 148. schůzi dne 18. a 29. října 1928:

III. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925, podepsaný v Praze dne 9. února 1928 (tisk sen. 753),

IV. dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925, sjednaný ve Varšavě dne 26. června 1928 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. července 1928, č. 123 Sb. z. a n. (tisk sen. 754),

druhý dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. prosince 1925, podepsaný v Bruselu dne 21. února 1928 (tisk sen. 755);

přípisem ze dne 12. listopadu 1928, že senát přijal ve 148. a 150. schůzi dne 29. října a 12. listopadu 1928 osnovu zákona, kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást řemeslné živnosti čalounické (§ 1 živn. řádu a § 1 živn. zákona) pro území Slovenska a Podk. Rusi (tisk sen. 761), ve znění usneseném posl. sněmovnou;

přípisy ze dne 22. listopadu 1928, že senát přijal řízením zkráceným podle §u 55 jedn. řádu:

ve 152., 155., 156., 157., 158. a 159. schůzi dne 13., 15., 16., 20., 21. a 22. listopadu 1928 státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon pro rok 1929 (tisk sen. 770),

ve 159. schůzi dne 22. listopadu 1928:

osnovu zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu (tisk sen. 787) a

osnovu zákona, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (tisk sen. 788),

a to vesměs ve znění usneseném poslaneckou sněmovnou.

Předseda: Došly naléhavé interpelace. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Naléhavé interpelace:

posl. Koudelky, inž. Nečase a soudr. ministru zdravotnictví o výrocích min. rady dr Ostrčila k deputaci Okresní správní komise kolínské,

posl. dr Szüllö, Szentiványiho a druhov ministru vnútra o prevádzaní zákona č. 152 z r. 1926,

posl. Matznera a druhů ministru financí o dani z obratu z ceny obilí,

posl. Pika, Prokeše, Remeše, Koudelky a soudr. ministru financí o novelisaci zákona č. 77/1927 stran nové úpravy finančního hospodářství svazků územní samosprávy.

Předseda: Došly dotazy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Dotazy:

posl. Vičánka, Stanislava, Sedláčka a druhů ministru školství a nár. osvěty o stranickém jednání okres. škol. inspektora Rud. Šoupala v Hodoníně (č. D 1288-II);

posl. Krejčího a druhů:

ministrům obchodu a zemědělství o uvolnění vývozu krmné mouky (č. D 1289-II),

ministru obchodu co zástupci ministra financí o výši předpisovaných přirážek a daní (č. D 1295-II);

posl. Čuříka ministru nár. obrany o poměrech v brněnské zbrojovce (č. D 1290-II);

posl. Tichýho:

vládě o dávce z přírůstku na majetku z býv. Herbersteinova velkostatku, patřícího nyní Úvěrní bance (č. D 1271-II),

ministru financí o daňových a přirážkových nedoplatcích velkostatku ve Vlasaticích v okresu mikulovském (č. D 1272-II);

posl. Matznera a Nitsche ministru železnic o propuštění smluvního dělníka Eduarda Franka z Lindenhau od správy stát. drah v Chebu (č. D 1279-II);

posl. Nitsche ministru spravedlnosti, vnitra a financí o projednání návrhu zákona tisk senátu č. 67 o závaznosti listin vydaných obcemi (č. D 1266-II);

posl. Brodeckého ministru vnitra:

o úhradě nákladů za stravování koní cikánů četnictvem zatčených (č. D 1283-II),

že se nepřiznává výchovné, po případě přídavek na nevlastní děti, je-li jejich matka k výdělku sice schopna, ale vede-li domácnost nevlastního otce (č. D 1284-II),

o šikanování četnických gážistů velitelem četnického oddělení v Mukačevě (č. D 1285-II),

o zdraví škodlivém ubytování četnictva ve Velké Revuci (č. D 1286-II);

posl. dr Daňka, Bezděka, Šamalíka a druhů vládě o započtení vojenské služby do postupu státních zaměstnanců, býv. poddůstojníků z povolání (č. D 1287-II);

posl. Nejezchleba-Marchy a druhů ministru veř. zdravotnictví a tělesné výchovy o tyfové epidemii ve Velkých Opatovicích a okolí (č. D 1297-II);

posl. Füssyho min. soc. péče o vdovskej pensii válečnej vdovy po Jánovi Tarjányi, bytom v Lučenci (č. D 1296-II);

posl. inž. Kalliny:

ministru školství a nár. osvěty, že se nevyplácejí plné odpočivné požitky paní Marii Hönlové ve Staré Roli, vila "Hein" Rudolfshöhe (č. D 1263-II),

ministru železnic, že se nevyplácí splatné čtvrtletní úmrtné Terezii Brücknerové bytem v Tuhnicích č. 17, sestře zemřelého vrch. revidenta stát. drah Antonína Brücknera (č. D 1264-II),

ministru financí, že žádost, kterou podal dne 6. března 1924 Spořitelní a záložní spolek ve Falknově nad Ohří pražskému ministerstvu financí, nebyla vyřízena (č. D 1265-II),

ministru vnitra, že úřední orgány usilovaly vykonávati vliv na zraněného pana Josefa Goldhammera z Dalovic, jenž byl dne 23. července 1928 přejet a těžce poraněn státním automobilem, v němž jel pan ministr sociální péče Dr Šrámek (č. D 1293-II);

posl. Kurťaka:

ministru veř. prací:

aby Petr Lenděl z obce Solotviny byl zase přijat do služby (č. D 1277-II),

aby byl přijat do státní služby Vasil Skéčka z Chustu (č. D 1278-II),

ministru železnic:

aby Jiří Bulej z obce Chustu byl zase přijat do služby (č. D 1280-II),

aby Pavel Pasulko z Velké Kopaně byl přijat zpět do železniční služby (č. D 1282-II),

aby byl zase přijat do železniční služby Mikuláš Andraščuk z obce Kvasy (č. D 1281-II),

ministru soc. péče:

o udělení důchodu předků Iljaně Farkašové, vdově po Vasilu z Hrušova (č. D 1275-II),

o udělení odbytného předků vdově Dančové, rozené Baňasové, z obce Zolotareva (č. D 1294-II),

o udělení důchodu předků Michalu Berecovi, obyvateli obce Saldoboš (č. D 1299-II),

ministru nár. obrany, aby Fedor Eržan z Chustu byl zproštěn vojenské služby (č. D 1276-II),

ministru vnitra o nezákonitém postupu četníků v obci Njagovo (č. D 1298-II);

posl. Adámka:

ministru soc. péče o invalidním důchodu (č. D 1291-II),

ministru financí o daňovém předpisu berní správy v Chotěboři (č. D 1292-II).

Předseda: Došly odpovědi na dotazy. Žádám o přečtení.

Zástupce sněm. tajemníka dr Mikyška (čte):

Odpovědi:

min. vnitra na dotazy:

posl. Vološina v záležitosti náhrady internováním poškozených (č. D 1200-II),

posl. Kurťaka:

že četnictvo z Izy v politickém okresu chustském dopustilo se ublížení na těle (č. D 1125-II),

aby byl přijat do služby strážmistr Jiří Prikop z obce Solotviny v politickém okresu terešovském (č. D 1126-II),

o padělání dobytčích pasů obecním písařem Kohoutem (č. D 1171-II),

o útoku četnického velitele na Jiřího Markoniče z Nižního Šardu (č. D 1172-II),

posl. Adámka ve věci podpory požárem postiženým ve Světnově v okresu přibyslavském (č. D 1136-II),

posl. Hrušovského o voličských seznamech města Prahy (č. D 1151-II),

posl. Koczora o žiadosti vdovy Gizely Zimmerovej o štátne občianstvo (č. D 1165-II),

posl. Šamalíka a druhů o nepřístojném jednání dvou státních úředníků na Slovensku oproti Hasičské vzájemné pojišťovně (č. D 1068-II),

posl. Fedora o cestovnom pase Jozefa Martončíka (Ladislava Mécsa), vežkokapušanského farára (č. D 1097-II),

posl. Jaši, proč z vyhořelých občanů ve Sv. Štěpáně okresu uherskobrodského, byla povolena nouzová podpora pouze pro 9 rodin a 16 rodinám, stejně poškozeným, se podpory nedostalo (č. D 1193-II),

posl. Horpynky, že se okr. politická správa v Českém Krumlově prohřešuje proti státnímu dozorčímu právu nad obcemi (č. D 1208-II),

min vnitra a spravedlnosti na dotaz posl. Kurťaka o náhradě škody Ivanovi Dračovi, drobnému zemědělci z Nižní Koločavy, jemuž četníci svévolně vypálili celé hospodářství (č. D 1066-II);


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP